Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.10.2022 o 9:39 hod.

Róbert Halák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 6.10.2022 9:39 - 9:39 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 9:39 - 9:39 hod.

Majorová Garstková Jana
Ja by som sa chcela len poďakovať mojim kolegom za spoluprácu, ako aj ministerstvu vnútra pri príprave tohto zákona. A zároveň matrikárom, ktorí nám dali podnet na vypracovanie tejto novely zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 9:39 - 9:39 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predkladateľka.
Ako môžem potvrdiť, naozaj tento zákon sme robili spolu, ale hlavne sú to všetky podnety, ktoré idú od matrikárov. Sú to najväčšie aplikačné problémy, s ktorými sa stretávali na tých matrikách. A jedna z tých hlavných vecí, ktoré si spomínala, je naozaj odstránenie tej byrokracie. Keď je cirkevný sobáš, tak tí snúbenci dôjdu na hocijaké miesto aj mimo svojho trvalého bydliska. Tam sa dohodnú, keď ich farár zosobáši, tak vlastne do tých piatich dní pôjdu a zoberú toto uzavretie manželstva na matriku a to je všetko.
Pri civilných sobášoch je tak, že v mieste trvalého bydliska si musíte ísť vybaviť delegačku, zaplatíte správny poplatok, ja neviem, ste mimo Bratislavy, potom dôjdete, ja neviem, že chcete byť zosobášení niekde v Bratislave na nejakej pamiatke, znova zaplatíte ďalší správny poplatok. Takže táto byrokracia zbytočná sa odstraňuje.
A zároveň meníme alebo uvádzame, že ak je sobáš v zastúpení, áno, niečo také existuje u nás, tak bude potrebné uviesť ten dôležitý dôvod. Teraz je to tak, že sa to väčšinou zneužíva, keď nejaký z Thajska, z Nigérie alebo z nejakých krajín dôjdu, prejavia záujem sa zosobášiť, uvedú tento dôvod, nastúpi nejaký splnomocnenec alebo advokát a ten advokát za vás uzavrie manželstvo. Zneužíva sa takto rôzna azylová politika alebo tieto cudzinecké predpisy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.10.2022 9:39 - 9:39 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, od začiatku sa snažíme pomáhať všetkým skupinám obyvateľstva na Slovensku v akejkoľvek forme. Teraz sme upriamili našu pozornosť na snúbencov, ktorí by nielenže mali venovať svoj čas jednému zo svojich najdôležitejších dní v živote, ale v neposlednom rade by nemali doplácať na zákon, ktorý je podľa nás už nemoderným prežitkom dnešnej doby.
V prvom rade chceme manželom odstrániť zbytočnú byrokratickú záťaž, ktorú v súčasnosti predstavuje platená žiadosť o uzavretí civilného sobáša mimo obvodu matričného úradu, v ktorom má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Po prijatí doplnenia zákona im táto povinnosť zanikne. Navyše týmto krokom sa zjednotí postup pri civilných a cirkevných sobášoch.
Ďalším obmedzujúcim faktorom pri sobášoch je v súčasnosti fakt, že zákon nariaďuje, v akom poradí musia byť uvádzané priezviská u toho zo snúbencov, ktorý bude používať nielen spoločné, ale aj svoje priezvisko. No, ja som tiež toho príkladom. Po novom to bude záležať na dohode snúbencov. Taktiež zavedieme možnosť zmeny priezviska na spoločné priezvisko v prípade manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali aj svoje doterajšie priezviská.
Novela zákona upraví aj okolnosti, kedy môže matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov povoliť, aby vyhlásenie snúbenca, že vstupuje do manželstva urobil jeho zástupca. Navrhujeme, aby v tejto žiadosti boli uvedené dôležité dôvody. Tými môžu byť napríklad priame ohrozenie života jedného zo snúbencov, prípadne tehotenstvo snúbenice a dlhodobá práca snúbenca v zahraničí. Z dôvodu právnej stability a istoty pre nenarodené dieťa sa snúbenci dohodnú po uzavretí manželstva zástupcom. S tým súvisí aj priezvisko dieťaťa, ktoré je občanom iného štátu. To bude možné zapísať v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou daného štátu, ak sa rodič preukáže verejnou listinou.
Okrem týchto komplikácií sa matričné úrady stretávajú aj s častými zmenami krstných mien. Preto navrhujeme, aby sa zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak mohla aplikovať len raz. Na jednej strane ubudne zneužívanie tejto možnosti občanmi, či matričným úradom zbytočná byrokracia. Na strane druhej sa občania budú stavať k svojmu krstnému menu s väčšou vážnosťou.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladanie doplnenia odstránia zbytočnú byrokraciu, zjednotia niektoré povinnosti, v neposlednom rade zjednodušia prípravu snúbencov na ich svadobný deň. Verím, že na základe poskytnutých informácií tento náš zákon podporíte.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne a páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, spolu s kolegami predkladáme návrh zákona, novelu zákona o zmene mena a priezviska a zákona o rodine z dôvodu potrebných zmien a doplnení zákona, ktorým reagujeme na podnety vyplývajúce z aplikačnej praxe.
Predmetom navrhovanej úpravy zákona o mene a priezvisku je najmä špecifikovanie a spresnenie niektorých ustanovení zákona za účelom vylúčenia nejednotného výkladu. Taktiež sa zamedzuje vzniku administratívnej záťaže matričných úradov, ktorá v súčasnosti nastáva, nakoľko v platnej právnej úprave nie je ohraničený možný počet vykonateľných zmien cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak.
Zmenou zákona o rodine sa zjednocuje postup pri cirkevných a civilných sobášoch, čo sa týka miestnej príslušnosti. Pri cirkevných sobášoch možno bez formálneho povolenia uzavrieť manželstvo bez obmedzenia v podobe miestnej príslušnosti. Pri civilných sobášoch musí príslušný matričný úrad formálne povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste. Ide o zbytočnú byrokraciu pre budúcich manželov a z toho dôvodu sa navrhuje túto administratívnu prekážku odstrániť. Rovnako tak zanikne aj správny poplatok za predmetné povolenie.
Ďakujem pekne za slovo a ako prvý sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem vám, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, tak ako vedúci teda výboru školského vás privítal, tak ja tiež by som vás chcela privítať na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Ja zase pracujem vo výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a tiež ako podpredsedníčka výboru pre európske záležitosti. Myslím si, že tá spolupráca bude s vami veľmi dobrá. Chcela by som vás možno poprosiť aj v mene starostov, primátorov, keďže školstvo patrí do ich kompetencie, aby ste nezabudli vlastne pri tom, keď budete vytvárať legislatívu, komunikovať s nimi, či so ZMOS-om, alebo Úniou miest a myslím si, že keď sa vytvorí dobrá spolupráca, tak bude to obojstranné aj pre jednu stranu, aj pre druhú stranu.
A takisto sa prikláňam, NASA je dôležitá organizácia a myslím si, že treba investovať do mladých ľudí. Mám tam veľa priateľov a myslím si, že toto je veľmi dobrá cesta.
Skryt prepis
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Vašečka Richard
 

6.10.2022 9:24 - 9:24 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou, tlač 1082, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1134 z 10. augusta 2022 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre vzdelávania, vedu, mládež a šport, ktorý je zároveň aj gestorským výborom a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
K návrhu na vyslovenie súhlasu zaujali výbory tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor odporúčal v uznesení č. 557 z 9. septembra 2022 vysloviť súhlas so zmluvou, rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 176 z 13. septembra 2022 odporúča vysloviť súhlas so zmluvou a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 ústavy prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby vyslovila súhlas so Zmluvou a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná správa o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 13. septembra 2022 č. 178.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania gestorského výboru a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie je prílohou tejto správy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.10.2022 8:54 - 8:54 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, tlač 1105. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis