Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2023 o 10:10 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2023 10:10 - 10:12 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som veľmi rada tomuto návrhu. Som presvedčená aj na základe mojej praxe, aj na základe toho, že sama som bola do veľkej miery vychovávaná starými rodičmi, že je dôležité, aby sme naozaj umožnili a podporili takýchto starých rodičov, keď biologickí rodičia nemôžu, nechcú alebo nevedia sa postarať o svoje deti. Vždy je lepšie podľa môjho názoru pracovať s tou rodinou a umožniť vyrastanie dieťaťa v prirodzenom prostredí a nie v prostredí ústavnej starostlivosti v detských domovoch. Preto som rada za tento návrh a plne ho podporujem, aby naozaj aj starí rodičia, ktorí sa ujmu svojich vnúčat, dostávali náležitú podporu a všetkým týmto starým rodičom patrí obrovská vďaka a uznanie za to, že umožňujú týmto deťom, týmto svojim vnúčatám vyrastať v usporiadanom a prirodzenom prostredí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.6.2023 9:19 - 9:21 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1466).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2158 z 28. marca 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1466) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesením výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jedenásť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 11 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich návrhov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 272 z 2. mája 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

22.6.2023 9:14 - 9:19 hod.

Dobeš Peter
Hlasovanie dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

22.6.2023 9:14 - 9:18 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážená pani podpredsedníčka vlády, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1552) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 2243 z 10. mája 2023 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 765 z 8. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 251 z 8. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo jedenásť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 a 8 až 11 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
b) hlasovať o bode 7 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 264 dňa 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

22.6.2023 9:10 - 9:12 hod.

Liba Peter
Hlasovanie dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

22.6.2023 9:10 - 9:11 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, podávam informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o štátnych hmotných rezervách (tlač 1553) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1624 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 798 z 8. júna 2023, výbor pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III tejto informácie vyplývajú deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 149. schôdzi 13. júna 2023. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru pre hospodárske záležitosti neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov.
Predseda výboru pre hospodárske záležitosti ma zároveň určil za spravodajcu výboru k schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, aby som informoval o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2023 9:05 - 9:07 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení neskorších predpisov, tlač 1551, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1622 z 18. apríla 2023 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 797 z 8. júna 2023 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 459 z 8. júna 2023. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať po bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 475 z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 19:02 - 19:04 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem. Veľmi rýchlo.
Naozaj, pán poslanec Kučera, to nesúhlasné stanovisko k tomuto zákonu dal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj ministerstvo financií cez Útvar hodnoty za peniaze. Naozaj tento zákon treba určite výrazne prepracovať.
Preto si myslím, pani predkladateľka, že naozaj dopracuj tie kritériá do zákona, tak ako si ich rozprávala, nemôžme to nechať na vyhlášku. Sám, sami sme videli, ako dopadla aj tá vyhláška, ktorá sa mala dávať k rozpočtu. To môže skončiť úplne bezzubo.
Limit na náklady zdravotnej starostlivosti potrebujeme ponechať. To je základ a ja si myslím, že treba tlačiť na poisťovne, aj na možno budúce ministerstvo, aby sa začalo vážne zaoberať, akým spôsobom zlepšovať kvalitu slovenského zdravotníctva aj zavedením inštitútu pripoistenia. A nemôžme predsa dať poisťovniam teraz zisky tak, aby nemali záujem toto pripoistenie ďalej robiť. Ja si naozaj myslím, že sme jediná raritná krajina v celej Európskej únii, ktorá dovoľuje vyplácať si zisk z verejného zdravotného poistenia.
Odpoveď na otázku poslanca Šefčíka, že, na tú otázku, že neexistuje, samozrejme, taká krajina, na ktorú sa pýtal. My sme v tomto úplne raritní a myslím si, že bolo by dobré, keby sme sa naozaj inšpirovali inde. Ten systém nefungoval dobre doteraz a bude ho treba naozaj výraznejším spôsobom zreformovať.
To, že sme zaviedli tieto regulácie, je veľké plus pre náš systém a ja verím, že sa podarí tie regulácie zachovať v našom zdravotníctve a že sa budú ďalší ľudia snažiť to zdravotníctvo zlepšovať iným spôsobom, ako, ako dovoľovať ďalej akcionárom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 19:01 - 19:02 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem aj za tú faktickú teda. Budem krátka, aby som teda nezdržiavala čas a urobím kompromis, že to dám úplne teda na polovicu, keď som sa už neskoro prihlásila.
Marek, zhodnotil si to vecne, pragmaticky, s dátami, s príkladmi z praxe okolitých krajín vyspelej Európy, no nepomáha, pretože keď niekto na jednej strane vždy vyžaduje fakty, dáta, jednotlivé položky mať zaradené vecne, procesne, a iba vtedy v podstate niečo uzná, ale teraz ani toto sa neuznáva. Uznávajú sa len emócie, vášne a nejaké také zbožné priania a útoky. Takže myslím si, že tvoja rozprava bola skvelá, pretože to zabralo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 19:00 - 19:01 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Ďakujem. Dobre, ďakujem. Ja budem, áno, budem, budem krátky viac-menej.
Ďakujem kolegovi Marekovi Krajčímu za, dá sa povedať, vysvetlenie celej tej problematiky z jeho odborného hľadiska, pretože my poslanci, ktorí tuná sedíme v laviciach, samozrejme nie sme odborníci, ale on je človek jednak z praxe, jednak, samozrejme, bol ministrom zdravotníctva, takže veľmi dobre pozná tie podmienky. A to, čo hovorí, tak ja mu, samozrejme, verím. A je veľká škoda, že to, čo hovorí, že to počuje tak málo ľudí, možnože mnohí by naozaj zauvažovali a zmenili názor pri hlasovaní o tomto zákone.
Odzneli tam naozaj veľmi, veľmi, by som povedal, závažné veci, ktoré, ako sa hovorí, zaváňajú niečím. A my ako poslanci sme, samozrejme, v prvom rade tuná za ľudí, za občanov, za pacientov, za zdravotníctvo ako také. Samozrejmé, že potrebujeme aj dajme tomu, keď už máme tie poisťovne, aj tí mali, aby vedeli fungovať, aj keď odznel tuná od mnohých názor, že mala tu byť jedna štátna poisťovňa a neboli by tieto problémy. No umožnilo sa to a, žiaľ, aj v rozprave čo hovoril Marek Krajčí, za divných okolností sa robili rôzne veci, ako ten kmeň, ktorý sa navýšil, dá sa povedať, neadekvátne, resp. podivne, ale aj ďalšie veci, ktoré boli umožnené už možno z úradu pre dohľad, kde sa vytvorili tie podmienky, aby to mohli robiť tak, ako to robili. A, samozrejme, teraz keď sa to v decembri zmenilo, tak sa to poisťovniam, hlavne tým súkromným, nepáči. A my chceme toto, samozrejme, zmeniť, a ja verím, že v pléne sa nájde dosť hlasov na to, aby sme tento zákon nepodporili.
Skryt prepis