Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.11.2022 o 15:39 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2022 15:39 - 15:39 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja by som sa chcel spýtať, pán kolega Svrček, ako to je, tvoj názor by som chcel vedieť na súdnu mapu, teda si už povedal, ale tvoj názor ako zlepšiť. Ja som to tu už hovoril, že mne je jedno, že či bude súd naozaj v Majcichove alebo či bude v Žiline, ale tvoj názor ako zlepšiť, aby tí sudcovia naozaj spravodlivo, čestne rozhodovali, aby tí sudcovia boli čestní a neboli ovplyvnení peniazmi, aby nepodvádzali a nerozhodovali nespravodlivo. Ďakujem ti.
Skryt prepis
 

10.11.2022 15:24 - 15:24 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak nerád sa predbieham ako spravodajca, som sa dohodol aj s Milošom, je to v krátkosti. Doobeda som tu čítal dva pozmeňujúce návrhy a, žiaľ, zistili sme tam jednu paragrafovú chybu, tak nechceli sme to komoliť, motať pri hlasovačke a upravovať potom v treťom čítaní, tak sme to stiahli a dali nanovo. Ide len o to, že sme mali v pôvodnom návrhu menený § 8 ods. 3 a mal byť správne § 3 ods. 8, takže sme to nanovo vypodpisovali. Takže vecne sa nemení nič, prečítam vám ten istý pozmeňujúca návrh, teda ten nový.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Milana Vetrák a Juraja Šeligu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1285.
1. V čl. VI, v novelizačnom bode 2, v § 12 ods. 3 sa slová "dva roky" nahrádzajú slovami "jeden rok".
2. v čl. XII, v novelizačnom bode 5, v § 3 ods. 8 prvej vete sa za slová "sudcovskej spôsobilosti" pripájajú slová "pred jeho preložením na správny súd" a na konci odseku sa pripája veta: "U sudcu preloženého na správny súd podľa prvej vety vykoná Súdna rada Slovenskej republiky dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti do troch mesiacoch od preloženia na správny súd."
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

10.11.2022 14:39 - 14:39 hod.

Pročko Jozef
Ďakujem pekne. Obidve otázky, čo som položil, samozrejme, vy viete veľmi dobre, že rok už spolupracujem s odborníkmi a s ľuďmi, ktorí sa venujú včelárstvu a obidve otázky mi boli podané od ľudí, ktorí majú s týmto problém. Verím, že si to, teda im to budem interpretovať, ale mňa osobne zaujíma, viete, že zo stranu štátu, že či vlastne tá kontrola je adekvátna, aby k tomuto nedochádzalo, lebo viete, kto ju kontroluje? Tých ľudí?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2022 14:24 - 14:24 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Aha, ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať, teraz ste presne povedali, že vlastne tie dotácie, teda dostanú len tí, čo sú v rámci podnikateľského subjektu. Čo, čo podľa mňa nie je spravodlivé, pretože naozaj aj sám ste povedali, že ten hospodársky význam včiel je nezmerateľný. Je to obrovský, naozaj obrovský. A to ste povedali, že tie dotácie idú včelárom, ale idú akým spôsobom. A ja by som vás chcel poprosiť, že či by ste naozaj tú adresnosť zlepšili v tom, aby tí včelári, tí, ktorí sú naozaj slušní a robia dobrý kvalitný med, aby tí dostali a aby to nešlo cez tie, cez tie rôzne organizácie, ktoré sa na tom priživujú a včelári nedostanú nič.
Takže to by som vás chcel poprosiť. Moja otázka je, čo s tým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.11.2022 11:10 - 11:10 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o dvanástej, 12.05 h máme výbor v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.11.2022 11:10 - 11:10 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA a SaS žiadam o presunutie hlasovania o parlamentnej tlači 1060. Ide o návrh poslancov Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní na nasledujúcu schôdzu Národnej rady so začiatkom 29. novembra 2022. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže ďakujem za odbornú debatu, ktorá sa tu včera viedla, troška sa to niekedy zvrtlo aj do neodbornej, ale to už asi k tomu patrí. Máme tu nejaké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa nejakým spôsobom vyprecizovali. Jednak sú to pripomienky OLAP-u, čo sú také legislatívno-technické, na ktoré upozornil OLAP, aj napriek tomu, že sa nerobilo to stanovisko a sú tam dve vecné zmeny v jednom pozmeňujúcom návrhu, ktorý má päť bodov, takže body 1, 3 a 4 sú opravou legislatívno-technických nedostatkov a body 2 a 5 pozmeňujúceho návrhu predstavujú vecné zmeny.
Bod 2. V rámci reformy súdnej mapy sa pri zriadení mestských súdov v Bratislave zaviedla možnosť, aby sa mohli prerozdeľovať medzi sudcov vznikajúcich mestských súdov spisy staršie ako sedem rokov. Vlastne vznikla tu diskusia so sudcami bratislavských súdov a aj taká požiadavka, aby sa mohli prerozdeľovať tie veci staršie ako päť rokov, takže toto je podstatou tohto bodu. Docieli sa tak vhodnejšia distribúcia reštančných vecí medzi sudcov vznikajúcich mestských súdov.
A čo sa týka bodu 5 vecnej zmeny, tak jedným z cieľov vládneho návrhu zákona je aj riešiť nie úplne vhodnú situáciu v personálnom obsadení zriaďovaných správnych súdov. Na základe diskusie vzišla požiadavka, aby sa dala šanca aj pre hosťujúcich sudcov, resp. aby sa umožnilo aj im uchádzať sa o funkciu sudcov na správnom súde. Hosťujúci sudca je v podstate sudcom okresného súdu. Sudcovia okresných súdov majú už teraz vytvorenú možnosť uchádzať sa o funkciu sudcu na správnych súdoch preložením po absolvovaní previerok sudcovskej spôsobilosti. Podľa § 11a ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich hosťujúci sudca môže byť preložený na iný súd až po tom, čo si odrobí štyri roky ako hosťujúci sudca. Pozmeňujúci návrh v tejto súvislosti robí len to, že v prípade tých hosťujúcich sudcoch, sudcov umožňuje ich preloženie aj pred uplynutím spomínanej doby tých štyroch rokov. Samozrejme, previerky sudcovskej spôsobilosti zostávajú u nich zachované pri predkladaní na, pri prekladaní na správne súdy. Ide však o dočasnú úpravu, ktorá sa použije len u tých hosťujúcich súdov, sudcoch, ktorí požiadajú na preloženie na správny súd do 28. 2. 2023. Ak sa umožňuje sudcovi okresnému, okresného súdu, ktorý je tam sudcom dajme tomu dva-tri mesiace, nechať sa preložiť na správny súd, tak zrejme niet dôvodu neumožniť hosťujúcemu sudcovi, ktorý vykonáva funkciu možno dva-tri roky.
A okrem toho tento bod reaguje aj na platné znenie § 14 ods. 5 zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorého preloženie sudcu je možné až po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu, okrem prípadu, že sú tam dané vážne osobné dôvody na preloženie aj pred uplynutím tejto doby. V snahe čo najviac zreálniť personálne obsadenie správnych súdov sa navrhuje v bode 5 dočasne, tiež do 28. 2. 2023, neaplikovať toto obmedzenie preloženia sudcu pri obsadzovaní voľných miest sudcov správnych súdov.
Takže prečítam teraz ten prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Milana Vetráka a Lukáša Kyselicu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1285.
1. V čl. VII body 1 až 6 sa za slová "prílohe č. 1" vkladajú slová " v časti Sídla a obvody okresných prokuratúr".
2. V čl. VIII sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 18n ods. 12 sa číslo "2015" nahrádza číslom "2017"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. IX bod 2 v § 51b ods. 4 druhej vete sa za slovo "funkcie" vkladá slovo "len".
4. V čl. IX bod 3 v § 101f písm. b) sa slová "písmena b)" nahrádzajú slovami "písmena a)".
5. V čl. XII bod 5 v § 3 ods. 8 druhej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "bez splnenia podmienky uplynutia ustanoveného času odo dňa vymenovania do funkcie sudcu2) a v prípade hosťujúceho sudcu aj bez splnenia podmienky výkonu funkcie hosťujúceho sudcu po určený čas.3)" a na konci bodu 5 sa pripájajú tieto slová:
"Poznámky pod čiarkou k odkazom 2 a 3 znejú:
"2) § 14 ods. 5 zákona č. 385/2020 Z. z. (správne č. 385/2000 Z. z., pozn. red.) o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z.
3) § 11a ods. 4 zákona č. 385/2020 Z. z. (správne č. 385/2000 Z. z., pozn. red.) v znení zákona č. 282/2019 Z. z."."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
To je jeden ten pozmeňovák.
A druhý viac-menej tu bude viacej verzií. Týka sa to tých sudcovských previerok, čo tu boli včera rozoberané, takže pani Kolíková bude mať jeden návrh. Tu je tiež taký druhý kompromisnejší a uvidíme, nechám to na diskusiu.
Takže navrhuje sa skrátiť doba dočasného pridelenia na maximálne jeden rok v období troch rokov, pretože pôvodne navrhovaná doba dvoch rokov je neúmerne dlhá s ohľadom na dočasný charakter tohto inštitútu. A čo sa týka druhej novelizačnej časti, tak cieľom pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť funkčnosť správnych súdov a súčasne i to, že súdnictvo na správnych súdoch budú vykonávať sudcovia, ktorí spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. V záujme plynulého výkonu správneho súdnictva sa navrhuje, aby sudcovia, o ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda správneho súdnictva a ktorí požiadajú o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, boli preložení na správny súd bez predchádzajúceho preverenia splnenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti. U týchto sudcov však Súdna rada preverí naplnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti dodatočne, po ich preložení. Tým sa zabezpečí riadne fungovanie správnych súdov, ako aj to, že správne súdnictvo budú vykonávať sudcovia podrobení testu osobnej integrity pre výkon funkcie sudcu, tzv. test sudcovskej spôsobilosti.
Takže prečítam teraz ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1285.
1. V čl. VI, v novelizačnom bode 2., v § 12 ods. 3 sa slová "dva roky" nahrádzajú slovami "jeden rok".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
2. V čl. XII, v novelizačnom bode 5., v § 8 ods. 3 prvej vete sa za slová "sudcovskej spôsobilosti" pripájajú slová "pred jeho preložením na správny súd" a na konci odseku sa pripája veta: "U sudcu preloženého na správny súd podľa prvej vety vykoná Súdna rada Slovenskej republiky dohľad nad splnením predpokladov sudcovskej spôsobilosti do troch mesiacoch od preloženia na správny súd."
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona na ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský, a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor o návrhu zákona nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu správy vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil ako spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Pleštinská Zita
Hlasovanie o tomto bode bude o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 9:55 - 9:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petícií občanov prijatej 24. augusta 2022, tlač 1283, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1838 z 9. novembra 2022 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 626 z 9. novembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením číslo 177 z 10. novembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
Hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 178 dňa 10. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis