Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.12.2022 o 9:25 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

2.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výborom za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby sa, výbory uvedený návrh prerokovali do 27. januára 2023 a gestorský výbor do 30. januára 2023.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:25 - 9:26 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som uviedol návrh novely zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Zmyslom tejto zmeny zákona je upraviť limity pre nakupovanie vozidiel pre verejnú správu, keďže limity sú v súčasnosti nastavené tak, že nezohľadňujú rozdiel v cene elektrických vozidiel a hybridných vozidiel oproti bežným vozidlám so spaľovacím motorom. Tento rozdiel je dnes už aj niekedy dvojnásobný pri menších vozidlách, čiže pristúpili sme k tomu, aby sa tento rozdiel upravil a zavádzame vlastne zmenu v tejto oblasti.
Cieľom je to, aby verejné inštitúcie mohli nakupovať aj ekologické vozidlá, tak ako im prikazuje aj už existujúca legislatíva, ktorú sme implementovali, kde je stanovený podiel vlastne ekologických vozidiel na celkovom nákupe.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

2.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:10 - 9:11 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia ITP za 1. polrok 2022 pod tlačou 1237.
V súlade s § 9 predmetného zákona výbor požiadal ministerstvo vnútra - policajný zbor, ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a ministerstvo financií - finančnú správu o zaslanie správy o použití ITP za 1. polrok 2022. Správu o použití ITP predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 17. októbra 2022 na 83. schôdzi. Prijal k nej uznesenie č. 191, ktorým ju zobral na vedomie, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne. Ďakujem pani predsedníčke za vystúpenie v rozprave. A rovnako by som jej chcela poďakovať za vedenie výboru a za jej prístup ku nám členom výboru. A myslím si, že tento výbor aj vďaka tajomníčke výboru podáva dobré výkony a myslím, že je takým dobrým výborom a takým kvalitným výborom v rámci Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:10 - 9:12 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, výbor pre európske záležitosti predkladá v súlade s § 58a ods. 3 písm. g) rokovacieho poriadku Národnej rady správu o svojej činnosti za obdobie od 1. marca 2021 do 28. februára 2022. Správa obsahuje informácie o prerokovaných návrhoch právnych aktov Európskej únie, návrhoch na postup podľa zmluvy o Európskej únii, návrhoch legislatívnych iniciatív Európskej únie a návrhoch na postup podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie, o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie.
Ďalej o schválených stanoviskách Slovenskej republiky a o súlade návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity a o prerokovaných návrhoch žalôb vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie. Ďalej o prerokovaných správach a informáciách predkladaných Národnou radou Slovenskej republiky, vládou a členmi vlády a aktoch predkladaných Národnou radou Slovenskej republiky, orgánmi Európskej únie a o návrhoch stanovísk s legislatívnym aktom, o ktoré výbor pre európske záležitosti požiadal ostatné výbory Národnej rady.
Správa bola schválená uznesením výboru č. 109 z 3. mája 2022, ktorým výbor Národnej rade odporučil vziať správu na vedomie a zároveň ma poveril podať Národnej rade správu o činnosti výboru pre európske záležitosti a návrh na uznesenie Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tlači 1014.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, rozhodnutím č. 979 z 15. marca 2022 pridelil túto výročnú správu na prerokovanie výboru pre európske záležitosti s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre európske záležitosti uznesením č. 108 z 3. mája 2022 odporučil Národnej rade vziať túto správu na vedomie a určil ma za spravodajkyňu výboru pre uvedenú tlač.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tlači 940.
Skryt prepis
 

1.12.2022 18:25 - 18:25 hod.

Kuriak Milan
Hlasovať o tomto návrhu budeme na konci tejto schôdze. Ďakujem.
Skryt prepis
 

1.12.2022 18:25 - 18:25 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Národná rada uznesením č. 1677 zo 4. októbra 2022 pridelila návrh poslanca týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zároveň určil mňa Milana Kuriaka ako spravodajcu.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

1.12.2022 17:55 - 17:55 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Len vás poprosím číslo tlače.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Je to 1052.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Dobre, okej, to mám, samozrejme.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, máte slovo.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému, ktorým, pardon, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedený návrh zákona na 131. schôdzi, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov.
Návrh správy výboru vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 131. schôdzi. Stanovisko gestorského výboru ani návrh správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov ústavnoprávneho výboru.
Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis