Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.10.2022 o 10:40 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Drábiková Lucia
Ďakujem, toto je text pozmeňujúceho návrhu a prosím vás o jeho podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V zmysle toho, čo už predstavil a priblížil pán minister Krajniak, by som chcela predložiť teraz pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Drábikovej k vládnemu návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1023.
1. V čl. I § 2 ods. 2 písm. d) znie:
„d) osoba, u ktorej je dôvodný predpoklad, že vykonáva činnosti, ktoré
1. sú neoprávneným poskytovaním sociálnej služby podľa osobitného predpisu,2)
2. majú charakter opatrení v sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,6) na vykonávanie ktorých sa vyžaduje udelenie akreditácie, bez udelenej akreditácie (ďalej len „neoprávnene vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately").".
2. V čl. I § 3 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b) má právo zúčastniť sa konania vo veciach
1. podľa osobitných predpisov,8) v ktorom je účastník konania osoba uvedená v § 2 ods. 2 písm. a) a c),
2. v peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu,3)
c) je povinné uplatniť si právo zúčastniť sa konania vo veciach peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu,3) ak v tejto veci správny orgán koná na základe rozhodnutia kasačného súdu a ak účastník tohto konania o to ministerstvo požiada,".
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená d) až f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
3. V čl. III sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
„6. § 89a sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Centrum podľa odseku 1 je povinné vrátiť pomernú časť poskytnutého finančného príspevku podľa odseku 1 za obdobie, v ktorom sú neobsadené miesta v centre z dôvodu, že orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonal opatrenia podľa § 32 ods. 6 a centrum podľa odseku 1 nevykonáva z tohto dôvodu pobytové opatrenia súdu."
7. § 89b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Centrum podľa odseku 1 je povinné vrátiť pomernú časť poskytnutého finančného príspevku podľa odseku 1 za obdobie, v ktorom sú neobsadené miesta v centre z dôvodu, že
a) centrum podľa odseku 1 požiadalo o zrušenie akreditácie a akreditácia nezanikla dňom doručenia žiadosti o zrušenie akreditácie z dôvodu uvedeného v § 84 písm. c),
b) ministerstvo prerušilo konanie podľa § 85 ods. 3 začaté podľa § 85 ods. 1 písm. a) a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nevydáva odporúčania na vykonávanie pobytového opatrenia na základe dohody v tomto centre."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
4. V čl. V sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slová „sociálna služba," vkladajú slová „rodné číslo, ak je pridelené,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
5. V čl. V sa za bod 3 vkladajú nové body 4 až 6, ktoré znejú:
„4. Doterajší text § 62 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Neoprávnené poskytovanie sociálnej služby je vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa § 16 až 18 alebo súboru týchto činností, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre konkrétny druh sociálnej služby podľa § 12, ak sa tieto činnosti
a) poskytujú fyzickej osobe, rodine alebo komunite podľa § 2,
b) vykonávajú ako sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odplatu a
c) vykonávajú bez zápisu do registra, ak sa zápis do registra vyžaduje.
(3) Za neoprávnené poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 2 sa nepovažuje poskytovanie starostlivosti o deti v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre sociálnu službu uvedenú v § 32a ods. 1 písm. b) a § 32b, ak sa táto starostlivosť poskytuje zároveň cieľovej skupine detí, ktoré presahujú vekovú hranicu ustanovenú týmto zákonom, a percentuálny podiel týchto detí presiahne 75 %."
5. V § 64 ods. 2 písm. a) treťom bode sa za slová „prechodný pobyt" vkladá čiarka a slová „rodné číslo, ak je pridelené,".
6. V § 66 písmeno a) znie:
„a) identifikačné údaje poskytovateľa sociálnej služby, a to
1. obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, právna forma a kontaktné údaje, ak ide o právnickú osobu,
2. meno a priezvisko alebo obchodné meno, pod ktorým fyzická osoba podniká, ak je tvorené inak ako jej menom a priezviskom, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, identifikačné číslo organizácie, druh oprávnenia na podnikanie a kontaktné údaje, ak ide o fyzickú osobu,
3. meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia a kontaktné údaje, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby podľa § 32a ods. 5,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
6. V čl. V bode 8 § 79 ods. 1 písm. e) treťom bode sa slová „za správny delikt podľa § 101 ods. 2" nahrádzajú slovami „podľa § 101 ods. 3".
7. V čl. V bod 13 znie: „13. V § 91 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa § 99 a 102"."
8. V čl. V sa vypúšťa bod 24. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
9. V čl. V sa za bod 26 vkladajú nové body 27 a 28, ktoré znejú:
„27. V § 105a ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby podľa § 32a ods. 5,".
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
28. V § 105a sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) ďalšie údaje, ktoré súvisia s poskytovaním finančnej podpory.".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
10. V čl. V sa za bod 27 vkladajú nové body 28 až 33, ktoré znejú:
„28. V § 105b ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „prvého bodu" a slovo „februára" sa nahrádza slovom „apríla".
29. V § 105b ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
30. V § 105b ods. 4 písm. a) sa slovo „februára" nahrádza slovom „apríla".
31. V § 105c ods. 2 sa za slovo „okrem" vkladajú slová „rodného čísla," a na konci sa pripájajú tieto slová: „a adresy miesta poskytovania iného druhu sociálnej služby, ak cieľovou skupinou fyzických osôb, ktorým sa táto sociálna služba poskytuje, sú fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. g), a poskytovateľ tejto sociálnej služby požiada príslušný vyšší územný celok o utajenie miesta jej poskytovania".
32. V § 105c ods. 4 druhej vete sa za slovo „podľa" vkladajú slová „tohto zákona a".
33. V § 110aq ods. 11 v celom texte sa slovo „2022" nahrádza slovom „2023"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
11. V čl. V bode 28 sa § 110ar dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ministerstvo do 31. decembra 2022 vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam osôb, u ktorých boli hodnotené podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby, spolu s dosiahnutou úrovňou kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy č. 2 písm. c) v znení účinnom do 31. októbra 2022. Na tieto účely ministerstvo spracúva o osobách podľa § 94d ods. 2 písm. f) až h) v znení účinnom do 31. októbra 2022 osobné údaje podľa § 94d ods. 3 v znení účinnom do 31. októbra 2022. Ustanovenie § 110aq ods. 10 sa od 1. novembra 2022 neuplatňuje.".
12. V čl. V bode 29 Prílohe č. 2, I. oblasti: PROCEDURÁLNE PODMIENKY, kritériu 1.8 v časti označenej „Štandard" siedmej vete sa slová „alebo zamestnancov" nahrádzajú slovami „alebo ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov".
13. V čl. V bode 29 Prílohe č. 2, I. oblasti: PROCEDURÁLNE PODMIENKY, kritériu 1.11 v časti označenej „Štandard" štvrtej vete sa vypúšťajú slová „diagnóze a".
14. V čl. V bode 29 Prílohe č. 2, I. oblasti: PROCEDURÁLNE PODMIENKY, kritériu 1.11 v časti označenej „Štandard" piatej vete sa slovo „situácii" nahrádza slovom „dostupnosti".
15. V čl. V bode 29 Prílohe č. 2, III. oblasti: PREVÁZDKOVÉ PODMIENKY, kritériu 3.3 v časti označenej „Štandard" tretia veta a štvrtá veta znejú: „Prijímatelia pobytovej sociálnej služby nosia vlastné oblečenie a obuv, ktoré vyhovuje ich potrebám a osobným preferenciám. Ak si prijímatelia pobytovej sociálnej služby nevedia alebo nemôžu zabezpečiť oblečenie a obuv, je im zabezpečené oblečenie a obuv, ktoré zodpovedá ich potrebám a osobným preferenciám, vrátane kultúrnych, a je vhodné pre dané ročné obdobie a vykonávané aktivity."
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1023) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1490 z 15. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
K predmetnému návrhu (tlač 1023) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor prerokoval a odporučil návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh zákona 13. septembra 2022 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 81. schôdzi dňa 13. septembra 2022. Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Uznesením č. 211 z 13. septembra 2022 ma výbor určil ako spoločnú spravodajkyňu, aby som podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podala informáciu o výsledku rokovania výborov a predložila návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1165. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 13:55 - 13:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Juraj, ďakujem za tvoj vstup, za tvoju... za tvoje poznámky. A ja chcem povedať, že ja som konzervatívny politik alebo konzervatívny človek, som kresťan a, a vážim si a ctím tradičnú rodinu. Ale medzi nami sú, poviem, všelijakí ľudia, sme všelijakí a ja som za, aby sme otvárali diskusie o tom, ako pomôcť riešiť mnohé veci a mnohé situácie, do ktorých sa mnohí tí ľudia dostávajú. Životné situácie, ktoré treba riešiť právne, ktoré boli aj v predchádzajúcej faktickej poznámke spomenuté.
Ešte jedna vec, že ty si vyslovil svoje názory v tej rozprave. A nepovedz hneď... alebo ja, ako mňa to vyrušilo, že si hneď povedal, že budem označený za toho, toho, toho, toho. Nie, proste komunikujme, diskutujme, ale nenavodzujme hneď tú situáciu, že takto a takto by ste mali... by ste ma mali za to označiť. Proste, ty sám seba nálepkuješ za to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2022 13:25 - 13:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, poslanci, poslankyne, ja som povedal, že do rozpravy nepôjdem a že sa obmedzím na krátku faktickú poznámku, ale tu musím ísť do rozpravy ako spravodajca so záverečným slovom a je dobré, že mám túto možnosť, pretože práve som bol obvinený z niečoho, čo som nikdy nepovedal, a aj všeobecne poviem, že toto je veľmi častá zákerná taktika obviniť spoludiskutujúceho z toho, čo nikdy nepovedal. Je šťastie, že teraz môžem zareagovať, pretože predkladateľ tohto zákona povedal, že je prekvapený zo mňa, že mi nevadí alkohol za volantom. Kto si vypočuje moju faktickú poznámku, tak vie, alebo bude počuť, že som nikdy nič také nepovedal. Tak toto, vážený kolega, považujem za zákerné.
A teraz k tomu, aby som to rozvinul. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja dokážem žiť bez alkoholu, že ja vôbec nepijem alkohol. Tí, ktorí vedia viac o mojej rodine, tak vedia, že nie tak dávno vodič, ktorý mal niekoľko promile, skoro prešiel moju dcéru autom. Chýbalo pár metrov a nebola by tu. A keď mi tu niekto povie, že mne nevadí alkohol za volantom, tak ma to, áno, takto rozčúli. Ja som nič také nikdy nepovedal. Mne prekáža alkohol za volantom. A tak ako tu už bolo povedané, keď tí ľudia nezodpovední chcú, tak sa k tomu alkoholu dostanú akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek obchode, napijú sa, sadnú si za volant a sú to, sú to neriadené strely na našich cestách, ktoré zabíjajú. To odsudzujem.
Ale toto nevyrieši, že zakážeme benzínkam predávať alkohol, ako som už povedal vo faktickej.
A takisto, keď už mám slovo, hovoríš, Martin, že sa nám rozpadajú rodiny a že dobré by bolo zistiť koľko... Jak si to hovoril? Koľko prehazardujú, koľko prepijú mať, mať tie štatistiky. Ako to pomôže? Ako to pomôže, že ja budem vedieť, že sused prehazarduje toľko a prepije toľko? Ako mne to pomôže? Ja hovorím, že nijak. Že viac pomôže to, aby sme hovorili o tom, že toto a toto je zlé.
A keď pred chvíľou mal slovo Marián Viskupič, tak povedal, že tie tresty, ktoré tie ľudia dostávajú za to, že si sadnú opití za volant, sú odstrašujúce. Ten človek, ktorý, ja som mu odpustil, tomu človeku, ktorý takto ohrozil moju dcéru. Bol u nás, poprosil o odpustenie. Aj so svojou sestrou bol. A ja mu neprajem nič zlé. Ale doteraz, ja keby som mohol, tak v tej chvíli som bol zlostný. Ale teraz s odstupom času v istom zmysle mi je ho ľúto, pretože má problémy v rodine, prišiel o vodičák, prišiel o zamestnanie a tak ďalej a tak ďalej. Tie tresty sú dostatočne odstrašujúce. A keď máš človeka, ktorému to nijakým spôsobom nevysvetlíš, tak aj keď mu zoberieš vodičák, tak on si sadne opitý za volant a bude ohrozovať túto spoločnosť, potom pôjde do basy možno, ale nie tak, že zistíš, že koľko ten prepije, koľko ten prehazarduje. Jak, jak to obmedzíš? Prepáčte, že som sa takto rozohnil, ale bol som obvinený krivo, tak... Ale už som pokojný.
Takže ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 13:25 - 13:25 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, ja ti ďakujem, že si takto vystúpil v rozprave, pretože mnohé z toho, čo som chcel povedať ja, už odznelo, tak ja sa obmedzím, nepôjdem do rozpravy, obmedzím sa na túto faktickú.
Martin, iba takto doplním z praxe, že benzínky to, čo boli predtým, pred niekoľkými desaťročiami a teraz, to sa nedá porovnať. Niektoré benzínky doslova fungujú ako 24-hodinové obchody, kedy, ja neviem, niekomu vypadne trebárs aj ten alkohol a potrebuje ho na nejakú oslavu, to je jedno, proste... Dokonca existuje benzínka, kde predávajú zmrzlinu, kde chodia mladí aj starší ľudia. Stretávajú sa tam, neprídu natankovať, ale sedia tam, dajú si nejaký drink.
Takže toto ja nevnímam ako dobrú cestu, ktorú si ty zvolil týmto zákonom. NO a ja neviem, či ten zákon prejde do druhého čítania, a tam bude ešte hlbšia možno diskusia. Ale takto z prvej mi to nepripadá úplne dobre.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2022 13:10 - 13:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1159.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnených... z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skočil som, nech sa páči, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2022 12:55 - 12:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán presedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 12:25 - 12:25 hod.

Šíbl Jaromír
Ďakujem. No nehovorím to často pri návrhoch kolegov z opozície, ale tomuto návrhu z hľadiska verejného záujmu, či už ide o ochranu poľnohospodárskych plodín, ochranu lesov alebo ochranu prírody, prakticky nemám čo vytknúť, takže môžem len konštatovať, že tento návrh má reálnu šancu, že by mohlo dôjsť k dohode naprieč politickým spektrom, ktoré je tu v parlamente. Uvidíme, ako to dopadne.
Skryt prepis