Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2022 o 15:10 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 15:10 - 15:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Tak začnem s vami, pán Kočiš. Áno, máte pravdu. Jedno je prevencia a jedno je nejaká represia. Svojím spôsobom, keď sme to schválili, ten zákon, tak sa tu nastavilo, nastavil odsek 3 do tej šesť stovky, kde sa počas určenia osobitného príjemcu prídavku k príplatku a príplatku k prídavku mesačne krátila, krátilo päťdesiatimi percentami, tak zároveň toto ustanovenie vypúšťame. Toto ustanovenie tiež napádala prezidentka, aj keď sme napísali stanovisko za ústavnoprávny výbor, ktoré išlo, že nie je to protiústavné, ale zároveň toto vyhadzujeme a to trestanie nastavujeme tým spôsobom, že aj ten správny orgán nebude mať možnosť dať do tých 331 eur pokutu od nula do 331, ale tá minimálna tam bude tých 20 eur. A to je polovička z tej sumy. To regresovanie alebo to trestanie aj európsky výbor pre sociálne práva uviedol, že v osobitnom kontexte sociálneho zabezpečenia sú tieto regresívne kroky na zabezpečenie udržania a udržateľnosti existujúcich, sociálneho zabezpečenia sú prípustné za predpokladu, že neohrozujú základný rámec vnútroštátneho systému. Ale jednoducho teraz sme to nastavili týmto spôsobom.
A čo sa týka vás, pán Viskupič, áno, máte pravdu, tento návrh zákona bol predkladaný už v lete, vtedy sa ešte o tom nehovorilo, jak pán Matovič teraz, že by sa to urobilo od nula do osemnásť, takže tento zákon tu je. Keď sa schváli, tak sa schváli a keď sa nastaví ten systém, že od nula do osemnásť sa bude vyplácať priamo a nebude to krúžkovné, tak tento zákon sa pozastaví zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 15:10 - 15:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže v krátkosti poviem niečo k osobitnej časti navrhovaných zmien. Išlo by o úpravu výšky príspevku, ktorá sa stanovuje na 60 eur za každý kalendárny mesiac od mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši piaty, päť rokov fyzického veku až po kalendárny mesiac, v ktorom dovŕši osemnásť rokov veku. V záujme zabezpečenia flexibility nakladania s príspevkom a zároveň umožniť objednávanie voľnočasových aktivít v dlhšom časovom horizonte sa navrhuje, aby sa príspevok za príslušný kalendárny mesiac pripisoval na konto dieťaťa dvanásť kalendárnych mesiacov vopred. Príspevok sa pripíše na konto dieťaťa vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca. V mesiaci, v ktorom sa konto dieťaťa zriadi, sa na konto dieťaťa pripíšu príspevky za trinásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ustanovuje sa táto výška, maximálna výška zostatku príspevku na konto dieťaťa v sume 1 000 eur.
Ďalej sa navrhuje, aby sa bezodkladne po zadaní osobných údajov do aplikácie oprávnenou osobou platiteľ sprístupnil tejto osobe prihlasovacie údaje a heslo ku kontu dieťaťa. Ak má byť oprávnenou osobou osoba, ktorá nepoberá prídavok na dieťa, platiteľ jej sprístupní prihlasovacie údaje a heslo až po preukázaní, že je oprávnenou osobou. Oprávnená osoba je povinná vyznačiť účasť dieťaťa na každej voľnočasovej aktivite, na ktorej sa dieťa zúčastnilo, a ohodnotiť jej kvalitu. Pokiaľ tak neurobí do siedmich kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty nemôže nakladať s kontom dieťaťa a zároveň sa dieťa nebude môcť zúčastniť nasledujúcich voľnočasových aktivít objednaných prostredníctvom aplikácie.
Ruší sa časová viazanosť použitia príspevku 60 eur na mesiac.
Čo sa týka postihovania tej školskej dochádzky, tak v súčasnosti je postihované neplnenie si riadnej školskej dochádzky, teda to záškoláctvo, alebo iné ohrozovanie výchovy a vzdelávania či zanedbávanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku zo strany zákonného zástupcu dieťaťa sankciou v podobe pokuty za priestupok alebo správny delikt, a to podľa § 37 a 37a zákona 596/2003. Systém je nastavený tak, že riaditeľ školského zariadenia povinne oznamuje, že dieťa neospravedlnene vynechalo určitý počet hodín za mesiac, resp. určitý počet dní do mesiaca, tak obci, ako aj príslušnému orgánu štátnej správy. Je to tak preto, z toho dôvodu, že obec je povinná uložiť pokutu až do výšky 331 eur aj 50 centov zákonnému zástupcovi dieťaťa, ak si dieťa neplní riadne povinnú školskú dochádzku tak, že neospravedlnene vynechá viac ako 60 hodín v priebehu jedného školského roka. Týmto spôsobom je v súčasnosti postihované len záškoláctvo pri plnení si povinnej školskej dochádzky, nie však záškoláctvo pri plnení si povinného predprimárneho vzdelávania.
Okrem ukladania pokút obcou sa na základe oznámenia riaditeľa školského zariadenia alebo materskej škôlky, školy o záškoláctve dieťaťa určuje podľa zákona č. 600/2003 osobitný príjemca, ktorému sa namiesto rodiča vyplácajú prídavky na dieťa a ktorý je povinný ich použiť na výživu, výchovu a starostlivosť o dieťa. Osobitným príjemcom môže byť obec, alebo ak je to odôvodnené, aj iná právnická osoba alebo fyzická osoba, napríklad komunitné centrum alebo terénni pracovníci. To sa týka aj príplatku k prídavkom na dieťa.
Nastavený systém záškoláctva pritom vôbec nerozlišuje, či ide o pravé záškoláctvo, záškoláctvo s klamaním rodičov alebo záškoláctvo s vedomím rodičov. Tento zákon o financovaní voľného času zaviedol novú sankciu, a to krátenie prídavkov na deti vrátane príplatkov k prídavkom na deti, ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín do mesiaca alebo viac ako päť dní do mesiaca v prípade povinného predprimárneho vzdelávania, aj v prípade povinného predprimárneho vzdelávania, rovnako aj v prípade, ak rodič alebo právnická osoba alebo zákonný zástupca dieťaťa iným spôsobom riadne nedbá o plnenie povinnej školskej dochádzky alebo povinného predprimárneho vzdelávania najmä pre deti, najmä ak deti neprihlási na takéto vzdelávanie. Preto je potrebné spresniť, že nová sankcia v zákone o pomoci rodinám s deťmi nie je namierená proti konkrétnej skupine obyvateľstva. Z údajov, ktoré uvádza ústredie práce, sociálnych vecí, 51 % detí, pri ktorých je na prídavku na dieťa určený osobitný príjemca z dôvodu záškoláctva, pochádza z oblastí, kde je vyššia miera zastúpenia rómskej komunity. Z uvedeného je zrejmé, že len polovica týchto detí pochádza z marginalizovanej komunity.
Záškoláctvo nie je výlučným problémom len v rómskych komunitách. Okrem toho systém krátenia dávky sa uplatňuje napríklad aj pri rodičovskom príspevku. Napriek tomu sú aj iné spôsoby, ako postihovať záškoláctvo. Aj prezidentka, ktorá systém postihovania detí a ich zákonných zástupcov formou krátenia prídavkov na deti kritizuje a považuje dokonca v rozpore s dohovorom o právach dieťaťa preto aj za protiústavný, vo svojom podaní uvádza, že štát už má vybudovaný sankčný systém prostredníctvom ukladania pokút podľa zákona o správe v školstve a bolo by tak vhodnejšie problém záškoláctva riešiť práve prostredníctvom tohto systému. Nie je to však celkom pravda, lebo súčasný systém ukladania pokút nezahŕňa aj prípady, ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a nepostihuje takéto zanedbávanie v situáciách, ktoré sú prepojené na určenie osobitného príjemcu podľa zákona o prídavkoch na deti.
Na druhej strane úpravami navrhovanými v zákone o správe v školstve sa tento zámer dá dosiahnuť, a to je aj predmetom úpravy návrhu zákona. Konkrétne po novom nebude postihované pokutou len ohrozovanie výchovy a vzdelávania dieťaťa či neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku alebo neospravedlnené vynechanie viacej ako 60 vyučovacích hodín počas školského roka, ale tiež také isté konanie zákonného zástupcu aj vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu, pričom postihované budú aj prípady vynechania viac ako 15 hodín školského vyučovania do mesiaca a vynechanie viac ako piatich dní do mesiaca v prípade povinného predprimárneho vzdelávania.
Na rozdiel od súčasnosti bude pokutu za takéto porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona možné uložiť aj opakovane, t. j. aj každý mesiac a spodná hranica pokuty nebude nula eur, ale najmenej 20 eur, čo zodpovedá polovici sumy prídavkov na dieťa navýšenej od 1. 1. 2023 podľa zákona o pomoci rodinám s deťmi. Keďže zákonný zástupca dieťaťa môže byť okrem prídavku na dieťa aj príjemcom príplatku k prídavku na dieťa, sankcia by v prípade poberania oboch sociálnych dávok mala byť vyššia ako 20 eur, čo sa ponecháva na zváženie správnemu orgánu, ktorý bude sankciu ukladať.
Takže toľko asi tak v krátkosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:55 - 15:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže v krátkosti uvediem návrh zákona a potom sa prihlásim do rozpravy ako prvý, kde poviem o tom niečo viac podrobnejšie. Takže navrhujeme zmeniť a doplniť zákon 232/2022 o financovaní voľného času dieťaťa.
Cieľom návrhu zákona je spresniť niektoré ustanovenia zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dôvodu zmeny vybraných parametrov tak, aby celý mechanizmus bol efektívnejší a prístupnejší pre všetkých užívateľov, a to pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít. Medzi tieto úpravy patrí predovšetkým zmena limitu čerpania z časového na nominálny, t. j. na konte dieťaťa môže byť maximálna suma 1 000 eur. Ďalej, zrušenie časovej viazanosti použitia príspevku 60 eur na mesiac; predĺženie periodicity potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z jedného na sedem kalendárnych dní; nastaviť vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a detí pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania prostredníctvom sankcií za priestupky a správne delikty, čo je už aj v súčasnosti spôsob, akým je do určitej miery riešená táto problematika aj v zákone 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve; a vypustiť § 8 ods. 3 zo zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa, ktorý je v súčasnosti namietaný aj prezidentkou Slovenskej republiky pre možnú protiústavnosť v konaní vedenom na Ústavnom súde pod spisovou značkou RVP-1640/2022.
Pán predsedajúci, skončil som. Potom sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:55 - 15:10 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, kolegyne, chcem vás pekne poprosiť o stíšenie, pretože novela zákona, ktorú predkladám spolu s Evkou Hudecovou, predkladáme spolu, a týka sa aj straty dieťaťa, zomierania, smútenia a ľudskosti. A práve preto vás chceme poprosiť o prejavenie ľudskosti a podporu predloženej novely.
Hneď na úvod chcem zdôrazniť, že nejde o ideologickú novelu. Podobné úpravy majú prakticky vo všetkých európskych krajinách. Nie je konzervatívna ani liberálna, ani socialistická. Je proste ľudská.
Každé štvrté rozpoznané a potvrdené tehotenstvo sa podľa štatistík končí stratou dieťaťa nielen na Slovensku. Podobné čísla prakticky platia celosvetovo. V čom však za civilizovaným svetom zaostávame, je citlivé nakladanie s ľudskými pozostatkami, že nám často chýbajú relevantné informácie o tom, čo sa bude diať s telom ich dieťaťa, o možnostiach pochovania a ďalších administratívnych krokoch, ktoré ich neminú. Dokonca máme na Slovensku inak stanovené hmotnosti mŕtveho plodu a vedie to k tomu, že matky nestratia len dieťa, ale aj finančne, ktoré by mali dostať po pôrode. A to nehovorím iba ja. Tento rok v júli v rozhovore pre Denník N povedal aj profesor pôrodník Jozef Záhumenský túto vetu, citujem: "V Európe sú všetky plody nad 500 g pôrod, či žijú alebo nie. Na Slovensku sa mŕtvy plod medzi 500 až 1 000 g berie ako potrat. Takže sa neráta do prenatálnej úmrtnosti. To má dosah aj na matku, ktorá príde o isté benefity ako pri pôrode." Povedal to 25. júla 2022.
Preto v predloženej novele navrhujeme zladiť hranicu, od ktorej sa smrť dieťaťa považuje za potrat a od ktorej za narodenie. Definícia vychádza z aktuálnej legislatívy Európskej únie a štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie. Preto navrhujeme, aby bola hranica pôrodná hmotnosť 500 g alebo ak nie je splnené kritérium pôrodnej hmotnosti, gestačný vek od 22. dovŕšeného týždňa alebo ak ani jedno z predchádzajúcich kritérií nie je splnené, dĺžka od temena po pätu nad 25 cm.
Pokiaľ ide o pochovávanie ľudských pozostatkov, už dnes máme v zákone možnosť, aby si ich rodičia vyžiadali na pochovanie. Zo záverov miništúdie, ktoré robili minulý rok občianske združenie TANANA, vyplýva, že až dve tretiny rodičov nevedeli o možnosti vyžiadať si telesné pozostatky svojho dieťaťa na pochovanie. Predstaviteľka tohto občianskeho združenia hovorí, že už aj na Slovensku sa nájdu iniciatívni primári kliník a gynekologicko-pôrodníckych oddelení, ktorí umožňujú, aby sa ženy včas dozvedeli o možnosti podpory psychológa, ale aj o možnosti poslednej rozlúčky, ktorá môže rodičom pomôcť vyrovnať sa so stratou a smútkom.
V návrhu zákona tiež navrhujeme zmenu doterajšieho nehumánneho prístupu, kedy sa k pozostatkom mŕtvo narodeného dieťaťa s nižšou hmotnosťou ako zákonom stanovenou hranicou pristupovalo ako k odpadu zo zdravotnej starostlivosti, ak si rodičia jeho pozostatky nevyžiadali, skončili v spaľovni odpadov. Zároveň rozširujeme okruh ľudí, ktorí budú mať nárok na príspevok na pohreb, aj o matky, resp. otcov, ktorí požiadajú o vydanie telesných pozostatkov ľudského plodu na pochovanie.
Vážené kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu predloženého návrhu zákona. Môžeme ním pomôcť rodičom, ktorí prišli o svoje dieťa a vyjadriť tak spoluúčasť nás ostatných, členov tej istej spoločnosti a tiež môžme pomôcť zdravotníkom a lekárom, ktorí sa venujú danej problematike.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:55 - 15:10 hod.

Záborská Anna
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:55 - 15:10 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predstaviť návrh novely zákona o pohrebníctve, ktorú predkladám spolu s mojou kolegyňou pani poslankyňou Evou Hudecovou, s ktorou sa snažíme odstrániť nesúlad v prístupe a zaobchádzaní s potratenými alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi v kontexte zabezpečenia piety, teda spôsobu dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami.
Návrhom zákona spresňujeme a dopĺňame povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom. Právna úprava pochovania takýchto ľudských pozostatkov je pritom už praxou overený koncept v mnohých európskych krajinách. V Českej republike, Švédsku, Maďarsku, Francúzsku a v ďalších sa pristupuje k forme dôstojného pochovania, prípadne kremácie aj v prípade, že si rodič ani nikto iní z príbuzných ľudské pozostatky potrateného ľudského plodu nevyžiada.
Neuznanie práva na ochranu piety považuje aj Európsky súd pre ľudské práva za neplatné, neľudské a hrubo necitlivé voči všetkým zasiahnutým tragédiou, ktorým narodenie mŕtveho dieťaťa je. Hoci európska legislatíva nás zaväzuje k dodržiavaniu štandardov na určovanie mŕtvo narodeného dieťaťa, vnútroštátna úprava stále absentuje. V súvislosti s návrhom zákona preto dopĺňame aj zákon o zdravotnej starostlivosti s cieľom zosúladiť legislatívu Slovenskej republiky s právom Európskej únie a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, pričom táto právna úprava má priamy účinok na režim zaobchádzania s konkrétnym ľudským pozostatkom a preto dopĺňame hranicu, do ktorej sa smrť dieťaťa považuje za potrat a od ktorej za narodenie.
Ďalšou dôležitou zmenou je zákonná úprava v súlade s definíciami Svetovej zdravotníckej organizácie, že každé dieťa, ktoré sa narodí živé, sa bude považovať za pôrod. Tiež rozširujeme okruh oprávnených osôb na príspevok na pohreb, ktorú budú môcť požiadať na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.
Predložený návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a má sociálne pozitívne vplyvy na rodinu, manželstvo, rodičovstvo. A rovnako nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a podnikateľské prostredie.
Ministerstvo financií, Útvar hodnoty za peniaze vyčíslilo sumu v rozpočte 4 530-tisíc eur ročne, ktoré budú hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva financií pre ministerstvo zdravotníctvo. Rovnako chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto návrhu zákona.
Pán predsedajúci, potom si žiadam prvá slovo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom športovcom za ich faktické poznámky a aj za to, že povedali skúsenosti zo západného sveta. Karol hovoril o Nemecku a o Švédsku, o športovcoch, ktorí mali k tomu blízko a takto sa, sami chceli zvýšiť výkon svoj.
No ale jednu vec som ešte predsa len zabudol a doplním. Je tu neustála polemika, že štát zarába na tabakovom priemysle. Štát na tých daniach, samozrejme to nie sú malé peniaze, na týchto veciach zarába. Lenže na jednu misku váh si treba dať to, čo štát zarobí a potom tie liečby všelijakých závislostí a tieto veci, kde štát na zdravotníctve, keď už sa bavíme o tom, veľmi, veľmi prerába. Takže ja si myslím, že táto miska váh je omnoho ťažšia ako táto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som trošku nadviazal na Karola predrečníka, aj keď budem reagovať na pána Šefčíka. Tiež som sa s tým stretol v športe u švédskeho spoluhráča, ktorý to žuval dlhé roky, a tiež to bolo dosť divné, keď mu išla z úst tá hnedá voda, ale teraz je to sofistikovanejšie a chcel by som tiež upozorniť, že ten návyk je obrovský a v športe, v športe obrovsky bojujeme pri mládeži, či je to s marihuanou, či je to s týmito tabakovými preparátmi, a ktoré, ktoré sú sofistikovanejšie, takže, takže myslím si, že keď takáto iniciatíva, za ktorú chcem poďakovať Peťovi Kremskému, vyjde od nás, myslím si, že sa toho ľudia chytia a rodičia začnú byť bystrejší a, samozrejme, aj učitelia trošku spozornejú v tých školách, aby to naozaj neprepadlo až do takého stavu, ktorý si nikto tu neželá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak ja by som chcel k tomu povedať toľko, že tiež som sa pridal k tejto novele, pretože viem, že tieto nikotínové žuvacie alebo žuvací tabak sa objavuje aj vo svete športu. Sám to vnímam, ešte keď som chodil po turnajoch, tak bolo to akosi nejak v móde, že niektorí hráči, najmä zo Švédska alebo z Nemecka, stále mali tento tabak v puse a nechutne si občas odpľuli a možno si aj trošku mysleli, že im to zvýši výkon, lebo sa tým zaoberala vlastne aj dopingová agentúra, či v takýchto množstvách vlastne ten nikotín by nemal byť zakázaný a podobne. Takže z tohto pohľadu sa to dotýka aj sveta športu a si myslím, že naozaj to tam absolútne nepatrí. Takže mali by sme možno aj v tomto smere to riešiť do budúcna.
A takisto by som chcel doplniť možno kolegov, že naozaj tá návykovosť tohto žuvacieho tabaku je naozaj obrovská, lebo čítal som si zopár recenzií a aj fakulta v Brne, napríklad nemocnica teda sv. Anny hovorí o tom, že to je vlastne tak návykové ako heroín napríklad, čiže naozaj ten obsah toho nikotínu tam je obrovský. Takže to, že sa to dostáva k deťom, tak to je naozaj neuveriteľné a musíme s tým niečo robiť.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak, vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, poslankyne, poslanci, ja som si zobral slovo a k tejto téme som chcel vystúpiť nie, nie možno veľmi dlho, ale niektoré veci by som chcel zdôrazniť. My sme sa o tomto probléme rozprávali na niekoľkých kluboch v OĽANO a hneď na úvod chcem povedať, že som vďačný Petrovi Kremskému a všetkým, ktorí sú pripísaní pri tom zákone ako predkladatelia, že sa tejto témy chopili a priniesli to sem do Národnej rady. Totižto ja som takmer osemnásť rokov odučil na gymnáziách a pracoval som s mládežou, tak isto jak Peter spomínal svojho syna, myslím, štrnásťročného, tak ja mám dvojčatá, ktoré majú devätnásť rokov, chlapci takisto, a tiež máme všelijaké skúsenosti a tiež máme report, čo sa v školách deje, ale ešte raz spomeniem, ja som bol učiteľom osemnásť rokov a, a viem, čo sa v tých školách deje.
Keď som študoval ja na vysokej škole, tak sme mali taký predmet ako pedagógovia, volalo sa to ´biológia dieťaťa a školská hygiena´ a tam nás pripravovali, ja si pamätám tie prednášky, na to, čo si máme na tých deťoch všímať, ako odhaľovať niektoré veci, ktoré, ktoré sa prejavujú na tých deťoch, a mám teraz na mysli užívanie nielen alkoholu, ale to odhalí asi každý, ale aj iných drog, povedzme marihuany a ďalších, ďalších vecí, predávkovania liekmi atď. atď. Sú tam niektoré znaky, ktoré si máme všímať a odhaľovať a pomáhať tak rodičom, pretože rodičia často nevedia, čo si do tela dávajú ich deti a učitelia môžu byť v tom nápomocní.
Ten tabakový priemysel alebo keď tu predkladateľ zákona hovoril, že, že teraz, teraz len čiastočne hovoríme o tabaku a viac hovoríme o nikotíne v tomto prípade, tak ten priemysel je vynaliezavý a vychádzajú ďalšie a ďalšie veci a podobne ako, ako nejakí díleri drog potrebujú si získať práve tých mladých a presne tak ako to tu bolo niekoľkokrát zdôraznené, ja to zdôrazním znova, vzniká obrovská závislosť, z ktorej niekedy niet cesty späť a keď je človek, ktorý podľahne tejto závislosti, slabšia povaha, tak skutočne má, má problém to ustáť, má problém aj keď niekedy sa chce vrátiť späť na tú správnu cestu, vrátiť.
Mali by sme o tom hovoriť nielen ako zákonodarcovia, ale učitelia, rodičia, mali by sme sa spojiť. Ja viem, že v školách sú prednášky na rôzne témy, čo sa týka drog, tvrdých drog, ale aj mäkkých, aby sa to k tým našim deťom a našim žiakom dostalo, že toto je skutočne škodlivá vec a ešte raz zopakujem, sú veci, ktoré škodia zdraviu, ale sú veci, ktoré spôsobujú, možno škodia zdraviu menej, ale spôsobujú obrovskú, obrovskú závislosť. Toto je jedna z nich. Tomu sa treba vyvarovať. Čiže ešte raz a posledný krát, apel z tohto miesta na rodičov, učiteľov a aj nás zákonodarcov, spojme sa a hovorme tým deťom, čo je zlé.
Ďakujem za túto legislatívnu iniciatívu a verím, že, že spojíme takto sily a pomôžeme tomu, aby naše deti neprepadávali závislostiam.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis