Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.11.2021 o 11:36 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2021 11:36 - 11:37 hod.

Kozelová Monika
Páni kolegovia, ja by som vás rada pozvala cez obed do kinosály. Prídu ro... prídu rodiny mladých ľudí uväznených za marihuanu, ktorí dostali práve tie drakonické tresty, a prídu vám porozprávať o tom, akým spôsobom sa ich to dotklo aj celých rodín, ako sa rozpadali celé rodiny.
Takže prosím vás, kto máte záujem, o 12.00 hod. v kinosále stretnutie s rodinami.
Ďakujem.

(Krátka prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 10:48 - 10:50 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Taraba, je tu mnoho miest, ob... miest, obcí, ale aj teda skupín obyvateľov, ktorí sa o pamätníky vo svojom okolí naozaj starajú. Ak teda v Modre je taký stav, ako hovoríte, tak potom nie je niečo v poriadku a musím povedať, že je to vizitka aj samotnej, samotnej samosprávy.
Viete, Bradlo sa zo všetkých síl snažia domáci udržiavať, naozaj, bola som tam niekoľkokrát poznám tých ľudí odtiaľ, ktorí, ktorí sa o to naozaj pravidelne starajú, čistia to tam, upratujú to tam, čo sa dá, to opravia. Čiže toto isté, si myslím, že by mohli robiť aj domáci obyvatelia pre pietne miesto pri... teda Ľudovíta Štúra, a možno, ak odtiaľ pochádzate, možno by ste vy aj sám mohli iniciovať takúto, takúto iniciatívu v okolí, a resp. v miestnej samospráve. A určite by veľa, ak by, ak by teda naozaj všetci takýmto spôsobom pristupovali k svojim pamätníkom, ako pristupujú obyvatelia okolia Bradla k Bradlu, tak možno, možno by nevyzerali tak katastrofálne ani, ani ostatné pamätníky.
Ale teda súhlasím, že, že treba tie pamätné miesta udržiavať, a hovorím, navrhujem, že možno, ak ste odtiaľ, ja to tam nepoznám, nepoznám tam tú samosprávu, že či, či, či možno aj vy sám budete iniciovať niečo také, nejakú, možno nejakú občiansku iniciatívu. A bude to tam vyzerať fajn.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 10:37 - 10:38 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavný právny výbo... Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 10:29 - 10:32 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Ja len, že hlasovanie bude dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 10:29 - 10:31 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, tlač je to 745. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 10:17 - 10:18 hod.

Drábiková Lucia
Ďakujem pekne, pán kolega, za podporu nášmu pozmeňujúcemu návrhu.
Čo sa týka podpory osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, myslím si, že máme dosť veľké rezervy, a som veľmi vďačná, že aspoň môžme postupne robiť ďalšie kroky na to, aby im tá pomoc a podpora bola poskytovaná.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 10:13 - 10:16 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi podať v pléne pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorého cieľom je rozšíriť cieľovú skupinu, ktorej možno poskytovať sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie, ktorým je integračné centrum. Toto rozšírenie je o osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pre svoje ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
Cieľom tejto úpravy je pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré si z objektívnych dôvodov nedokážu nájsť, resp. udržať prácu a ocitajú sa tak v nepriaznivej sociálnej situácii, umožniť poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre, a tak predísť ich sociálnemu vylúčeniu alebo obmedzeniu ich schopnosti spoločensky sa začleniť a umožniť sociálne začlenenie, inklúziu týchto osôb. Prijatím tohto návrhu sa zároveň sprostredkovane vytvoria aj podmienky pre zvýšenie kvality života týchto osôb v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petry Krištúfkovej, Juraja Šeligu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707).
V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 24c úvodnej vete sa slová „podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2 písm. a), d) a i“.
Navrhovaná právna úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2022. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť.
To je koniec pozmeňujúceho návrhu a chcela by som vás týmto poprosiť o jeho podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 9:58 - 9:58 hod.

Drábiková Lucia
Ďakujem za podporu, pán kolega, a budem sa tým zaoberať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 9:48 - 9:56 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
30.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesla pozmeňujúci návrh Janky Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petry Krištúfkovej a Juraja Šeligu.
Ide totižto o to, že pomôcky, ktoré sú vrátené, sa následne môžu využívať, a cieľom tohto pozmeňovacieho návrhu je rozšíriť taxatívny výpočet oprávnených žiadateľov, ktorým môžu byť poskytnuté tieto do užívania vrátené funkčné pomôcky alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenia. Cieľom tejto zmeny je zahrnúť žiadateľov, ktorí sa vo svojej činnosti zaoberajú pomocou osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, resp. poskytujú im zamestnanie a zdravotnú starostlivosť. Popri poskytovateľovi sociálnej služby, škole, školskému zariadeniu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem, a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná, tak o ňu bude po novom môcť požiadať aj zdravotnícke zariadenie, chránená dielňa alebo chránené pracovisko, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občianske združenie, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.
Táto navrhovaná zmena nielenže smeruje k uľahčeniu života osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ale dáva aj možnosť zariadeniam, ktoré sa pomocou osobám s ťažkým zdravotným postihnutím zaoberajú, obstarať potrebné pomôcky alebo zdvíhacie zariadenia aj spomedzi skupiny vrátených funkčných pomôcok alebo zariadení. Čiže ide o to, aby tieto pomôcky nestáli v skladoch, ale boli využité a pomohli ľuďom ktorí ich potrebujú.
Dovoľte mi teraz prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petry Krištúfkovej a Juraja Šeligu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703).
„1. V čl. I sa za bod 33 vkladá nový bod 34, ktorý znie:
34. V § 41 ods. 9sa za slová „poskytovateľovi sociálnej služby,1a) vkladajú slová „zdravotníckemu zariadeniu,47a),
(ktorá znie:
47a) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“)
chránenej dielni alebo chránenému pracovisku, 47b),
(ktorá znie: „47b) § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
)
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, 47c),
(ktorá znie:
47c) § ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.)
občianskemu združeniu, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, 47 d),
(ktorá znie:
„ 47 d) § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.)
a za slová „s poskytovateľom sociálnej služby,
1a) sa vkladajú slová „so zdravotníckym zariadením, s chránenou dielňou alebo s chráneným pracoviskom, s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, s občianskym združením, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. I sa za bod 34 vkladajú nové body 35 a 36, ktoré znejú:
„35. V § 52 písm. b) sa za slová „sociálnej služby,1a) vkladajú slová „so zdravotníckym zariadením,47a),
(ktorá znie: „
47a) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
s chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom,47b),
(ktorá znie:
47b) § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“)
s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47c),
(ktorá znie:
47c) § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.“)
s občianskym združením, ktoré má za cieľ činnosti uvedené v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím 47d),
(ktorá znie: 47d) § 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“)
36. V § 52 písm. p) sa slová „inej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, zariadeniu sociálnych služieb, zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, škole a školskému zariadeniu“ nahrádzajú slovami „do užívania podľa § 41 ods. 9“.
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Koniec pozmeňovacieho návrhu.
Milí kolegovia, chcem vás poprosiť o podporu tohto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

24.11.2021 9:35 - 9:36 hod.

Kerekréti Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 760. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 792 z 8. novembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore 31. januára 2022.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis