Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

1.4.2021 o 9:52 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 1.4.2021 9:52 - 9:54 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dalo by sa o tomto zákone, samozrejme, diskutovať aj viac, ale sústredím sa len na pozmeňujúci návrh, ktorý je podaný. Má len dva body. Sú to legislatívno-technické alebo legislatívne úpravy vyplývajúce zo stanoviska parlamentnej legislatívy a prekonzultované aj s pánom podpredsedom vlády.
1. V čl. I sa v § 2 ods. 2 za slová „podľa ods. 1 sa" vkladajú slová „na účely tohto zákona".
2. V čl. III novelizačný bod za úvodnou vetou znie:
V § 21 odsek 10 znie:
"(10) Objednávateľ je pri zadávaní zmluvy o službách, poznámka, odkaz 43), ktoré sa poskytujú vozidlom kategórie M1, M2, M3, N1, N2 alebo N3, povinný dodržať minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel podľa osobitného predpisu, odkaz č. 44)."
Následne poznámky pod čiarou k odkazom 43 a 44 znejú:
"43) § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. .../2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
A poznámka k odkazu 44) § 4 ods. 1 zákona č. .../2021 Z. z."
K bodu II, ide o legislatívno-technické úpravy, ktoré spresňujú vzájomnú previazanosť medzi jednotlivými ustanoveniami zákona.
A k bodu I, bola tam taká diskusia, že či tým, že hovoríme, čo je to nadlimitná zákazka v tomto zákone, či je to nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní alebo nie, takže sa tam vložili slová "na účely tohto zákona", aby bolo jasné, že nejde o rozšírenie nadlimitných zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní, ale ide o špecifickú definíciu nadlimitných zákaziek na účely tohto samotného zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť a chcem vás požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý vylepšuje samotný obsah novely. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2021 9:49 - 9:52 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán podpredseda, predkladám (správu) výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania vládneho návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 373) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 528 z 26. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 328 zo 16. marca 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 140 z 11. marca 2021 a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 93 z 15. marca 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 12 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 373) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 147 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2021 9:39 - 9:40 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Nechcem hovoriť za pána podpredsedu vlády, ale poviem všeobecne, že je to rozsiahly zákon, je to nový zákon a ono nie je to nič výnimočné, že ešte keď zákon takéhoto rozsahu príde do parlamentu, a preto tu máme zriadené aj útvary, odborné útvary, ako je parlamentná legislatíva, že je snaha o vychytanie určitých nedostatkov alebo vylepšenie zákona. A niekedy sa aj stane, ale to by vedel pán podpredseda povedať, že povedzme výnimočne niektoré zákony neprejdú ani legislatívnou radou vlády a podobne. Čiže ak sa to stalo aj v tomto prípade napríklad, tak potom, potom ani ten odborný útvar na Úrade vlády sa tým nezaoberal. Ale toto neviem, to nie je otázka veľmi na mňa.
To ak bude chcieť pán podpredseda na to nejak reagovať, ja som reagoval v rámci tej svojej pôsobnosti, ktorú mám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2021 9:29 - 9:38 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja vzhľadom na to, že máme dnes veľmi nabitý program, tak nebudem tú diskusiu nejak naťahovať. Sústredím sa len na podanie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a na jeho stručné odôvodnenie.
Tento návrh vychádza zo stanoviska parlamentnej legislatívy. Tie veci, ktoré som si osvojil, následne boli konzultované aj s pánom podpredsedom vlády, niekoľkokrát aj dokonca s úradom, ktorý je za túto oblasť zodpovedný, čiže na ochranu hospodárskej súťaže. Je to, samozrejme, teda aj po konzultácii s nimi predkladané pánom podpredsedom.
Prečítam teda najskôr samotný návrh.
Bod 1. V čI. I v § 2 ods. 5 sa slová "uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 2 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 16 ods. 1písmeno d) znie:
"d) ukladá
1. dočasné opatrenia podľa § 31,
2. opatrenia podľa § 32 alebo § 40,
3. plnenie záväzkov podľa § 33."
Bod 3. V čl. I v § 16 ods. 1 písm. l) a ods. 10 a v § 56 ods. 3 písm. e) sa slová "uverejnenej v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 25 ods. 2 písm. f) sa slová "medzinárodná zmluva uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná".
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 12 ods. 4 sa slovo "zdrojoch" nahrádza slovom "financovaní".
Bod 6 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 13 ods. 9 sa slovo, sa slová "avšak najviac" nahrádzajú slovami "avšak najdlhšie".
Bod 7 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I § 13 ods. 16 sa slovo "najviac" nahrádza slovami "avšak najdlhšie".
Bod 8 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 14 ods. 14 sa veta "Po skončení funkcie člena rady úradu podľa odseku 12 písm. b) plní pôvodný člen rady úlohy až do vymenovania nového člena rady úradu, najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie." nahrádza vetou "Po vzdaní sa funkcie podľa odseku 12 písm. b) zostáva pôvodný člen rady vo funkcii do vymenovania nového člena rady úradu, avšak najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie."
Bod 9 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 9 ods. 3 v druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "úrad vyzve účastníka konania na doplnenie podkladov vždy, ak bez doplnenia nie je možné posúdenie koncentrácie."
Bod 10 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 42 ods. 1 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovami "uloží".
Bod 11 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 42 ods. 2 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovami, slovom "uloží".
Bod 12. V čl. I v § 43 ods. 1 sa slová "úrad môže združeniu podnikateľov uložiť pokutu" nahrádzajú slovami "úrad uloží združeniu podnikateľov pokutu".
Bod 13 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 44 ods. 1, 2 a 3 sa slová "môže uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".
Bod 14 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 46 ods. 1 a 2 sa slová "môže rozhodnutím uložiť" nahrádzajú slovom "uloží".
Bod 15 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v nadpise § 40 sa slová "Dočasné opatrenie" nahrádza slovami "Opatrenie".
Bod 16 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 49 ods. 1 sa slová "podľa odsekov 2 až 6" nahrádzajú slovami "podľa odseku 2".
Bod 17 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I v § 49 sa vypúšťa odsek 6.
A bod 18 pozmeňujúceho návrhu. V čl. II sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod, ktorý znie:
"1. V § 185 sa za slová "Správny súd môže" vkladá čiarka a slová "ak osobitný predpis neustanovuje inak,"."
A ešte aj doterajšie body 1 a 2 sa označujú ako body 2 a 3, čiže prečíslovanie.
Teraz veľmi krátko k tomu pozmeňujúcemu návrhu, pretože má veľa bodov, tak nebudem zdržiavať. Ono sa dajú niektoré body aj kumulatívne okomentovať. Väčšinou ide o legislatívno-technické pripomienky, či už nahrádzame tie slová "uverejnené v Zbierke zákonov" slovami "medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná". Ide o to, že ten okruh tých zmlúv, ktoré boli pôvodne upravené v návrhu zákona, bol užší a my po novele ústavy v roku 2001 sme viazaní aj medzinárodnými zmluvami, ktoré nie sú len uverejnené v Zbierke zákonov, ale sú, a ktorými je Slovenská republika viazaná aj bez toho, aby boli uverejnené v Zbierke zákonov, a preto sme tento okruh zmlúv rozširovali. Týka sa to bodov 1, 3, 4... áno, 1, 3 a 4.
Potom sú tam legislatívno-technické vylepšenia kvôli konzistencii textu, to sú body 6, 7, 8. Mali sme tam či už predsedu úradu, podpredsedu úradu a ďalších funkcionárov úradu, ktorí mali pri ukončení funkcie nejednotnú formulačnú, formulácie uvedené, tak sme ich dali dokopy v tých bodoch 6, 7, 8.
Body 9 až 14, išlo pôvodne o to, že úrad pri udeľovaní sankcií mal oprávnenie pokutu len ukladať, ako bolo to jeho len oprávnenie a nie povinnosť. A toto na ústavnoprávnom výbore bolo vytýkané ako niečo, čo by nemalo byť len fakultatívne pre ten úrad stanovené, ale malo by to byť obligatórne, teda ak už niekto niečo poruší, tak úrad by mal mať povinnosť uložiť pokutu. Nemalo by to byť len tak, že môže, a teda potom môže kedy? Kedy chce alebo kedy? Niekomu áno, niekomu nie? Takže toto ukladanie pokút sme v tých bodoch 9 až 14 stanovili obligatórne.
A v bode 9 išlo o situáciu, kedy úrad nemusel si žiadať od účastníka konania o koncentrácii podklady ani vtedy, kedy on sám bol jediným, ktorý tie podklady môže tomu úradu poskytnúť, aby ten úrad mohol vo veci rozhodnúť, a to sa nám nepozdávalo. Takže sme to opravili tak, že pokiaľ ten účastník je jediným, ktorý môže prispieť k ukončeniu toho konania, rozhodnutia vo veci samej, tak vtedy je povinný ten úrad vyzvať účastníka, aby mu tie podklady poskytol.
Potom sú tam ďalšie legislatívno-technické vylepšenia. Je to bod 2 a bod 15 dokopy, kde sme v § 40 mali v štyroch odsekoch dočasné opatrenia, ale v odseku 5 bolo trvalé opatrenie, a preto sme ten paragraf premenovali. Nemohol sa volať dočasné opatrenie, keďže v odseku bolo trvalé opatrenie, tak sme to nazvali len opatrenie. To bolo formulačné, to je bod 2 a 15.
No a zostali nám dva body, ktoré, čiže bod 17, 18. Bod 18 je novelizáciou, novelizáciou v čl. II máme otvorený Správny súdny poriadok a tam bolo potrebné vyjadriť vzťah medzi zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a Správnym súdnym poriadkom, aby nedošlo k nepriamej novele Správneho súdneho poriadku. O tom je ten bod 18.
A bod 17, tam išlo o situáciu, kedy v prípade pandémie úrad v podstate bez nejakých presnejších podmienok a obmedzení nemusel umožňovať nahliadnuť do spisu účastníkovi konania, a to sa nám nepozdávalo. Snažili sme sa to s príslušným úradom riešiť tak, že by tie lehoty boli zachované tomu účastníkovi počas toho, ako mu nebude umožnené nahliadnutie do spisu, ale to úrad vyhodnotil z praktickej stránky ako v podstate ešte horšie riešenie, ako keď to ustanovenie tam nebude. Takže nakoniec sme sa zhodli, že to opatrenie, že sa nebude umožňovať nahliadanie do spisu počas pandémie, vypustíme a bude ten úrad musieť prijať také hygienické a bezpečnostné opatrenia protipandemické, aby účastníkovi umožňoval nahliadnuť do spisu, aj keď je pandémia.
To je vlastne všetko k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Ja smerujem k tomu týmto pozmeňujúcim návrhom, aby sme samotný návrh zákona vylepšili. Je to nový zákon, veľmi dôležitý zákon a je potrebné ho mať čo najkvalitnejší. A prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2021 9:25 - 9:28 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 527 z 26. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 237 zo 16. marca 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 141 z 11. marca 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú, vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 148 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

1.4.2021 9:18 - 9:22 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (tlač 371), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 526 z 26. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 236 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 151 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 72 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: Hlasovať spoločne o bodoch 1 až 9 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 76 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

1.4.2021 9:15 - 9:16 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 411 z 1. februára 2021 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o vydaných aproximačných nariadeniach a o ďalšom zámere ich prijímania.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 65. schôdzi 11. marca 2021 a uznesením č. 229 odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31.3.2021 18:13 - 18:14 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja podávam podobný procedurálny návrh ako pán Valášek. Vzhľadom k tomu, že si myslím, že všetkým nám rovnako záleží nielen na duchovnom, ale aj na duševnom a telesnom zdraví našich občanov, tak podávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky vyzvala vládu Slovenskej republiky na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých, ak by došlo k schváleniu bohoslužieb vo vonkajších priestoroch, bolo aj zároveň schválené športovanie na všetkých exteriérových ihriskách a boli otvorené aj vonkajšie terasy stravovacích zariadení. Všetko, samozrejme, za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 31.3.2021 18:13 - 18:13 hod.

Vons Peter
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja sa chcem, milé kolegyne a kolegovia, ospravedlniť, že som vyrušoval, ale spustila sa mi akurát upútavka na sčítanie obyvateľov, takže dnes je posledný deň, tak to bolo také symbolické, zatiaľ je sčítaných 84 % obyvateľov, takže ak ste sa nesčítali, tak sa sčítajte, aby ste neplatili pokutu. (Potlesk.) Ďakujem a ospravedlňujem sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 31.3.2021 17:42 - 17:43 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, viem, že niektorí to teraz beriete tak, že ideme zdržiavať. Nejdeme zdržiavať. Chceme, aby zákon bol čo najkvalitnejší, ako je možné. Sú dva dôvody, prečo je otvorená rozprava. Prvý bol povedaný a ja ho chcem len zopakovať, že tiež navrhujem, aby bod 1 zo spoločnej správy výborov bol vyňatý na osobitné hlasovanie, a druhý dôvod je jeden veľmi krátky pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladám k tomuto vládnemu návrhu zákona v znení: "V čl. I v bode 23 § 24i odseku 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "pričom musia byť splnené podmienky podľa § 10 ods. 3 a 4 v znení účinnom od 1. júna 2021".
Odôvodnenie je také, že chceme týmto pozmeňujúcim, vlastne doplňujúcim návrhom do prechodných ustanovení ešte vyriešiť určitý okruh situácií, ktoré by mohli potenciálne vzniknúť, a chceme zamedziť k tomu, aby ten zákon bol v týchto situáciách obchádzaný.
Nie je isté, či by tie situácie vznikli, ale môžu vzniknúť a chceme tomu zabrániť, a tým pádom chceme aj vylepšiť formuláciu uvedenú v prechodných ustanoveniach.
Dalo by sa, samozrejme, hovoriť o tomto zákone viac, ale nebudem to robiť, pretože je čas, aby sme hlasovali o iných veciach.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis