Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.9.2021 o 17:53 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 17:53 - 18:00 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán kolega predkladateľ, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v rámci prvého čítania teda stručne vystúpila k vášmu návrhu zákona. Asi ako spravodajca som mohla aj trochu skôr, ale zrejme by sme potom čiastočne prišli o túto psychologicky nesmierne zaujímavú diskusiu.
Ja sa nechcem na ten návrh zákona pozerať len politickou optikou. Vnímam ho ako hodnotový a týkajúci sa predovšetkým práv rodičov. Práv rodičov na rodičovskú výchovu, práva rodičov vychovávať svoje dieťa v súlade so svojím filozofickým presvedčením. Je to právo, ktoré garantuje tak zákon o rodine, ako aj samotná ústava. Takže by som prešla k detailom.
Ja som si ho pozrela, ten zákon, a teda možno pár takých momentov, ktoré vnímam ako trochu problematické. Napriek všetkým tým témam, ktoré tu zazneli, eticky, morálne, kde, samozrejme, že s tým zákonom sa môžme len stotožniť, ale v čl. I je, kde hovoríte o novele ústavy, teda novele zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, je úplne zrozumiteľné, že sa snažíte zabezpečiť bezúhonnosť osôb, ktoré dochádzajú do kontaktu s deťmi, ale tak ako už bolo konštatované, dávame do pozornosti, aby ste sa možno inšpirovali už platnou normou v rámci samotného tohto zákona.
On ten zákon 305 už dnes v § 79 ods. 4 definuje osobu, ktorá nie je bezúhonná, ako osobu, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa § 204 až 211 Trestného zákona a to aj vtedy, ak jej bolo odsúdenie za uvedené trestné činy zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.
V tomto vašom návrhu chýba práve právny základ, ako sa dostanú vymenované subjekty, teda espeočka, čiže orgán sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne cédeerká alebo teda, alebo Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže, obec alebo aj vyšší územný celok, ako sa dostanú k výpisom z registra trestov. Tam by sme potrebovali nastaviť zmeny v zákone o registri trestov, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky týmto subjektom vydala výpis z registra trestov. Je to technická otázka, dá sa to, samozrejme, dopracovať.
Čo sa týka bodu 2 v čl. II, štát chráni právo detí na vlastnú identitu podľa pohlavia ich narodenia. Tu máme tiež trochu otáznik, že ak dáme povinnosť štátu v zákone, tak aký bude mať štát na to nástroje, aké nástroje? Tuto to trochu tak akoby zaváňa tým, že je to norma, ktorá je v tejto chvíli nevykonateľná. Možno by sme mohli teda ešte viac hovoriť o tom, že čo ste v tejto časti mali na mysli, lebo v dôvodovej správe sa o tom bližšie nehovorí.
V čl. II, kde hovoríme o novele zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci, kde, rovnako ako som spomínala, s celým zákonom aj tu súhlasím s obsahom, ale platí to, čo som uviedla v čl. I o potrebe zmien zákona o registri trestov, aby Generálna prokuratúra Slovenskej republiky vydala výpis z registra trestov.
No a k čl. III a k čl. VI uvediem spoločnú pripomienku. Považujem za správne, že v zákone o rodine, ako aj v novele zákona o výchove a vzdelávaní sa snažíte posilniť práva rodičov na rodičovskú výchovu a právo rodičov vychovávať dieťa v súlade so svojím filozofickým a náboženským presvedčením. Je to právo, ktoré garantuje tak zákon o rodine, ako aj samotná ústava, a teda návrh vašej legislatívnej zmeny čítam ako reakciu na trendy, ktoré sa aktuálne pri sexuálnej výchove na školách presadzujú.
Prípady, kedy sa rodičia dostávajú do sporov alebo rozporov s obsahom vzdelávacích aktivít týkajúcich sa sexuálnej výchovy, sa nám množia a sú reálne. To nie sú vymyslené veci. Svedčí o tom aj skutočnosť, že týmito prípadmi sa zaoberá aj Európsky súd pre ľudské práva a slobody v Štrasburgu. Už teraz sa tam eviduje mnoho podobných prípadov. Jeden za všetky sa odohral vo Švajčiarsku, kde matke dcéry, ktorá si neželala, aby sa jej dcéra zúčastňovala sexuálnej výchovy, vlastne nepomohol ani Európsky súd pre ľudské práva a slobody. Zamietol jej sťažnosť s odôvodnením, že švajčiarska právna úprava vzdelávania spadá pod národnú otázku a je nastavená tak, že škola je tá, ktorá prioritne zodpovedá za obsah vzdelávania. Švajčiarska úprava neobsahovala obdobnú normu, ako sa navrhuje v predmetnom návrhu zákona, a náš školský zákon, rovnako ako ten švajčiarsky, nedáva škole konkrétne mantinely na rozsah sexuálnej výchovy. Riaditeľ školy u nás na Slovensku aj samospráva školy má tiež voľnú úvahu, ako tomu bolo v prípade rozhodovania vo Švajčiarsku. No a, takže vo svetle aj týchto výrokov európskeho súdneho, Európskeho súdu pre ľudské práva si myslím, že by bolo potrebné aj v školskom zákone nastaviť práve na národnej úrovni limity pre riaditeľov škôl a zvýšiť tak ingerenciu rodičov.
Takže aj kvôli týmto pripomienkam a teda v tomto zmysle si teda dovoľujem podať v tejto chvíli procedurálny návrh v zmysle § 73 ods. 3 písm. a) vrátiť návrh zákona jeho navrhovateľovi na dopracovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2021 17:38 - 17:38 hod.

Vetrák Milan
Ono to ani nie je tak procedurálny návrh, ako pre záznam by som chcel opraviť jedno hlasovanie. Bola to tlač 582, to úplne posledné, kde sa schvaľoval zákon ako celok, novela Trestného poriadku, tie anaboliká, tam som sa zdržal, ale chcel som hlasovať za. Tak pre záznam chcem, aby bolo zaznamenané.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 16:59 - 17:01 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Štefan, prepáč, my sme sa nerozumeli, ja som nepovedal, že netreba hlasovať, treba hlasovať a ako poslanci o tom rozhodujeme, máš svätú pravdu. Úplne s tebou súhlasím. Ja som, práve naopak, skôr hovoril to, že aj v prípade, že my tu niečo dobré neodhlasujeme, nehovorím o tebe alebo o mne, takže pravda je daná prirodzenosťou, nie hlasovaním. A v tom sa asi zhodneme. Čiže ja s tebou súhlasím, len sme si asi neporozumeli. Prepáč, ak som to nevyjasnil dosť jasne.
K pánu kolegovi Dostálovi, to je práve to... (Ruch v sále. Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani kolegyne, páni kolegovia, ešte chvíľočku vydržte, aby dohovoril svoju faktickú poznámku pán poslanec. Nech sa páči.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Ja sa neodvažujem určovať sám osobne ani s vami polemizovať o tom, že čo je dobré a čo je zlé, myslím, že nejako intuitívne cítime, že napríklad domáce násilie alebo akékoľvek násilie, ubližovanie niekomu aj ponižovanie, nemusí to byť len fyzické násilie, nie je dobré. Hovorím o tom, že sú niektoré dobrá, ktoré dávajú celkový rámec, napríklad že je prirodzené, že človek má otca alebo matku a pokiaľ je to možné, tak to maximálne podporujeme a nehovoríme, že je to vlastne jedno, či má otca alebo matku, alebo je to nejak inak. Vieme, že situácie v živote sú rôzne, veľa sirôt je, veľa opustených detí. Samozrejme, hej, ja nie som nejaký romantik alebo nejaký naivný idealista, ale ideál tu je a vieme, aký je dobrý. A tak isto aj v rodine sa môže diať všeličo, rodina môže vychádzať lepšie alebo horšie, ale to by bolo asi na dlhšiu debatu. Ja len chcem povedať to, že máme sa o čo oprieť, čo sa týka prirodzenosti človeka, aj mužskosti, aj ženskosti.
Takže ďakujem za príspevok, všetko dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.9.2021 16:45 - 16:50 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Milé kolegyne, kolegovia, myslím, že niekedy aj preto, že si nie celkom rozumieme, tak potom nastanú medzi nami nejaké prestrelky a ja by som sa chcel teraz tak od toho nejak odosobniť a nebudem reagovať na nikoho, ako vystúpil. Ja vám chcem povedať to, čo ja vnímam smerom k tomuto zákonu, ktorého úmysel a obsah vidím ako dobrý, pretože v tom sa, myslím, zhodneme všetci, že naozaj je dôležitá ochrana detí a oblasť sexuality, pohlavnosti je citlivá. A sú to veľmi vážne a dôležité skutočnosti, ale tak ako to tu zaznelo, ja som presvedčený, že je to záležitosť dospelých alebo zrelých osôb a jednak že by sme mali aj tak debatovať o tom v parlamente ako dospelé a zrelé osoby, ale aj všeobecne rôzne nejaké odchýlky alebo komplikácie, alebo problémy treba dobre zvážiť, ako s nimi budeme zaťažovať detskú dušu. A preto súhlasím s tým, že naozaj je potrebné deti chrániť. V každom prípade si neprajem a myslím, že to si nepraje nikto z nás, aj keď sa tu niekedy tým oháňa, neprajeme si urážky niekoho ani vôbec už žiadne násilie.
Treba ale vedieť, že takéto veci sa dejú, že sú ľudia, ktorí majú nejaké, nazvem to, odchýlky od normy alebo aj úchylky, ako je to v tom prípade pedofílie, a ono to bolo vždy a v nejakej, v nejakom percente sa to v spoločnosti nachádza. Ale treba si povedať otvorene, že určite nie je žiaduce, aby sa takéto percento zvyšovalo, ale to sa deje. Napríklad donedávna, keď sa robili prieskumy, tak sa hovorilo, že homosexuálna orientácia, k nej sa hlási zhruba 4 % ľudí. Keď sa robilo, robil nedávno jeden prieskum v Spojených štátoch, tak to číslo v mladšej generácii narástlo až na 15 a viac percent, nie na základe nejakého prirodzeného vývoja, ale na základe propagandy. To znamená, vyslovene sa to prezentuje ako niečo pozitívne, dokonca niečo žiaduce.
Viete, ak máte dieťa, ktoré nejakým spôsobom bude mať nejakú odchýlku od normálu, budete ho milovať, budete ho milovať rovnako, možno ešte viacej, budete sa z neho tešiť, budete ho chrániť, keď uvidíte také dieťa u niekoho, u iného rodiča, tak budete sa k nemu správať s veľkou úctou, ohľaduplne, citlivo, to je normálna vec. Ale určite si nebudete želať, že aby sa vám narodilo ďalšie také dieťa s takou odchýlkou napriek tomu, že všetky tie deti majú rovnakú úctu, hodnotu, dôstojnosť.
A takisto aj my, čo sa týka propagandy, určite nie je dobré, aby sme hovorili, že to je vlastne jedno, či máte takú alebo onakú orientáciu, či sa deje to alebo ono. Treba si povedať pravdu, treba sa držať prirodzenosti. Ak sa dejú nejaké, nejaké odchýlky, snažím sa nájsť také slovo, ktoré nie je urážlivé, tak nebudeme hovoriť, že neexistujú, ale nebudeme ani hovoriť, že to je super a je to vlastne jedno, a budeme to podporovať ešte, aby sa to rozvíjalo. To nie.
Takisto ľudia s rôznymi odchýlkami od bežnej heterosexuálnej orientácie majú všetku dôstojnosť a všetky individuálne práva. Veľakrát sa hovorí, že tí ľudia, že sa na nich útočí v tom, že nemajú práva. No keď použijem slovo homosexuál, aj homosexuáli majú právo oženiť sa. Oni sa nechcú oženiť, lebo proste nechcú, nechcú ženu, ale to je v poriadku. Existuje tu manželstvo a môžeme sa baviť o nejakých spoločenských inštitútoch, aj sa určite o nich budeme baviť, aj na tejto schôdzi sú rôzne návrhy a podľa mňa by sme to naozaj mali robiť citlivo a ohľaduplne, ale neprekrúcali prirodzenosť.
Ja predsa len zareagujem, ale nie menovite, ale zaznelo v tejto rozprave, že je jedno, kto sa vedľa koho budí ráno v posteli, ale je dôležité, či sú ľudia dobrí a zlí. Ja som veľmi rád, že zo strany práve, nazvem to, že liberálov, ale to je v podstate jedno, zaznie slovo, že je rozhodujúce, či je niečo dobré alebo zlé. Otázka je, podľa čoho to určíme, čo je dobré a čo je zlé? Neviem, či celkom hlasovaním alebo dohodou, alebo diskusiou. Ale to, čo fungovalo vždy, na čom sa vieme a musíme zjednotiť a zhodnotiť, je prirodzenosť. Či je niečo dobré alebo zlé, zdravé alebo choré, vieme zhodnotiť podľa prirodzenosti. To moje, moje kritérium, moje nejaké, môj nejaký kompas v tomto je práve tá prirodzenosť, že niečo je dobré alebo zlé. To neznamená, že keď niekto s nejakou odchýlkou sa odchyľuje, tak že je automaticky zlý, ale určite nemôžeme odchýlku propagovať ako niečo žiaduce a dobré a ešte zvyšovať to percento v spoločnosti.
Takže nech sa deti vyvíjajú prirodzene, nech nie sú zaťažované niečím zaujatým alebo preťažujúcim ich dušu, nech sú vychovávané v tom, s tým súhlasím a určite aj vy všetci, aby im bolo zdôrazňované, a myslím, že to sa v našich školách deje, že máme mať úctu ku každému človeku, nemáme byť voči nikomu násilní, urážliví, nemáme nikoho šikanovať, ponižovať, urážať, ale to, čo je prirodzené, to je to, v čom majú deti vyrastať. A keď dospejú a budú dospelí alebo na prahu dospelosti, tak budú dostatočne zrelí, aby tieto veci si vedeli sami zvážiť, rozhodnúť sa a nejak podľa toho, podľa toho reagovať.
Ja vám ďakujem, to bolo všetko, čo som chcel povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 16:24 - 16:25 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. To bol taký typický prejav, pán Mazurek, že taká čierno-biela dichotómia, idete veľmi po povrchu a, samozrejme, maľujete čerta na stenu.
Ja by som chcel možno ešte jednu vec vypichnúť a na tom vlastne ukázať, že ako vlastne vy nechápete, o čom hovoríte, že vy sa tu stále oháňate tým genderom, že tam hovoria, že tu je 75 pohlaví, ale reálne sú iba dve biologicky, takže cha-cha-cha, vy ste všetci hlúpi, my to vieme dobre. Len ten problém je trošku lingvistický, pretože v anglickom jazyku sú dve slová, sú sex ako pohlavie a gender. A keď si pozrete, kebyže už len trošku, vyviniete trošku aktivitu, aby ste si pozreli, čo ten gender vlastne je, tak si pozriete, že gender znamená, že sociálne konštruované očakávania spoločnosti o tom, ako by sa napríklad žena alebo muž mali správať. A to sa vyvíja v histórii. Keď si pozriete napríklad, ako vyzerá Ľudovít XIV. na obraze, tak dneska by ste povedali, že to je transgender, lebo mal mejkap, mal takú bielu parochňu, mal také silónky biele a do toho lodičky. A vtedy to bolo považované za vrchol mužskosti. Tak sa obliekala európska aristokracia. Dnes to je, samozrejme, iné, pretože spoločnosť sa vyvíja. Takže nabudúce aspoň si niekedy trošku prečítajte, o čom hovoríte, lebo ja chápem, že na tom videu to bude vyzerať skvelo a ľudia vám to zožerú, ale tá realita je často oveľa komplikovanejšia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 16:02 - 16:03 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Urban, ja neviem, či tento váš zákon je kvalitný a dobre spracovaný, ale to, čo ste povedali za rečníckym pultom, so všetkým súhlasím. Úplne s každým jedným slovom, ktoré ste povedali. A celé toto, ako sa začalo aj v tom Maďarsku, tak ja by som len spomenul tú knižku rozprávkovú. A keď len jedno slovné spojenie poviem, tak všetky signálky sa mi rozklikali, rozblikali a nožík sa mi otvoril vo vrecku, a to bolo, že rodovo neutrálny jeleň. Tak to ma dorazilo. Takže... v rozprávke pre deti. Takže s tým, čo ste tu hovorili, so všetkým súhlasím. Neviem ohodnotiť zákon, aký je, ale naozaj s vami súhlasím s každým jedným slovom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.9.2021 15:40 - 15:42 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 618. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 633 zo 7. júla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 14:29 - 14:31 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, za tie pripomienky. Samozrejme, že ten zákon uvidíme, ako bude fungovať. Veď on tu aj doteraz bol, len ako som hovoril, bol jalový. Nedalo sa to presne nejakým spôsobom určiť.
Samozrejme, že ako povedal kolega Suja, nás najviac, samozrejme, trápia tí mladí, hej. A jednoducho problém je v tom, že anaboliká ako také majú byť ako liek. Používajú sa bežne v medicíne, ale sa zneužívajú. A problém je ten, že sú tu na trhu fejky, ktoré proste nikto nevie, čo obsahujú a čo to môže spôsobiť pre organizmus človeka.
Ďalšia vec, že, samozrejme, ako je okolo toho obrovský biznis, hej, na úkor niekoho zdravia niekto bohatne. A nemôžeme sa na to pozerať, akože to necháme tak.
A čo hovoril aj Milan Mazurek, v tom športe, no tak jednoducho všetci sú podpísaní, že sú pod antidopingovou kontrolou, tak čoho sa majú báť? Ako dobre, tak ja som tiež počul taký, takú, také zdôvodnenie, že či by športovec za zlatú medailu z olympijských hier riskoval to, že bude používať takéto veci a do roka zomrie. A boli takí, ktorí povedali, že áno, hej.
Takže v prvom rade my máme na zreteli zdravie. A stále sa tu aj bavíme o tých otázkach zdravia, hej, aj v jednotlivých bodoch, aj teraz práve s COVID-om a s ďalším, a toto je jedna z vecí, ktorá ohrozuje naše zdravie ako také. Takže nám ide v prvom rade o zdravie a kľudne ste mohli, kolegovia, nám pomôcť a dať nejaký pozmeňovák akože, ktorým by sme to nejakým spôsobom možno vylepšili. Ale tá možnosť tu stále do budúcnosti je. Uvidíme, ako to bude v praxi fungovať.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2021 14:26 - 14:27 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja by som chcel len spomenúť, že nie je primárnym, primárnym cieľom stíhať užívateľov, športovcov a ľudí, ktorí sa rozhodnú, že teda chcem mať väčší biceps, ale hlavne teda tých ľudí, ktorí s tým obchodujú, s týmito látkami, a ktorí ich dovážajú na Slovensko a ktorí ich predávajú. Ale áno, áno, je tam tá, je tam ten desaťnásobok, takže, no, budú si musieť dávať títo ľudia pozor, aby každý deň alebo každý, nie, každý deň nie, ale keď pôjdu do toho fitka, aby to mali maximálne deväť, desať. No, už ak musím to takto, takto sprosto to musím povedať. Ale áno, proste sú to zakázané látky.
A to čo ste, tak mám reagovať na pána v rozprave, ale však jasné, jasné, že sa to používa dlhé roky, od 60. rokov, ale my sme zaspali dobu v tomto boji. Celý svet s tým bojuje, vidíme na Tour de France, proste chodia a zatvárajú doktorov v hotelových izbách, ktorých prichytia, že to tam majú. A toto aj v tomto našom máme ako priťažujúcu okolnosť, že keď sa niekto takýto chytí pri športovom podujatí priamo. Čiže my sme dobu zaspali a my len dorovnávame zahraničie v tomto smere.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2021 14:13 - 14:23 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci za slovo.
Ja sa chcem samozrejme, poďakovať kolegovi Krošlákovi aj tímu, ktorý okolo tohto zákona robil, a že ma nejakým spôsobom tiež pripojili k tým predkladateľom aj z toho dôvodu, že ja som pracoval v oblasti športovej, takej, kde sme sa stretávali práve so zneužívaním anabolických steroidov, a bol som aj členom Slovenského antidopingového výboru, kde proste sme riešili tie problémy okolo dopingu ako takého. Problém v minulosti bol hlavne, by som povedal, v tej oblasti športu ako takého, to určite viete. A vlastne, samozrejme, športovci by pri ich výkonoch si nemali zvyšovať výkonnosť práve dopingom, čo sa, žiaľ, samozrejme, ale deje.
Čo je ale, by som povedal, problémom je, že doping ako taký, pokiaľ sa, v úvodzovkách, zneužíval ešte v športe, kde častokrát boli mnohí športovci možno aj pod kontrolou lekárov, tak to bolo, samozrejme, zakázané a nesprávne, ale predsa len kontrolované. Čo je horšie, že v poslednej dobe alebo v posledných rokoch sa tento nešvár rozmohol vlastne aj v oblasti rekreačného športu, hlavne, samozrejme, v oblasti fitnes, kulturistiky a tak ďalej.
Ja na podporu tohto zákona, samozrejme, som požiadal aj Parlamentný inštitút, aby nám vypracoval nejakú analýzu a porovnal to, aké tie zákony sú v iných krajinách, aby sme si nemysleli, že tu nejako, sme nejakí výnimoční a že nejako pritvrdzujeme práve v tejto oblasti, pretože tá právna úprava, ktorá tu bola doteraz, a ja som sa s tým, samozrejme, stretával, bola, by som tak, ľudovo povedané, jalová. Vlastne bola nepoužiteľná, tak ako bolo povedané, za tie dlhé roky vlastne vieme, že ten trh s tým fungoval a že k zneužívaniu dochádza, ale postihy neboli. Takže táto právna úprava má práve zvýšiť tú efektivitu a vlastne predísť alebo naplniť práve tú úlohu, ktorú ten zákon ako taký má a my ako zákonodarcovia tiež.
Prečítam niekoľko riadkov zo správy práve z Parlamentného inštitútu, kde sa píše, že používanie liekov zvyšujúcich výkonnosť a ďalšie zakázané látky sú stále väčším problémom v amatérskom aj profesionálnom športe. Je nevyhnutné, aby príslušné úrady držali krok s pokrokom v nezákonnom postupe dopingu, pretože jeho decentralizovaná poloha sťažuje jeho reguláciu. Veľkoobchodníci dovážajú látky na zvyšovanie výkonnosti a zásobujú nimi nelegálny trh, ktorý ich dodáva do telocviční a fitnescentier, zatiaľ čo malé organizované skupiny predávajú tieto látky vyrobené v nelegálnych laboratóriách. Online distribúcia sa tiež stáva čoraz častejšou od neregulovaných online lekární až po používanie nabíjateľných kreditných kariet a kryptomien na nákup týchto látok. Znepokojujúce je, že na ich podporu a predaj sa stále častejšie používajú bežné sociálne médiá.
Primárnym predmetom ochrany určujúcim skutkovú podstatu trestného činu výroby a iného neoprávneného nakladania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom je život a zdravie ľudí. Zároveň tieto ustanovenia chránia aj princíp fair play v športe. Právna úprava neoprávneného nakladania s týmito látkami je teda výrazom záujmu spoločnosti o ochranu ľudí proti možnému ohrozeniu a o kontrolu využívania metód a prostriedkov s dopingovým účinkom.
Ešte by som možno prečítal tak záver z tej správy. Kto bude chcieť, samozrejme, tú správu si môže pozrieť. Na základe doručenej požiadavky sme porovnávali právnu úpravu nakladania s látkami s anabolickým a hormonálnym účinkom v štyroch štátoch: Česká republika, Maďarsko, Nemecko a Poľsko. Naschvál sme dali tieto krajiny, ktoré vlastne sú naši susedia. Zaujímala nás najmä skutková podstata trestných činov z oblasti nakladania s týmito látkami, na základe čoho sa posudzuje, či ide o trestný čin, závažnosť trestného činu a trestné sankcie, výška trestnej sadzby. Sankcie za neoprávnené nakladanie s týmito látkami sú obsiahnuté buď v Trestnom zákone, to je napríklad v Česku a v Maďarsku, alebo v osobitnom zákone upravujúcom boj proti dopingu v športe, to je Nemecko a Poľsko.
V nami sledovaných štátov je obchodovanie, výroba, dovoz a vývoz týchto látok zakázaný vo všetkých z nich. Podanie zakázanej látky inému je trestné v Českej republike a v Nemecku. Neoprávnené predpisovanie zakázanej látky sa trestá v Maďarsku a v Nemecku. V niektorých krajinách sa pri špecifikácii skutkovej podstaty používajú termíny ako "vo väčšom množstve", napríklad to má Česká republika, alebo "významné množstvo" (Nemecko). V oboch týchto prípadoch sa väčšie alebo významné množstvo zakázanej látky nedefinuje priamo v zákone, my to ale máme, alebo predkla... teda ten návrh je taký, ale v podzákonnej právnej norme, ktorá sa môže pravidelne aktualizovať. V prípade Českej republiky je to nariadenie vlády, v prípade napríklad Nemecka je to vyhláška ministerstva zdravotníctva. Základná trestná sadzba za porušenie ustanovenia príslušných zákonov sa v týchto krajinách pohybuje od pokuty po trest odňatia slobody do jedného roka (Česká republika) alebo až do troch rokov. Ďalej sú definované zvýšené trestné sadzby, ktoré dosahujú dĺžku až 12 rokov odňatia slobody, napríklad Česká republika.
Ešte, keďže bol som dlhšie roky prezidentom Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitnes, tak, samozrejme, že tá propagácia v prvom rade, by som povedal, tej čistoty športu, by som povedal, že je u nás nedostatočná. To znamená, máme veľké rezervy v tom, aby vlastne tí, ktorí zneužívajú tie veci, si boli vedomí nielen tých pozitívnych účinkov, ale hlavne aj tých negatívnych. Ja som si dovolil a prečítam vám takú, také vyjadrenie Pavla Maloviča, ktorého možno mnohí poznáte, je to uznávaný lekár na telovýchovnom lekárstve. Názov to má Z lekárskeho kufríka, volá sa to Steroidové šialenstvo.
Otázka: "Môj 19-ročný sused je amatér a cvičí s činkami, aby zosilnel a zlepšil si figúru. Užíva preparáty na zväčšenie svalovej hmoty v rôznych cykloch. Čoraz častejšie na ňom badať zmeny chovania, je nezvyčajne agresívny, máva záchvaty zúrivosti, je bez príčiny podráždený. O čo by mohlo ísť?"
Pavol Malovič píše, citujem presne tak, ako to je napísané: "Podobné príznaky sa vyskytujú pri nadmernom užívaní zakázaných anabolických steroidov. Ich pravidelná konzumácia vyvoláva najprv príjemné zvláštne pocity po vpichu alebo prehltnutí. Prežívanie a pôžitky sa menia podľa typu sypačov a napichávačov a ich povahovej štruktúry, ale stotožňujú sa vo výrazoch ako nárast dobrej nálady a pohody, eufórie a pocity neobyčajnej sily, neprekonateľnosti, rozjarenosti, vášnivosti, náladovosti a popudlivosti. Postupne sa však objavia poruchy spánku, hysterický nepokoj, impotencia, bezdôvodný strach a stihomam. Striedajú sa obdobia veľkolepých nápadov a paranoidných preludov vyúsťujúcich do samovražedných pokusov a kriminálnych činov. Po dlhšom užívaní sa eviduje výskyt paranoidnej schizofrénie, maniakálnych záchvatov a hlbokých depresií. Zistilo sa, že mnohých nepredpokladaných zločinov sa dopustilo, dopustili bývalí mierumilovní muži, ktorí nikdy nemali psychické problémy, ale užívali anaboliká.
Vrcholným prejavom steroidového ovplyvnenia psychiky je steroidové šialenstvo a nutkanie zraňovať ostatných, najmä po užívaní preparátov s vysokou koncentráciou aktívnej látky. Objavujú sa signály stupňovaného násilného chovania, nezvládnuteľné záchvaty zlosti, ktoré môžu vyústiť až do sadistických činov. Úplne nepredpokladaným spôsobom dokážu takíto borci použiť zbrane, ktoré tasia už pri minimálnych podnetoch alebo len tak bez príčiny. Narastajúca agresivita sa môže závažným spôsobom prejaviť hoci aj pri šoférovaní a jej následky vysoko prevyšujú chovanie alkoholika za volantom. Steroidová mánia, ktorá má v niektorých štátoch už skoro charakter epidémie, je prvá významnejšia inovácia ilegálneho narkomanstva v modernej dobe. U anabolík ide v úvode tiež o niečo ušľachtilé, vylepšenie vzhľadu. Na rozdiel od klasických narkomanov pôsobia konzumenti zdravo a čisto a nevidia v užívaní týchto látok nebezpečenstvo. Paradoxne, často sú to jedinci, ktorým na ich tele záleží, ktorí by nevyfajčili cigaretu, nevypili by pohárik, nedali by si do úst žiadne tučné mäso. Skrátka, žijú zdravo, len berú steroidy, aby im pomohli spaľovať tuk a zvyšovať energetický potenciál."
Toto napísal lekár Pavol Malovič, ktorý, samozrejme, tej danej téme sa rozumie. Aj na základe toho, čo som prečítal, troška by som možno mierne nesúhlasil aj čo my máme napísané v dôvodovej správe úplne na konci... Koniec. (Poslancovi uplynul čas určený na rozpravu.)
Skryt prepis