Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:55 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 9:55 - 9:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vldánemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V návrhu novely zákona o dani z príjmov na prechodné obdobie dvoch rokov sa na vyživované deti do 18 rokov navrhuje zvýšenie daňového bonusu vo výške
vo výške 140 eur mesačne na dieťa. Uvedené opatrenia budú mať negatívny dopad na výnos dane z príjmov fyzických osôb. Vláda Slovenskej republiky bola a je častokrát zo strany samospráv kritizovaná za to, že týmto prorodinnými, týmito prorodinnými opatreniami vážnym spôsobom poškodzuje samosprávu. Treba si uvedomiť, že v tejto ťažkej situácii rodiny s deťmi akútne potrebujú pomoc. Každému je, samozrejme, jasné, že pomoc potrebujú aj samosprávy. Naozaj teraz žijeme vo veľmi ťažkej dobe a treba v tomto hľadať nejakú, nejakú spolupatričnosť a spoluprácu. Samosprávy denne zápasia s novými výzvami, ako je napríklad šetrenie energií, boj s infláciou a s tým spojené zvyšovanie cien tovarov a služieb, ktoré samosprávy potrebujú na svoj chod či samostatný rozvoj obcí a miest. A ja si myslím, že teraz je čas, aby aj samosprávy sa v ťažkej situácii troška uskromnili, lebo podľa mnohých, podľa mnohých príkladov, doterajších, niektoré samosprávy mali financie aj na predražovanie zákaziek. Takže treba byť v tomto troška spravodlivý. Ale treba aj prihliadať na rodiny, lebo súčasná ťažká situácia najviac postihla práve rodiny a s deťmi a je podľa mňa nemiestne a neférové bojovať proti rodinám a proti zvyšovaniu pomoci, ktorá je nevyhnutná práve pre najviac postihnuté rodiny s deťmi. Práve teraz im treba najviac pomôcť.
Ale keďže uvedomujeme si, že samosprávy zápasia s problémami, ktoré som vyššie spomenul, tak práve tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý prednesiem, má za cieľ samosprávam pomôcť a kompenzovať im straty, ktoré pomoc rodinám sčasti môžu spôsobiť.
Vzhľadom na to, že výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov, navrhuje sa kompenzovať dopad tohto opatrenia na samosprávu zo zdrojov a príjmov z dane z príjmov právnických osôb, a to novelizáciou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V návrhu novely zákona o dani z príjmov má prechodné obdobie dvoch rokov, na prechodné obdobie dvoch rokov sa na vyživované deti do 18 rokov navrhuje daňového bonusu vo výške 140 eur mesačne na dieťa. Uvedené opatrenie bude mať, tak ako som spomenul, negatívny dopad na dane z príjmov. Som za to, aby, aby, a verím, že tento návrh na zvýšenie daňového bonusu bude v tomto pléne schválené a práve aj prebiehajú rokovania na Ústavnom súde, tak verím tomu, že tam dôjde k tomu, že budú mať navrch práve rodiny s deťmi.
Dovoľte mi, prosím, predniesť znenie predmetného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Kuriaka, Milana Vetráka a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1121.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/ 2014 Z. z., zákona č. 337/ 2015 Z. z. a zákona č. 371/ 2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7g sa vkladá § 7h, ktorý znie:
㤠7h
(1) Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 158 059 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 236 546 000 eur zo zdrojov a príjmov z dane z príjmov právnických osôb.
(2) Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 67 739 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 101 377 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.
(3)...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 9:55 - 9:55 hod.

Krajčí Marek
To je všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh vychádza z rokovaní lekárskeho odborového združenia s ministerstvom financií Slovenskej republiky a s ministerstvom zdravotníctva. A ide o navrhovanú zmenu, ktorá umožňuje oslobodenie nepeňažných plnení súvisiacich s účasťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na zákonom vyžadovanom sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov od dane z príjmov.
V podstate tento problém tu je už niekoľko naozaj dobrých rokov, kedy zdravotnícky pracovníci, ktorí majú zo zákona povinné vzdelávať sa, museli z financií, ktoré boli na toto vzdelávanie poskytnuté a odvádzať dane, čo samozrejme v iných profesiách takto nefunguje. Nie sú pod takýmto drobnohľadom, nemusia sa takéto by som povedal dary vyslovene evidovať. Eviduje to v skutočnosti NCZI, dá sa to dohľadať. Takže ten kompromis nakoniec vznikol v tom, že všetky takéto nepeňažné plnenia budú neustále transparentne vykazované, ale na druhej strane sa zruší daň z príjmov, ktoré títo lekári museli z týchto nepeňažných plnení odvádzať.
Takže dovoľte, aby som prečítal tento pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, daňový poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1121).
V čl. 1 sa za bod 3 vkladá nový,
4) Bod, ktorý znie, štvrtý bod znie: do § 9 ods. 2 písm. y) sa za slovo nepovažuje nahrádza slovami, "považuje aj"
To je všetko, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Čau. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dani z príjmov. Národná rada uznesením č. 1583 z 20. septembra 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborom, výborov, ktorí boli, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej väčšiny prítomných poslancov. Odporúčanie pre Národnú radu, návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených pod bodom 3 tejto informácie vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom 4.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 106. schôdzi dňa 18. októbra 2022. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda výboru ma určil za spravodajcu výboru, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

9.11.2022 9:25 - 9:25 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, predkladám informáciu Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti o výsledku prerokovania návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, tlač 1274. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1332 zo 17. októbra 2022 pridelil návrh na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie na prerokovanie výboru pre hospodárske záležitosti s tým, že Národnej rade podá informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 27. októbra 2022 a prijal uznesenie č. 360. Vo svojom uznesení výbor vyjadril súhlas s návrhom vlády na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, tlač 1274 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 zákona č. 443/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky zvoliť Petra Kubov, Kuboviča za predsedu Úradu vlády, Úradu pre verejné obstarávanie na päťročné funkčné obdobie odo dňa nasledujúceho po vykonaní voľby v Národnej rade Slovenskej republiky. Navrhol verejné hlasovanie použitím technického zariadenia v rokovacej sále v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov zo 17. jún 2011. Informácia výboru pre hospodárske záležitosti o prerokovanie návrhu na voľbu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie vrátane návrhu uznesenia Národnej rady bola schválená uznesením výboru č. 361 z 27. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výboru a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, pán minister, vážené poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu pod tlačou 1284 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že o výsledku prerokovania bude informovať Národnú radu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 142. schôdza dňa 27. októbra 2022. Uznesením č. 624 odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona schváliť.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 8:55 - 8:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som prečítala informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1282).
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1338 z 25. októbra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1282) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 66. schôdzi dňa 09. novembra 2022. Výbor svojim uznesením č. 176 z 09. novembra 2022 súhlasil s návrhom vlády na skrátené ...
=====
Skryt prepis
 

8.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel ozrejmiť, že pri hlasovaní č. 103, pri tlači 1230 ma vykázalo ako neprítomného, chcel som hlasovať "za".
A zároveň, zároveň by som chcel podať námietku pri hlasovaní č. 182, bolo to teda počas hlasovania, kedy pán podpredseda nechcel k tomu viesť nejakú diskusiu, považujem to hlasovanie za zmätočné, nakoľko bolo označené tlačou, nesprávne číslo tlače na obrazovke, a tým pádom nebola prijatá spoločná správa, pokiaľ viem. Čiže bolo tam číslo tlače 1142, ktoré teda neexistovalo, a správne číslo tlače bolo 1042, takže len pre informáciu, ale zákon je schválený. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.11.2022 17:25 - 17:25 hod.

Mierna Anna
Ďakujem pekne za slovo. Pri tlači 1231 som bola vykázaná, že som nehlasovala. Bola som "za". Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.11.2022 17:25 - 17:25 hod.

Kyselica Lukáš
Tiež pri tlači 1280, hlasovaní č. 189 som vykázaný ako neprítomný. Chcel som hlasovať "za".
Skryt prepis