Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.6.2022 o 9:10 hod.

Erik Ňarjaš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 17.6.2022 9:10 - 9:25 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2021.
Správu rozhodnutím č. 995 z 31. marca 2022 pridelil predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie do 25. apríla 2022. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 321 zo dňa 26. apríla 2022. Predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2021 vziať na vedomie.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 325 zo dňa 26. apríla 2022. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2022 18:09 - 18:24 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán podpredseda Blanár, je to pravda, ľudia majú pamäť, takže určite si budú pamätať aj ťuťuli-muťuli vaše cétéčka a tunely Višňové a podobné skvosty. Musím vám povedať, že budú si pamätať aj nasledovné a budem citovať: Za najväčšiu prednosť Slovenska považujem miernu povahu ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Z hľadiska sociálnej výdrže nehovorím o politickom hneve, ktorý môže prísť kvôli nejakým kauzám. Mne kolegovia premiéri na Európskej rade nechceli veriť, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Povedali mi, že je nemožné z niečoho takého vyžiť, a práve taká nejaká schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny aj za cenu, že títo ľudia často robia v dvoch-troch zamestnaniach, toto je podľa mňa prednosť Slovenska, a myslím si, že sme podstatne života schopnejší ako Francúzi, Španieli, Portugalci. Nechcem nás porovnávať s inými krajinami, ale máme pred nimi takýto náskok. Keby takáto situácia dopadla na Španielov, že tam budú žiť z 300 – 400 eur, tak asi zapália krajinu. Ale naši ľudia žijú a idú ďalej. Toto je naša prednosť. A ak prídu ťažké časy, tak podstatne jednoduchšie prežijú ťažšie časy Slováci.
Autorom je pán poslanec Robert Fico. Takže vy tu nehovorte o tejto koalícii. Pozrite sa sami sebe, pozrite sa sami na seba. Toto ste tvrdili o tomto národe. Sme ďalej, omnoho ďalej s pomocou ľuďom ako vy.
Skryt prepis
 

16.6.2022 17:39 - 17:54 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne za slovo.
Pán Blaha, ja budem úplne stručný. Cieľom vášho príhovoru bolo iba naplniť 30 minút. Váš šéf povedal chvíľu pred vami: My v SMER-e chceme, aby diskusia k odvolávaniu ministra mala vecný charakter. No a potom pošlú súdruha Blahu rečniť. Tak to sa, to sa vylučuje, ale zhodli sme sa s kolegami, že pozrieme si vašu plamennú reč ešte raz na vašom Facebooku a zhodnotíme, že či to bolo vecné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.6.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za vašu odpoveď a tak aj pošlem študentom odkaz, aby sa naďalej obrátili už na svoje školy a univerzity a nie na ministerstvo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.6.2022 14:10 - 14:25 hod.

Liba Peter
Dobre. Už ide. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, pán premiér. Ja teda vám dám priestor, aby ste aj dokončili, len mám takú aj doplňujúcu otázku, či teda si myslíte, tak ako si myslím aj ja, že tieto peniaze z fondu obnovy by bolo dobré využiť pre tie koncové nemocnice, ktoré máme západ, stred, východ, aby sa to rozdelilo rovnomerne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcel by som upozorniť členov hospodárskeho výboru, že sa stretne dnes o 13.30 h v budove pri Mikulášskej bráne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.6.2022 11:40 - 11:55 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Chcel by som poprosiť všetkých členov výboru pre kultúru a médiá na, aby sa zúčastnili schôdze výboru o 12.05 h v rokovacej miestnosti výboru č. 32.
Skryt prepis
 

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Mihalik Marcel
Hlasovanie o tomto návrhu zákona bude dnes o 11.00 h.
Skryt prepis
 

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, páni poslanci, poslankyne, mám tu jeden pozmeňujúci návrh kratučký.
Ide o to... ide o to, že máme tu tri kategórie: S, P a CIT. Máme to najzákladnejšie S, sú dve výnimky. Čiže toto S dostane automaticky osoba, ktorá získala vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a zároveň vykonávala najmenej prax, najmenej päťročnú bezpečnostnú prax v ozbrojených bezpečnostných zboroch.
Dopĺňame tam ďalšiu výnimku. Ide o to že, ide o osobu s 15-ročnou praxou príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, ktorá je dostatočným predpokladom na dosiahnutie praktických zručností pre výkon fyzickej ochrany a pátrania v zmysle oprávnení a povinností vyplývajúcich z odbornej spôsobilosti typu S, keďže každý takýto príslušník musí priebežne počas trvania služobného pomeru absolvovať špecializovanú prípravu pozostávajúcu z previerok telesnej, služobnej, streleckej prípravy, použitia donucovacích prostriedkov a tak ďalej.
Takže prečítam v krátkosti ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej a Marcela Mihalika k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (tlač 974).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
"8. V § 19 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "ak bola príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru najmenej 15 rokov"."
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Nový bod nadobudne účinnosť 1. augusta 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti v čl. II.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

16.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 974a).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1412 zo 4. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 974) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, oznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 526 z 9. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 174 z 13. júna 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti III tejto správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 974) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 174 na svojej 74. schôdzi.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis