Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.10.2022 o 9:40 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Určite malo význam, aby zákon ako taký bol schválený aj v skrátenom legislatívnom konaní. Už pomáha, už dostali rodiny s deťmi navýšené dávky a bonus a tí, ktorí máme deti, vychovávame deti, o tom vieme aj z vlastnej skúsenosti. Ja nechcem spochybňovať nikoho vôľu, či SaS chce pomáhať rodinám s deťmi, alebo nie, ale v každom prípade my sme im pomohli aj ďalší kolegovia, ktorí za to zahlasovali. A vzhľadom na tú situáciu, áno, ja som čítal pozmeňujúci návrh, v ktorom sa opakovali samé legislatívno-technické záležitosti. Jedna z nich bola aj posun termínu, ale neznamená to, že by rodiny o tie peniaze prišli, ale že ich dostanú iným spôsobom.
A takisto mám taký pocit, zaznelo to tam možno tak nechcene, že a minister financií bude hrdina. Akoby niekomu prekážalo to, že naozaj priniesol, presadil revolučnú, dobrú vec na podporu rodín s deťmi, ktoré sú najviac ohrozené aj chudobou, aj energetickou krízou, aj infláciou, a preto to pokladám za veľmi dobré. Samozrejme, ak sú nejaké praktické pripomienky, ako boli zo strany pána predsedu finančného výboru, treba ich počúvať, treba sa nimi zaoberať, ale celkovo je to určite výborný návrh zákona, ten pôvodný aj teraz táto novela, ktorá rieši tie praktické problémy, ktoré vznikli, pretože ak sa niečo prijíma v skrátenom legislatívnom konaní, nie je to preto, že sa vláde nechce pripravovať zákon alebo nechce sa dostatočne ním zaoberať, ale pretože tá naliehavosť je veľmi silná. Bola a je veľmi silná a ja som veľmi rád, že na Slovensku máme takýto zákon, ktorý je naozaj exemplárny aj v celej Európe.
Takže ďakujem aj predkladateľom za to, že prichádzajú s vylepšením tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, pán navrhovateľ, pán spravodajca, dovoľujem si predniesť krátky pozmeňujúci návrh. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Richarda Vašečku k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, to je tlač 1185.
Najprv odôvodnenie: Je to pozmeňujúci návrh, nie nejaký môj osobný, ale v spolupráci s predkladateľmi, s ministerstvom financií aj s odborom legislatívy, kde zapracuvávame najmä legislatívno-technické záležitosti jednak zo stanoviska v časti, stanoviska odboru legislatívy a aproximácie práva v časti A a potom sú tam legislatívno-technické úpravy, ktoré sa dotýkajú aj nejakých termínov a týkajú sa aj súvislostí s aktuálnou situáciou na Ukrajine, pretrvávajúcou infláciou, zvyšovaním cien a energetickou krízou.
Toľko k odôvodneniu. A teraz by som prečítal znenie pozmeňujúceho návrhu.
Takže v poslaneckom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia.
1. K čl. I nový bod 8
V čl. I sa za doterajší bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
"8. V § 14 ods. 3 písm. b) piaty bod znie:
"5. adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu alebo adresa tolerovaného pobytu,"."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2025, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
2. K čl. I nové body 9, 10 a 11
V čl. I sa za doterajší bod 8 vkladajú nové body 9, 10 a 11, ktoré znejú:
"9. § 17 vrátane nadpisu znie:
"§ 17
Prechodné ustanovenie
Dieťaťu, ktoré splní podmienky podľa tohto zákona k 15. januáru 2025 a neprestane ich spĺňať k 31. januáru 2025, platiteľ zriadi konto dieťaťa do 31. januára 2025; v tejto lehote platiteľ pripíše na konto dieťaťa príspevok za január až december 2025 a január 2026."
10. V čl. III sa vypúšťajú body 1, 3 a 6 až 8.
11. V čl. XI sa vypúšťajú slová "čl. I,", vypúšťajú sa slová "čl. III bodov 1, 3, 6 a 8, čl. IV a V, čl. VI bodu 1 a čl. VIII až X," a slová "čl. III bodu 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2024" sa nahrádzajú slovami "čl. I, čl. IV a V, čl. VI bodu 1 a čl. VIII až X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025"."
Bod 9 nadobúda účinnosť 1. januára 2025 a body 10 a 11 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti zákona.
3. K čl. II body 2 a 3
V čl. II bode 2 v § 37 ods. 3 a bode 3 v § 37a ods. 1 sa slová "20 eur" nahrádzajú slovami "30 eur".
4. K čl. III
Vypúšťa sa článok III.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
5. K doterajšiemu čl. IV
V doterajšom článku IV sa za slová "1. januára 2023" vkladajú slová "okrem čl. I bodov 1 až 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025".
Pán predsedajúci, skončil som čítanie pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

27.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, dovoľte mi, prosím, ako spoločnému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní návrhu poslancov Vetráka a Kyselicu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 232/2022 o financovaní voľného času dieťaťa.
Národná rada uznesením č. 1609 z 21. septembra 2022 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: výbor pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady pre sociálne veci neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Odporúčanie pre Národnú radu – návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (ústavnoprávny výbor a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport).
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. Ako spravodajca navrhujem, aby sme o bodoch 1 a 2 hlasovali spoločne a o bode č. 3 osobitne.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma zároveň určil ako spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Skryt prepis
 

27.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže v krátkosti. Je to už druhé čítanie, tak v krátkosti vám uvediem ten návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predkladám spolu s kolegom Milanom Vetrákom.
Cieľom návrhu zákona je
– spresniť niektoré ustanovenia zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dôvodu zmeny vybraných parametrov tak, aby celý mechanizmus bol efektívnejší a prístupnejší pre všetkých užívateľov, a to pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít. Medzi tieto úpravy patrí predovšetkým:
a) zmena limitu čerpania z časového na nominálny, t. j. na konte dieťaťa môže byť maximálna suma 1 000 eur,
b) zrušenie časovej viazanosti použitia príspevku 60 eur na mesiac,
c) predĺženie periodicity potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z jedného na sedem kalendárnych dní.
– nastaviť vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a detí pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania prostredníctvom sankcií za priestupky a správne delikty, čo je už aj v súčasnosti spôsob, akým je do určitej miery riešená táto problematika v zákone 596/2003 o školskej správe v školstve a školskej samospráve a
– vypustenie § 8 ods. 3 zo zákona 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je v súčasnosti namietaný aj prezidentkou Slovenskej republiky pre možnú protiústavnosť v konaní vedenom na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod spisovou značkou Rvp 1640/2022.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

27.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1100a).
Národná rada uznesením č. 1622 z 23. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona (tlač 1100) ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská uvedené pod bodom III tejto spoločnej správy a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre obranu a bezpečnosť na svojej 84. schôdzi 18. októbra 2022. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nezískali potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Predseda výboru ma poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak len v krátkosti.
Tak ako pán minister spomenul už v úvodnom slove, tak sa dopĺňa medzi funkcie nadriadených aj vedúci zmeny a pre výkon tejto funkcie nebol navrhnutý žiadny príplatok za riadenie, a preto sa týmto pozmeňujúcim návrhom navrhuje doplniť príloha č. 3 zákona č. 315/2001, kde sa ustanovujú príplatky za riadenie pre jednotlivé funkcie nadriadených aj o určenie príplatku za riadenie pre tohto nadriadeného. Teda vedúci zmeny bude mať príplatok za riadenie ako riadiaci pracovník. Je to pochopiteľné. Takže prečítam vám ten pozmeňovák.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Marcela Mihálika, Jany Majorovej Garstkovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 1099.
Čl. I sa dopĺňa bodom 19, ktorý znie:
"19. V prílohe č. 3 treťom bode sa pred bod 3.1 vkladá nový bod 3.1, ktorý znie:
"3.1 vedúci zmeny 5-20"."
Doterajšie body 3.1 až 3.6 sa označujú ako body 3.2 až 3.7.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, páni poslanci, teda pardon, najprv pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu ústavného zákona vo výboroch. Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj nebol uznášaniaschopný.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 137. schôdzi. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výborov neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov ústavnoprávneho výboru.
Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

27.10.2022 8:55 - 8:55 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 1212). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

27.10.2022 8:55 - 8:55 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1211). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prejde v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Vy ste povedali, že trh bude regulovaný, mne sa to páči teda, aby sa naozaj táto oblasť regulovala, pretože kto nevie, tak naozaj, že tieto transakcie s kryptomenou sa využívajú veľmi na trestnú činnosť. A aj v, na Ukrajine teraz, Rusi hlavne po zablokovaní robia s kryptomenou veľké kšefty, takže ja sa chcem spýtať na to, ako bude teda tá regulácia prebiehať. Lebo ja som za zníženie, aby sa tu teda určitým spôsobom začalo viac podnikať v kryptomene, pretože to je, svetový trend je taký. Ale ako zabrániť tomu teda aj na Slovensku, aby, aby sa to nerobilo, aby tá trestná činnosť v tejto kryptomene nebola. Aby sa to regulovalo. Ďakujem.
Skryt prepis