Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.10.2022 o 16:40 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 16:40 - 16:40 hod.

Pročko Jozef
Tak potom ja súhlasím, treba to vypnúť, ale vypnúť aj pani Cigánikovú, pretože tá sa vypla a potom sa zapla. Takže ja sa vypínam. Teraz súhlasím, ja s vami súhlasím, ne, zrušte nás, aj pani Cigánikovú, aj mňa. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 16:25 - 16:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No tak ako som vás pred chvíľou pochválil, tak teraz musím povedať, že ste predviedli také politikárčenie, pani Cigániková. Teraz ste presne ukázali, že SaS išla do opozície s tým, že bude robiť propagandistickú politiku a nie podporovať. Teraz ste presne ukázali, že vôbec nevnímate tie fakty, ktoré sú tam, si idete svoj, svoj predvolebný program s tým, že všetko, čo sa pripraví, budete, bude sa musieť so SaS konzultovať. Všetko, čo tu je dobré, nie je dobré. Vy nemáte argumenty. Vy len poviete, že to nie je dobré, že to sa nedá, ale vy nemáte žiadne argumenty. Teraz ste, pani Cigániková, predviedli unikátne politikárčenie, ktoré, žiaľbohu, SaS bude predvádzať až do konca volebného obdobia.
Skryt prepis
 

25.10.2022 16:25 - 16:25 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, tlač 1145.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 1145, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 3 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 173 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 16:10 - 16:10 hod.

Liba Peter
Hlasovanie bude vo štvrtok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 16:10 - 16:10 hod.

Pročko Jozef
Ja by som chcel povedať, že je úžasné, že takto zastupujeme svojich kolegov, ktorí vlastne tu nie sú, a že takýmto spôsobom vlastne vieme pomôcť dobrej veci, že prečítame niečo, čo chcú kolegovia. Je to úžasné, pani Cigániková, naozaj toto je výborné. A myslím, že ste ukázali, že spolupráca v SaS je naozaj na veľkej úrovni. A to myslím naozaj úprimne, že to takýmto spôsobom viete prezentovať. Super.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 15:55 - 15:55 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Kataríny Hatrákovej a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1111, v druhom čítaní.
Národná rada uznesením číslo 1603 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 611 z 14. októbra 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 345 z 18. októbra 2022. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 346 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 15:40 - 15:40 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takto netradične k takému zdravotníckemu zákonu. Budem dávať jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh k 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti k 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a k zákonu o občianskych preukazoch. Takže priamo sa to týka toho zdravotníctva. Sú tam prechodné ustanovenia, ktoré, žiaľ, musíme predĺžiť o ďalší rok. V nadväznosti na predĺženie termínu prechodných ustanovení vo vzťahu k vydávaniu občianskych preukazov bez podoby tváre pre osoby mladšie ako 15 rokov a osoby staršie ako 65 rokov o jeden rok, navrhuje sa aj predĺženie termínu prechodných ustanovení z dôvodu, že by bolo nemožné, aby osoba alebo cudzinec na území Slovenskej republiky s príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti mohla uzatvoriť dohodu alebo odstúpiť od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom technického zariadenia poskytovateľa a úradného autentifikátora, teda prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.
Navrhovaná práva úprava súvisí s vymedzením podmienky výlučne na základe občianskeho preukazu s elektronickým čipom. V súlade s kapacitnými možnosťami Národného personalizačného centra sa predpokladá vydanie a doručenie týchto dokladov dotknutým osobám do konca roka 2023.
Takže prečítam teraz ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1110.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok I sa dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:
„11. V nadpise pod § 49j sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024" a v § 49j ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2022" nahrádzajú slovami „31. decembra 2023"."
2. Za článok V sa vkladajú nové články VI a VII, ktoré znejú:
„Čl. VI
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 251/2021 (252/2021, pozn. red.) Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 352/2021 (532/2021, pozn. red.) Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z. a zákona č. 125/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 16 ods. 1 a 2 a § 19 sa slová „31. decembra 2022" nahrádzajú slovami „31. decembra 2023".
Čl. VII
Zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 124/2021 Z. z. a zákona č. 252/2021 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. januára 2024"."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
3. Za doterajší článok VI sa vkladajú nové články VII a VIII, ktoré znejú:
„Čl. VII
Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z. a zákona č. 180/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 2 a 3 sa slová „31. decembra 2022" nahrádzajú slovami „31. decembra 2023"."
Čl. VIII
Zákon č. 180/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:
V čl. IV sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. decembra 2022"."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Nový čl. VIII nadobúda účinnosť 30. novembra 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 15:40 - 15:40 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1110.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby vládny návrh zákona, tlač 1110, schválil s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 9 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 172 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a pána poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predseda, skončila som, môžete otvoriť rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1109.
Vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, tlač 1109, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje tri pozmeňujúce návrhy. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 3 spoločnej správy hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 171 z 18. októbra 2022, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem len malinký komentár k tej poisťovni Union. Ja osobne som toho názoru, že naozaj to ide o veľmi dobrú poisťovňu a úprimne, pokiaľ teda nebude dovtedy zavedený unitár, tak Union, poisťovňu Union by som chcel vidieť na našom trhu. Problém tejto poisťovne, pre ktorú ona zvažuje odchod z nášho trhu, je však najmä ten, že má nedostatok poistencov, a preto z roka na rok vlastne využíva relatívne agresívnu kampaň, aby si tento stav svojich poistencov zvýšila. Ide najme o to, že zazmluvňuje externé organizácie, ktoré, ktoré potom za provízie v podstate niekedy, až by som povedal, takým naozaj sofistikovaným spôsobom sa snaží prepoistiť čo najviac ľudí do tejto poisťovne. Stáva sa z toho už v podstate vážny fenomén, ktorý hovorí o tom, že sú najmä nízkopríjmoví ľudia, ktorí žijú najmä buď v tých osadách, ktorí sa každoročne práve kvôli tomuto prepoisťujú, a spôsobuje to celému systému absolútne zbytočné financie.
A ďalší problém je ten, že poisťovňa Union teraz v rámci tohto konkurenčného boja dokonca benefity sľúbila všetkým tým aj, ktorí nebudú mať absolvované preventívne prehliadky. Čo ja považujem za obrovskú chybu, pretože deformuje to ten systém. Tie benefity boli naviazané úplne správne na absolvovanie preventívnych prehliadok a tým pádom sme motivovali poistencov, aby sa starali o svoje zdravie. Union sa naozaj tento rok znížila k tomu, že toto vypustila, čo sa mi zdá aj v rámci tej kampane, že to bolo nefér. Opäť hovorím, nebudem rád, keď odíde, ale najväčší problém, keď odíde, že predá svoj kmeň, bude to, že nemá dostatočné množstvo poistencov.
Skryt prepis