Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.10.2022 o 9:25 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

27.10.2022 9:25 - 9:25 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1100a).
Národná rada uznesením č. 1622 z 23. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona (tlač 1100) ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská uvedené pod bodom III tejto spoločnej správy a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre obranu a bezpečnosť na svojej 84. schôdzi 18. októbra 2022. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nezískali potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Predseda výboru ma poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak len v krátkosti.
Tak ako pán minister spomenul už v úvodnom slove, tak sa dopĺňa medzi funkcie nadriadených aj vedúci zmeny a pre výkon tejto funkcie nebol navrhnutý žiadny príplatok za riadenie, a preto sa týmto pozmeňujúcim návrhom navrhuje doplniť príloha č. 3 zákona č. 315/2001, kde sa ustanovujú príplatky za riadenie pre jednotlivé funkcie nadriadených aj o určenie príplatku za riadenie pre tohto nadriadeného. Teda vedúci zmeny bude mať príplatok za riadenie ako riadiaci pracovník. Je to pochopiteľné. Takže prečítam vám ten pozmeňovák.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Marcela Mihalika, Jany Majorovej Garstkovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 1099.
Čl. I sa dopĺňa bodom 19, ktorý znie:
"19. V prílohe č. 3 treťom bode sa pred bod 3.1 vkladá nový bod 3.1, ktorý znie:
"3.1 vedúci zmeny 5 – 20"."
Doterajšie body 3.1 až 3.6 sa označujú ako body 3.2 až 3.7.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:10 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Pán minister, páni poslanci, teda pardon, najprv pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vládneho návrhu ústavného zákona vo výboroch.
Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh ústavného zákona prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj nebol uznášaniaschopný.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 137. schôdzi. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výborov neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov ústavnoprávneho výboru.
Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

27.10.2022 8:55 - 8:55 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 1212). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

27.10.2022 8:55 - 8:55 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1211). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prejde v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Vy ste povedali, že trh bude regulovaný, mne sa to páči teda, aby sa naozaj táto oblasť regulovala, pretože kto nevie, tak naozaj že tieto transakcie s kryptomenou sa využívajú veľmi na trestnú činnosť. A aj v, na Ukrajine teraz, Rusi hlavne po zablokovaní robia s kryptomenou veľké kšefty, takže ja sa chcem spýtať na to, ako bude teda tá regulácia prebiehať. Lebo ja som za zníženie, aby sa tu teda určitým spôsobom začalo viac podnikať v kryptomene, pretože to je, svetový trend je taký. Ale ako zabrániť tomu teda aj na Slovensku, aby, aby sa to nerobilo, aby tá trestná činnosť v tejto kryptomene nebola. Aby sa to regulovalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Majorová Garstková Jana
Ja, keď môžem poprosiť, ja mám len prosbu na všetkých kolegov, aby sledovali program schôdze, aj tento bod programu napríklad prepadol dvakrát, ja som tu ako spravodajca bola, pán predkladateľ tu nebol. Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Moja otázka je, že či je tam skutočne riešená aj otázka tých exponentov komunistického režimu, lebo mne sa zdá, že sa tu neprimerane vlastne akože jeden zákon sa uplatňuje, čo sa týka Slovenského štátu a fašistov, ja s tým vôbec nemám problém a podporujme to.
Ale na druhej strane, ako to, že komunizmus bol tiež zločinný systém sa nejako akože tak ticho toleruje a viem, že sú mestá a obce, kde majú Leninovu ulicu ešte stále a pomenované ulice po iných exponentoch komunistických, ale vyhovárajú sa, že to nie je ulica V. I. Lenina. Čiže moja otázka je možno potom do druhého čítania, že či, či je to upravené, aby, aby nebola takáto možnosť úniku, že keď je to Tisova ulica, tak to už nie je ulica Jozefa Tisu a keď je to Leninova ulica, tak to už nie je ulica Vladimira Iľjiča Lenina, lebo Lenin mohol byť aj iný, aj keď nemohol, lebo to bolo pseudonym, ktoré si on vymyslel. Takže upozorňujem na túto skutočnosť, že proste je dôležité, aby to skutočne zasiahlo teda všetkých bez rozdielu, nielen Varín a nielen Tisovu ulicu tam, teda ulicu Jozefa Tisa, ale, ale proste aj niekde tu na južnom Slovensku sú Leninove ulice a podľa ďalších exponentov marxizmu a komunizmu, ktoré by tiež mali byť týmto zákonom potom postihnuteľné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1242. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán navrhovateľ, chcel by som sa opýtať, že vyhodili sme tam odsek 8, že ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu z dražieb kvót podľa odseku 4. Bolo to asi to, že boli nejaké skúsenosti, nejaké neblahé alebo nekalé, alebo nejaké iné akcie. Pretože aj ten pozmeňovák vyzerá, že reaguje na tie odseky, ktoré sa odsek 8 vypadol. Takže chcel by som ešte prípadne sa opýtať, že čo bolo dôvodom, že ministerstvo nebude môcť tieto sadzby akože v odôvodnených prípadoch, teda jak je tam spomínané, meniť. Keby sa dalo odpovedať. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis