Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.11.2022 o 9:25 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

8.11.2022 9:25 - 9:25 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tiež len tak v stručnosti chcem poďakovať Janke Žitňanskej. Chcem poďakovať aj za ústretovosť pracovníkom ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, takisto ministerstva financií aj ostatným kolegom. Som presvedčená, že je to aspoň krok naozaj pre tisícky ľudí, ktorí sa obetujú, starajú sa o svojich príbuzných doma, a odstraňujeme naozaj tú diskrimináciu, tú nespravodlivosť.
A ja si myslím, že je naozaj dobré, ak nastavíme také podmienky, aby ľudia mohli doopatrovávať svojich blízkych v prostredí domova, ktoré je pre tých ľudí naozaj také najhumánnejšie, najprirodzenejšie. Utužuje to aj rodinné vzťahy. Na neposlednom mieste to šetrí verejné financie a myslím si, že naozaj toto je dobrý krok dobrým smerom, podobne ako aj tie predošlé zákony, a som veľmi rada, že som mohla spolupredkladať a že som ich mohla aj spravodajcovať, a som presvedčená teda, že tieto návrhy získajú podporu celej snemovne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Dovoľ mi poďakovať sa ti ako jednému zo spolupredkladateľov tohto návrhu zákona za takúto iniciatívu. Tiež ju považujem za veľmi dobrú a správnu, a preto veľmi rád podporím daný či už pozmeňujúci návrh, alebo návrh ako celok. A považujem za dobré a správne, že robíme to, čo sa v danom čase dá, tak ako sa to dá s ohľadom na verejné financie, ale aj s ohľadom na ten cieľ pomôcť konkrétnej skupine, ktorá naozaj tú pomoc potrebuje, čo je nesporné, a odstraňujeme týmto spôsobom naozaj zjavnú nespravodlivosť a robíme systém menej demotivačný.
Pre mňa je veľmi dôležité, aby bola sociálna pomoc a podpora v štáte nastavená spôsobom, ktorý nerobí poberanie sociálnych dávok pohodlnejšie než zapojenie sa do nejakého bežného spoločenského a pracovného života, a nastavovanie takého systému, ktorý netrestá za to, že sa človek nasta... zaradil, pardon, do pracovného alebo spoločenského života. No a preto vnímam tento návrh ako krok správnym smerom.
Samozrejme, vždy sa dá viac. Budem rád súčinný, aby sme to posunuli ešte ďalej, ale nateraz vnímam veľmi pozitívne a kladne, že sa nám podarilo takéto niečo vyrokovať a že to za chvíľku bude realitou. A týmto chcem tiež poprosiť všetkých kolegov o podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

8.11.2022 8:55 - 8:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (tlač 1146).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1592 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1146) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 232 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.10.2022 11:10 - 11:10 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem na základe dohody troch poslaneckých klubov (OĽANO, SME RODINA a SMER – SD) nasledovné, nasledovné úpravy. Čiže najprv by sme preložili dve hlasovania, jednak o tlači 1117, to je pán poslanec Karahuta a miestne kvóty, aby sa vedelo teda, čo to je. A ďalšie hlasovanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, to je tlač 1040. Tieto dve hlasovania by sme presunuli na najbližšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. A potom by sme na najbližšiu riadnu schôdzu, teda tú ďalšiu, Národnej rady Slovenskej republiky presunuli aj nasledovné parlamentné tlače, teda legislatívne návrhy, jednak tlač 1095, to je pán poslanec Čepček, daň z príjmov, potom tlač 1161, to je pani Zemanová, emisné kvóty, potom tlač 1163, to je poslanecký návrh, pani poslankyňa Hajšelová a pán poslanec Svrček, predčasné voľby, potom tlač 1158, to je pán poslanec Čepček, voľná nedeľa, a teda toto sú tie tlače, ktoré by sa presunuli na najbližšiu riadnu schôdzu parlamentu.
A ešte jedna úprava, že by sme o tlači, teda o návrhu na odvolanie pani predsedníčky výboru pre zdravotníctvo hlasovali až na úplný záver všetkých hlasovaní, ktoré teraz budeme mať. Čiže tieto úpravy sú v procedurálnom návrhu mojom.
Skryt prepis
 

27.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Kyselica Lukáš
Hlasovanie dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

27.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja poviem len toľko, že ďakujem pánovi poslancovi Potockému za jeho pozmeňujúci návrh. Samozrejme, že sme o ňom diskutovali už v posledných dňoch a myslím si, že je to vylepšenie tejto novely zákona. Takže odporúčam hlasovať zaň.
A ešte raz veľmi pekne ďakujem za podporu tohto, tejto novely zákona a myslím si, že prinesie úžitok, či už dnešnej opozícii, alebo dnešnej koalícii. Vieme, že môže sa to hocikedy vymeniť, ako už to býva v politickom živote, a myslím si, že je dôležité, že občania tejto krajiny budú môcť mať lepší prístup k informáciám o jej fungovaní.
Takže ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja mám k predmetnému návrhu zákona tiež jeden doplňujúci návrh. Najprv vám prečítam dôvody, ktoré ma k tomuto viedli, a potom samotné znenie toho pozmeňujúceho návrhu.
Ako bývalý novinár, ktorý žiadosti na základe infozákona využíval pri svojej práci, som pozorne sledoval avizované novely tohto zákona, ktoré v posledných rokoch pripravovalo ministerstvo spravodlivosti. Osobitne ma zaujímala otázka rozšírenia personálnej pôsobnosti tohto právneho predpisu na nové subjekty a jasné a jednoznačné vymedzenie rozsahu ich informačnej povinnosti.
Prvú zásadnú zmenu infozákona v tomto smere ministerstvo posunulo do pripomienkového konania už v roku 2017, bohužiaľ, dodnes sa nedostala do parlamentu. Preto som rád, že kolegovia poslanci predložili vlastnú novelu, ktorá okrem iného prináša novú definíciu tzv. povinnej osoby.
Po konzultáciách s nimi som sa rozhodol podať doplňujúci návrh. Jeho účelom je vyplniť jednu dieru infozákona, ktorú povinné osoby často využívali na odmietnutie žiadosti občanov a mimovládnych organizácií o sprístupnenie informácií. Ide o ustanovenie o obmedzenej informačnej povinnosti limitovanej iba na informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. Problém je v tom, že niektoré povinné osoby, a to aj obchodné spoločnosti v stopercentnom vlastníctve štátu alebo samospráv, vykladajú pojem verejné prostriedky tak úzko, že žiadateľom nesprístupňujú skoro žiadne informácie. Navrhujem preto, aby si túto výnimku už povinné osoby vo výlučnom vlastníctve štátu, obce alebo územného celku, vyššieho územného celku nemohli uplatňovať. V ich prípade má totiž požiadavka na ich úplnú transparentnosť a posilnenie verejnej kontroly silnú legitimitu, ktorá nemôže byť rozumne spochybňovaná.
Zmyslom môjho návrhu je odstrániť hlbokú priepasť medzi možnosťami verejnej kontroly a objemom verejných prostriedkov, s ktorými nakladajú verejné podniky. Mal by tak skončiť absurdný stav, v ktorom sa občan môže dostať k akejkoľvek informácii o obchodných spoločnostiach, teda k akejkoľvek informácii o hospodárení malých obcí s rozpočtom v tisíckach eur, ale sú mu utajené obdobné informácie o obchodných spoločnostiach v spoločnom vlastníctve obcí, napríklad vodárenských spoločností, ktoré majú výnosy v desiatkach miliónov eur.
Môj návrh vychádza z jednoduchého princípu, že v odôvodnenom zmysle je vlastníkom, resp. akcionárom podniku so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo samospráv každý občan a má preto plné právo na informácie o nakladaní s jeho prostriedkami. Moja legislatívna iniciatíva ale nie je len politickým rozhodnutím o tom, že takáto právna úprava je spoločensky potrebná. Podnetom k nej sú aj viaceré rozhodnutia súdov, podľa ktorých majú verejné podniky podľa infozákona plnú informačnú povinnosť. Tieto súdne rozhodnutia aj ďalšie motívy, ktoré ma viedli k doplneniu novely skupiny poslancov, vyššie uvádzam v odôvodnení k doplňujúcemu návrhu.
Teraz, pán predsedajúci, prečítam doplňujúci návrh.
Takže, doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Potockého k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1173).
V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Toto obmedzenie povinnosti sprístupňovať informácie sa nevzťahuje na povinné osoby podľa § 2 ods. 3, v ktorých majú povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť."."
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Ako som už spomenul, počas prerokovávania tohto návrhu zákona v parlamente došlo k rokovaniam s niektorými ministerstvami, ktoré zareagovali na ustanovenia tohto zákona a po viacerých rokovaniach, najmä s ministerstvom financií, ministerstvom spravodlivosti, došlo k dohode na určitých úpravách, ktoré som podal prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý by som teraz rád predniesol.
Ide o to, ide najmä o to, o spresnenia niektorých ustanovení. Asi to nebudem úplne komentovať. Niektoré sú legislatívno-technické úpravy, o povinných osôb, o čiast... o... v prípade, že nevyhovie povinná osoba a podobne. Na prípadné otázky môžem odpovedať v rozprave.
Čiže prečítam teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 1173).
1. V čl. I v bode 1 v § 2 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Povinnými osobami sú ďalej zdravotné poisťovne. Poznámka 2a)"
2. V čl. I v bode 2 v § 3 ods. 1 sa za slová „k dispozícii," vkladá slovo „najmä".
3. V čl. I bod 3 znie:
„3. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Ak to technické podmienky povinnej osoby umožňujú, povinná osoba zabezpečuje zverejňovanie a sprístupňovanie informácií aj ako otvorené údaje vo formáte umožňujúcom automatizované spracovanie.
(5) Osoba, ktorá získala zverejnené alebo sprístupnené informácie v súlade s týmto zákonom, je oprávnená ich ďalej šíriť. Ak sa informácie získané sprístupnením alebo zverejnením podľa tohto zákona ďalej šíria v pôvodnom obsahu, šíriteľa nemožno postihnúť alebo voči nemu uplatňovať nároky; to neplatí, ak žiadateľ šíri
a) informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové záznamy a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby sprístupniť tieto informácie žiadateľovi,
b) osobné údaje, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby sprístupniť osobné údaje žiadateľovi,
c) informácie, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou podľa § 11 ods. 1 písm. a) alebo so súhlasom osoby podľa § 11 ods. 1 písm. c)."."
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bod 4 znie:
„4. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Informáciou je akýkoľvek obsah v akejkoľvek forme zaznamenaný na akomkoľvek hmotnom nosiči, najmä obsah písomného záznamu v listinnej podobe, obsah písomného záznamu uloženého v elektronickej podobe alebo obsah záznamu v zvukovej, obrazovej alebo audiovizuálnej podobe."."
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bod 6 znie:
„6. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Vykonávanie kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov, odvolávka 24b), nemôže byť dôvodom na nesprístupnenie informácie, ktorá vznikla pred začatím kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy, poznámka 24b)".".
Bod 6 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bode 7 v § 11a ods. 1 sa za slovo „mohlo" vkladá slovo „tejto".
7. V čl. I bode 7 v § 11a odsek 2 znie:
„(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa neuplatní, ak žiadateľ požaduje od povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 informácie, ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu iným ako majetkom povinnej osoby podľa § 2 ods. 3, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie."
Bod 8 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bod 8 znie:
„8. Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Dôvodom na nesprístupnenie informácie nie je skutočnosť, že informácia je
a) uvedená v zmluve, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a,
b) uvedená v zmluve, o ktorej sa zverejňuje informácia o uzatvorení zmluvy podľa § 5a ods. 3, alebo
c) údajom o vyhotovenej alebo doručenej objednávke tovarov, služieb a prác alebo údajom o vystavenej alebo doručenej faktúre za tovary, služby a práce, ktorý nie je povinne zverejňovaný podľa § 5b."."
9. V čl. I sa vypúšťa bod 9.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. I bod 10 znie:
„10. V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 3 žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, je povinná do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti podať povinnej osobe podľa § 2 ods. 1 a 2, ktorá v nej má samostatne alebo spoločne aspoň väčšinovú priamu alebo nepriamu účasť, ktorá ju kontroluje alebo ktorá priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo osobe, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 spolu so žiadosťou a spisovým materiálom. Ak je povinnou osobou podľa predchádzajúcej vety zdravotná poisťovňa a ak žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, je povinná podať vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia spolu so žiadosťou a spisovým materiálom v lehote podľa predchádzajúcej vety Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky."."
11. V čl. I bod 11 znie:
„11. § 18 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Ak nie je možné určiť, ktorej osobe sa má vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia spolu so žiadosťou a spisovým materiálom podľa odseku 4 podať, osobu určí štatutárny orgán povinnej osoby podľa § 2 ods. 3.
(6) Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo osoba, s ktorou povinná osoba podľa § 2 ods. 3 uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, do 14 pracovných dní odo dňa podania žiadosti nerozhodla o nesprístupnení požadovaných informácií ani požadované informácie žiadateľovi neposkytla, vráti bezodkladne povinnej osobe podľa § 2 ods. 3 žiadosť a spisový materiál na nové vybavenie, pričom uvedie svoj právny názor a o vrátení bezodkladne upovedomí žiadateľa. Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 je právnym názorom povinnej osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo osoby, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, viazaná.
(7) Lehota na nové prejednanie a vybavenie žiadosti začína plynúť odo dňa nasledujúceho po vrátení žiadosti a spisového materiálu povinnej osobe podľa § 2 ods. 3."."
Bod 12 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bod 13 znie:
„13. V § 19 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu a má požadovanú informáciu k dispozícii, rozhodnutím zmení rozhodnutie povinnej osobe a sprístupní požadovanú informáciu v rozsahu, v akom odvolaniu vyhovie; to platí aj pre konanie o rozklade. Ak odvolací orgán zruší odvolanie povinnej osoby a vráti jej vec na nové konanie, povinná osoba vybaví žiadosť o sprístupnenie informácie v lehote podľa § 17.
Bod 13 pozmeňujúceho návrhu. Čl. I sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
"14. Za § 22g sa vkladá § 22h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Ustanovenie § 5a ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2023 sa vzťahuje aj na povinne zverejňované zmluvy zverejnené do 31. decembra 2022."."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 3 a 5 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie, keďže tento pozmeňujúci návrh ich rieši lepšie.
Ďakujem veľmi pekne a prípadné otázky môžem odpovedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán navrhovateľ, poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada pridelila návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti a odporúčali ho schváliť. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj nebol uznášaniaschopný.
Časť IV spoločnej správy obsahuje päť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou 1173a bola schválená uznesením ÚPV z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis