Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.10.2022 o 10:25 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 10:25 - 10:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážení kolegovia, ctená snemovňa, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1496 z 15. júna 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 361 z 12. septembra 2022. A to je aj všetko. Ďakujem. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa aj hneď hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážení kolegovia, ctená snemovňa, ja chcem povedať len niekoľko viet na záver. Tiež by som chcel poďakovať za tento zákon, že ministerstvo hospodárstva, jeho vedeniu, či už bývalému, hlavne bývalému, ktoré vypracovávalo, ale aj terajšiemu za jeho podporu a chcem povedať len to, že tento zákon v podstate rozširuje a uľahčuje využívanie obnoviteľných zdrojov na Slovensku. To je jeden cieľ, ktorý dnes už nie je pre Slovensko len taký nejaký politický, legislatívny a klimatický, ale je veľmi praktický v tom, že pokiaľ sa tu nebudú rozvíjať obnoviteľné zdroje, tak budeme stále závislí na dodávke fosílnych energií, ktoré odoberáme hlavne z Ruska, teda od krajiny, ktorá nás vyhlásila za nepriateľa. Čiže je to taký životný záujem Slovenska v tejto dobe, aby tých obnoviteľných zdrojov bolo, čo najviac, aby sa čo najľahšie dali budovať. Čiže k tomu smeruje tento návrh zákona a k tomu smerujú aj tie pozmeňujúce návrhy, ktorých som bol spolupredkladateľom alebo som a ide tam o to, aby sa tie možnosti ešte rozšírili, ešte uľahčili, aby sa znížila administratívna náročnosť, aby sa zlepšili tie výpočty. Samozrejme spolupracoval som na nich aj s komunitou výrobcov obnoviteľných zdrojov dodávateľov, tak isto s ministerstvom hospodárstva a s parlamentnou legislatívou. Čiže verím, že tento zákon bude schválený a že sa naozaj podarí uľahčiť výstavbu obnoviteľných zdrojov na Slovensku. Takže prosím tiež o podporu a ďakujem za to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2022 9:40 - 9:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Prihlásil som sa do rozpravy preto, že týmto posunom časovým, ktorý vznikol kvôli neuznášania schopnosti Národnej rady minulý týždeň sa vlastne termíny, ktoré boli v tomto zákone a aj v pozmeňujúcich návrhoch musia posunúť, musia zmeniť, čiže došlo k stiahnutiu niektorých pozmeňujúcich návrhov a namiesto nich teda chcem prečítať nové znenie dvoch pozmeňujúcich návrhov, ktoré toto opravujú, aby nám nevznikol legislatívny chaos. Takže v prvom rade doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1033).
V súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám doplňujúci a pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny:
V čl. IV sa slová „1. novembra 2022" nahrádzajú slovami „1. decembra 2022". V tejto súvislosti v čl. 1 v 97. bode v § 18m v nadpise a v texte a v čl. II v 88. bode v § 38ae v nadpise sa slová „1. novembra 2022" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. decembra 2022" v príslušnom tvare a slová „31. októbra 2022" vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „30. novembra 2022" v príslušnom tvare.
Takže asi odôvodňovať nemusím, je z toho zrejmé, že ide len o zmenu termínu platnosti.
Teraz druhý pozmeňujúci návrh. Doplňujúci a pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Petra Libu
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1033).
Čiže tu je to v podstate identický pozmeňujúci návrh ako bol podaný v rozprave, len sme ho medzitým stiahli a podali sme ho v novom znení, kde sa zmenil iba termín v treťom bode. Čiže prečítam tie tri body.
V predmetnom návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
1. V čl. 1 bod 7 znie:
Bod 7. V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová ,,jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia" a vkladajú sa slová „menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia".
Bod 2. V čl. 1 v bode 47 § 8a odsek 2 znie:
„(2) Záruka pôvodu elektriny je doklad preukazujúci, že elektrina bola vyrobená v zariadení na výrobu elektriny zo zdroja uvedeného v záruke. Záruka sa používa na účely preukázania, že daný podiel alebo množstvo elektriny boli vyrobené zo zdroja energie uvedeného v záruke."
Bod 3. , ktorý teda jediný je pozmenený v termíne. V čl. 1 v bode 97 sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Ustanovenie § 2 ods. 3 písm. d) v znení účinnom od 1. decembra 2022 sa vzťahuje iba na nové zariadenia výrobcov elektriny uvedené do prevádzky po 1. decembri 2022."
Doterajšie odseky 1 až 11 sa primerane prečíslujú.
Ďakujem pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len veľmi krátko by som chcel zareagovať a povedať dve veci. Iste ste si všimli, že v čase tých protestov, hlavne toho druhého protestu v nedeľu, tam rečník veľmi vulgárne nadával na všetkých poslancov Národnej rady, a to hneď viackrát a vyzýval na násilie voči nim, čo si tiež nemyslím, že v tejto situácii tej komunite prospieva a najmä nie vtedy, keď od nás teda chce, aby sme zahlasovali za tento zákon. To je po prvé a po druhé, ja by som bol rád, ak by sme sa v zajtrajšej rozprave venovali napr. aj tomu, že či vy považujete situáciu, ak by takýto zákon na Slovensku bol, alebo ak by boli registrované partnerstvá, či nebodaj manželstvá homosexuálnych párov by boli povolené, či by nedošlo k tejto vražde, lebo ja si osobne myslím, že toto súvis nemá. Čiže prepnutý šialenec sa nájde v akejkoľvek krajine a nemyslím si, že toto je práve spúšťačom tejto vraždy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolega Juraj, súhlasím s tvojimi slovami aj ja som si užil svoje a užívam útoky, nevraživosť a nenávisť od progresívnych liberálov ako je to hrôza, čo oni dokážu vypustiť zo svojich úst. Vyprosím si, aby určitá skupina ľudí hádzala vinu za vraždu dvoch mladých ľudí, hlavne na nás kresťanov, ktorí s vraždou nevinných mladých ľudí nemáme nič spoločné. Je odporné, keď ľudia s inou orientáciou obviňujú hlavne kresťanov a dokážu nám hádzať vinu, že máme krv týchto nevinných ľudí na rukách. Mali by zvažovať slová, keď žiadajú, aby sme my boli tolerantní, a to my sme. Ja osobne som nikomu z inak orientovaných ani raz nevynadal, svoj názor si poviem, rozprávať ho aj budem, ale nikdy sa neznížim k tomu, čo predvádzajú oni. Ešte pred vraždou som mal jednu skúsenosť s nemenovaným liberálnym umelcom a jeho partnerom, a to bolo niečo hrozné. Ešte pred vraždou som sa obával, som sa obával, že ako to skončí. Minimálne som počítal s tým, že k nejakému ručnému incidentu dôjde, takže som rád, že som z tohto rozhovoru odišiel so zdravou kožou. Bolo to nepríjemné, bol to rozhovor inak orientovaných ľudí plný nadávok, ukazovania fakerov. Toto bola tá tolerancia, pár dní na to sa stala táto hnusná, odporná vražda, ktorú odcudzujem, za názor nikto nemôže siahnuť na život druhého človeka.
Ja chcem z tohto miesta poprosiť aj pani prezidentku Čaputovú, aby zvažovala niektoré svoje vyjadrenia.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:55 - 18:55 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Podobne ako to, na čo to pán poslanec Gyimesy vo svojej debate, takisto ja som zaregistroval nejaké slovné ataky aj na svoju adresu. Je pravda, že po tejto tragédii, po tejto odpornej vražde boli určité slovné útoky adresované väčšine mnohým kresťanským aj konzervatívnym politikom. Ja som veľmi rád, že teraz títo ľudia, ktorí zostali v tejto miestnosti veľmi konštruktívne a citlivo debatujeme o tejto téme a snažíme sa nájsť určitú zhodu a kompromis a upokojiť situáciu, a to si veľmi cením, pretože my politici, by sme mali v tejto dobe veľmi vážiť slová a nepodnecovať rôzne nenávistné prejavy voči akejkoľvek komunite. Takže ďakujem za váš prístup a za túto diskusiu vďaka.
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:40 - 18:40 hod.

Potocký Milan
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Podobne ako načrtol pán poslanec Gyimesi vo svojej debate, tak isto ja som zaregistroval nejaké slovné ataky aj na svoju adresu, je pravda, že po tejto tragédii, po tejto odpornej vražde boli určité slovné útoky adresované...
=====
Skryt prepis
 

18.10.2022 18:40 - 18:40 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegyne, kolegyne, kolegovia, musím sa vyjadriť k tejto téme, pretože si myslím, že od júna, od kedy sme predložili zákon, ktorý hovoril o tom, aby sa nevešali dúhové vlajky na štátne budovy, som v téme až po uši. A odznelo aj v tejto rozprave, ale aj v celej tej diskusii mnoho neprávd, mnoho poloprávd a aj pravda a medzičasom sa stala tragédia, stala sa dvojnásobná vražda, ktorá celkom určite bola spáchaná z nenávisti a bola spáchaná z nenávisti k menšinám, k systému a z nenávisti k usporiadaniu, v ktorom momentálne žijeme.
Ja by som bol veľmi rád, ak by sme si zopakovali aj fakty a skúsili trošku viesť túto debatu aj racionálne, hoci viem, že pre mnohých je to ťažké, ale fakty sú také, že ten pomätenec, ktorý vraždil, chcel zabiť premiéra tejto krajiny. To bol jeho prvý primárny cieľ a ja neviem, ak by sa mu tá vražda podarila, či by námestia boli plné ľudí tak ako sú teraz. Tento pomätenec chcel ďalej vraždiť Židov. A keď sa mu to nepodarilo, tak obrátil svoju pozornosť na tých, ktorí boli najzraniteľnejší, ktorí sa nevedeli brániť a zabil dvoch príslušníkov LGBTI plus komunity. Toto sú fakty. tento človek sa radikalizoval na amerických sieťach, neonacistických sieťach, v uzavretých skupinách a jeho vzormi boli masoví vrahovia zo Spojených štátov amerických a z Nového Zélandu. A v tejto súvislosti ma napadá jedna vec, ktorá tiež neodznela v tejto debate, hovorí sa o netolerantnom Slovensku. Tak sa chcem všetkých tých, ktorí to hovoria opýtať, či Spojené štáty americké sú netolerantnou krajinou v ich očiach, pretože pre liberálov sú Spojené štáty kolískou slobody a demokracie a všetkého dobrého čo moderný svet ponúka. len v tomto roku sa tam stalo 25 masových vrážd. V Spojených štátoch za masovú vraždu považujú taký čin, keď zomrie viac ako 4 ľudia. Budeme hovoriť o Novom Zélande, kde prepnutý magor zabije 50 ľudí v mešite ako o netolerantnej krajine? Budeme hovoriť napríklad o Nórsku ako 40x netolerantnejšej krajine ako je Slovenská republika, pretože tam jeden šialenec zabil 80 ľudí? Asi nie. My sa nemôžme považovať za netolerantnú krajinu a ja ju za takúto osobne ani nepovažujem.
To, čo o tejto dvojnásobnej vražde sa vyplavilo, neboli výzvy k láske a k tolerancii, čiže potom čo od nás žiadajú LGBTI aktivisti a liberálni politici a liberálne a progresívne médiá. To, čo sa spustilo, bol jeden obrovský hejt. Bola to jedna obrovská vlna nenávisti a ukazovanie prstom na všetkých, ktorí za to vraj môžu. A to boli konzervatívci, konzervatívni poslanci, konzervatívni politici, boli to farári, boli to biskupi, bola to cirkev, boli to všetci tí, ktorí sú na druhom ideologickom brehu. A toto musíme odmietnuť tiež a to dúfam, že toto odmietnu aj naši liberálni kolegovia, ktorí predkladajú tento zákon.
Ja sa neobávam použiť ani výraz, že došlo až doslova k progresívnemu extrémizmu, pretože ste počuli isto všetky tie vyjadrenia aktivistov, ktorí hovorili o tom, že si kúpia deviatku, o tom ako je kresťanstvo založené na nenávisti a o tom, že ako sme my všetci prispeli k tejto dvojnásobnej vražde. Nie je to pravda. Za túto dvojnásobnú vraždu môže v prvom rade ten vrah a jeho rodina. A to, prečo si to nevšimli skôr, napríklad v školách kde chodil, ktoré navštevoval, alebo prečo si to nevšimli jeho rodičia a to nenahlásili. Neposlali syna k psychológovi, k psychiatrovi , to už nech je na ich duši.
Pani prezidentka sa vyjadrila na proteste, že verejný priestor je zaplavený nenávisťou. Áno, môžem potvrdiť, súhlasím na 100 %, že verejný priestor po vražde bol zaplnený nenávisťou a dovoľte, aby som vám jeden takýto príklad aj prečítal. V nedeľu mi jeden istý Martin, ktorý má 26 rokov, LGBTI aktivista z Bratislavy napísal toto: Odpad roka, škoda, že neodbachli tvojho syna, možno by si sa konečne zamyslel, ty maďarská spodina. A keďže to nebolo dosť, tak mi večer o piatej napísal, škoda, že ho niekto v škole nerozkope, napríklad preto, že je maďarský potkan. Toto, toto, dámy a páni, je liberálna tolerancia, slušnosť a toto je to, čo oni prezentujú. Toto je to, čím oni bojujú proti nenávisti. Nenávisťou. A toto poďme všetci spoločne odmietnuť, pretože ak jedna strana chce niečo, čo sama nerobí, tak si myslím, že to je minimálne trošku farizejské.
Pani prezidentka veľmi citlivo vníma túto situáciu, veľmi citlivo vníma všetko čo sa deje v krajine, najmä to, čo sa jej nepáči. A ja veľmi citlivo vnímam svojho syna, ktorý je mojím všetkým. Môj syn, môj jediný syn je mojím pokladom. Je zmyslom môjho života, je všetkým pre čo žijem. A takýto primitívny útok na môjho syna od liberálneho človeka, ktorý požaduje od nás slušnosť, toleranciu a ktorý chce zastaviť nenávisť, je minimálne farizejské. A z tohto dôvodu teraz verejne vyhlasujem, že tento zákon nepodporím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2022 18:25 - 18:25 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec Baránik, opäť ste ukázali vo svojej rozprave vrchol nenávisti a netolerancie k ľuďom s iným názorom, aký máte vy. A pritom na druhej strane sa tvárite ako veľmi tolerantný človek k inak orientovaným. Len neprijmete názor, iný názor.
Prosím vás, neodvolávajte sa na pápeža a nevyťahujte z jeho vyjadrení a posolstiev, čo vám vyhovuje, len, len pre upresnenie, aby ste vedeli, že ako to bolo s pápežovým vyjadrením. Jeho slová boli bezohľadne zmanipulované, budem citovať: "Posolstvo o zmene prístupu pápeža Františka k homosexuálnym párom násilne prevzaté svetovými médiami nie je totiž záznamom novej pápežovej výpovede, ale montážou.", bol, bol úplne iný kontext. Vzhľadom na to, že mnohí interpretovali americký filmový dokument ako zmenu magistéria a takto manipulovej snímky, vyvodzujú závery o novom pápežovom postoji, pozrime sa bližšie na pôvodné kontexty pospájaných fragmentov štyroch viet. Homosexuáli majú právo byť v rodine, sú Božími deťmi a majú právo na rodinu. "Nikto nesmie byť vylučovaný", znie vo filme z pápežových úst a vytvára sa dvojjazyčný dojem, že by mohlo ísť o podporu tzv. homosexuálnych manželstiev a adopcií detí týmito pármi. Kontext, v ktorom pápež túto vetu vyslovil, bol však úplne opačný. Hovoril o prijatí detí s homosexuálnymi sklonmi v ich rodine. Takže to je obrovský rozdiel s tým, čo ste vy tu odprezentovali vo vašej rozprave. Takže zvažujte a majte v úcte pápeža a tiež aj Kuffovcov a hlavne Maroša Kuffu, ktorého poznám osobne, bol som niekoľkokrát v Žakovciach a klobúk dole pred takým človekom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2022 17:25 - 17:25 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Samozrejme ja nemám problém to čo je napísané v PVV-čku a myslím si, že definícia čo je v PVV za to by som nemal žiaden problém zahlasovať, aby naozaj mohli nahliadať do zdravotných kariet, aby mohli po sebe dediť. Ale chcem sa spýtať iné. Pán Dostál, chcem sa spýtať na tú notársku zápisnicu k tomu partnerskému spolunažívaniu. Ide o to, že vy tam hovoríte, že keď to chce ukončiť, tak to ukončí. Je to myslené aj tak, že môže len jedna strana ukončiť alebo ako to tam bude riešené. Ja neviem si predstaviť, že teraz sa pohádajú jedna hádka a zrazu príde za notárom jedna strana a ukončí a potom zase chce vstúpiť a zase chce vystúpiť. Nebude z toho trošku, nemalo by sa tam viacej definovať čo špecifikovať alebo pýtam sa vás ako právnika. Ďakujem.
Skryt prepis