Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.12.2022 o 16:24 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 16:24 - 16:24 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi sa krátko vyjadriť k predloženému materiálu. Oddlžovanie nemocníc to je jeden nekonečný príbeh, ktorý, žiaľ, nám slovenské zdravotníctvo generuje už teda nemalý čas, bolo ich už niekoľko, vždycky sa každá vláda, ktorá takéto oddlženie realizuje, vrátane tej našej, zaručuje za to, že už to bude jedno z posledných, keď si nedokáže povedať, že posledné oddlženie takýmto spôsobom sa dialo, aj to ešte za mojej éry, a momentálne vlastne dochádza k druhej tranži prostriedkov, ktorej sa v tej prvej tranži, o ktorej nebol teda záujem pomocou nich oddlžiť sa, je to vo výške viac ako 258 mil. euro a dovoľte mi k tomu podotknúť zopár informácií, ktoré, ktoré, si myslím, že by mali aj na tomto mieste odznieť.
Po prvé by som chcel povedať, že my sme sa vtedy a potom následne aj s Európskou komisiou sa rokovalo, dokonca mám pocit, že boli na to uvoľnené finančné prostriedky, aby sa pripravil a zaradil do legislatívneho procesu materiál na umožnenie centrálneho riadenia nemocníc. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec, ktorá by dokázala výrazným spôsobom zefektívniť riadenie štátnych nemocníc, oni by mali byť určite riadené ako sieť a, samozrejme, bolo by veľmi dôležité zriadiť aj nezávislý útvar, ktorý bude mať v gescii centrálne riadenie týchto štátnych nemocníc, tam je, samozrejme, dôležité aj centrálne obstarávať tovary a služby, to všetko by mohlo výrazným spôsobom zlepšiť manažment týchto koncových štátnych nemocníc. Samozrejme, najväčším problémom zostáva zle nastavený spôsob uhrádzania zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, ten je nastavený systémom tzv. prospektívnych rozpočtov napriek tomu, že sú známe, že sú známe už aj mnohé údaje na základe zbierania DRG údajov, takisto casemixi jednotlivých nemocníc, napriek tomu tá cenotvorba neodzrkadľuje tieto údaje. V uplynulých rokoch bola to najmä Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá, ktorá uhrádzala týmto nemocniciam vyššie platby, ako uhrádzali súkromné poisťovne, napriek tomu, samozrejme, tieto nemocnice sa neustále zadlžujú, pretože tá cenotvorba nie je dobre nastavená.
Takže to som rád, že sa aj v memorande ministerstvo zdravotníctva zaviazalo, že tento platobný mechanizmus DRG sa takým spôsobom budúci rok rozbehne, že by sa dal potom zaviesť a mal by oveľa spravodlivejšie odzrkadľovať ohodnotenie, a teda platby poisťovní týmto koncovým štátnym nemocniciam.
Je tu však, samozrejme, ešte ďalšia otázka, ktorú, ktorú mám ja a v podstate aj náš poslanecký klub a tu sme rozoberali na takom neformálnom stretnutí na výbore, kde sme sa zhodli na tom na začiatku, že oddlžovať sa budú pohľadávky výlučne vo výške istiny. A toto je, samozrejme, niečo, s čím súhlasíme, hlavne pri takýchto, pri takomto limitovanom množstve finančných prostriedkov, nakoľko tie nemocnice, aj keď dojde k úplne úspešnej relokácií tejto sumy na účty veriteľov, tak ďalej budú mať minimálne ďalších 700 mil. eur vysoký dlh, takže toto je veľmi správny postup, avšak táto povinnosť sa podľa všetkého netýka článku 10, kde hovoríme o rizikových záväzkoch a je to bod 5, hovorí sa tam o pohľadávkach, ktoré spĺňajú kritérium z titulu veku a rizika spojeného s kapitalizáciou istiny a príslušenstva a v tomto bode my teda navrhujeme, aby pri rokovaní o poskytnutie zľavy z príslušenstva, ktorú bude rokovať podľa všetkého zdravotnícke zariadenie, teda nemocnica a ich štatutári, by mal poskytovateľ na rokovanie s veriteľom prizvať aj zástupcu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a zástupcu Ministerstva financií Slovenskej republiky. Mal by byť realizovaný zápis z rokovania s veriteľom, musí poskytovateľ zverejniť na svojom webovom sídle tento zápis a v prípade, že rokovania s veriteľom o poskytnutí zľavy z príslušenstva nebudú úspešné na úrovni poskytovateľa, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky by až potom malo pristúpiť ku konsolidácii pohľadávok a zriadiť komisiu, ktorá bude rokovať s veriteľom za štát. Predmetná komisia by mala byť zložená zo zástupcov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Úradu vlády. Zápisy z rokovaní by mali byť zverejnené na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby tento proces bol transparentný a bola zabezpečená taká tá transparentnosť pri rokovaní o poskytnutí zľavy z príslušenstva.
Takisto navrhujeme, aby poskytovateľ sa v mandátnej zmluve na zabezpečenie oddlženia zaviazal pri uzatváraní zmlúv a dodatkov k už uzatvoreným zmluvám dohodnúť a zapracovať do zmlúv s tretími stranami ustanovenia, ktorými bude zakázané postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Za porušenie týchto ustanovení musí byť zmluvne dohodnutá sankcia pre tretiu stranu. Naše odporučenie je aspoň vo výške 80 alebo 100 percent z istiny pohľadávky. Poskytovateľ by sa v mandátnej zmluve na zabezpečenie oddlženia zaviazal pri uzatváraní zmlúv a dodatkov k už uzatvoreným zmluvám dohodnúť a zapracovať do zmlúv s tretími stranami ustanovenia, podľa ktorých sa dodávateľ zaviaže neprijať vyhlásenie podľa § 303 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Za porušenie týchto ustanovení musí byť zmluvne dohodnutá sankcia pre tretiu stranu, najlepšie vo výške 100 % z istiny pohľadávky.
V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa zapracovať vyššie uvedené ustanovenia do zmlúv s tretími stranami by malo nasledovať odvolanie štatutára zdravotníckeho zariadenia s okamžitou platnosťou a s uvedením osobnej zodpovednosti, najlepšie vo výške niekoľkonásobku mesačného platu.
Tu sa jedná o to, že mnohé tie pohľadávky sa následne, vlastne sú postupované tretím stranám, a to najmä jednej finančnej skupine, ktorá ich skupuje s určitým diskontom istiny a potom následne ich úročí veľmi vysokými sadzbami a potom vlastne takéto, takéto sumy vymáha. Je pre nás úplne zjavné, že na tomto neustálom zadlžovaní štátnych nemocníc sa vlastne vytvára ešte takýto, by som povedal, sekundárny biznis práve na týchto pohľadávkach, na ktoré štát ďalej dopláca a tie úroky sú veľmi vysoké. V minulosti boli aj vyššie, v súčasnosti sú okolo 9 %. Viete si predstaviť, už v súčasnosti na príslušenstve takéhoto typu sa odhaduje, že je dlžná suma okolo 80 mil. eur, teda ide o veľmi veľké peniaze.
Toto, tieto návrhy, ktoré som teraz prečítal, by mali zabrániť tomu, aby došlo k postupovaniu týchto pohľadávok práve na takéto, by som povedal, finančné domy, ktoré sa takýmto spôsobom obchodujú na, na insolventnosti nemocníc. Samozrejme, že riešenia môžu byť aj oveľa lepšie. Jedna z takých možností je, je tieto pohľadávky najlepšie ešte v lehote splatnosti, pokiaľ zdravotnícke zariadenie je insolventné, riešiť štátnym, štátnym nejakým veriteľom, ktorý by ich skupoval, aby zamedzoval takémuto biznisu, na ktorom sa, takémuto biznisu, na ktorom sa priživujú potom určití finančníci.
Dobre, z mojej strany, z mojej strany tu sú takéto pripomienky, ktoré, pán minister, navrhujem, aby sa nimi ministerstvo zdravotníctva zaoberalo a aby sa potom následne to oddlženie na základe toho materiálu, ktorý ste nám tu predložili, aj realizovalo, a teda verím, že to bude pre vás prospešné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 16:24 - 16:24 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1392 z 5. decembra 2022 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou podmienok použitia štátnych finančných aktív schválených uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 757 zo dňa 2. decembra 2020 na realizáciu následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení na prerokovanie: výboru pre financie a rozpočet a výboru pre zdravotníctvo, ktorého zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval predložený návrh, súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenou podmienok použitia štátnych finančných aktív schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 757 zo dňa 2. decembra 2020 na realizáciu následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo nerokoval o návrhu, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor o návrhu správy o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou podmienok použitia štátnych finančných aktív schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 757 zo dňa 2. decembra 2020 na realizáciu následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení, čo je tlač 1333, vo výboroch nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Keďže nebola schválená správa gestorského výboru, predkladám v súlade s § 80 ods. 1 a 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informáciu o výsledkoch rokovania výborov a predložím návrh na ďalší postup.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 16:24 - 16:24 hod.

Šíbl Jaromír
Zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 16:09 - 16:09 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ja len, páni kolegovia, čo teda oprávnene si robíte starosti o osud LPM Ulič. Chcel by som vám len pripomenúť, že ak ste pozorne sledovali vlastne, že čo sme vlastne schválili, či už teda s tesnou väčšinou alebo inou väčšinou pri tej reforme národných parkov, tak delimitácia na území národného parku Poloniny s výnimkou chránených území s najvyšším stupňom ochrany ešte neprebehla. Čiže je veľmi pravdepodobné, pokiaľ nebudete lokalizovať tie problémy presne, tak mám za to, že ide o pozemky, ktoré stále má v správe LPM Ulič, a teda celkom iný rezort, rezort pôdohospodárstva. Čiže až po schválení zonácie na celom území národného parku štátne pozemky sa dostanú pod správu Správy národného parku. Čiže vaša kritika je možno z časti oprávnená, ale uplatňujete ju na nesprávnom mieste, na nesprávnom rezorte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 15:54 - 15:54 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Odznelo tu veľa pozoruhodných príspevkov v tejto diskusii. Ja by som sa len stručne vyjadril k časti príspevku pána poslanca Suju, ktorý sa dotýkal ťažby dreva v Národnom parku Veľká Fatra, konkrétne v okolí Liptovských Revúc.
Pán poslanec, toto územie tiež, trúfam si povedať, celkom dobre poznám. Ja si na vás veľmi cením a je mi to sympatické, že stále sa snažíte zvyšovať si svoje odborné vzdelanie v tejto oblasti, čo sa týka lesov a ochrany prírody. A chcel by som vás povzbudiť, aby ste v tom pokračovali aj naďalej. Lebo som tam cítil isté medzery.
Vystúpenie, ktoré ste v tejto časti predviedli, tú zvyšnú časť nebudem komentovať, no pri všetkej úcte pristalo by niekomu, kto je skôr laikom v tejto oblasti lesného hospodárstva a ochrany prírody ako vám, čo sa snažíte prepracovať na nejakú odbornú úroveň, aspoň tak som to zaregistroval. Čiže boli sme tu takto skoro presne pred rokom, kde sme sa tu škriepili o tom, či bude reforma národných parkov, alebo nebude. Nakoniec vieme, ako to dopadlo, tesne to prešlo. A vtedy jeden z vašich, nie len vašich, samozrejme, aj ostatných oponentov tejto reformy bolo to, že zakážeme, ochranári zakážu všetku ťažbu v národných parkoch, keď sa im dostanú pod kontrolu a zruinujú tak slovenský vidiek. Teraz prešiel, prešiel rok a ste úplne argumentačne na opačnej strane. Čiže máte obavu, máte pocit a obviňujete ochranárov z rezortu životného prostredia a zo Správy národného parku a kadejakých iných, že ťažia príliš veľa. Pritom v skutočnosti z toho, čo ste povedali, neuviedli ste argumenty ani pre jednu, ani pre druhú alternatívu. Čiže a to ponúkam teraz vám osobne verejne a všetkým vašim priaznivcom a informátorom a známym a kolegov z regiónov, ktorí si sťažujú, či už na intenzitu ťažby, rozsah ťažby, lokalizáciu ťažby alebo spôsob, akým je táto ťažba dreva vykonávaná, pokiaľ ide o národné parky, ktoré sú pod právomocou Správ národných parkov. Tu by som len v súvislosti s Veľkou Fatrou uviedol, že ako iste viete, pod Správou národného parku Veľká Fatra sú len tie územia, ktoré sa dostali pod Správu národného parku v rámci delimitácie. A to boli chránené územia s vyššími stupňami ochrany. Čiže prakticky všetko prírodné rezervácie, plus niektoré parcely, ktoré sčasti zasahovali do týchto prírodných rezervácií. Čiže zvyšné územie Národného parku Veľká Fatra a aj ostatných národných parkov, ktoré ešte nemajú schválenú zonáciu, je, samozrejme, aj naďalej pod správou Lesov Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o štátne lesy v prípade neštátnych vlastníkov naďalej ich spravujú títo neštátni vlastníci.
No a pokiaľ by sme sa chceli seriózne a odborne a bez zbytočných či už úprimných, alebo hraných emócií rozprávať o tom, že či ťažba, v tom ktorom území a je to jedno, či je to národný park, prírodná rezervácia, chránená krajinná oblasť alebo voľná krajina tzv. s prvým stupňom ochrany. Bavme sa najprv o tom, či táto ťažba prebehla v súlade so zákonom. Ako iste viete, z hľadiska lesného zákona rozhodujú, rozhodujúcim dokumentom je tzv. program starostlivosti o les. V minulosti sa to volalo lesný hospodársky plán. V prípade úmyselnej ťažby, v prípade náhodnej ťažby, čiže ľudovo tzv. kalamity, tam takisto musia byť dodržané určité procesy, nebudem ich tu všetky menovať, aby sa dalo povedať, že táto náhodná ťažba je v súlade so zákonom.
Zamiešali ste do toho aj zonáciu. Takže ak máte konkrétne výhrady k návrhu zonácie, či už, ktorý bol predložený či už Národného parku Veľká Fatra, predložené boli aj ďalšie dva národné parky Slovenský kras a Poloniny. Máte možnosť ich uplatniť, samozrejme, v riadnom pripomienkovom konaní. Ale, samozrejme, keďže ste poslanec, tak máte aj mnohé, mnohé ďalšie možnosti. Ale bavme sa naozaj, keď si budete tie vaše pripomienky, návrhy uplatňovať, bavme sa naozaj, že spravte zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa a povedzte alebo napíšte v tej pripomienke, že táto konkrétna jednotka priestorového rozdelenia lesa by podľa vášho odborného názoru nemala byť v zóne A, ale v zóne C alebo naopak. Nemala by byť v zóne C, ale v zóne A alebo B. A sadnime si za stôl a preberme tie vecné argumenty. A nebudem vás, a to vám môžem ako sľúbiť sám za seba, ale predpokladám, že niečo podobné by aj kolegovia vám povedali, nebudeme vás nijako diskriminovať, pokiaľ tie argumenty budú vecné. Ten návrh, čo išiel, všetci rátajú s tým, odborníci, ktorí ho vypracovali, že relevantné pripomienky sa budú zohľadňovať. A pokiaľ ste sledovali posledné návrhy zonácií, ako sa vyvíjal napríklad príbeh zonácie Národného parku Muranská Planina, tak si môžte overiť, že to, čo išlo v prvom kole do procesu, ten prvý návrh, a to, čo sa nakoniec schválilo, boli pomerne diametrálne odlišné veci. Ale nakoniec sme naozaj našli riešenie, že trúfam si povedať, že všetci boli spokojní. Takže toľko len.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 13:24 - 13:24 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1760 z 8. novembra 2022 pridelila vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1236, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti neprijali platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 194 z 24. novembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 20 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 267 z 29. novembra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.12.2022 13:09 - 13:09 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1737 z 20. októbra 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1235, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 637 z 24. novembra 2022 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre hospodárske záležitosti dňa 28. novembra 2022 neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie dňa 24. novembra 2022 nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 6 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie číslo 266 zo dňa 29. novembra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

15.12.2022 18:10 - 18:10 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Chcel by som informovať ctené poslanecké grémium o stanovisku poslaneckého klubu OĽANO. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Už nie sme v grémiu. (Reakcie z pléna.)

Šipoš, Michal, poslanec NR SR
Prosím? (Reakcie z pléna.) Plénum, pardon, pardon, plénum. Mali sme grémium, ospravedlňujem sa.
Milí kolegovia, demokrati, páni poslanci, poslednýkrát apelujem a prosím všetkých demokratických poslancov, ktorým záleží na Slovensku, na našich občanoch a na budúcnosti našich detí, nepovoľte... (Reakcie z pléna.) Boris, Boris, Boris... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím vás pekne, ukľudnime sa, aby mohol dokončiť pán kolega. Prosím pekne, utíšme sa. Dajte späť čas pánovi poslancovi Šipošovi.
Nech sa páči.

Šipoš, Michal, poslanec NR SR
Nepovaľte tretiu demokratickú vládu a nedovoľte mafii návrat k moci. Ak vám naozaj záleží na Slovensku, dnes nebudete hlasovať za povalenie protikorupčnej, reformnej a demokratickej vlády, ktorá pomáha ľuďom.
Vážení kolegovia, poslanecký klub OĽANO sa nebude zúčastňovať rituálnej popravy vlády, ktorá nekradne, pomáha a rieši reálne problémy ľudí. Preto prosím mojich kolegov, aby opustili plénum Národnej rady. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.12.2022 17:10 - 17:10 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Pán predseda, v zmysle rokovacieho poriadku žiadam predsedu Národnej rady, aby vyhlásil 30-minútovú prestávku na poradu poslaneckých klubov. (Ruch v sále, piskot. Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2022 11:55 - 11:55 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem pozvať poslancov a členov zdravotníckeho výboru na zasadnutie o trinástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis