Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2022 o 15:55 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2022 15:55 - 15:56 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem ti veľmi pekne za pozmeňujúci návrh, kolegyňa. Je mi cťou, že môžem byť spolupredkladateľom takéhoto návrhu zákona a rád by som ešte v krátkosti reagoval na isté výhrady, ktoré boli prednesené vo vzťahu k tomuto návrhu zákona, alebo možno ešte odznejú. Či náhodou niekoho nediskriminujeme alebo neberieme niekomu kompetencie, napríklad verejnému ochrancovi práv. Nie, nemyslím si.
Či už z pohľadu toho, ako máme v našom právnom poriadku definovanú diskrimináciu, lebo potom by nebolo možné vytvoriť ani orgány ako napríklad komisár deti.
Ale ďalšia vec, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, je ešte tá, tá premisa, že oberáme verejného ochrancu práv o právomoci, ktorá je tiež nepravdivá, pretože žiadnym spôsobom do jeho právomoci v tomto zákone nevstupujeme. Vytvárame iba pluralitu možností, na ktoré sa daný človek pri svojej túžbe o ochranou svojich vlastných práv môže obrátiť a ku ktorej sa môže utiekať, ak má pocit, že bolo do jeho práv zasiahnuté.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 15:55 - 15:58 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej a Anny Remiášovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a pre seniorov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1259).
1. Slová „a pre seniorov" sa v celom texte návrhu zákona nahrádzajú slovami „a seniorov".
Odôvodnenie: Precizovanie názvu komisárov pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov a jeho Úradu.
2. V čl. I § 11 ods. 2 sa za slovo „komisár" vkladajú slová „pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava; precizovanie textu z dôvodu jednoznačnosti.
3. V čl. I sa § 30 dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím sa vo všetkých všeobecne záväzných právnych predpisoch rozumie komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov."
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
4. V čl. V 1. bod znie:
„1. V poznámke pod čiarou k odkazu 39c sa citácia ,,Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene doplnení a doplnení niektorých zákonov." nahrádza citáciou „Zákon č. 176/2022 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."."
V súvislosti s touto úpravou sa upraví úvodná veta čl. V (slová „sa dopĺňa" sa nahradia slovami „sa mení a dopĺňa") ako aj názov zákona (slová „o doplnení" sa nahradia slovami „o zmene a doplnení").
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava; zosúladenie s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.).
Ďakujem. To je celé.
Skryt prepis
 

5.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Dobrý deň, pán predsedajúci, kolegyne, mám, kolegovia, aj keď je nás tu dnes tak málo, dovoľte, aby som do druhého čítania posunula zákon o komisárovi pre seniorov. Myslím si, že k nemu bol v prvom čítaní dosť príjemný, že k nemu bola dosť príjemná a konkrétna a konštruktívna diskusia. V podstate aby sme si to zopakovali, tak len základy.
Rozširujeme právomoci pani ombudsmanke Stavrovskej, to znamená, pani ombudsmanke pre ľudí so zdravotným postihnutím aj o kategóriu seniori. Rozširujeme ju preto, že to bol jednak najjednoduchší, jednak najrýchlejší variant, ako seniorom pomôcť aj v tejto oblasti a hlavne bol aj veľmi prijateľný vzhľadom k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. To, že časť seniorov tak či onak s pani ombudsmankou riešila svoje problémy dlhodobo, je fakt. Nie všetci seniori majú akýkoľvek druh zdravotného postihnutia, tí nám ostali potom ako keby viať vo vetre. Takže, aby bolo všetko náležité, ako má byť a pomohli sme im vo veciach, v ktorých nikto iný pomôcť nedokáže, rozširujeme právomoci pani ombudsmanky Stavrovskej.
Čo je ešte plus a navyše pri pani ombudsmanke Stavrovskej a pri zriadení a rozšírení tohto úradu je fakt, že súhlasíme a budeme súhlasiť pri schvaľovaní aj s otvorením dvoch ďalších pobočiek, ktoré by mali byť regionálne. To znamená, pre otvorenie pobočky v Banskej Bystrici a otvorenie pobočky v Košiciach. Je to najmä kvôli tomu, že mnohokrát ľudia, ktorí potrebujú pomoc ombudsmanky, nech je akákoľvek, potrebujú tú pomoc rýchlo. Problém bol, že v podstate pani ombudsmanka a jej pracovníci operovali iba v Bratislave a tá, tá pomoc tým seniorom a aj tým ľuďom so zdravotným postihnutím mnohokrát vlastne stroskotala na diaľke a aj na vyťaženosti.
Čo sa týka úradu pani ombudsmanky, rozširujeme jej úrad o osem ďalších pracovníkov. Čo sa týka finančného, finančnej záťaže, tak tá tvorí v prvom roku, keďže ide aj o kapitálové výdavky, 435-tisíc na prvý rok činnosti a potom na každý ďalší rok 350-tisíc, a tá ráta tam aj so zriadením teda pobočiek a kancelárií v Banskej Bystrici a v Košiciach s tým, že obe tieto kancelárie budú mať troch pracovníkov a budú riešiť veľmi operatívne problémy seniorov v okolí, teda v okrese Banská Bystrica, teda v celom Stredoslovenskom kraji, respektíve v celom Východoslovenskom kraji.
Všetko ostatné, myslím, bolo povedané v prvom čítaní, ja som len zopakovala. Chcem ale upozorniť, že mám pripravený aj pozmeňovací návrh, ktorý je v podstate iba technický, kde reflektujeme na pripomienky OLAP-u, ale to potom v rozprave.
Takže ďakujem, toľko na úvod a (rečníčka sa obrátila na elektronickú tabuľu) potvrdil sa tam signál, ďakujem.
Skryt prepis
 

5.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Šefčík Marek
Termín hlasovania pri najbližšom možnom hlasovaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 15:25 - 15:34 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vystupujem hlavne preto, že k danému zákonu alebo návrhu zákona podávam dva pozmeňujúce návrhy. A chcel by som ich aj predniesť, ale aj odôvodniť. Takže poďme k tomu prvému. Úplne priznám farbu, že na tomto pozmeňujúcom návrhu, týmto pozmeňujúcim návrhom sa zaoberal predovšetkým môj kolega zo zdravotníckeho výboru Marek Krajčí. A ten, keďže nemohol byť na rokovaní a dnes máme na pláne prerokovať tento návrh zákona, by nestihol podať tento pozmeňujúci návrh, čiže prednesiem najskôr aj odôvodnenie, ktoré mi poslal.
Úprava k odkazu na vzdelanie hlavného hygienika, ktorým môže byť osoba s kvalifikačnými predpokladmi na vedúceho odboru na orgáne verejného zdravotníctva. Aj na základe odbornej dobrej praxe v zahraničí si myslíme, že pozíciu hlavného hygienika môže vykonávať aj osoba s kvalifikačnými predpokladmi na vedúceho odboru na orgáne verejného zdravotníctva. Aj terajší hlavný hygienik Ján Mikas vykonával do 31. 7. 2016 funkciu vedúceho odboru epidemiológie. Vyjadrenie, že pozíciu hlavného hygienika môže vykonávať len lekár znevažuje odbornosť a praktické skúsenosti odborných pracovníkov vo verejnom zdravotníctvo. Súčasne upozorňujeme, že podobný návrh, ako je uvedený v pozmeňujúcom návrhu, ktorý práve predkladám na úpravu odkazu 73 v § 61 zákona č. 355, predložilo ÚVZ SR v ďalšej novele zákona 355/2007, aktuálne predloženej na rokovanie legislatívnej rade vlády. A v poznámke pod čiarou k odkazu 73 sa slová „Príloha č. 1 kategória "A" písm. d) body 4, 9, 11, 43 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006" nahrádzajú slovami „§ 4 alebo § 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov". Rozvoj absolútne nezávislého sektora zdravotníctva v rámci Slovenskej republiky predstavuje stále vážne výzvy pre tvorcov politík a odborníkov z praxe v oblasti verejného zdravia, ale aj pre samotné riadenie systému verejného zdravotníctva. Je dôležité priblížiť sa požiadavkám a aplikovať skúsenosti dobrej praxe zo zahraničia v oblasti verejného zdravotníctva a jeho riadenia.
V súčasnosti je v Slovenskej republike sedem škôl s akreditovaným študijným odborom verejné zdravotníctvo. Dostupné školenia v oblasti verejného zdravia sa približujú medzinárodným štandardom. Letné školy a zahraničné štipendiá výrazne prispeli k rastu novej generácie pracovníkov verejného zdravotníctva. Študijný odbor zahŕňa znalosti a z hľadiska skúmania determinantov zdravia a rôznych oblastí podpory zdravia, ochrany zdravia, organizácie zdravotníckeho systému a poskytovania zdravotnej starostlivosti. K hlavným oblastiam získania v študijnom programe verejné zdravotníctvo sú témy z hľadiska podpory zdravia v kontexte zdravia vo všetkých politikách ochrany zdravia vrátane bezpečnosti potravín, hygieny detí a mládeže, hygieny výživy a témy primárnej a sekundárnej, terciárnej a kvartérnej prevencii ochorení.
Ďalej odbor zahŕňa znalosti z oblasti ochrany zdravia pri práci, environmentálneho zdravia, znalosti o vplyve komplexu vlastnosti životného prostredia a spôsobu života a práce na zdravie populácie i jednotlivca. Environmentálne zdravie zahŕňa aj problematiku hygieny životného prostredia. K hlavným oblastiam vzdelávania v študijnom programe verejné zdravotníctvo je epidemiológia infekčných ochorení a chronických, teda neinfekčných ochorení, a to najmä prevencia a kontrola ochorení v populácii a súčasné poznatky z interdisciplinárnych oblastí psychológie, fyziky, chémie, biológie, biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky, komunikácie a medicíny. Týmto pozmeňujúcim návrhom chceme podporiť význam odbornosti a praktických skúsenosti odborných pracovníkov vo verejnom zdravotníctve. Toľko k vysvetleniu.
A teraz, pán predsedajúci, prečítam ten prvý pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Za nový novelizačný bod 58 vkladá nový novelizačný bod 59, ktorý znie:
„V poznámke pod čiarou k odkazu 73) sa text „Príloha č. 1 kategória ,,A" písm. d) body 4, 9, 11, 43 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z." nahrádza textom „§ 4 alebo § 21 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností".
Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú. Účinnosť bodu sa navrhuje dňom vyhlásenia.
V tejto súvislosti navrhujem vyňať bod 36 informácie na osobitné hlasovanie.
Pán predseda, predsedajúci, to bolo k prvému pozmeňujúcemu návrhu. A ešte je tu jeden pozmeňujúci návrh. Znova krátke odôvodnenie. Vychádza z ministerstva životného prostredia a boli nejaké spory k tomu, ktoré sa namietali aj zo strany koaličných poslancov na zdravotníckom výbore. Preto bol tento pozmeňujúci návrh vyprecizovaný a tie sporné body boli z neho vylúčené. Čiže predkladá sa v takejto podobe. Prečítam ho.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. V čl. II, 7. bod znie:
„7. V § 12 ods. 5 sa slovo ,,frekvenciu" nahrádza slovom „početnosť", slovo „parametre" sa nahrádza slovami „ukazovatele surovej vody, upravovanej vody a upravenej vody" a na konci sa pripájajú tieto slová „a manažment rizík pre vodárenský zdroj a úpravňu vody"."
2. V čl. II, 12. bode, § 15 ods. 11 sa slovo „Vlastník" nahrádza slovami „Ak odsek 14 neustanovuje inak, vlastník".
3. V čl. II 20. bod znie:
„20. V prílohe druhý bod znie:
,,2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 435, 23. 12. 2020)."."
4. V čl. III, 5. bode, § 7a ods. 3 v prvej vete sa slová „sa podľa potreby prijmú" nahrádza slovom „ministerstvo podľa potreby prijme".
5. V čl. III, 5. bode, § 7a ods. 3 poznámke pod čiarou k odkazu 17b sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú tieto slova „§ 12 ods. 2 písm. p) a § 17 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2022 Z. z."
6. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 305/2018 Z. z. o ochranných, pardon, o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 18 sa slová „do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2023"."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť 30. decembra 2022, čo sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 15:10 - 15:13 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, ako poverený spravodajca výboru predkladám informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač 1216, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predložený vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Vyslovili súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nerokovalo o návrhu zákona, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona rokoval dňa 30. novembra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy neboli schválené, keďže návrh gestorského výboru odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Podpredsedníčka výboru ma určila za spravodajcu výboru, aby som v súlade s § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov a predložil návrh na ďalší postup. Za náhradníčku bola určená poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Jana Bittó Cigániková v prípade mojej neúčasti.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2022 14:55 - 14:56 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ďakujem za slovo.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač 1263.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 27. januára 2023 a v gestorskom výbore do 30. januára 2023.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

5.12.2022 14:25 - 14:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1312. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národnej rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 27. januára 2023 a gestorský výbor do 30. januára 2023.
Pán predsedajúci, skončil som, nech sa páči, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2022 13:25 - 13:25 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem pekne za slovo. Podľa mňa by bolo mimoriadne vtipné, keby teda novela prejde a jej navrhovatelia v budúcnosti neprejdu.
Skryt prepis
 

2.12.2022 10:40 - 10:40 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem veľmi pekne. Pridávam sa k podpore tohto návrhu zákona, pretože mať garanciu miesta v materskej škole je na nezaplatenie. Veľmi tým pomôžeme zamestnancom firiem, ale hlavne matkách samoživiteľkám. Čiže ďakujem.
Skryt prepis