Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.10.2021 o 11:41 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2021 11:41 - 11:41 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem. Pripomínam členom výboru pre kultúru a médiá, že o 12.05 sa stretneme v rokovacej miestnosti výboru č. 32.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2021 11:06 - 11:07 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja tiež mám len takú malú prosbu, že viete včera ste o tom hovorili pán predseda, že tie rúška by mali byť nasadené naozaj na nose a keď sa pozriem na tú stranu, tak oni si ich dajú pod nos, to ako keby vôbec nemali...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec prepáčte, ale o toto takisto nebudem dávať hlasovať.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem, ďakujem, ďakujem, ja viem, ja viem. Ja len nezneuž

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nezneužívajte ten, ten, ten, túto možnosť procedurálnych návrhov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2021 11:05 - 11:05 hod.

Krúpa Juraj
Áno, ďakujem pán predseda. Len si dovolím upozorniť, že tu máme opäť a znova poslancov kolegov, ktorí nenosia rúška. Ja vás poprosím, aby ste ich napomenuli.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:55 - 10:56 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Ja chcem ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport poďakovať za celý ten proces všetkým zúčastneným aj v rámci výboru, ale aj pomimo neho aj viacerí kolegovia, ktorí nie sú členmi školského výboru sa zapojili. Ďakujem aj za taký participatívny prístup ministerstva školstva. Verím, že čo sa dalo sme v priebehu toho roka, kde boli aj dve medzirezortné pripomienkové konania vychytali také tie muchy. Samozrejme aplikačná prax ešte ukáže, ale myslím si, že ideme do hlasovania s dobre pripraveným zákonom, ktorý myslí na dobro školstva, na dobro detí, a prosím vás o jeho podporu.
Hlasovali by sme aj vzhľadom na množstvo pozmeňujúcich návrhov o sedemnástej, nie teraz o jedenástej, ale o sedemnástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 10:50 - 10:51 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo.
Aj môj kolega Peter Pollák práve túto tému riešil na výbore pre národnostné menšiny, kde sme sa práve týmto bodom zaoberali a o ňom diskutovali a o možnostiach, že vlastne to bude možné, ale veď už pán minister vám v závere povie ako je tuto riešené. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 10:48 - 10:49 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Som rád naozaj, že ministerstvo školstva urgentne reagovalo na naše pripomienky a snažilo sa vyriešiť túto vec naozaj promptne. Zároveň chcem poďakovať kolegovi Šudíkovi za tento pozmeňujúci návrh. Myslím si, že zabudol pripomenú ešte jednu vec, ktorá hovorí o tomto pozmeňujúcom návrhu a to je to, že sa upravuje aj pedagogická dokumentácia a to, že sa nemusí viesť dvojjazyčne, najmä na školách, kde je len národnostná trieda. My sme tento bod mali aj na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde naozaj kvitujem ochotu ministerstva školstva prijať tento pozmeňujúci návrh. Zrejme nedopatrením došlo k tomu, že sa vynechala z toho národnostného školstva rusínska a rómska národnosť, na čo sme upozornili a tým pádom, samozrejme, že ministerstvo školstva na to reagovalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:43 - 10:48 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci. vážené panie poslankyne, vážení poslanci, na ostatnom, na ostatnej schôdzi v Národnej rade som vystúpil k tomuto zákonu, kde som rozprával, že je v zákone pravdepodobne chyba pri národnostných školách, pretože podľa vtedajšieho znenia zákona by k národnostným patrili len tie maďarské. Ja som veľmi rád, že som mohol spoločne s mojimi kolegami a s ministerstvom školstva pripraviť pozmeňujúci návrh, kde túto krivdu na iné národnostné školy vieme vyriešiť a budú taktiež môcť čerpať dostatočné dotácie na to, aby mohli fungovať ako "národnostné školy, národnostné triedy" a nebudú ukrivdené o financie, ktoré im prináležia.
Teraz mi dovoľte prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národ nej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Petra Polláka a Jarmily Vaňovej k vládnem u návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony (tlač 640)
K ČI. 1
1. V bode 7 § 2 písmeno ad) znie:
„ad) národnostným školstvom národnostné školy, národnostné triedy, školy, v ktorých je najmenej jedna národnostná trieda, a národnostné školské zariadenie; výchovno-vzdelávací proces v národnostnom školstve sa zameriava aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám,".
2. V bode 7 § 2 sa za písmeno ad) vkladajú nové písmená ae) až ag), ktoré znejú:
„ae) národnostnou školou škola, v ktorej sa najmenej v jednej triede celý výchovno-vzdelávací proces okrem vyučovania cudzích jazykov uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny alebo škola, v ktorej sa vo všetkých triedach výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje najmenej v dvoch vzdelávacích oblastiach v jazyku národnostnej menšiny,
af) národnostnou triedou trieda, v ktorej sa výchovno-vzdelávací proces v najmenej jednom vyučovacom predmete uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny,
ag) národnostným školským zariadením školské zariadenie, v ktorom sa výchovno-vzdelávací proces a odborné činnosti uskutočňujú v jazyku národnostnej menšiny,".
Doterajšie písmená ae) a ag) sa primerane preznačia a primerane sa upraví úvodná veta novelizačného bodu. Zároveň sa v nadväznosti na preznačenie doterajšieho písmena ae) primerane upraví poznámka pod čiarou k odkazu 22aa v čl. IV bode 4.
Spresňuje sa definícia, pardon.
3. V bode 10 § 4 písm. b) sa za slovo „škole" vkladá čiarka a slovo „národnostnej triede".
4. V bode 15 § 6 ods. 4 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a národnostných triedach".
5. V bode 24 § 11 ods. 2 sa slová „školách a školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny," nahrádzajú slovami „národných školách a národných školských zariadeniach".
6. V bode 24 § 11 ods. 4 sa za slová ,,ďalšej dokumentácii" vkladajú slová ,,a rozsah pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne,''.
7. Bod 27 znie:
„27. V § 12 odsek 5 znie:
„(5) Podľa odseku 3 sa pre deti a žiakov patriacich k národnostným menšinám výchova a vzdelávanie zaručuje v
a) národnostných školách,
b) národnostných triedach,
c) národnostných školských zariadeniach.".".
8. Bod 28 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
K Čl. III
9. Bod 28 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Všetko, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 10:37 - 10:37 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ja by som zareagoval len na pána poslanca Kočiša. Práve toto je forma a spôsob, akým si tie deti osvoja slovenský jazyk. Pretože ak si má, ak si si ma vypočul v rozprave, tak nie je možné, aby sa slovenské, resp. deti, ktoré prídu do takejto školy začali rovno učiť alebo tie metódy a formy predpokladajú, že ten jazyk ovláda na takej úrovni, že sa môže začať učiť vetné skladby. No jednoducho nie. Musí to začať od začiatku. Toto je presne ten spôsob, akým sa naučia tie deti poriadne po slovensky. A toto asi všetci chceme. Na tom sa zhodneme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:31 - 10:34 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, plníme sľuby dané aj národnostným komunitám, ktoré sme sa zaviazali plniť do Programového vyhlásenia vlády. A jedným z takýchto sľubov bol ten, že sa zmenia metódy a formy vyučovania slovenského jazyka na národnostných školách. Dnes vieme, že práve žiaci pochádzajúci z menšinového prostredia alebo z prostredia národnostných komunít v čase, keď prídu do, na strednú školu, napríklad zo základnej školy s vyučovacím jazykom, v jazyku národnostnej menšiny, tak majú obrovský problém naskočiť na ten vlak, ktorý zmeškali oproti tým žiakom, ktorí chodili do slovenských škôl. Takíto žiaci majú automaticky možnosť sa učiť slovenský jazyk presne takisto, ako aj ostatní. To znamená, že sa učia vetné skladby, učia sa členy, učia sa prísudky a príslovkové určenia, namiesto toho, aby sa naučili komunikovať najprv v jazyku. Týmto sa aj prehlbuje aj tá medzera medzi takýmito žiakmi a medzi žiakmi pochádzajúcich zo slovenského, zo slovenského prostredia.
Je to vec, ktorú zväz, napríklad Zväz maďarských pedagógov požadoval už 30 rokov od založenia Slovenskej republiky alebo od prevratu. A bolo to práve ministerstvo školstva pod vedením pána ministra Gröhlinga, ktoré to umožnilo. A ja sa mu za toto v mene všetkých týchto pedagógov, v mene všetkých rodičov a aj žiakov veľmi pekne poďakovať. A teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho a Radovana Marcinčina
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní tzv. školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640).
K čl. I bod 26 znie: „26. V § 12 ods. 3 prvej vete sa slová „ich jazyku" nahrádzajú slovami ,,jazyku príslušnej národnostnej menšiny" a druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra, ktorý sa vyučuje metódami a formami výchovy a vzdelávania ako cudzí jazyk" .". Toto bol pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 10:31 - 10:31 hod.

Šofranko Mária
Samozrejme, pán kolega, nemusíte mať obavy. Všetko to budú kvalifikovaní ľudia.
Skryt prepis