Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.2.2022 o 9:08 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

16.2.2022 9:08 - 9:10 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 827). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 18:49 - 18:53 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Hlasovať budeme zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

15.2.2022 18:39 - 18:42 hod.

Vons Peter
 

Uvádzajúci uvádza bod 15.2.2022 18:37 - 18:38 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktoré sa konalo 15. februára 2022. Išlo o opakovanú voľbu.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 111 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 111 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe o návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 111 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 107 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
- za Marek Švec - za 0, proti 16, zdržalo sa 91,
- za Martina Vavra - za 27, proti 8 a zdržalo sa 72.
Na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe za zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne nebol zvolený ani jeden z navrhovaných kandidátov.
Keďže nebol zvolený potrebný počet členov rady, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Dobeša oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.2.2022 17:00 - 17:05 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi uviesť spravodajskú správu. Podľa § 35a zákona Slovenskej Národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje trinásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to ôsmich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na návrh princípu pomerného zastúpenia politických strán a hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, a to na návrh výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Funkčné obdobie členov rady fondu je tri roky.
Vláda Slovenskej republiky predložila dňa 4. februára 2022 návrh na voľbu troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu a to:
1. Petra Radošinského
2. Branislava Skladaného
3. Štefana Žida
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na svojej 76. schôdzi dňa 8. februára 2022 prerokoval návrh vlády na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu a vo svojom uznesení č. 198 konštatoval, že predložené návrhy spĺňajú ustanovené podmienky a sú v súlade s príslušnými ustanoveniam zákona č. 330/1991 Zb. Zároveň odporučil Národnej rade, aby zvolila podľa § 35a zákona č. 330 o pozemkových úpravách na návrh vlády troch členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to: Petra Radošinského, Branislava Skladaného a Štefana Žida.
Výbor odporučil voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh vlády uskutočniť verejným hlasovaním spoločne. Voľba sa uskutoční formou technického zariadenia, to znamená toho, ktoré máme vo svojich laviciach.
V súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov požiadal predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie listom politické strany a politické hnutia, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady, o zaslanie návrhov kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu. Výbor dostal nasledujúce návrhy kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu:
1. Františka Haníka
2. Martina Lukačoviča
3. Petra Poláka
4. Michaelu Rakovickú
5. Milana Romana
6. Dalibora Steindla
7. Miloša Šimončiča a
8. Dagmar Valuchovú
(Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, keby ste chvíľočku počkali.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poprosím o pokoj. Vypočujme si záverečné slová pána poslanca Fecka, aby sme mohli potom pristúpiť k hlasovaniu.
Ďakujem, nech sa páči.

Fecko, Martin, poslanec NR SR
Bližšie charakteristiky kandidátov sú uvedené v prílohe č. 1 predloženého materiálu.
Výbor prerokoval predložené návrhy a konštatoval, že kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 330/1991 Zb. Výbor vo svojom uznesení č. 199 z 8. februára 2022 odporučil Národnej rade, aby odvolala podľa § 35a zákona č. 330/1991 Zb. Jána Ilavského z funkcie člena Rady Slovenského pozemkového fondu a zároveň, aby na návrh výboru zvolila piatich členov Rady Slovenského pozemkového fondu z navrhnutých kandidátov. Zároveň aby vykonala opakovanú voľbu na schôdzi Národnej rady v prípade, že vo voľbe nebude zvolený potrebný počet kandidátov s tým, že do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Výbor odporučil odvolanie a voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu na návrh výboru uskutočniť verejným hlasovaním. Odvolanie sa uskutoční formou technického zariadenia a voľba členov Rady SPF na návrh výboru formou hlasovacieho lístka. Výbor ma poveril vo svojom uznesení č. 200 zo dňa 8. februára 2022 vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť na nej návrh výboru, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady, ktoré je prílohou predmetnej tlače.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tejto veci.
Skryt prepis
 

15.2.2022 16:38 - 16:41 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia. Výbor pre sociálne veci vzal na vedomie zánik členstva Jána Lipianskeho, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok v Dozornej rade Sociálnej poisťovne, z dôvodu uplynutia päťročného funkčného obdobia dňom 10. februára 2022.
Jednota dôchodcov na Slovensku navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Michala Kotiana. Súčasne výbor konštatoval, že doručený návrh kandidáta za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky stanovené zákonom. Bezúhonnosť navrhnutého kandidáta je preukázaná výpisom z registra trestov. Uznesením č. 171 z 9. februára 2022 výbor súhlasil s predloženým návrhom a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok Michala Kotiana.
Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498 voľbu vykonať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia.
Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.2.2022 15:37 - 15:38 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Áno. Ja by som len veľmi krátko chcel reagovať na kolegu Lehotského. Pokiaľ ide o špecializáciu, tak, a to asi pani ministerka potvrdí, že najmä problém je v obchodnej a v rodinnej agende. Avšak vybavovanie obchodnej agendy je podľa štatistických údajov, ktoré nám boli zverejnené a ktoré nám boli zaslané, je táto agenda na ústupe. To znamená, a, samozrejme, existuje aj tlak na, na spájanie týchto agend, že by sa už spájanie súkromného práva, čím dôjde k tomu, že by sa obchodná a rodinná agenda rozlišovať nebude. Čiže špecializácie. Toto len potvrdzuje ten fakt, že špecializácia skutočne existuje.
A keď som hovoril o tom, že nemáme žiadne štatistické údaje o tom, že koľkých sudcov sa týka to, že riešia viacero agend, tak na tom trvám, pretože takýto údaj skutočne nemáme k dispozícii. Bol len verejne deklarovaný, ale nebol podporený žiadnym faktom a žiadnym štatistickým údajom.
A, pani ministerka, ja sa vám ospravedlňujem, ja musím teraz ísť na poslanecký klub, takže túto, všetky tieto otázky, ktoré som vám položil, si veľmi rád vydiskutujem, kedykoľvek budete môcť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.2.2022 15:37 - 15:37 hod.

Gyimesi György
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 15:19 - 15:30 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, patrím k jedným z kritikov tejto súdnej mapy, ktorú ja osobne, pri všetkej úcte, nenazývam reformou justície alebo reformou súdnictva, ale nazývam ju optimalizáciou, pretože okrem zriadenia správneho súdu, Najvyššieho správneho súdu a správnych súdov dochádza vlastne len k zväčšovaniu obvodov, rušeniu niektorých súdov a presúvanie sídiel, čo ja osobne za reformu nepovažujem, ale považujem ju výlučne len za optimalizáciu siete súdov.
Vadí mi aj spôsob, akým sa táto súdna mapa dostala na rokovanie Národnej rady, pretože v najmä v koalícii existuje mnoho hlasov, ktoré v zásade nesúhlasia s predloženou súdnou mapou alebo touto treťou verziou súdnej mapy a napriek tomu je tento návrh tu, musíme sa s ním vysporiadať a ak prejde v prvom čítaní, máme ďalší mesiac na to, aby sme definitívnu podobu buď schválili, alebo odmietli.
Ja by som bol oveľa radšej, ak by do Národnej rady prichádzali také návrhy zákonov, ktoré sú už "odštrngané" v koalícii, aby sa tam mohli robiť výlučne kozmetické zmeny, pretože túto agóniu, ktorú tu prežívame aj vo vzťahu k občanom, krízu dôvery, ktorú máme aj voči našim voličom, tým to len prehlbujeme a dávame znovu priestor opozícii, aby tieto naše nezhody a nezrovnalosti v názoroch využívali a ich zväčšovali niekedy aj, samozrejme, aj umelo.
Mám veľký problém napríklad aj s tým, ako prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie aj vo vzťahu k tým, ktorých sa táto reforma týka najviac a to sú samotní zamestnanci súdov a samotní sudcovia. Ja neviem, či existuje súd alebo sudca, ktorý by s touto súdnou mapou nemal problém. Ja som nezachytil jedno jediné podporné stanovisko vo vzťahu k tejto súdnej mape, ale zachytil som množstvo pripomienok, na ktoré ministerstvo spravodlivosti buď nereagovalo, alebo ich považovalo za bezpredmetné, pričom si osobne myslím, že by reagovať malo a s týmito ľuďmi diskutovať malo.
Sama ste priznali, pani ministerka, že ste na niektorých súdoch ani neboli, vy ste to zvalili na covid a ja si osobne myslím, že neexistuje taká choroba, ktorá by v tak vážnej veci mala obmedzovať vás alebo vašich kolegov v tom, aby na tie súdy išli. Rozprávali sa najmä s tými, ktorých sa to týka najviac.
Ďalším kritizovaným bodom je opak toho, čo tvrdíte, že justícia bude bližšie k ľuďom a ja si myslím, že nebude, pretože najmä sa to týka alebo malo týkať banskobystrického krajského súdu a ten za ten vás o chvíľku pochválim, kde by sa v tých južných okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Levice tak strašne pretiahli tie alebo natiahla tá vzdialenosť tých občanov za súdmi, ktoré mali byť v Žiline alebo za súdom, ktorý mal byť v Žiline, že by to proste jednoducho ani nestíhali tam dôjsť na ranné pojednávania, ale v tomto vás chcem pochváliť. Včera som sa vám poďakoval za to osobne a dnes to urobím aj verejne v tomto pléne, keď ste pristúpili na to, aby Krajský súd v Banskej Bystrici ostal sídelným krajským súdom s tým, že jediná agenda, ktorá sa od neho odčlení, bude rodinná agenda, avšak všetky prípady, ktoré sa na prvom stupni budú prejednávať v obvode banskobystrického súdu, tak aj na druhom stupni sa budú prejednávať priamo na súde v Banskej Bystrici. Čiže za toto vám patrí pochvala a moja vďaka.
Ďalším z bodov, ktoré tvrdíte alebo o ktoré opierate celú túto optimalizáciu siete, je vraj nedostatok špecializácie sudcov. Nielen ja, ale aj celá odborná verejnosť tvrdí, že na krajských súdoch táto špecializácia už dávno zabezpečená je, a najviac je špecializácia zabezpečená asi na tých dvoch súdoch, ktoré chcete presunúť, košický do Prešova a bratislavský do Trnavy, kde všetci vieme, že tá špecializácia dávno, dávno existuje a bez akéhokoľvek problému sa títo sudcovia venujú tej svojej agende a rozhodujú.
Zároveň nerozumiem ani celkom dobre ďalšej alebo ďalšiemu pilieru, na ktorom stojí táto vaša reforma, a to je, že vraj to má zrýchliť prácu súdov a že ten občan sa má dostať k spravodlivosti rýchlejšie. Neviem, akým spôsobom sa to alebo na základe akých dát toto tvrdíte, pani ministerka, pretože ešte nikto nevidel žiadne štatistické údaje, že akým spôsobom ten istý sudca v tej istej agende, dajme tomu, aj na tom istom súde rozhodne rýchlejšie, ak tam bude mať ten svoj súdny obvod zväčšený. Ako to, akým spôsobom zrýchli túto jeho prácu? Na to by som, na to by som skutočne chcel, chcel odpoveď.
Ďalej nerozumiem tomu, že keď ten istý súd, teraz si zoberme príklad prešovského a košického súdu, ak sa tento obvod zväčší do jedného a ostane tam rovnaký počet sudcov, rovnaký nápad prípadov, akým spôsobom sa to zrýchli? Pretože špecializácia zabezpečená dnes je a tie súdy trvajú tak dlho, ako trvajú. Čiže to by bola ďalšia moja otázka, na ktorú by som vás poprosil, aby ste mi odpovedali.
Ďalej, v medzirezortnom pripomienkovom konaní už v súčasnosti je predložený návrh civilného sporového poriadku, a to konkrétne sa jedná o § 385 a §388, na základe ktorých, na základe týchto dvoch paragrafov bude musieť krajský súd už na druhom pojednávaní rozhodnúť. To vyvoláva, samozrejme, tlak na to, aby krajský súd nariaďoval pojednávania, aby to bremeno rozhodovania už bolo na ňom a nie na prvostupňovom súde. Čiže takýto krajský súd bude musieť vykonávať dôkazy, bude musieť pojednávať a bude musieť, bude musieť vlastne rozhodovať v daný moment, a to sa nebude môcť, nebude môcť urobiť bez účasti zúčastnených strán. Čiže nie je pravda ani to, že ľudia nechodia na tie súdy, na krajské súdy. Oni budú musieť, budú tam musieť chodiť čoraz častejšie.
Ja by som vám to chcel ilustrovať aj na príklade, to som si dal vytiahnuť štatistické údaje z košického krajského súdu, kde v roku 2019 bolo 3 590 verejných pojednávaní, to znamená, že 3 590-krát tam niekto musel prísť, v roku 2020 3 420 a v covidovom období 2021 2 723 vecí. Čiže mimo, mimo covidového obdobia je to v priemere desať verejných pojednávaní na deň. A toto už skutočne nie je a bude to argument, ktorý vyvracia to, že na krajské súdy sa nechodí, na krajských súdoch sa rozhoduje od stola.
To, že táto optimalizácia nemá ani ekonomický efekt, o tom sme sa už bavili, a to je, to je v súvislosti s tým, že tá vaša prvá, ten váš prvý návrh počíta aj so zrušením určitých súdov, kde by mohlo dôjsť k úspore, podľa vašich prepočtov 30 mil. euro, takže tento, takže tento argument vynechávam. Ale nemôžem, nemôžem vynechať ďalší, ktorý hovorí o tom, a to je ten ďalší pilier, na ktorom stojí táto reforma, a to je to náhodné prideľovanie veci. Veď to funguje aj dnes. Neexistuje súd, kde jeden, teda ten istý sudca rieši len tú agendu. Veď náhodné prideľovanie už funguje vtedy, ak sú na súde dvaja sudcovia, takže neviete, ktorému z týchto dvoch tento prípad napadne. Čiže ja môžem tento argument nazvať nie, nie náhodným prideľovaním, nie náhodilosťou, ale len zväčšovaním alebo zmenšovaním pravdepodobnosti, ktorý konkrétny sudca danú vec dostane.
Zároveň mám problém aj s tým, aby tie pracoviská, ktoré vy navrhujete zriadiť, a na základe ktorých tvrdíte, že žiaden, žiaden súd nepríde o svojich zamestnancov, akú majú právnu istotu, že tieto súdy alebo tieto pracoviská aj naďalej ostanú po dvoch rokoch alebo po roku naďalej pracoviskami, či sa to náhodou neprehodnotí a tie pracoviská budú zrušené. Čiže nejaké legislatívne zakotvenie toho, že to pracovisko jednoducho tam bude a je v zákone, by sme tam, samozrejme, chceli mať, pokiaľ sa rozhodneme tento zákon prijať.
A ďalej mám obavu aj zo sporov o príslušnosť, ktoré, s ktorými máme historickú skúsenosť, pretože vždy, keď sa nejaký súd zriadil, rušil alebo rozdelil, tak sudcovia rok-dva neriešili absolútne nič, len, len rozdeľovanie tých spisov, miestnu príslušnosť, vecnú príslušnosť, čoho sa obávam tiež, že môže, môže mať tiež následky na to, aby to bolo v príkrom rozpore s tým, čo tvrdíte, že sa zrýchli, zrýchli súdne pojednávanie a občan dospeje k svoju, k spravodlivému rozsudku čím skôr.
Na záver, pani ministerka, by som vás chcel poprosiť, aby ste nelámali vec cez koleno, aby ste vec neznásilňovali, ale vás vyzývam na bona fide diskusiu o týchto veciach, pretože je dosť možné, že aj táto optimalizácia alebo reforma, ako ju vy nazývate, môže dopadnúť tak, ako hlasovanie o národných parkoch, kde bude rozhodovať aj hlas toho jedného jediného poslanca, ktorý môže byť rozhodujúci.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.2.2022 14:40 - 14:41 hod.

Kyselica Lukáš
Termín hlasovania bude vo štvrtok, tento týždeň vo štvrtok o jedenástej hodine.
Skryt prepis