Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.9.2021 o 12:10 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 17.9.2021 12:10 - 12:11 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená výborom za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 661. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ďalej môže.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako druhá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2021 12:04 - 12:05 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 660. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 690 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a výbor pre sociálne veci, Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2021 11:56 - 12:00 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Dovoľte mi, prosím, milí kolegovia, aby som ako poverená poslankyňa v prvom čítaní uviedla návrh, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona sa týka oblasti, ktorej sa dlhodobo venujem, teda v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, konkrétne činnosti kolízneho opatrovníka a postupov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Veľmi ma teší, že sa pod tento zákon práve v tomto období, kedy vykonávame aj poslanecký prieskum k tejto téme, podpísalo viacero kolegov. Dovoľte mi teda uviesť len všeobecne návrh zákona, keďže hlbšiu diskusiu, na hlbšiu diskusiu, verím, že bude priestor v druhom čítaní.
Ako som spomínala, aktuálne beží poslanecký prieskum, ktorý bol schválený výborom pre sociálne veci v júni, a teraz včera na zasadnutí bol ešte rozšírený o ďalšie subjekty a práve v rámci tohto poslaneckého prieskumu bolo, sme zistili, že predložená novela skutočne prichádza v hodine dvanástej.
Základným návrhom alebo základným cieľom návrhu je detailnejšou úpravou, je upraviť, alebo detailnejšie upraviť postup kolízneho opatrovníka a prispieť tak k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa a tiež prispieť k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa. Návrh zákona má vytvoriť právny základ pre zjednotenie postupu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pozícii kolíznych opatrovníkov. Čiastočne napĺňa jednotlivé tézy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024 v oblasti práv detí a ochrany detí pred násilím.
Týmto návrhom zákona sa zavádza zákonná povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonať po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s obidvomi rodičmi informatívny pohovor. Cieľom je prízvukovať rodičovskú zodpovednosť oboch rodičov vo vzťahu k dieťaťu. Pohovor má za cieľ na začiatku procesu konania súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu prispieť k objektívnej informovanosti rodičov o postavení kolízneho opatrovníka, o jeho možnostiach, o jeho činnosti, ako samozrejme aj o možnostiach pomoci, teda využiť služby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne poradensko-psychologické služby pre dieťa, rovnako teda plnoletú, pre tú plnoletú fyzickú osobu a rodinu.
Cieľom zjednotenia výkonu pohovoru orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo funkcii kolízneho opatrovníka sa navrhuje ustanoviť lehotu na vykonanie pohovoru, náležitosti a podrobnosti tohto pohovoru všeobecne záväzným právnym predpisom. Teda navrhuje sa doplnenie splnomocňujúceho ustanovenia pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na vydanie vyhlášky. Aby malo ministerstvo práce dostatok času na vydanie, resp. doplnenie všeobecne záväzného právneho predpisu, navrhujeme účinnosť od 1. mája 2022.
Zatiaľ teda ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 11:48 - 11:50 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vítam tento návrh zákona už len z vlastných skúseností, ktorú máme v našej obci, v obci Chmeľnica na severovýchodnom Slovensku v okrese Stará Ľubovňa. Máme školu s ročníkmi 1-4 a v ročníku sme prijali autistické dieťa z inej obce. Mama ho chcela dať do školy vo svojej obci alebo v okresnom meste, ale nebola úspešná a v našej škole vlastne dostal asistenta učiteľa, ale skutočne tá práca s tým dieťaťom je veľmi náročná a určite vlastne takáto zdravotná sestra a v obci máme veľa zdravotných sestier, ktoré by uvítali vlastne možnosť pracovať v škole a pomôcť vlastne týmto deťom. Tieto deti, áno, skutočne potom zo štvrtého ročníka toto dieťa vyšlo veľmi tak vzdelané a možno šťastné, že mohlo byť vlastne integrované do ročníkov s deťmi zdravými. Takže vítam tento návrh a verím, že tento návrh zákona prejde. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 11:42 - 11:44 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja tento návrh zákona vnímam ako právnu, právny rámec k tomu, aby takéto zdravotnícke povolania mohli sa v škole pohybovať, aby mohli vykonávať túto svoju činnosť. Tak ako aj pani poslankyňa Žitňanská, predkladateľka, uviedla, tak nie je to povinnosť, že tá škola, bude na nej, či dokáže zohnať financie a umiestniť a či vlastne potrebuje takéhoto zdravotníka. My sme mali také dlhšie diskusie, lebo pôvodný návrh bol o školskej zdravotnej sestre, kde sme mali trošku také legislatívne výhrady. Takže ja som rada, že sme sa dohodli. Naozaj je za týmto návrhom zákona kopa práce a aj kopu kompromisov a vnímam to ešte raz ako právny rámec k tomu, aby sa možno zlepšila situácia zdravotného stavu detí na školách, ktoré to potrebujú. Takže všetky tie poznámky, ktoré tu padli, vnímam, aj sme sa s nimi zaoberali, aj teda širšie, koalícia aj tí, ktorí nepredkladajú tento zákon, a môžem povedať, že teda ja som s týmto znením spokojná a budem rada, keď v druhom čítaní, ak to bude možné, sa rozšíri ten okruh zdravotníkov, ktorí budú môcť na škole pôsobiť, pretože je veľmi dôležitá aj tá naozaj zdravotná výchova a podpora zdravého životného štýlu detí a práve takýto zdravotník by to mohol realizovať.
A čo sa týka, že nedostatku zdravotníkov, tak naozaj zdravotná sestra, ktoré chce robiť v nemocnici, tak do školy, si myslím, že robiť nepôjde. Čiže je to naozaj možno pre tie, ktoré sa nevenujú svojmu povolaniu a môžu takto pomôcť deťom v školách. Takže ja tento návrh tiež podporujem aj s tými úskaliami, ktoré tu boli spomenuté od viacerých kolegov z opozície, a verím, že uvedenie do praxe ukáže, že to bol dobrý návrh a že sa bude dať dobre realizovať aspoň v časti škôl a časti detí pomôže.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 11:24 - 11:25 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, súhlasím s vami, ak zachránime jediný život v škole, má tento zákon zmysel. Ja ho plne ako pedagóg podporujem. A školské sestry by mali byť vlastne súčasťou podporných školských tímov v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. A aj tým by sme vedeli do budúcna vytvoriť na školách bezpečné prostredie pred šírením pandémie.
Od septembra by sa mali spustiť pilotné projekty školských sestier, ktoré taktiež veľmi podporujem.
A ďakujem za tento zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 11:24 - 11:24 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja sa tiež chcem poďakovať predkladateľkám za tento návrh zákona. Do veľkej miery reflektuje potreby každodennosti tých žiakov na školách. Ja svojho času, keď som pracovala ako školských psychológ, tak do veľkej miery sme to boli buď my psychológia alebo výchovní poradcovia, ktorí túto dieru na trhu takpovediac zaplátavali. Takže sa veľmi teším, teraz to môže, sa každý v tej škole bude môcť venovať svojim kompetenciám a svojej práci a že, a že toto biele miesto budeme vedieť zaplátať práve týmto návrhom zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:43 - 10:45 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pani kolegyňa, ďakujem, že si spomenula tam aj pozemkové úpravy, pretože pokiaľ nedáme grunt do poriadku, tak sa môžme tu stavať aj na hlavu, jako tu budeme rozvíjať všetky sektory a naše ministerstvá. No nebudeme, lebo každý chodí po zemi a nelietame vo vzduchu ani v kozme celé populácie, ale chodíme po zemi. Takže samozrejme, ja som, keď už hovoríme o tom, že nedostali sme nič a ministerstvo životného 1,2 miliardy, takže ja som bol na určitých rokovaniach, kde už sa hovorilo o tom, že ako sa budú tieto prostriedky distribuovať v teréne a ústne bolo prisľúbené, že aj náš rezort aj cez tie pozemkové úpravy bude z tohto, by som povedal, balíka financií podporený a ja budem potom brať za slovo, lebo tam bolo aj veľa starostov a primátorov danej lokality, kde sa to bude investovať. Hovorím o Poloninách, hovorím o Muránskej planine, kde sme povedali, že áno, že aj pozemkové úpravy tam pôjdu z tohto balíka a rezort pôdohospodárstva bude aktívne, samozrejme, sa na tom podieľať.
Musím povedať ku tým pozemkovým úpravám ešte jednu veľkú vec, a to je to, že momentálne tie pozemkové úpravy sa nám, by som povedal, trošku zvrhávajú do jednoduchých pozemkových úprav, kde jednoduché pozemkové úpravy sme tu, v tomto, v tejto sieni zákonnosti schvaľovali asi pred piatimi rokmi a musím povedať jednu veľkú vec, že tento, by som povedal, táto možnosť jednoduchých pozemkových úprav ísť na menšie územie v danom území do nejakých 50-100 hektárov sa zvrháva na to, že zaberáme poľnohospodársku pôdu na výstavbu a na individuálnu bytovú výstavbu, to znamená, nám dennodenne odchádza niekoľko futbalových ihrísk z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, neskutočne. Tak musíme sa aj na to zamerať, pretože budem prvý, ktorý sa postaví na barikády, že tu máme kopu nevyužitých či už hospodárskych dvorov a ďalších priemyselných parkov a všetkého možného a my to nezastavujeme tými stavbami, ktoré sú tam plánované, ale ideme na zelenú lúku a staviame zbytočne, by som povedal, zastaviame túto našu poľnohospodársku pôdu.
Trošku k potravinovej sebestačnosti, áno, pekne sa povie... (Prerušenia vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:41 - 10:43 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážená pani poslankyňa, spomenula si práve tú veľkú nerovnováhu, ktorá aj mňa trápila a trápi, teda tá 1,3 miliardy z fondu obnovy na ministerstve životného prostredia, a tá známa veľká nula za môjho ministrovania na ministerstve pôdohospodárstva. Naozaj je to veľká nerovnováha, a teraz bez toho, aby som začal byť veľmi kritický, chcem len povedať, že oceňujem aj tvoj názor, že je tu obrovská šanca, že z tej 1,3 miliardy bude možné naozaj využiť veľkú časť tak, ako aj poznám návrh ministerstva životného prostredia, na tie opatrenia, ktoré vôbec neboli spojené na našom ministerstve pôdohospodárstva s tým, že chceme tam dať tým poľnohospodárom ďalšie a ďalšie peniaze a že oni majú dosť tak či tak z fondov Európskej únie, pretože všetky zámery ministerstva pôdohospodárstva, ktoré boli spojené s fondom obnovy a ktoré boli ocenené tou známou nulou, boli práve zamerané na krajinu. No a tie tak často spomínané, zaznelo to tu stokrát a nech to zaznie aj stoprvýkrát, na všetky tie remízky, na všetky tie opatrenia, ktoré mali prispieť k tomu, aby krajinu, ktorú sme voľakedy spľundrovali, zrovnali a urobili ozaj veľmi neodolnou voči klimatickým zmenám, o ktorých sme vtedy ešte ani len nechyrovali, aby sme ju urobili členitou, odolnou, aby tam pribudli tie aleje, remízky, poldre, jazerá a všetko, čo sme chceli do krajiny dostať, tak do lesnej, ako aj do poľnohospodárskej, a verím, že teda aj na základe tejto diskusie, ktorá sa tak zaujímavo dostala od farmárskych bitúnkov až k tomuto, ale ja to vítam, že prispeje to k tomu, aby aj ministerstvo životného prostredia použilo tie prostriedky týmto spôsobom, pretože je to možné a navyše je to aj veľmi potrebné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:12 - 10:14 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, povedali ste niečo o tých jahňatách a vo mne to vyvolalo teraz nejaké spomienky, ktoré naozaj sú hodné možno aj toho, aby som využil tento priestor na poďakovanie. Bol som pred Veľkou nocou pár dní vo funkcii a volal som, keď som zistil teda, že máme taký obrovský problém s jahňatami, nejakých spracovateľov, chovateľov, aj obchodníkov, a hovorím, viete, ja som teraz nejaký Mičovský, som minister a ja by som potreboval, aby ste mi pomohli. A naozaj sa stala taká malá zázračná vec, že tí ľudia, aj keď sme sa ešte v živote nevideli, sme sa dali dohromady a to, čo bolo v roku 2019 realitou, že sa na slovenskom trhu predalo slovom aj písmom 400 kusov jahniat, sa vďaka týmto ľuďom, vďaka tomuto trojuholníku výrobcov, spracovateľov a obchodníkov zmenilo na realitu, ktorá mala tých 8-tisíc kusov vlani a teraz to stúpa tak, že dokonca sme v situácii, že dopyt začína byť väčší ako ponuka. To znamená, že aj tu je práve ten čarovný moment, keď vieme, že tých našich pôdohospodárov a v tomto prípade chovateľov oviec a jahniat musíme podporiť.
Dokonca tí spracovatelia po tých rôznych rokovaniach sú dnes takí féroví, teda niektorí, nebudem menovať, lebo sa to asi nepatrí, ale vyjadrujem vďaku tým konkrétnym, ktorí garantujú našim chovateľom, že keby náhodou z nejakých dôvodov neodobrali kontrahované množstvo jahniat, tak za každý kus mu zaplatia, hoc ho neodoberú. To sú naozaj už kroky, ktoré boli pred dvomi-tromi rokmi úplne neočakávané, alebo teda vylúčené. Takže ďakujem tomuto trojuholníku, že to funguje a samozrejme treba pristúpiť nielen k jahňatám, ale tento spôsob, ktorý vyžaduje možno komunikáciu, dohodu a snahu o spoluprácu ako kľúčové slovo, umožňuje robiť malé zázraky na pôdohospodárskom a chovateľskom trhu.
Ďakujem.
Skryt prepis