Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

27.10.2022 o 10:40 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

27.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja poviem len toľko, že ďakujem pánovi poslancovi Potockému za jeho pozmeňujúci návrh. Samozrejme, že sme o ňom diskutovali už v posledných dňoch a myslím si, že je to vylepšenie tejto novely zákona. Takže odporúčam hlasovať zaň.
A ešte raz veľmi pekne ďakujem za podporu tohto, tejto novely zákona a myslím si, že prinesie úžitok, či už dnešnej opozícii, alebo dnešnej koalícii. Vieme, že môže sa to hocikedy vymeniť, ako už to býva v politickom živote, a myslím si, že je dôležité, že občania tejto krajiny budú môcť mať lepší prístup k informáciám o jej fungovaní.
Takže ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 10:40 - 10:40 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja mám k predmetnému návrhu zákona tiež jeden doplňujúci návrh. Najprv vám prečítam dôvody, ktoré ma k tomuto viedli, a potom samotné znenie toho pozmeňujúceho návrhu.
Ako bývalý novinár, ktorý žiadosti na základe infozákona využíval pri svojej práci, som pozorne sledoval avizované novely tohto zákona, ktoré v posledných rokoch pripravovalo ministerstvo spravodlivosti. Osobitne ma zaujímala otázka rozšírenia personálnej pôsobnosti tohto právneho predpisu na nové subjekty a jasné a jednoznačné vymedzenie rozsahu ich informačnej povinnosti.
Prvú zásadnú zmenu infozákona v tomto smere ministerstvo posunulo do pripomienkového konania už v roku 2017, bohužiaľ, dodnes sa nedostala do parlamentu. Preto som rád, že kolegovia poslanci predložili vlastnú novelu, ktorá okrem iného prináša novú definíciu tzv. povinnej osoby.
Po konzultáciách s nimi som sa rozhodol podať doplňujúci návrh. Jeho účelom je vyplniť jednu dieru infozákona, ktorú povinné osoby často využívali na odmietnutie žiadosti občanov a mimovládnych organizácií o sprístupnenie informácií. Ide o ustanovenie o obmedzenej informačnej povinnosti limitovanej iba na informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. Problém je v tom, že niektoré povinné osoby, a to aj obchodné spoločnosti v stopercentnom vlastníctve štátu alebo samospráv, vykladajú pojem verejné prostriedky tak úzko, že žiadateľom nesprístupňujú skoro žiadne informácie. Navrhujem preto, aby si túto výnimku už povinné osoby vo výlučnom vlastníctve štátu, obce alebo územného celku, vyššieho územného celku nemohli uplatňovať. V ich prípade má totiž požiadavka na ich úplnú transparentnosť a posilnenie verejnej kontroly silnú legitimitu, ktorá nemôže byť rozumne spochybňovaná.
Zmyslom môjho návrhu je odstrániť hlbokú priepasť medzi možnosťami verejnej kontroly a objemom verejných prostriedkov, s ktorými nakladajú verejné podniky. Mal by tak skončiť absurdný stav, v ktorom sa občan môže dostať k akejkoľvek informácii o obchodných spoločnostiach, teda k akejkoľvek informácii o hospodárení malých obcí s rozpočtom v tisíckach eur, ale sú mu utajené obdobné informácie o obchodných spoločnostiach v spoločnom vlastníctve obcí, napríklad vodárenských spoločností, ktoré majú výnosy v desiatkach miliónov eur.
Môj návrh vychádza z jednoduchého princípu, že v odôvodnenom zmysle je vlastníkom, resp. akcionárom podniku so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo samospráv každý občan a má preto plné právo na informácie o nakladaní s jeho prostriedkami. Moja legislatívna iniciatíva ale nie je len politickým rozhodnutím o tom, že takáto právna úprava je spoločensky potrebná. Podnetom k nej sú aj viaceré rozhodnutia súdov, podľa ktorých majú verejné podniky podľa infozákona plnú informačnú povinnosť. Tieto súdne rozhodnutia aj ďalšie motívy, ktoré ma viedli k doplneniu novely skupiny poslancov, vyššie uvádzam v odôvodnení k doplňujúcemu návrhu.
Teraz, pán predsedajúci, prečítam doplňujúci návrh.
Takže, doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Potockého k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1173).
V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Toto obmedzenie povinnosti sprístupňovať informácie sa nevzťahuje na povinné osoby podľa § 2 ods. 3, v ktorých majú povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 samostatne alebo spoločne výlučnú priamu alebo nepriamu účasť."."
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Ako som už spomenul, počas prerokovávania tohto návrhu zákona v parlamente došlo k rokovaniam s niektorými ministerstvami, ktoré zareagovali na ustanovenia tohto zákona a po viacerých rokovaniach, najmä s ministerstvom financií, ministerstvom spravodlivosti, došlo k dohode na určitých úpravách, ktoré som podal prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý by som teraz rád predniesol.
Ide o to, ide najmä o to, o spresnenia niektorých ustanovení. Asi to nebudem úplne komentovať. Niektoré sú legislatívno-technické úpravy, o povinných osôb, o čiast... o... v prípade, že nevyhovie povinná osoba a podobne. Na prípadné otázky môžem odpovedať v rozprave.
Čiže prečítam teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 1173).
1. V čl. I v bode 1 v § 2 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Povinnými osobami sú ďalej zdravotné poisťovne. Poznámka 2a)"
2. V čl. I v bode 2 v § 3 ods. 1 sa za slová „k dispozícii," vkladá slovo „najmä".
3. V čl. I bod 3 znie:
„3. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Ak to technické podmienky povinnej osoby umožňujú, povinná osoba zabezpečuje zverejňovanie a sprístupňovanie informácií aj ako otvorené údaje vo formáte umožňujúcom automatizované spracovanie.
(5) Osoba, ktorá získala zverejnené alebo sprístupnené informácie v súlade s týmto zákonom, je oprávnená ich ďalej šíriť. Ak sa informácie získané sprístupnením alebo zverejnením podľa tohto zákona ďalej šíria v pôvodnom obsahu, šíriteľa nemožno postihnúť alebo voči nemu uplatňovať nároky; to neplatí, ak žiadateľ šíri
a) informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové záznamy a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby sprístupniť tieto informácie žiadateľovi,
b) osobné údaje, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby sprístupniť osobné údaje žiadateľovi,
c) informácie, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou podľa § 11 ods. 1 písm. a) alebo so súhlasom osoby podľa § 11 ods. 1 písm. c)."."
Bod 4 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bod 4 znie:
„4. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Informáciou je akýkoľvek obsah v akejkoľvek forme zaznamenaný na akomkoľvek hmotnom nosiči, najmä obsah písomného záznamu v listinnej podobe, obsah písomného záznamu uloženého v elektronickej podobe alebo obsah záznamu v zvukovej, obrazovej alebo audiovizuálnej podobe."."
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Bod 5 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bod 6 znie:
„6. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Vykonávanie kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov, odvolávka 24b), nemôže byť dôvodom na nesprístupnenie informácie, ktorá vznikla pred začatím kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy, poznámka 24b)".".
Bod 6 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bode 7 v § 11a ods. 1 sa za slovo „mohlo" vkladá slovo „tejto".
7. V čl. I bode 7 v § 11a odsek 2 znie:
„(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa neuplatní, ak žiadateľ požaduje od povinnej osoby podľa § 2 ods. 3 informácie, ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu iným ako majetkom povinnej osoby podľa § 2 ods. 3, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie."
Bod 8 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bod 8 znie:
„8. Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Dôvodom na nesprístupnenie informácie nie je skutočnosť, že informácia je
a) uvedená v zmluve, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a,
b) uvedená v zmluve, o ktorej sa zverejňuje informácia o uzatvorení zmluvy podľa § 5a ods. 3, alebo
c) údajom o vyhotovenej alebo doručenej objednávke tovarov, služieb a prác alebo údajom o vystavenej alebo doručenej faktúre za tovary, služby a práce, ktorý nie je povinne zverejňovaný podľa § 5b."."
9. V čl. I sa vypúšťa bod 9.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. I bod 10 znie:
„10. V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 3 žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, je povinná do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti podať povinnej osobe podľa § 2 ods. 1 a 2, ktorá v nej má samostatne alebo spoločne aspoň väčšinovú priamu alebo nepriamu účasť, ktorá ju kontroluje alebo ktorá priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo osobe, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 spolu so žiadosťou a spisovým materiálom. Ak je povinnou osobou podľa predchádzajúcej vety zdravotná poisťovňa a ak žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, je povinná podať vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia spolu so žiadosťou a spisovým materiálom v lehote podľa predchádzajúcej vety Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky."."
11. V čl. I bod 11 znie:
„11. § 18 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Ak nie je možné určiť, ktorej osobe sa má vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia spolu so žiadosťou a spisovým materiálom podľa odseku 4 podať, osobu určí štatutárny orgán povinnej osoby podľa § 2 ods. 3.
(6) Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo osoba, s ktorou povinná osoba podľa § 2 ods. 3 uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, do 14 pracovných dní odo dňa podania žiadosti nerozhodla o nesprístupnení požadovaných informácií ani požadované informácie žiadateľovi neposkytla, vráti bezodkladne povinnej osobe podľa § 2 ods. 3 žiadosť a spisový materiál na nové vybavenie, pričom uvedie svoj právny názor a o vrátení bezodkladne upovedomí žiadateľa. Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 je právnym názorom povinnej osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo osoby, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, viazaná.
(7) Lehota na nové prejednanie a vybavenie žiadosti začína plynúť odo dňa nasledujúceho po vrátení žiadosti a spisového materiálu povinnej osobe podľa § 2 ods. 3."."
Bod 12 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I bod 13 znie:
„13. V § 19 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu a má požadovanú informáciu k dispozícii, rozhodnutím zmení rozhodnutie povinnej osobe a sprístupní požadovanú informáciu v rozsahu, v akom odvolaniu vyhovie; to platí aj pre konanie o rozklade. Ak odvolací orgán zruší odvolanie povinnej osoby a vráti jej vec na nové konanie, povinná osoba vybaví žiadosť o sprístupnenie informácie v lehote podľa § 17.
Bod 13 pozmeňujúceho návrhu. Čl. I sa dopĺňa bodom 14, ktorý znie:
"14. Za § 22g sa vkladá § 22h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023
Ustanovenie § 5a ods. 14 v znení účinnom od 1. januára 2023 sa vzťahuje aj na povinne zverejňované zmluvy zverejnené do 31. decembra 2022."."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 3 a 5 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie, keďže tento pozmeňujúci návrh ich rieši lepšie.
Ďakujem veľmi pekne a prípadné otázky môžem odpovedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán navrhovateľ, poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch.
Národná rada pridelila návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor, ako aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti a odporúčali ho schváliť. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj nebol uznášaniaschopný.
Časť IV spoločnej správy obsahuje päť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona pod tlačou 1173a bola schválená uznesením ÚPV z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovolím si predložiť alebo odôvodniť novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1173).
Nebudem hovoriť o tom veľa. Je to zákon, ktorý už je v druhom čítaní, a účelom tejto novely je upraviť niektoré ustanovenia tak, aby sa tento zákon, aby tento zákon jasne určoval, na koho sa vzťahuje, a aby pri žiadaní o informácie niektoré hlavne štátne organizácie a organizácie v štátnom vlastníctve nemali zámienku, nemali výhovorku, aby sa spod pôsobnosti tohto zákona vyvliekli. Je to, je to agenda, ktorú vlastne sme mali aj v programovom vyhlásení vlády, ktorú sme mali teda viacero strán, možnože aj takmer všetky vo svojich volebných programoch, že chceme zlepšiť fungovanie infozákona, chceme zlepšiť prístup k informáciám pre občanov, pre verejnosť, pre neziskové organizácie, pre aj, aj vlastne bežných občanov, aby sa dostali k informáciám.
Majetok štátu a jeho spravovanie je obrovskou témou nielen pred voľbami, ale aj počas každého funkčného obdobia a občania často právom kritizujú zákon o prístupe k informáciám, že má určité medzery, že dovoľuje niektorým organizáciám nájsť zámienky, prečo neposkytnú informácie, prečo tvrdia, že sa k nim nemôžu dostať alebo sa na ne žiadosti nevzťahujú. A týmto, tomuto by sme teda v tom, týmto, touto novelou zákona radi predišli.
Na druhej strane novela upravuje aj, alebo predchádza určitým šikanóznym požiadavkám. Ide najmä o informácie, ktoré štátne organizácie alebo štát nemajú, ale keďže dostali žiadosť o ich poskytnutie, museli by ich vypracovať, čiže dajme tomu rôzne analýzy a štúdie, ktoré ešte nie sú hotové, nie sú k dispozícii, ale vlastne infožiadosť žiada o ich vypracovanie. Tak takémuto niečomu by sme chceli zamedziť, pretože si myslíme, že nie je na to dôvod, aby sa vyrábali rôzne štúdie len preto, že niekto o to požiada, a v skutočnosti ani štát ich nepotrebuje.
Takže toľko zhruba k tomuto, k tejto novele zákona. Myslím si, že je to v záujme každého občana tejto krajiny, aby zákon o prístupe k informáciám bol čo najlepší, čo najširší, aby pokrýval čo najviac oblastí, a preto verím, že tak ako pri mnohých iných zákonoch sa zhodneme naprieč politickým spektrom v tomto parlamente na schválení tejto novely.
Viem o viacerých pozmeňujúcich návrhoch. Ja tiež mám jeden, ktorý potom uvediem osobitne. A verím, že aj tieto pozmeňujúce návrhy prispejú k zlepšeniu znenia zákona o prístupe k informáciám a že jednoducho zlepšia informovanosť občanov o fungovaní tejto krajiny.
Takže ďakujem za podporu a verím, že tento zákon bude prijatý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej a Jozefa Hlinku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1180).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1602 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1180) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 231 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.10.2022 9:55 - 9:55 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
No, vyhecoval si ma, Marián, nechcel som vôbec reagovať, ale taký podliak, ako si ty za tým, za tým príjemným, kultivovaným, slušným prejavom, sa len tak často nevidí. Tak ty... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím bez osobných invektív. (Reakcia z pléna.) Bez osobných, kolegovia, bez osobných invektív.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
... sa len tak často nevidí. Ty si povedal, že vy ste to nemohli vetovať, resp. Matovič povedal, že nemohli, že ste nemohli vetovať, lebo je to v PVV. A my sme vám tento, toto vaše klamstvo vyvrátili, pretože Igor Matovič sa v tej relácii, resp. v správach v tom šote vyjadroval o zvyšovaní daní z externalít a z liehu a z hazardu, že toto vy nebudete môcť vetovať, a nie rodinný balíček. A to, že vy ste tu teraz celý internet zaplavili tým, že vy ste to vraj nemohli vetovať a vy sa toho teraz chytáte a to ešte stále tu teraz tvrdíš, je obyčajné klamstvo.
No a ešte ti poviem ďalšiu vec. Ty tvrdíš, že toto pomáha len bohatým deťom Tak ja sa ťa pýtam, ty vieš, čo je pre rodinu, kde zarába – v tom lepšom prípade – otec 600 v čistom a matka je na podpore, ty vieš, čo znamená pre nich 140 eur a ďalších 60 rodinný prídavok? To je manna z neba. To je to, čo vy nevidíte, pretože vaši kamoši z J&T a z EPH a z Dusla Šaľa, ktorým ste odpustili 60 mil. euro na poplatkoch na SPP, si to, si to, oni si to, oni to potrebujú, lebo oni vraj vyrábajú hodnoty, oni potrebujú vašu pomoc, ale títo ľudia, ktorí zarábajú 500 eur v čistom, ju nepotrebujú. Toto tvrdíš ty, Marián, to ty si na strane tých, ktorí by sa mali v tomto ťažkom období podeliť s chudobnými ľuďmi o svoje bohatstvo.
A ty so svojím šéfom im ešte odpustíš 60 mil. eur na tranzitných poplatkoch. Pokútnym spôsobom tu Kazda dával pozmeňovák v poslednej sekunde. A vy tu hovoríte o transparentnosti, vy sa tu tvárite na Ježiškov, vy sa tu tvárite na tých úplne najsolídnejších. Ja ti poviem, že to, akí ste solídni a super slušní, vám ukázali ľudia vo včerajšom IPSO prieskume, máte štyri percentá mínus. Ja vám hovorím, že budete ich mať do roku 2024 o ďalšie štyri menej.
A poslednú vec, ktorú som ti chcel, Marián, povedať, je, že ak ty hovoríš, že toto sa tu opravuje na poslednú chvíľu a na poslednú sekundu, tak si spomeň, čo urobila úplne najskvelejšia ministerka spravodlivosti na celej zemeguli Mária Kolíková, musela ústavu opravovať, ústava sa opravovala rýchlo, pretože spôsobila chaos medzi sudcami, pokiaľ išlo o ich odchod do dôchodku. Tak mi tu nehovor, že akí ste vy úplne solídni, slušní a úplne najkrajší, lebo nie ste. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Mariánko, to, čo si predviedol, je krásna politická propaganda pred voľbami. Opäť si zavádzal, tak ako, pozeral som s Matovičom reláciu, opäť si zavádzal, Marián.
Mňa zaujali tri veci. Prvá vec je, že opäť si do toho zaplietol Matoviča. Vy ste syndrómom Matoviča tak postihnutí všetci v tej SaS-ke, že to nie je, že to nie je naozaj normálne. Mariánko, ty tu rozprávaš o tom, že Matovič ide pomáhať bo-ha-tým a na chudob... chudobným nie, že tento zákon. To nie je pravda, to nie je pravda.
Marián, úprimne ti poviem, ale fakt úprimne, vy ste v tej opozícii, mne je jedno, lebo ja si tam neprídem, teda nepríde ku mne Peter Pellegrini a nediktuje mi a nerozpráva sa s vami, ako máte hlasovať. Mne, Marián, nezakričal Fico nikdy v živote, Viskupič, karty vytiahnite! Ale toto, čo, Marián, ty predvádzaš aj tu, čo si to, čo si tu predviedol, tu znôšku klamstiev a fabulovania len preto, aby si pošpinil tento zákon, aby si pošpinil Matoviča. Lebo SaS hovorila, nikto nikdy nešiel v tomto zákone proti SaS. Vy ste ten zákon nevetovali. Ale opakuješ si stále tú istú formulku, že to bolo proti SaS, že SaS s tým nesúhlasila. No keď ste s tým nesúhlasili, tak ste to mali vetovať. Ešte raz, toto je taká propaganda politická, predvolebná, čo robíš, že... Že ti nie je hanba!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
No, Marián, ja len chcem zareagovať na to, že tvoja kritika, ktorá odznela na začiatku tvojej rozpravy, je troška neúprimná, pretože ja sedím na školskom výbore a pracujeme tam a stretávali sme sa aj ohľadom tohto zákona. Bolo treba pripraviť aplikáciu na ministerstve školstva, resp. pardon, pripraviť to na ministerstve školstva a aplikáciu mali na starosti ľudia z ministerstva financií. Povedali nám na výbore, že na to potrebujú pol roka, ale váš minister školstva to blokoval, blokoval, blokoval, posúval, až sa to nestíhalo. Čiže jasné, to krúžkovné sa pretransformovalo a pretransformuváva, ale tak ako povedal môj predrečník, tie rodiny o tie peniaze neprídu.
Vyčítal si, ako sa prijímajú zákony, v akom strese a akom chvate a že potom sa musia opravovať. No tak chcem ti pripomenúť, že napríklad v kilečku, pamätáš si, strana odborníkov akú spravila chybu? Že sme prišli ako štát o milióny eur a muselo sa to opravovať. Takže na jednu stranu kritizuješ, na druhú stranu mlčíš. Treba to zobrať takto.
A ľudia, ktorí mali pripravovať tú aplikáciu, to sú ľudia, ktorí, keď si pamätáš tú medializovanú kauzu, kde pripravili niečo, čo, za čo Pellegrini platil 15 miliónov eur, tak oni to pripravili za 28-tisíc eur. Tak tí istí ľudia, tí šikovní ľudia z ministerstva financií to mali pripraviť. Len čakalo sa na to ministerstvo školstva a to nie a nie a nie sa rozhýbať.
Ďakujem.
Skryt prepis