Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

19.10.2022 o 11:40 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

19.10.2022 11:40 - 11:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, do rozpravy som sa prihlásil preto, aby som podal pozmeňujúci návrh, ktorý prednesiem po krátkom úvodnom slove.
Skrátka ide o to, že ak by nedošlo k schváleniu štátneho rozpočtu na budúci rok, a teda by nastalo rozpočtové provizórium, prostriedky z plánu obnovy by schválením tohto pozmeňujúceho návrhu, rovnako ako je to pri prostriedkoch Európskej únie, mohli v danom kalendárnom mesiaci prípadného rozpočtového provizória možné prekročiť nad úroveň jednej dvanástiny. Rozpočtové provizórium je o tom, že hospodárenie štátu sa spravuje podľa štátneho rozpočtu za predchádzajúci rok, čiže ak by poslanci neschválili rozpočet na rok 2023, štát by sa riadil rozpočtom na rok 2002 (správne: „2022“, pozn. red.) s podmienkou, že limit výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória v každom mesiaci nebude môcť prekročiť jednu dvanástinu celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.
Rozpočtové provizórium by sa pritom týkalo len výdavkov štátu, nie celej verejnej správy, pod ktorú spadajú aj mestá, obce, vyššie územné celky alebo Sociálna poisťovňa a iné. Tie majú samostatné rozpočty, a tie sa môžu dostať do vlastných rozpočtových provizórií. Prednesiem teraz pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Milana Kuriaka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
Doterajší text článok 3 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
2. V § 11 sa ods. 3 dopĺňa písm. g), ktorý znie:
Prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Nový bod nadobúda účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti pri spracovaní čistopisu schváleného zákona.
Ďakujem, toľko znenie môjho pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Prihlásil som sa preto, aby som podal dva pozmeňujúce návrhy, ktoré v tomto zákone o Štátnej pokladnici vylepšujú niektoré ustanovenia.
Prvý pozmeňujúci návrh je návrh, ktorý zahŕňa niekoľko záležitostí, ktoré zvyšujú transparentnosť fungovania Štátnej pokladnice, zamedzenie pranie špinavých peňazí, monitoring platobných operácií a tak ďalej a tak ďalej, čiže dovolím si ho prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici (tlač č. 1036). V súlade s ustanoveniami... teda to ani nemusím čítať.
Vo vládnom návrh u zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. K čl. I, nový bod.
Pred doterajší bod 1 sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 2b sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
o) usmerňuje a kontroluje monitorovanie platobných operácií realizovaných Štátnou pokladnicou,
p) vedie evidenciu oznámení o rizikových platobných operáciách podľa § 10d ods. 5 a rizikových vybraných platobných operáciách podľa § 10e ods. 2.“
2. V § 2b ods. 2 sa vkladajú nová prvá veta a druhá veta, ktoré znejú:
„Ministerstvo zostavuje súbory údajov z účtovných výkazov a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy predkladaných subjektom verejnej správy. Na účel zostavenia súborov údajov podľa prvej vety je subjekt verejnej správy povinný predkladať ministerstvu údaje podľa prvej vety.“
Doterajšie body 1 až 18 sa primerane prečíslujú. Nový bod 1 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 2 nadobúda účinnosť 1.januára 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Bod 2 pozmeňujúceho návrhu.
K čl. I, nové body.
2. Za doterajší bod 6 sa vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
„7. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ab) až ae), ktoré znejú:
ab) spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení riadenia rizík,
ac) podieľa sa na definovaní rizík spojených s platobnými operáciami a navrhuje postupy, ako týmto rizikám predchádzať,
ad) navrhuje postupy a schémy na zdokonalenie automatizovaných softvérových procesov na odhalenie rizík spojených s platobnými operáciami,
ae) informuje ministerstvo o rizikových platobných operáciách podľa § 10d ods. 5 a rizikových vybraných platobných operáciách podľa § 10e ods. 2.“
Nový bod 8.
8. V § 6 ods. 3 pís. a) znie: „a) zostavuje súbory údajov z vlastnej evidencie o klientovi uvedenom v § 2a ods. 1 písm. a) až i), k), l), m) a n),“.“
Doterajšie body 7 až 18 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 7 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 8 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Bod 3 pozmeňujúceho návrhu (zaznievanie gongu).
3. K čl. 1, bod 8.
V § 6 ods. 6 písm. d) sa za slovo „operácií“ vkladajú slová „a obchodov“.
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu.
K čl. I nové body.
Za doterajší bod 8 sa vkladajú nové body 9 a 10, ktoré znejú:
9. Nadpis štvrtej časti znie: „Realizácia rozpočtu klienta, realizácia platobnej operácie vybraných klientov, monitoring platobných operácií a monitoring vybraných platobných operácií“.
10. Za § 10c sa vkladajú § 10d a 10e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10d
Monitoring platobných operácií
(1) Štátna pokladnica priebežne monitoruje platobné operácie a vyhodnocuje ich rizikovosť.
(2) Spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3) Monitoringu podľa odseku 1 nepodliehajú platobné operácie
a) medzi klientmi, ktorí sú subjektmi verejnej správy,
b) klienta podľa § 2c,
c) Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva.
(4) Rizikovou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia, ktorú Štátna pokladnica vyhodnotí ako rizikovú podľa odseku 1.
(5) Ak bola platobná operácia Štátnou pokladnicou vyhodnotená ako riziková platobná operácia, Štátna pokladnica o tejto skutočnosti informuje ministerstvo.
§ 10e Monitoring vybraných platobných operácií
(1) Vybranou platobnou operáciou sa na účely tohto zákona rozumie platobná operácia podľa osobitného predpisu.23a)
(2) Ak bola vybraná platobná operácia vyhodnotená Štátnou pokladnicou ako riziková platobná operácia, Štátna pokladnica bezodkladne informuje o dôvodoch rizikovosti vybranej platobnej operácie štatutárny orgán klienta alebo osobu oprávnenú konať za štatutárny orgán klienta, ktorý o realizáciu tejto platobnej operácie žiadal, a ministerstvo.
(3) Klient, ktorý bol informovaný o rizikovosti vybranej platobnej operácie podľa odseku 2, je oprávnený žiadosť o realizáciu tejto platobnej operácie zmeniť alebo zrušiť najneskôr do konca pracovného dňa, ktorý predchádza dohodnutému dňu jej splatnosti.
(4) Ak klient nevyužije oprávnenie podľa odseku 3, riziková vybraná platobná operácia sa v deň jej splatnosti zrealizuje. O rizikovej vybranej platobnej operácii podľa prvej vety Štátna pokladnica informuje osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru na účel predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a)§ 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie body 9 až 18 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 9 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 10 nadobúda účinnosť 1. júna 2023 okrem § 10e, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2024, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu.
K čl. I, nový bod.

Za doterajší bod 11 sa vkladá nový bod 12, ktorý znie:
12. V § 12 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) poskytovať ministerstvu informácie potrebné na zostavenie súborov údajov podľa § 2b ods. 2 okrem informácií, ktoré sú utajovanými skutočnosťami,24c)“.
Doterajšie body 12 až 18 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 12 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
6. K čl. I, nový bod.
Za doterajší bod 12 sa vkladajú nové body 13 a 14, ktoré znejú:
„13. V § 13 ods. 1 sa za slová „až 5“ vkladajú slová „a § 12a“.
14. V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Na činnosť agentúry sa nevzťahuje osobitný predpis.28aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aaa znie:
28aaa) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie body 13 až 18 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 13 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 14 nadobúda účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
7. K čl. 1, nové body.
Za doterajší bod 17 sa vkladajú nové body 18 až 19, ktoré znejú:
„18. V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
j) poskytuje údaje týkajúce sa klienta na účel výkonu štatutárneho auditu.28c)
Poznámka pod čiarkou k odkazu 28c) znie:
28c) § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
19. V § 19 ods. 2 prvá veta znie:
„Agentúra vykonáva finančné operácie a obchody na finančnom trhu podľa § 17, pričom prevody prostriedkov vyplývajúce z uvedených finančných operácií a obchodov vykonáva pre agentúru Štátna pokladnica.“
Doterajší bod 18 sa primerane prečísluje.
Nový bod 18 nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Nový bod 19 nadobúda účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
8. K čl. I, nový bod.
Za doterajší bod 18 sa vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. V § 21a sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť Štátnej pokladnice predkladať a poskytovať údaje subjektom uvedeným v tomto zákone.“
Nový bod 19 nadobúda účinnosť 1. júna 2023, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
9. K čl. III, nové body.
V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a vkladajú sa nové body 2 a 3, ktoré znejú:
„2. V § 8 ods. 1 písm. g) sa nad slovom „operácie“ odkaz „12a) nahrádza odkazom „13aa).
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa) znie:
13aa) § 2c zákona č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
3. V § 14 ods. 5 sa za slová „zostavenia rozpočtu verejnej správy“ vkladá čiarka a slová „realizácie rozpočtu verejnej správy“.
V súvislosti s vložením nových bodov sa v úvodnej vete čl. III za slovo „mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
Nové body 2 a 3 nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
10. Za doterajší článok... Pardon.
10. Nové čl. III a IV.

Za doterajší čl. II sa vkladajú nové čl. III a IV, ktoré znejú:
„Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z. z., zákona č. 313/2005 Z. z., zákona č. 591/2007 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 6 odsek 1 znie:
„(1) Tvorbu fondu a čerpanie prostriedkov fondu vedie zamestnávateľ, ktorým je
a) vyšší územný celok, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je zapojená,“ napojená „na štátny rozpočet, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je zriadená vyšším územným celkom, alebo verejná výskumná inštitúcia5a), na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici,
b) iná osoba, ako je uvedená v písmene a), na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte fondu v Štátnej pokladnici, v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
5a) § 1 ods. 2 zákona č. 243/2017 z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Čl. IV
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., zákona č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 388/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 224/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z. a zákona č. 414/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Na účely odseku 2 písm. b) sa výsledná prax pri vykonávaní pracovných činností zaokrúhli na celý deň nahor. Ak sa pri postupe podľa odseku 2 písm. b) započítava prax z viacerých pracovných činností, najskôr sa výsledná prax za každú pracovnú činnosť zaokrúhli na dve desatinné miesta nahor a súčet praxí sa zaokrúhli podľa prvej vety.“
2. V § 27 odsek 4 znie:
„(4) Príslušná časť funkčného platu na účely tohto zákona je podiel funkčného platu a priemerného počtu pracovných hodín pripadajúcich na jeden mesiac v roku. Priemerný počet pracovných hodín pripadajúci na jeden mesiac v roku je súčin priemerného počtu týždňov pripadajúcich na jeden mesiac v roku a ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca. Suma príslušnej časti funkčného platu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Pri zníženej dĺžke pracovného času pod ustanovený rozsah sa hodinová sadzba funkčného platu úmerne upraví.“
Doterajšie čl. III a IV sa primerane prečíslujú.
Nové články III a IV nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v pôvodnom čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
A úplne posledný bod.
11. K čl. IV.
V čl. IV sa slová „15. októbra“ nahrádzajú slovami „1. decembra“.
Súčasne navrhujem vyňať bod 3 v čl. IV spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Takže to bol prvý pozmeňujúci návrh.
Ešte mám aj druhý pozmeňujúci návrh, ktorý, vás môžem potešiť, je podstatne kratší. Ten sa týka vlastne možnosti, ktorú týmto navrhujeme otvoriť, aby, aby bolo možné právnickým osobám dobrovoľne poskytnúť príspevok do štátneho rozpočtu, do Štátnej pokladnice, doteraz to nebolo možné, takže vlastne týmto pozmeňujúcim návrhom, pokiaľ bude prijatý, bude vytvorená technická možnosť, aby vôbec nejaká firma mohla poslať svoj príspevok do štátneho rozpočtu.

Takže teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho a Petra Kremského k vládnemu návrh u zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač č. 1036).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme túto zmenu a doplnenie:
K čl. III, nový bod.
V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a vkladá sa nový bod 2, ktorý znie:
2. Za § 37m sa vkladá § 37n, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 37n Prechodné ustanovenie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1) Na účely podpory hospodárenia Slovenskej republiky v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny môže ministerstvo financií prijať na základe zmluvy finančné prostriedky poskytnuté právnickou osobou, ktorá je podnikateľom.
(2) Ak právnická osoba, ktorá je podnikateľom, poskytne finančné prostriedky podľa odseku 1, tieto finančné prostriedky sú príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná správa; pri realizácii výdavkov zodpovedajúcich týmto príjmom sa § 30aa ods. 18 uplatní rovnako.“
V súvislosti s vložením nového bodu sa v úvodnej vete čl. III za slovo „mení“ vkladajú slová „a dopĺňa“.
Nový bod 2 nadobúda účinnosť 1. decembra 2022, čo sa premietne v čl. IV (účinnosť) pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Takže to sú pozmeňujúce návrhy, ktoré týmto predkladám. Predložil, predložili sme ich aj, samozrejme, v spolupráci s ministerstvom financií, s ktorými boli konzultované. Ak treba nejaké vysvetlenie k niektorému bodu, rád to poskytnem, prípadne pán minister financií, ktorý tu je prítomný.
Ďakujem za vypočutie a chcem vás požiadať o ich podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážení kolegovia, ctená snemovňa, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1496 z 15. júna 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 361 z 12. septembra 2022. A to je aj všetko.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa aj hneď hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kremský Peter
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Prihlásil som sa do rozpravy preto, že týmto posunom časovým, ktorý vznikol kvôli neuznášaniaschopnosti Národnej rady minulý týždeň, sa vlastne termíny, ktoré boli v tomto zákone a aj v pozmeňujúcich návrhoch, musia posunúť, musia zmeniť, čiže došlo k stiahnutiu niektorých pozmeňujúcich návrhov, a namiesto nich teda chcem prečítať nové znenie dvoch pozmeňujúcich návrhov, ktoré toto opravujú, aby nám nevznikol legislatívny chaos.
Takže v prvom rade doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1033).
V súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám doplňujúci a pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny:
V čl. IV sa slová „1. novembra 2022“ nahrádzajú slovami „1. decembra 2022“. V tejto súvislosti v čl. I v 97. bode v § 18m v nadpise a v texte a v čl. II v 88. bode v § 38ae v nadpise sa slová „1. novembra 2022“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. decembra 2022“ v príslušnom tvare a slová „31. októbra 2022“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „30. novembra 2022“ v príslušnom tvare.
Takže asi odôvodňovať nemusím, je z toho zrejmé, že ide len o zmenu termínu platnosti.
Teraz druhý pozmeňujúci návrh, doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Petra Libu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1033).
Čiže tu je to v podstate identický pozmeňujúci návrh, ako bol podaný v rozprave, len sme ho medzitým stiahli a podali sme ho v novom znení, kde sa zmenil iba termín v treťom bode. Čiže prečítam tie tri body.
V predmetnom návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
1. V čl. I bod 7 znie:
7. V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová „jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia“ a vkladajú sa slová „menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia“.
2. V čl. 1 v bode 47 § 8a odsek 2 znie:
„(2) Záruka pôvodu elektriny je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená v zariadení na výrobu elektriny zo zdroja uvedeného v záruke. Záruka sa používa na účely preukázania, že daný podiel alebo množstvo elektriny boli vyrobené zo zdroja energie uvedeného v záruke.“
A bod 3, ktorý teda jediný je pozmenený v termíne:
V čl. I v bode 97 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Ustanovenie § 2 ods. 3 písm. d) v znení účinnom od 1. decembra 2022 sa vzťahuje iba na nové zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky po 1. decembri 2022.“
Doterajšie odseky 1 až 11 sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

Gyimesi György
 

18.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Kolega Juraj, súhlasím s tvojimi slovami aj ja som si užil svoje a užívam útoky, nevraživosť a nenávisť od progresívnych liberálov, ako je to hrôza, čo oni dokážu vypustiť zo svojich úst. Vyprosím si, aby určitá skupina ľudí hádzala vinu za vraždu dvoch mladých ľudí, hlavne na nás kresťanov, ktorí s vraždou nevinných mladých ľudí nemáme nič spoločné. Je odporné, keď ľudia s inou orientáciou obviňujú hlavne kresťanov a dokážu nám hádzať vinu, že máme krv týchto nevinných ľudí na rukách. Mali by zvažovať slová, keď žiadajú, aby sme my boli tolerantní, a to my sme. Ja osobne som nikomu z inak orientovaných ani raz nevynadal. Svoj názor si poviem, rozprávať ho aj budem, ale nikdy sa neznížim k tomu, čo predvádzajú oni. Ešte pred vraždou som mal jednu skúsenosť s nemenovaným liberálnym umelcom a jeho partnerom, a to bolo niečo hrozné. Ešte pred vraždou som sa obával, som sa obával, že ako to skončí. Minimálne som počítal s tým, že k nejakému ručnému incidentu dôjde, takže som rád, že som z tohto rozhovoru odišiel so zdravou kožou. Bolo to nepríjemné, bol to rozhovor inak orientovaných ľudí plný nadávok, ukazovania fakerov. Toto bola tá tolerancia, pár dní na to sa stala táto hnusná, odporná vražda, ktorú odcudzujem, za názor nikto nemôže siahnuť na život druhého človeka.
Ja chcem z tohto miesta poprosiť aj pani prezidentku Čaputovú, aby zvažovala niektoré svoje vyjadrenia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Podobne ako to, na čo to pán poslanec Gyimesy vo svojej debate, takisto ja som zaregistroval nejaké slovné ataky aj na svoju adresu. Je pravda, že po tejto tragédii, po tejto odpornej vražde boli určité slovné útoky adresované väčšine mnohým kresťanským aj konzervatívnym politikom. Ja som veľmi rád, že teraz títo ľudia, ktorí zostali v tejto miestnosti veľmi konštruktívne a citlivo debatujeme o tejto téme a snažíme sa nájsť určitú zhodu a kompromis a upokojiť situáciu, a to si veľmi cením, pretože my politici, by sme mali v tejto dobe veľmi vážiť slová a nepodnecovať rôzne nenávistné prejavy voči akejkoľvek komunite.
Takže ďakujem za váš prístup a za túto diskusiu vďaka.
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:40 - 18:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, musím sa vyjadriť k tejto téme, pretože si myslím, že od júna, od kedy sme predložili zákon, ktorý hovoril o tom, aby sa nevešali dúhové vlajky na štátne budovy, som v téme až po uši. A odznelo aj v tejto rozprave, ale aj v celej tej diskusii mnoho neprávd, mnoho poloprávd a aj pravda a medzičasom sa stala tragédia, stala sa dvojnásobná vražda, ktorá celkom určite bola spáchaná z nenávisti a bola spáchaná z nenávisti k menšinám, k systému a z nenávisti k usporiadaniu, v ktorom momentálne žijeme.
Ja by som bol veľmi rád, ak by sme si zopakovali aj fakty a skúsili trošku viesť túto debatu aj racionálne, hoci viem, že pre mnohých je to ťažké, ale fakty sú také, že ten pomätenec, ktorý vraždil, chcel zabiť premiéra tejto krajiny. To bol jeho prvý primárny cieľ a ja neviem, ak by sa mu tá vražda podarila, či by námestia boli plné ľudí, tak ako sú teraz. Tento pomätenec chcel ďalej vraždiť Židov. A keď sa mu to nepodarilo, tak obrátil svoju pozornosť na tých, ktorí boli najzraniteľnejší, ktorí sa nevedeli brániť a zabil dvoch príslušníkov LGBTI+ komunity. Toto sú fakty. Tento človek sa radikalizoval na amerických sieťach, neonacistických sieťach, v uzavretých skupinách a jeho vzormi boli masoví vrahovia zo Spojených štátov amerických a z Nového Zélandu.
A v tejto súvislosti ma napadá jedna vec, ktorá tiež neodznela v tejto debate, hovorí sa o netolerantnom Slovensku. Tak sa chcem všetkých tých, ktorí to hovoria, opýtať, či Spojené štáty americké sú netolerantnou krajinou v ich očiach, pretože pre liberálov sú Spojené štáty kolískou slobody a demokracie a všetkého dobrého, čo moderný svet ponúka, len v tomto roku sa tam stalo 25 masových vrážd. V Spojených štátoch za masovú vraždu považujú taký čin, keď zomrie viac ako štyria ľudia. Budeme hovoriť o Novom Zélande, kde prepnutý magor zabije 50 ľudí v mešite ako o netolerantnej krajine? Budeme hovoriť napríklad o Nórsku ako 40-krát netolerantnejšej krajine, ako je Slovenská republika, pretože tam jeden šialenec zabil 80 ľudí? Asi nie. My sa nemôžme považovať za netolerantnú krajinu a ja ju za takúto osobne ani nepovažujem.
To, čo o tejto dvojnásobnej vražde sa vyplavilo, neboli výzvy k láske a k tolerancii, čiže po tom, čo od nás žiadajú LGBTI aktivisti a liberálni politici a liberálne a progresívne médiá. To, čo sa spustilo, bol jeden obrovský hejt. Bola to jedna obrovská vlna nenávisti a ukazovanie prstom na všetkých, ktorí za to vraj môžu. A to boli konzervatívci, konzervatívni poslanci, konzervatívni politici, boli to farári, boli to biskupi, bola to cirkev, boli to všetci tí, ktorí sú na druhom ideologickom brehu. A toto musíme odmietnuť tiež a to dúfam, že toto odmietnu aj naši liberálni kolegovia, ktorí predkladajú tento zákon.
Ja sa neobávam použiť ani výraz, že došlo až doslova k progresívnemu extrémizmu, pretože ste počuli isto všetky tie vyjadrenia aktivistov, ktorí hovorili o tom, že si kúpia deviatku, o tom, ako je kresťanstvo založené na nenávisti a o tom, že ako sme my všetci prispeli k tejto dvojnásobnej vražde. Nie je to pravda. Za túto dvojnásobnú vraždu môže v prvom rade ten vrah a jeho rodina. A to, prečo si to nevšimli skôr, napríklad v školách kde chodil, ktoré navštevoval, alebo prečo si to nevšimli jeho rodičia a to nenahlásili. Neposlali syna k psychológovi, k psychiatrovi, to už nech je na ich duši.
Pani prezidentka sa vyjadrila na proteste, že verejný priestor je zaplavený nenávisťou. Áno, môžem potvrdiť, súhlasím na 100 %, že verejný priestor po vražde bol zaplnený nenávisťou a dovoľte, aby som vám jeden takýto príklad aj prečítal. V nedeľu mi jeden istý Martin, ktorý má 26 rokov, LGBTI aktivista z Bratislavy, napísal toto: "Odpad roka, škoda, že neodbachli tvojho syna, možno by si sa konečne zamyslel, ty maďarská spodina." A keďže to nebolo dosť, tak mi večer o piatej napísal: "Škoda, že ho niekto v škole nerozkope napríklad preto, že je maďarský potkan." Toto, toto, dámy a páni, je liberálna tolerancia, slušnosť a toto je to, čo oni prezentujú. Toto je to, čím oni bojujú proti nenávisti. Nenávisťou. A toto poďme všetci spoločne odmietnuť, pretože ak jedna strana chce niečo, čo sama nerobí, tak si myslím, že to je minimálne trošku farizejské.
Pani prezidentka veľmi citlivo vníma túto situáciu, veľmi citlivo vníma všetko, čo sa deje v krajine, najmä to, čo sa jej nepáči. A ja veľmi citlivo vnímam svojho syna, ktorý je mojím všetkým. Môj syn, môj jediný syn je mojím pokladom. Je zmyslom môjho života, je všetkým, pre čo žijem. A takýto primitívny útok na môjho syna od liberálneho človeka, ktorý požaduje od nás slušnosť, toleranciu, ktorý chce zastaviť nenávisť, je minimálne farizejské. A z tohto dôvodu teraz verejne vyhlasujem, že tento zákon nepodporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2022 18:25 - 18:25 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec Baránik, opäť ste ukázali vo svojej rozprave vrchol nenávisti a netolerancie k ľuďom s iným názorom, aký máte vy. A pritom na druhej strane sa tvárite ako veľmi tolerantný človek s iným orientovaním. Len neprijmete názor, iný názor.
Prosím vás, neodvolávajte sa na pápeža a nevyťahujte z jeho vyjadrení a posolstiev, čo vám vyhovuje. Len, len pre upresnenie, aby ste vedeli, že ako to bolo s pápežovým vyjadrením. Jeho slová boli bezohľadne zmanipulované, budem citovať: "Posolstvo o zmene prístupu pápeža Františka k homosexuálnym párom násilne prevzaté svetovými médiami nie je totiž záznamom novej pápežovej výpovede, ale montážou," bol, bol úplne iný kontext. Vzhľadom na to, že mnohí interpretovali americký filmový dokument ako zmenu magistéria a z takto manipulovanej snímky, vyvodzujú závery o novom pápežovom postoji, pozrime sa bližšie na pôvodné kontexty pospájaných fragmentov štyroch viet. Homosexuáli majú právo byť v rodine, sú Božími deťmi a majú právo na rodinu. "Nikto nesmie byť vylučovaný," znie vo filme z pápežových úst a vytvára sa dvojjazyčný dojem, že by mohlo ísť o podporu tzv. homosexuálnych manželstiev a adopcií detí týmito pármi. Kontext, v ktorom pápež túto vetu vyslovil, bol však úplne opačný. Hovoril o prijatí detí s homosexuálnymi sklonmi v ich rodine. Takže to je obrovský rozdiel s tým, čo ste vy tu odprezentovali vo vašej rozprave. Takže zvažujte a majte v úcte pápeža a tiež aj Kuffovcov a hlavne Maroša Kuffu, ktorého poznám osobne, bol som niekoľkokrát v Žakovciach a klobúk dole pred takým človekom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis