Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2021 o 9:02 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 25.11.2021 9:02 - 9:03 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dobré ráno, milé kolegyne, milí kolegovia, takže krátke úvodné slovo.
Poslanci Národnej rady Richard Vašečka, Anna Záborská, Radovan Marcinčin, Katarína Hatráková, Ján Szőllős, Mária Šofranko, Marek Šefčík, Jana Majorová Garstková, Radovan Sloboda, Vladimír Ledecký, Jozef Lukáč, Miloš Svrček, Eva Hudecová, Tomáš Šudík, Michal Šipoš a Miriam Šuteková predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákon č. 597 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, a predkladajú ho z toho dôvodu v nadväznosti na potrebu upraviť financovanie školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení v súlade s platnými zmluvami medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení.
Návrh zákona predstavuje aj opatrenie vo vzťahu k princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia.
Cieľom návrhu zákona je zmena financovania súkromných škôl a školských zariadení a cirkevných škôl a školských zariadení tak, aby sa odstránilo nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní.
Toľko z úvodného slova. Ja potom vyjadrím sa k niektorým námietkam, pretože sme v druhom čítaní, a hlásim sa do rozpravy ako prvý, pán predsedajúci.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2021 19:04 - 19:05 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Áno, úplne v krátkosti. Už vopred ďakujem všetkým za podporu, tí, ktorí ju zajtra vyjadria. Rovnaký a podobný návrh zákona prijali prednedávnom aj v Poľsku, kde ho podporil celý parlament. Verím, že sa nám to podarí, takýto návrh zákona schváliť aj na Slovensku. S podporou celého parlamentu ukážeme mladým ľuďom, že nám na nich záleží a že si myslíme, že by mali vstupovať do vecí verejných a aj oni rozhodovať o svojej budúcnosti. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 19:01 - 19:04 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V mnohých mestách študentské parlamenty fungujú už desaťročia. Jedným z najstarších je aj mládežnícky parlament v Kežmarku, ktorý vznikol na základe iniciatívy kežmarského mestského poslanca. V súčasnosti sa stretávame s javom, a to takým, že niektoré obce a ich poslanci takéto mládežnícke parlamenty nie sú ochotní zriadiť, vyhovárajúc sa na zákon o obecnom zriadení, kde tieto parlamenty nie sú taxatívne vymedzené, preto sa mladí ľudia obracajú na centrá voľného času alebo zakladajú iné občianske združenia. Vstup do týchto OZ-tiek je väčšinou na dobrovoľnej báze a, naopak, do tých mestských musí byť študent vo väčšine prípadov zvolený.
Práve táto novela prináša úpravu zákona o obecnom zriadení, kde sa zastupiteľstvám dáva kompetencia zriadiť obecný mládežnícky parlamentu, ako aj radu seniorov. Účasť, resp. prítomnosti verejnosti na komisiách dnes upravujú rokovacie poriadky komisií. Niektoré účasť verejnosti povoľujú, iné nie, preto do budúcna budem iniciovať a podporím také návrhy, ktoré zakomponujú účasť zástupcov obecných mládežníckych parlamentov do týchto komisií alebo otvoria komisie širokej verejnosti.
Druhou veľmi podstatnou vecou, ktorú vnímam veľmi pozitívne, je, že sa tu dáva priestor, aby v obciach, kde nie je vôľa zriadiť mládežnícky parlament, si ho mohli zriadiť mládežníci, napr. ako občianske združenie. Následne tak vzniká priestor na spoluprácu s inými mládežníckymi parlamentmi, ako aj mládežníckymi organizáciami, taktiež sa tu dáva možnosť vyšším územným celkom, aby mohli zriadiť mládežnícke parlamenty na úrovni kraja.
Aby sme presne vymedzili subjekty, ktoré môžu zriadiť mládežnícky parlament, predkladám pozmeňujúci návrh. Ide o spresnenie subjektov, ktoré môžu zriadiť mládežnícky parlament. Prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Majorovej Garstkovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:
V čl. III § 6a ods. 1 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „zastupiteľstvo vyššieho územného celku“.
Chcem týmto... Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Chcem týmto požiadať všetkých poslancov Národnej rady o podporu tohto zákona. Je to zákon najmä pre rozvoj mládeže. Mnoho ľudí v týchto parlamentoch sú už dnes úspešní poslanci či starostovia, ktorí prvé skúsenosti s vecami verejnými získali práve v mládežníckom veku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2021 18:58 - 19:01 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja vám o pár sekúnd prečítam pozmeňujúci návrh. V prvom rade ho vysvetlím.
Ide iba o legislatívnotechnické úpravy, kde sa ráta s novou účinnosťou zákona, keďže tá pôvodná bola zlá, a ďalšia je, že sa žiacke školské rady, ktoré sú v súčasnosti už vzniknuté, sa nebudú rušiť, len sa premenujú na školské parlamenty. A zároveň ešte jedna taká malá drobnosť, že pri rovnosti hlasov za člena školského parlamentu sa nebude rozhodovať žrebom, ale budú nové voľby vlastne pre tých kandidátov, ktorí získali najviac hlasov.
Teraz mi dovoľte prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Milana Vetráka a Karola Kučeru
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej republiky rady (pozn. red.: správne „Slovenskej národnej rady“) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej republiky, Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. II bode 3 v § 26 odsek 6 znie:
„(6) Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.“
2. V čl. II bode 3 v § 26 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami“.
3. V čl. II bode 3 v § 26 odsek 9 znie:
„(9) Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.“
4. V čl. II bod 4 znie:
4. Za § 39he sa vkladá § 39hf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39hf
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Žiacke školské rady ustanovené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021sa považujú za školské parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.“
5. V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
2. Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„20b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Mládežnícke parlamenty zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považujú za obecné mládežnícke parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.“
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 18:54 - 18:57 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1017 z 20. októbra 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 403 z 19. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 123 z 23. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 126 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
- hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 125 dňa 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 18:54 - 18:54 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, keďže sa nám čas chýli ku koncu, tak budem veľmi stručný.
Vlastne zákon rieši len to, aby obecné zastupiteľstvo a vyššie územné celky môžu, ak bude záujem, zriadiť mládežnícke parlamenty a rady seniorov ako poradné orgány obcí. A zároveň dáme aj väčšie právomoci mladým ľuďom sa v ich samosprávach alebo VÚC-kach realizovať, aby mohli meniť veci verejne, pretože sme presvedčení, že mladým patrí budúcnosť, ale aj súčasnosť (povedané so smiechom), aby mali možnosti robiť to, čo robiť chcú, a ukázali aj nám starším, že majú záujem meniť veci verejné. Takže takto v krátkosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 18:33 - 18:34 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia (ruch v sále a zaznievanie gongu), pokročila doba, tak nebudem dlho zdržovať.
Navrhovanou novelou zákona o miestnych daniach, ktorej cieľom je vytvoriť obciam, ktoré sú správcom daní a neh... z nehnuteľností, právnu možnosť oslobodiť od daní alebo znížiť dane z nehnuteľností pre stavby a nebytové priestory určené na šport. Touto pomocou, novelizáciou tohto zákona pomáhame k novej výstavbe športoviskám, ktorú máme obrovský dlh.
Ďakujem veľmi pekne. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 18:27 - 18:28 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, pán kolega, ako si spomenul, že Poliaci majú, že pokiaľ neukáže právny titul, tak má smolu. Ja som tu dával štyrikrát alebo päťkrát tento zákon, keď som bol opozičný poslanec, ani raz to neprešlo, samozrejme. Teraz a bolo to zdôvodnené tým, že pokiaľ by sme takto dali aj u nás, tak viac-menej že musí tam prerokovať buď nájomný vzťah, alebo vlastníctvo, že je vlastníkom tejto pôdy, na ktorú si deklaruje čerpanie priamych platieb, tak mi povedali, že nám krachne PPA-čka, pretože toľko zmlúv, ktoré by tam prišlo, by nemal kto spracovať. A preto jak si spomenul tú digitalizáciu proste, aby sme ju tam proste urýchlili, lebo s tým sme borili aj s kolegom Mičovským, keď sme tam boli, že viac-menej problém, ako to z tých papierových foriem dostať do počítača. My sme v kamenej dobe. A tam, čo bolo ITMS, ten program z roku 2014, kde iné rezorty už naská... naskáč... naskáči... naskakovali na tento, naskákali na tento program, my, rezort poľnohospodárstva ho ignoroval.
A teraz žneme ovocie, ktoré nám minulí ministri a ministerky pripravili, takže jednoznačne digitalizácia. A aj ten vzťah k pôde musí preukázať ten, ktorý tam chce tú priamu platbu čerpať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 18:06 - 18:08 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Páni kolegovia, ďakujem za vašu, vaše faktické pripomienky, takže začnem od pána Karahutu. Jasné, super, keby tam bol aj Slovenský pozemkový fond, aj naši, jednička s hviezdičkou, plnohodnotne to budeme podporovať.
Áno, tak ako sme si sľúbili pred voľbami, že všetci opoziční tieňoví ministri budú vytvárať programové vyhlásenie vlády, tak som dodržal slovo, keď, sľub, keď my sme to vyhrali, a všetci sme tam pozvali, boli tam aj PS-ko, aj kádehákov, aby prišli, aby sme to urobili. Áno, takže ďakujem za tú spoluprácu, pretože vieš, ako sa to rodilo, ťažko, ale je to tu a myslím si, že keď ho splníme, dáme nádej pre našich poľnohospodárov do budúcna, aby fungovali tak, jak sa patrí. A slušne na európsku krajinu.
Čo sa týka pána kolegu Kuffu Filipa, áno, prečo pokuty, no ja pokuty hovorím preto takto, že, žiaľ, vyzerá, že slovenský človek, teraz hovorím o našom občanovi, pokiaľ mu nesiahnete na vrecko, v mnohých prípadoch jeho napomínanie - nič sa neudeje. To som už zistil na mnohých prípadoch, proste že až keď sa ho dotkne, jeho vrecka, že mu tam dáte nejakú pokutu, vtedy začne uvažovať, že má aj nejaké povinnosti. A berem to z môjho pracoviska na pozemkovom odbore, kde som prakticky tieto veci riešil, a okamžite to bolo aj, by som povedal, v poriadku, že sa stará o svoj majetok.
Áno, register nájomných zmlúv, tam register, to bude ďalšia partia, ktorá príde, teraz som hovoril o tom proste, že Slovenský pozemkový fond bude musieť dať tie všetky zmluvy, ktoré má aktuálne, hej, register nájomných zmlúv, to bude ďalšia kategória, ktorá k tomu príde, teraz začíname tým Slovenským pozemkovým fondom, následne budú aj tie ďalšie cez registre aj tie ďalšie právnické osoby, ktoré gazdujú, takže áno. Je to tak, že sú tam, a keď hovoríte, že viacerí v katastri a prístup k pozemkom, no tak vám poviem, že 238 vyhláška hovorí o... ako môže nakladať, prenajímať, predávať, zamieňať Slovenský pozemkový fond.
My sme dali návrh novely, ktorá už je u pána Vlčana, to tam bude, my sme dávali takto, že v prípade, že dobehne lehota alebo protiprávne konal tak, že 50 % tej výmery sa už k tomu pôvodnému nedá, že budú môcť dostať mladí a ďalší, a to by malo byť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 17:52 - 18:00 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, nebudem dlho. Keďže pán spravodajca pochválil teraz prinesený... novelu a doplňujúci návrh, tak ja by som chcel ešte aj ten druhý pozmeňujúci návrh, ktorý bol na výbore vznesený, kde mal som tú česť aj ja sa pod neho podpísať, kde hovoríme aj občanom Slovenskej republiky, že dneska je jeden z veľkých dní. Tak jak to je pre SME RODINU, tak hovoríme to aj pre všeckých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú niečo dočinenia s či už nájomnými zmluvami s fondom, resp. prácou kontrolnej činnosti PPA-čka, Slovenský pozemkový fond.
O čo vlastne ide? Pozmeňujúci návrh, ktorý som dával s kolegom Szőllősom a s kolegom Zajačikom, prakticky hovorí o tom, že Slovenský pozemkový fond konečne bude mať povinnosť dávať na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktorú, chvalabohu, dúfame, že revitalizáciou udržíme a budeme ju mať tak, ako sa patrí a sluší. Konečne bude mať povinnosť predkladať nájomné zmluvy, ktoré má aktuálne. Do prvého kvartálu ’22. roku má predložiť všetky zmluvy, ktoré teraz budú akože živé, pretože momentálne je tých 700-tisíc hektárov niektorých veľmi uletených, čo spravuje Slovenský pozemkový fond. Hovorím o štátnej pôde a pôde nezistených vlastníkov a konečne aj na PPA-čke budú mať jasno, ktoré zmluvy, aké zmluvy, v ktorom území, za akých podmienok, aké výmery, takže, chvalabohu, že sme to dopracovali s kolegami, čo ste to nestihli. Ďakujem pekne, pán minister, že sme to takto teraz dotiahli do takého zdarného konca. Samozrejme, bude tam všetko možné aj nájomca, číslo zmluvy, parcely a všetko ďalšie, výmery, ktoré sú k tomu potrebné.
Ale mne sa veľmi páči bod, ktorý je ďalší, kde doplňujeme § 36a, a tam sa hovorí jedna vec, že kontrolu činnosti pozemkového fondu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov, a k tým sa ešte vyjadrím, k tým osobitným predpisom, môže z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby vykonávať aj ministerstvo, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a, samozrejme, na tento výkon kontroly sa vzťahuje primeraný osobný predpis, ktorý hovorí o kontrole v štátnej správe. A toto je prelomové.
Toto je prelomové, pretože ako viete, občania Slovenskej republiky a všetci, ktorí ma teraz počúvate, že Slovenský pozemkový fond patrí pod vládu Slovenskej republiky, nie pod ministerstvo pôdohospodárstva, a my sme mali doporučujúci nejaký metodický alebo nejaký riadiaci, nejakú riadiacu činnosť na Slovenský pozemkový fond, a týmto prakticky, ak, páni poslanci a pani poslankyne, nám schválite tento pozmeňujúci návrh, resp. informáciu zo správy pod bodom, myslím, že to je bod 4 alebo 8, ale to už je jedno, ktorý je to bod v tejto informácii, a prakticky tu sa hovorí, že môžme ísť na kontrolu Slovenského pozemkového fondu.
A keďže Slovenský pozemkový fond má široké spektrum záberu, to znamená, ja tu len vycitujem tie zákony, o ktorých sa hovorí pod čiarou, ktoré hovoria, čo sa má podľa osobitných predpisov v sekcii, teda v rozorte pôdohospodárstva môcť skontrolovať na fonde.
Zákon o stavebnom konaní, kde Slovenský pozemkový fond, samozrejme, má tisíce podaní na kadejakých vecných bremenách, stavby a vysporiadaní majetku. Hovoríme o zákone č. 92, o podmienkach prevodu majetku štátu, to znamená, privatizácia družstiev štátnych majetkov, čo bola, viete ako, ktorú prakticky už momentálne tiež... na Slovenskom pozemkovom fonde je kopu budov, ktoré sú na hospodárskych dvoroch, ktoré prakticky sú u neho a chátrajú. To, musíme sa tomu tiež venovať a musíme tomu dať zadosť. To znamená, aj rezort pôdohospodárstva, áno, má záujem o to, aby tie budovy išli niekam inam, tam, kde majú byť, slúžiť poľnohospodárskej živočíšnej výrobe a inej.
Ďalej tu máme zákon č. 229 o reštitúciách. Samozrejme, chvalabohu, môžme kontrolovať aj reštitúcie, áno, kvitujem, som veľmi rád.
Zákon č. 180 o pozem... o registroch obnovenej evidencie práv, áno, ďalší zákon, kde musíme ešte, Slovenský pozemkový fond, samozrejme, tiež hrá tam svoju muziku na svojich pozemkoch, ktoré spravuje, takže super.
Ďalej č. 543, to znamená, ochrana prírody, áno, aj tam je Slovenský pozemkový fond a môžme ísť skontrolovať, č. 503, hovoríme o druhej reštitúcii, ktorá tu bola, z roku 2003, áno, aj tam sú veľa žiadostí, č. 504, nájom poľnohospodárskej pôdy, áno, aj tam Slovenský pozemkový fond, keď bude kontrolovaný rezortom pôdohospodárstva, myslím, že bude trošku ináč k tomu pristupovať, pretože konečne sa tam upravia tieto toky, ktoré majú ísť tam, kde majú ísť, a nie nejak kade-tade.
Ďalej tu máme zákon o poľovníctve, samozrejme, revíry, viete ako, prihrá, neprihrá, hej. Chcem veriť, že Slovenský pozemkový fond spolu s Lesmi Slovenskej republiky, štátny podnik, budú ísť v jednej línii, pretože je to nejaká súčasť nášho štátu, ktorý tu funguje, a nie, že ten dá tomu, lebo dá lepšie podmienky, a začne sa tam naťahovať. To znamená, Lesy a Slovenský pozemkový fond mali by prísť pri spravovaní majetku, sa týka poľovných revírov, v jednej línii. To je môj názor a myslím si, že budete ho zdieľať aj ostatní, pretože je to takto správne a poctivé.
Ďalej tu máme zákon o urbariátoch č. 97/2013 Z. z., ktorý proste hovorí tiež o veľkých problémoch, ktoré tam treba, tie nájomné zmluvy a ďalšie, takže áno, aj to budeme môcť skontrolovať a 140, samozrejme, o nadobúdaní majetku. Keďže Slovenský pozemkový fond má asi 10 % pozemkov neprenajatých, to znamená, tam ešte sa bude musieť to nejakým spôsobom dočistiť. A z mojich informácií, ktoré dostávam od mojich kolegov z pozemkových odborov a lesných po celom Slovensku, vyzerá tak, že časť tých pozemkov, ktorý má Slovenský pozemkový fond aj prenajaté cez nájomné zmluvy, a to je jedno, či na poľnohospodársku, alebo inú, iné užívanie, vyzerá, že sú neobrobené. A tu by som chcel apelovať aj na pána ministra, resp. aj na ministra vnútra, pod ktorých naše pozemkové a lesné odbory patria, pretože oni majú v pracovnej náplni ochranu pôdneho fondu. To znamená, zaburinenie krajiny majú právo pokutovať a kontrolovať.
Tak, pán minister, aj tu apelujem na nejaké finančné zdroje, ktoré by potrebovali, čo sa týka tej technickej stránky vybavenosti našich pracovníkov pozemkových a lesných odborov po celom Slovensku, je ich 49, ktoré ich máme, aby dostali nejaký fotoaparát, obrazne povedané, s GPS-kou, kde keď príde na ten pozemok, aby bolo jasné z tej fotodokumentácie, že stojí na tom pozemku, ktorý je ten zaburinený, o ktorý bol ten nejaký podnet vznesený, a bude mať jednoznačný dôkaz, že tá pokuta je oprávnená, pretože týka sa tohto pozemku, ktorý bol, by som povedal, v tom podnete spomínaný.
Takže, pán minister, budem veľmi rád, keď aj s kolegom z vnútra, s ministrom, pouvažujete, akým spôsobom zabezpečiť takéto technické vybavenie pre našich pracovníkov štátnej správy pozemkových a lesných odborov, ktorí, samozrejme, na tých pokutách sa to vráti okamžite, to vám garantujem. Do roka máte peniaze vrátené možno, že aj skôr, len to musíme chcieť. Zatiaľ sa tieto pokuty nedávajú, musím povedať otvorene a mus... a keďže pán, keď tu bol pán minister vnútra pán Kaliňák, tak sa chválil, že jeho policajti dali za rok 54 mil. pokút v takejto sume a prispeli do rozpočtu.
Tak sa pýtam, keď vedia ministerstvo vnútra dávať pokuty, tak myslím, že aj rezort pôdohospodárstva, resp. metodicky riadime našich pozemkárov, by sme mali takýmto spôsobom primäť občanov k tomu, aby pozemok, ktorý máš, nemáš iba práva, máš aj povinnosti. A musíš sa oňho starať, a keď ho máš aj v štáte, nech sa páči, pán štát, nemáš ho sám, tak cez niekoho, ale musíš to kontrolovať, aby to bolo.
Takže, pán minister, apelujem, aby sme nejaké financie našli, nebudú to horibilné sumy, myslím, že 50 fotoaparátov s GPS-kou sa dá ľavou zadnou, a myslím si, že to bude návratná finančná čiastka, ktorá bude okamžite vrátená, takže neni problém a veľmi pekne ďakujem, chcem veriť, že spoločnými silami potiahneme – aj vy v rezorte, my tu v parlamente –, aby sme programové vyhlásenie vlády v rezorte pôdohospodárstva ukončili tak, ako sa patrí a sluší na poctivú politiku, ktorú sme tu prišli robiť.
Neprišli sme tu kradnúť, neprišli sme tu rabovať, prišli sme robiť poctivú politiku a na poctivú politiku hovorím, že neklame, nekradne a na jej robotu sa dá spoľahnúť aj do budúcich generácií, ktoré prídu za nami a môžu pokračovať.
Takže veľmi pekne ďakujem a zakončím to klasicky, že naši predkovia nám odkazujú: „Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.“
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis