Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 10:07 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 10:07 - 10:42 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Kokos hodinka. Zobrala som si vodu. Vážené dámy, vážení páni, prichádzam s pozmeňovacím návrhom zákona. Prijatie opatrení na zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu na obsahových platformách si vyžiadala situácia v slovenskom prostredí sociálnych sietí, kde ako opakovane ukazujú štúdie sa vyskytuje veľa obsahu ktorý je nielen v rozpore s vlastnými pravidlami prevádzkovateľov sociálnych sietí, ale aj slovenským právnym poriadkom. A prevádzkovatelia sociálnych sietí proti nemu žiadnym spôsobom nezasahujú.
V súčasnosti je nevyhnutné zaviesť také mechanizmy a opatrenia, ktoré by účinne predchádzali šíreniu teroristického obsahu v online prostredí. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online sa preto navrhuje stanoviť povinnosť poskytovateľov obsahovej služby zamedziť sprístupňovaniu takýchto obsahov.
V súvislosti s tým sa rozširuje oblasť promptnej a účinnej spolupráce regulátora s inými orgánmi štátnej správy pri výkone dohľadu nad poskytovateľmi obsahových služieb. Rovnako tak sa navrhuje zakázať sprístupňovanie obsahu a služieb podľa sankčného zoznamu Európskej únie alebo OSN.
Z dôvodu neutíchajúcej vojenskej agresie Ruska na Ukrajine vystúpi, vstúpilo do účinnosti nariadenie EÚ, ktoré zaväzuje všetkých operátorov, aby vylúčili obsahy vysielané alebo poskytovaná RAŠA TUDAY a agentúrou SPUTNIK zo svojich ponúk. V tejto súvislosti sa navrhuje stanoviť povinnosť poskytovateľ obsahovej služby uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby verejnosť nemala prístup k obsahu alebo službe ktorej poskytovanie sa takýmto spôsobom zakázalo. Okrem toho sa zároveň navrhuje rozšíriť oblasti, ktorých ohrozenie, ohrozený regulátor posudzuje pri rozhodovaní o udelení oprávnenia podľa zákona o mediálnych službách aj o oblasť národnej bezpečnosti. V nadväznosti na paralelné prijímanie novej legislatívy upravujúcej periodické a neperiodické publikácie pričom nad niektorými povinnosťami bude vykonávať dohľad priamo Rada pre mediálne služby, sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť tohto orgánu aj na oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu. Najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálnych obsahov. Pôsobnosť regulátora sa rozširuje aj v oblasti ukladania sankcií pri nesplnení povinností...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 10:07 - 10:42 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pani ministerka kultúry za to čo ste povedali, ale načo mám ja reagovať ak nie na to, čo je v prvom čítaní. Ja neviem aké sú tie vaše pripomienky a ktoré z nich budú platiť a nebudú platiť. A ktoré z nich parlament prijme alebo neprijme, na čom sa dohodnete alebo sa nedohodnete. Ja reagujem na to, čo je napísané v prvom čítaní.
A to čo som povedal o tom čo je teraz na stole je absolútna pravda. A vy ste to tiež nespochybnili, len ste povedali, že odvtedy už pretieklo veľa vody v Dunaji a isté veci sa pohli. To je jedna vec.
Poznámka k tej RTVS. No viete, my čisto v RTVS súhlasíme alebo nesúhlasíme, my musíme chrániť RTVS aj z toho dôvodu, že veď my chránime keď chránime RTVS, chránime duálny systéme. Môžu to byť také alebo onaké problémy. Ale my predsa máme chrániť duálny systém. A v tom prvom čítaní jasne, keby toto všetko prešlo čo je v prvom čítaní, ten duálny systém je ohrozený. To viete aj vy, keďže ste už tie rokovania mali ako hovoríte.
No a zase vy hovoríte o tom, že finančné krytie máte zabezpečené. Ja tak ak ste si ho ak, ak sa niečo zmenilo včera, predvčerom, pred týždňom, môže byť zabezpečené, ale naozaj to by mal niekto garantovať. Minis, minimálne minister financií by to mal garantovať, že je to zabezpečené, preto lebo jeho štátny tajomník dvakrát povedal, že to zabezpečené nie je. Ja som sa na to naozaj pýtal na výbore. Však sú tu aj živí svedkovia, ktorí tam boli. Štátny tajomník nevedel o žiadnych debatách, nevedel o žiadnych zvýšených nákladoch v prípade nového návrhu zákona o RTVS alebo teda o mediálnych službách či ako to budeme volať. Proste toto treba garantovať. Pokiaľ vy negarantujete financie, ten zákon ide do vzduchu a nie je finančne zabezpečený. To je ten základ všetkého.
Takže ako beriem to čo ste povedali chvalabohu ak to tak bude, ale hovorím reagujem na prvé čítanie. Uvidíme čo z toho čo ste povedali bude pravda na záver. navrhuje rozšíriť pôsobnosť tohto orgánu aj na oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu, najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálnych obsahov. Pôsobnosť regulátora sa rozširuje aj v oblasti ukladania sankcií pri nesplnení povinností, týkajúcich sa zamedzenia šírenia teroristického obsahu, súčasťou čoho je okrem iného možnosť zrušenia oprávnenia na poskytovanie služieb za závažné porušenie povinností vyplývajúcej z nariadenia Rady Európy 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Dôsledkom zrušenia autorizácie alebo registrácie z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorí sa nachádzajú na sankčnom zozname OSN alebo Európskej únie, ako aj dôsledkom pozastavenia alebo blokovania poskytovania obsahovej služby z ústavných dôvodov je zároveň nepriznanie práva na ochranu zdroja a s ním súvisiacu povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Dovoľte mi, aby som teraz prešla k samotnému pozmeňovaciemu, pozmeňovaciemu návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o mediálnych službách, tlač č. 762.
1. V čl. I § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Osoba zachovávajúca mlčanlivosť sa vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia bola zrušená z dôvodu podľa § 165 ods. 3 písm. b) alebo ktorej registrácia bola zrušená z dôvodu podľa § 185 ods. 1 písm. d), nemôže dovolávať práva podľa odseku 4 a ani povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na obsahovú službu, prístup ku ktorej je blokovaný podľa osobitného predpisu8 alebo ktorej poskytovanie je pozastavené podľa tohto zákona. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na informáciu, ktorú osoba zachovávajúca mlčanlivosť získala pred zrušením autorizácie, zrušením registrácie, blokovaním prístupu k obsahovej službe alebo pozastavením jej poskytovania .".
Doterajší odsek 7 sa primerane preznačí.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Napríklad § 27b zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 55/2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa, aby právo na ochranu zdroja a povinnosť zachovávať mlčanlivosť neboli priznané osobe zachovávajúcej mlčanlivosť vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia alebo registrácia bola zrušená regulátorom z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie alebo ktorej poskytovanie sa z ústavných dôvodov pozastavilo alebo blokuje.
2. V čl. I § 61 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb,29 je povinný
a) prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu30 podľa osobitného predpisu31 a oznámiť ich regulátorovi,
b) odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie32 podľa osobitného predpisu.33
(3) Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu34 zakazuje."
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 34 znejú:
29) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
30) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/784.
31) Čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2021/784.
32) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
33) Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
34) Napríklad čl. 2f a 12 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v platnom znení.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 61 ods. 2 nadobúda účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie:
Navrhovaným znením nového odseku sa zavádza povinnosť poskytovateľa obsahovej služby zamedziť sprístupňovaniu teroristického obsahu. Táto povinnosť vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Zároveň sa navrhuje zakázať poskytovateľom obsahovej služby sprístupňovať obsahy a služby podľa sankčného zoznamu. Na základe nariadenia Rady Európy 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom zneníje potrebné vylúčiť z poskytovania obsahových služieb poskytovaných pod značkami RT a Sputnik, resp. z týchto zdrojov.
3. V čl. I § 104 písm. b) sa slová „ústavného zriadenia a" nahrádzajú slovami „ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo" a na konci sa pripájajú slová „alebo násilia".
Odôvodnenie:
Navrhuje sa rozšíriť oblasti, ktorých ohrozenie regulátor pri rozhodovaní o udelení oprávnenia podľa tohto zákona posudzuje aj o oblasť národnej bezpečnosti.
4. V čl. I § 108 ods. 6 sa slovo „videí" nahrádza slovom „obsahu" a nad slová „osobitných predpisov" sa umiestňuje odkaz 56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Napríklad čl. 14 nariadenia Európskej únie 2021/784.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Navrhnutým znením sa rozširuje oblasť spolupráce regulátora s inými orgánmi štátnej správy aj pre výkon dohľadu nad poskytovateľmi obsahových služieb, ktorí sú zároveň poskytovateľmi hostingových služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Spolupráca uvedených subjektov musí byť zabezpečená tak, aby výkon dohľadu nad regulovanými subjektmi prebiehal promptne a účinne.
5. V čl. I § 109 ods. 1 druhej vete sa slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „obsahu" sa vkladá čiarka a slová „vydávanie periodických publikácií5, prevádzkovanie spravodajských webových portálov57 a poskytovania agentúrneho servisu58".
Poznámky pod čiarou k odkazom 56 až 58 znejú:
56) § 2 ods. 4 zákona č. .../2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
57) § 2 ods. 5 zákona č. .../2022 Z. z.
58) § 2 ods. 17 zákona č. .../2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I § 109 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Regulátor vykonáva dohľad aj nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vydávanie periodických publikácií, prevádzkovanie spravodajských webových portálov a poskytovanie agentúrneho servisu, ak dohľad nevykonáva iný orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.56".
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Napríklad § 22, §23 a § 25 zákona č. .../2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Pardon. (Rečníčka sa napila.)
7. V čl. I § 110 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) a § 112 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „a podľa osobitného predpisu57".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
57) § 22 a 24 zákona č. ../2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I § 110 ods. 2 písm. h) sa za slovo „sa" vkladá slovo „tých" a na konci sa pripája čiarka a tieto slová „ktorých evidenciu nevedie podľa osobitného predpisu57 iná osoba".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
57) § 3 zákona č. ../2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodom 5 až 8:
Vzhľadom na paralelnú úpravu viacerých oblastí obsiahnutých v návrhu zákona o mediálnych službách a v návrhu zákona o publikáciách napríklad zodpovednosť za obsah, transparentnosť financovania, sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť Rady pre mediálne služby aj o oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálneho obsahu, pardon, a zákazu šírenia nelegálnych obsahov.
9. V čl. I § 110 sa odsek 3 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t) pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,58
u) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu59 za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu60 za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58 až 60 znejú:
58) Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2021/784.
59) Čl. 18 nariadenia (EÚ) 2021/784.
60) Napríklad čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady Európy č. 833/2014 v platnom znení.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 110 ods. 3 písm. t) a u) nadobúdajú účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie:
V súvislosti s výkonom dohľadu a ukladaním sankcií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť regulátora.
10. V čl. I § 124 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu69 nad poskytovateľmi obsahových služieb.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
69) Čl. 8 nariadenia Európskej únie 2021/784.".
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 10:07 - 10:42 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pani ministerka kultúry za to čo ste povedali, ale načo mám ja reagovať ak nie na to, čo je v prvom čítaní. Ja neviem aké sú tie vaše pripomienky a ktoré z nich budú platiť a nebudú platiť. A ktoré z nich parlament prijme alebo neprijme, na čom sa dohodnete alebo sa nedohodnete. Ja reagujem na to, čo je napísané v prvom čítaní.
A to čo som povedal o tom čo je teraz na stole je absolútna pravda. A vy ste to tiež nespochybnili, len ste povedali, že odvtedy už pretieklo veľa vody v Dunaji a isté veci sa pohli. To je jedna vec.
Poznámka k tej RTVS. No viete, my čisto v RTVS súhlasíme alebo nesúhlasíme, my musíme chrániť RTVS aj z toho dôvodu, že veď my chránime keď chránime RTVS, chránime duálny systéme. Môžu to byť také alebo onaké problémy. Ale my predsa máme chrániť duálny systém. A v tom prvom čítaní jasne, keby toto všetko prešlo čo je v prvom čítaní, ten duálny systém je ohrozený. To viete aj vy, keďže ste už tie rokovania mali ako hovoríte.
No a zase vy hovoríte o tom, že finančné krytie máte zabezpečené. Ja tak ak ste si ho ak, ak sa niečo zmenilo včera, predvčerom, pred týždňom, môže byť zabezpečené, ale naozaj to by mal niekto garantovať. Minis, minimálne minister financií by to mal garantovať, že je to zabezpečené, preto lebo jeho štátny tajomník dvakrát povedal, že to zabezpečené nie je. Ja som sa na to naozaj pýtal na výbore. Však sú tu aj živí svedkovia, ktorí tam boli. Štátny tajomník nevedel o žiadnych debatách, nevedel o žiadnych zvýšených nákladoch v prípade nového návrhu zákona o RTVS alebo teda o mediálnych službách či ako to budeme volať. Proste toto treba garantovať. Pokiaľ vy negarantujete financie, ten zákon ide do vzduchu a nie je finančne zabezpečený. To je ten základ všetkého.
Takže ako beriem to čo ste povedali chvalabohu ak to tak bude, ale hovorím reagujem na prvé čítanie. Uvidíme čo z toho čo ste povedali bude pravda na záver. navrhuje rozšíriť pôsobnosť tohto orgánu aj na oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu, najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálnych obsahov. Pôsobnosť regulátora sa rozširuje aj v oblasti ukladania sankcií pri nesplnení povinností, týkajúcich sa zamedzenia šírenia teroristického obsahu, súčasťou čoho je okrem iného možnosť zrušenia oprávnenia na poskytovanie služieb za závažné porušenie povinností vyplývajúcej z nariadenia Rady Európy 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Dôsledkom zrušenia autorizácie alebo registrácie z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorí sa nachádzajú na sankčnom zozname OSN alebo Európskej únie, ako aj dôsledkom pozastavenia alebo blokovania poskytovania obsahovej služby z ústavných dôvodov je zároveň nepriznanie práva na ochranu zdroja a s ním súvisiacu povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Dovoľte mi, aby som teraz prešla k samotnému pozmeňovaciemu, pozmeňovaciemu návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kozelovej k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o mediálnych službách, tlač č. 762.
1. V čl. I § 17 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Osoba zachovávajúca mlčanlivosť sa vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia bola zrušená z dôvodu podľa § 165 ods. 3 písm. b) alebo ktorej registrácia bola zrušená z dôvodu podľa § 185 ods. 1 písm. d), nemôže dovolávať práva podľa odseku 4 a ani povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na obsahovú službu, prístup ku ktorej je blokovaný podľa osobitného predpisu8 alebo ktorej poskytovanie je pozastavené podľa tohto zákona. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na informáciu, ktorú osoba zachovávajúca mlčanlivosť získala pred zrušením autorizácie, zrušením registrácie, blokovaním prístupu k obsahovej službe alebo pozastavením jej poskytovania .".
Doterajší odsek 7 sa primerane preznačí.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
8) Napríklad § 27b zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 55/2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Navrhuje sa, aby právo na ochranu zdroja a povinnosť zachovávať mlčanlivosť neboli priznané osobe zachovávajúcej mlčanlivosť vo vzťahu k obsahovej službe, ktorej autorizácia alebo registrácia bola zrušená regulátorom z dôvodu, že poskytovateľ obsahovej služby je priamo alebo nepriamo financovaný teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo Európskej únie alebo ktorej poskytovanie sa z ústavných dôvodov pozastavilo alebo blokuje.
2. V čl. I § 61 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Poskytovateľ obsahovej služby, ktorý je poskytovateľom hostingových služieb,29 je povinný
a) prijať osobitné opatrenia na ochranu pred šírením teroristického obsahu30 podľa osobitného predpisu31 a oznámiť ich regulátorovi,
b) odstrániť teroristický obsah alebo znemožniť prístup k teroristickému obsahu po doručení príkazu na jeho odstránenie32 podľa osobitného predpisu.33
(3) Poskytovateľ obsahovej služby je povinný zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom ním poskytovanej obsahovej služby neumožňoval koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu alebo službe, ktorej poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu34 zakazuje."
Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 34 znejú:
29) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online (Ú. v. EÚ L 172, 17. 5. 2021).
30) Čl. 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/784.
31) Čl. 5 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2021/784.
32) Čl. 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
33) Čl. 3 nariadenia (EÚ) 2021/784.
34) Napríklad čl. 2f a 12 nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31. 7. 2014) v platnom znení.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 61 ods. 2 nadobúda účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie:
Navrhovaným znením nového odseku sa zavádza povinnosť poskytovateľa obsahovej služby zamedziť sprístupňovaniu teroristického obsahu. Táto povinnosť vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Zároveň sa navrhuje zakázať poskytovateľom obsahovej služby sprístupňovať obsahy a služby podľa sankčného zoznamu. Na základe nariadenia Rady Európy 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v platnom zneníje potrebné vylúčiť z poskytovania obsahových služieb poskytovaných pod značkami RT a Sputnik, resp. z týchto zdrojov.
3. V čl. I § 104 písm. b) sa slová „ústavného zriadenia a" nahrádzajú slovami „ústavného zriadenia, národnej bezpečnosti alebo" a na konci sa pripájajú slová „alebo násilia".
Odôvodnenie:
Navrhuje sa rozšíriť oblasti, ktorých ohrozenie regulátor pri rozhodovaní o udelení oprávnenia podľa tohto zákona posudzuje aj o oblasť národnej bezpečnosti.
4. V čl. I § 108 ods. 6 sa slovo „videí" nahrádza slovom „obsahu" a nad slová „osobitných predpisov" sa umiestňuje odkaz 56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Napríklad čl. 14 nariadenia Európskej únie 2021/784.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie:
Navrhnutým znením sa rozširuje oblasť spolupráce regulátora s inými orgánmi štátnej správy aj pre výkon dohľadu nad poskytovateľmi obsahových služieb, ktorí sú zároveň poskytovateľmi hostingových služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online. Spolupráca uvedených subjektov musí byť zabezpečená tak, aby výkon dohľadu nad regulovanými subjektmi prebiehal promptne a účinne.
5. V čl. I § 109 ods. 1 druhej vete sa slovo „a" nahrádza čiarkou a za slovo „obsahu" sa vkladá čiarka a slová „vydávanie periodických publikácií5, prevádzkovanie spravodajských webových portálov57 a poskytovania agentúrneho servisu58".
Poznámky pod čiarou k odkazom 56 až 58 znejú:
56) § 2 ods. 4 zákona č. .../2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách).
57) § 2 ods. 5 zákona č. .../2022 Z. z.
58) § 2 ods. 17 zákona č. .../2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I § 109 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Regulátor vykonáva dohľad aj nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vydávanie periodických publikácií, prevádzkovanie spravodajských webových portálov a poskytovanie agentúrneho servisu, ak dohľad nevykonáva iný orgán dohľadu podľa osobitného predpisu.56".
Poznámka pod čiarou k odkazu 56 znie:
56) Napríklad § 22, §23 a § 25 zákona č. .../2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Pardon. (Rečníčka sa napila.)
7. V čl. I § 110 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) a § 112 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „a podľa osobitného predpisu57".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
57) § 22 a 24 zákona č. ../2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I § 110 ods. 2 písm. h) sa za slovo „sa" vkladá slovo „tých" a na konci sa pripája čiarka a tieto slová „ktorých evidenciu nevedie podľa osobitného predpisu57 iná osoba".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
57) § 3 zákona č. ../2022 Z. z.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie k bodom 5 až 8:
Vzhľadom na paralelnú úpravu viacerých oblastí obsiahnutých v návrhu zákona o mediálnych službách a v návrhu zákona o publikáciách napríklad zodpovednosť za obsah, transparentnosť financovania, sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť Rady pre mediálne služby aj o oblasť periodických publikácií a agentúrneho servisu najmä vo veciach týkajúcich sa transparentnosti financovania a zákazu šírenia nelegálneho obsahu, pardon, a zákazu šírenia nelegálnych obsahov.
9. V čl. I § 110 sa odsek 3 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t) pôsobiť ako orgán dohľadu nad vykonávaním osobitných opatrení podľa osobitného predpisu,58
u) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu59 za porušenie povinností podľa § 61 ods. 2,
v) ukladať sankcie podľa osobitného predpisu60 za porušenie povinností podľa § 61 ods. 3.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 58 až 60 znejú:
58) Čl. 5 nariadenia (EÚ) 2021/784.
59) Čl. 18 nariadenia (EÚ) 2021/784.
60) Napríklad čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady Európy č. 833/2014 v platnom znení.".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie čl. I § 110 ods. 3 písm. t) a u) nadobúdajú účinnosť 7. júna 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie:
V súvislosti s výkonom dohľadu a ukladaním sankcií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2021/784 z 29. apríla 2021 o riešení šírenia teroristického obsahu online sa navrhuje rozšíriť pôsobnosť regulátora.
10. V čl. I § 124 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) informácie o výkone dohľadu podľa osobitného predpisu69 nad poskytovateľmi obsahových služieb.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
69) Čl. 8 nariadenia Európskej únie 2021/784.".
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 9:37 - 9:37 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem aj za faktické poznámky. Boli to odborné pozmeňovacie návrhy, ktoré vychádzali z dielne ministerstva kultúry, takže stručne poviem, pani Laššáková, že áno znamená, ale viac povie pani ministerka potom. Dobre? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 9:18 - 9:36 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, milí kolegovia, kolegyne, poslanci, ja sa vopred ospravedlňujem, že budem dlhšie čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh dokonca dva také návrhy, ktoré boli podané v spolupráci s ministerstvom kultúry podávam tie pozmeňujúce návrhy ja a spoločne s Milanom Vetrákom. Boli zverejnené a podané už myslím pred vyše týždňom tak, aby som nezdržiaval tak sa obmedzím nebudem čítať odôvodnenia, tie máte a prečítam len samotné znenie tých pozmeňujúcich návrhov. Takže ten prvý má dohromady 18 bodov. Budem čítať bod po bode postupne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o
mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. 1 § 24 ods. 6 prvej vete sa vypúšťa slovo „najmä".
2. V čl. 1 § 30 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1. verejnoprávneho vysielateľa,".
3. V čl. 1 § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Verejnoprávny terestriálny multiplex je terestriálny multiplex obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa, rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa alebo iných obsahových služieb verejnoprávneho vysielateľa, prípadne ďalších služieb verejnoprávneho vysielateľa vrátane hlasových služieb verejnoprávneho vysielateľa upravených na spoločné šírenie.".
Nasledujúce odseky sa primerane preznačia.
4. V čl. 1 § 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Verejnoprávny terestriálny multiplex v televíznom pásme
(1) Verejnoprávny terestriálny multiplex sa poskytuje v jednej frekvenčnej vrstve televízneho pásma, ktorú na tieto účely určí úrad všeobecne záväzným právnym predpisom; frekvenčné vyhradenia tvoriace takú frekvenčnú vrstvu sa prideľujú ako ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie.
(2) Poskytovateľ multiplexu s terestriálnym prevádzkovým povolením na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu obsadí verejnoprávny terestriálny multiplex na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa prednostne vysielaním televíznych programových služieb a inými obsahovými službami tohto verejnoprávneho vysielateľa; o rozsahu potrebnej verejnej kapacity multiplexu a o spôsobe jej využívania verejnoprávnym vysielateľom vrátane kompresie dátového toku a kódovania signálu rozhoduje tento verejnoprávny vysielateľ.
(3) Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená podľa odseku 2, poskytovateľ multiplexu písomne oznámi verejnoprávnemu vysielateľovi voľnú verejnú kapacitu multiplexu a na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa obsadí voľnú verejnú kapacitu multiplexu vysielaním rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa.
(4) Verejnú kapacitu multiplexu, ktorá nie je obsadená podľa odsekov 2 a 3, môže poskytovateľ multiplexu na vlastný účet, vo vlastnom mene a s predchádzajúcim písomným súhlasom verejnoprávneho vysielateľa ponúkať tretím osobám, najviac však na čas dohodnutý s verejnoprávnym vysielateľom. Verejnoprávny vysielateľ môže svoj písomný súhlas podľa prvej vety kedykoľvek písomne odvolať, a to aj s časti; na tento účel je poskytovateľ multiplexu povinný pri uzatvorení zmluvy o podmienkach šírenia služby s tretími osobami využívajúcimi verejnú kapacitu multiplexu dohodnúť aj lehotu ukončenia šírenia ich služby, ktorá nesmie byť dlhšia ako deväť mesiacov odo dňa doručenia písomného odvolania súhlasu verejnoprávneho vysielateľa poskytovateľovi multiplexu.
(5) Poskytovateľ multiplexu je povinný s verejnoprávnym vysielateľom, pokiaľ požiada o obsadenie verejnej kapacity multiplexu, uzatvoriť zmluvu o podmienkach šírenia jeho služby vo verejnoprávnom terestriálnom multiplexe.".
5. V čl. 1 § 41 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
6. V čl. 1 § 119 ods. 4 sa za slovo „voľbe" vkladajú slová „predsedu rady
======= ... v čl. I § 41 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
6. V čl. I § 119 ods. 4 sa za slovo „voľbe" vkladajú slová „predsedu rady a".
7. V čl. I § 128 ods. 2 písm. a) sa slová „zaviazal jeden alebo" nahrádzajú slovom „zaviazali".
8. V čl. I § 130 ods. 1 a 2 sa za slová „s kódexom alebo" vkladajú slová „týmto zákonom alebo".
9. V čl. I § 209 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a jedna vysielacia sieť na vysielanie programovej služby s regionálnymi mutáciami".
10. V čl. I § 209 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví tak, aby neboli dotknuté práva iných vysielateľov, podrobnosti o vysielacích sieťach podľa odseku 1, vrátane
zoznamu frekvencií, ktoré tieto vysielacie siete tvoria, a ich technických parametrov; konkrétne využitie vysielacej siete uvedie regulátor v autorizácii vysielania príslušnej programovej služby verejnoprávneho vysielateľa.".
11. V čl. I § 226 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 39 ods. 3 písm. a)".
12. V čl. I § 231 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie o výnimke zo základných povinností prevádzkovateľa retransmisie vydané podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za rozhodnutie o výnimke zo základných povinností prevádzkovateľa retransmisie vydané podľa tohto zákona.".
13. V čl. I § 231 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Prevádzkovateľ retransmisie, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 30 ods. 1 písm. a) prvého bodu, nie je v období do 31. decembra 2022 povinný zabezpečiť, aby do základnej programovej ponuky boli obojstranne bezplatne zaradené programové služby verejnoprávneho vysielateľa, ak ide o monotypovú a programovú službu, vysielanie programovej služby prostredníctvom internetu, vysielanie programovej služby do zahraničia alebo digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby.".
Nasledujúce odseky sa primerane preznačia a v nadväznosti na vloženie nového odseku sa vykoná legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v doterajšom odseku 5.14. V čl. I § 232 ods. 2 sa slová „terestriálneho multiplexu, na ktorý sa vzťahuje ustanovenia § 38 a 39 nahrádzajú slovami „verejnoprávneho terestriálneho multiplexu podľa tohto zákona".
15. V čl. I § 242 sa dopÍňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 209 ods. 3 tohto zákona sa za vysielacie siete vyhradené verejnoprávnemu vysielateľovi podľa § 209 ods. 1 tohto zákona považujú vysielacie siete vyhradené verejnoprávnemu vysielateľovi v pásme veľmi krátkych vÍn na základe doterajších predpisov.".
16. V čl. VI bode 1 v § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb, ktoré môže na území Slovenskej republiky prijímať viac ako 90 % jej obyvateľov (ďalej len „celoplošné vysielanie") ".
17. V čl. VI bode 7 v § 5a sa v nadpise slovo „Vysielanie" nahrádza slovom „Programy" a v úvodnej vete sa slová „povinná vysielať" nahrádzajú slovami „povinná poskytovať''.
18. V čl. VI bode 8 v § 27a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopÍňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak príslušný výbor Národnej rady v súlade s § 17 zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa pred 31. májom 2022, pri verejnom vypočutí kandidátov a voľbe generálneho riaditeľa, ktoré sa uskutočnia po 30. máji 2022 sa postupuje podľa právnych predpisov účinných od 31. mája 2022.".
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 34, 35, 36 a 37 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Pán predsedajúci, prečítal som prvý pozmeňujúci návrh aj s odôvodnením, vlastne s odporúčaním hlasovania a teraz by som prečítal ešte druhý pozmeňujúci návrh, ten je kratší, má štyri body.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I § 98 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Oznam propagujúci náboženstvo alebo ateizmus je verejné oznámenie určené na podporu alebo popularizáciu náboženstva alebo ateizmu uverejnené za protihodnotu alebo aspoň za úhradu primeraných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho uverejnením, a nie je mediálnou komerčnou komunikáciou podujatí, tovarov alebo služieb prezentujúcich náboženstvo alebo ateizmus.".
Doterajšie odseky 3 až 8 sa primerane preznačia.
2. V čl. I v § 103 ods. 1 až 3 a 6 sa slová „1 200 eur" nahrádzajú slovami „2 000 eur".
3. V čl. I v § 103 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „to sa nevzťahuje na prípady bezhotovostných platieb fyzických osôb, pokiaľ výška finančných darov fyzickej osoby v príslušnom kalendárnom mesiaci nepresiahla 50 eur a v zozname sa uvedie číslo bankového účtu, z ktorého sa platba odpísala, vo formáte IBAN, dátum pripísania platby a výška pripísanej platby.".
4. V čl. IX bode 10 v § 14b ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „sedem" nahrádza slovom „deväť", v písmene a) sa slová „dvaja členovia nominovaní" nahrádzajú slovami ,jeden člen nominovaný" a zároveň sa dopÍňajú písmená g) až i), ktoré znejú:
„g) jeden člen nominovaný Rozhlasom a televíziou Slovenska,
h) jeden člen nominovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za oblasť detskej psychológie alebo vzdelávania,
i) jeden člen nominovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za oblasť sociálnoprávnej ochrany detí.".
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2022 9:18 - 9:36 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, milí kolegovia, kolegyne, poslanci, ja sa vopred ospravedlňujem, že budem dlhšie čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh dokonca dva také návrhy, ktoré boli podané v spolupráci s ministerstvom kultúry podávam tie pozmeňujúce návrhy ja a spoločne s Milanom Vetrákom. Boli zverejnené a podané už myslím pred vyše týždňom tak, aby som nezdržiaval tak sa obmedzím nebudem čítať odôvodnenia, tie máte a prečítam len samotné znenie tých pozmeňujúcich návrhov. Takže ten prvý má dohromady 18 bodov. Budem čítať bod po bode postupne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o
mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. 1 § 24 ods. 6 prvej vete sa vypúšťa slovo „najmä".
2. V čl. 1 § 30 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1. verejnoprávneho vysielateľa,".
3. V čl. 1 § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Verejnoprávny terestriálny multiplex je terestriálny multiplex obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa, rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa alebo iných obsahových služieb verejnoprávneho vysielateľa, prípadne ďalších služieb verejnoprávneho vysielateľa vrátane hlasových služieb verejnoprávneho vysielateľa upravených na spoločné šírenie.".
Nasledujúce odseky sa primerane preznačia.
4. V čl. 1 § 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Verejnoprávny terestriálny multiplex v televíznom pásme
(1) Verejnoprávny terestriálny multiplex sa poskytuje v jednej frekvenčnej vrstve televízneho pásma, ktorú na tieto účely určí úrad všeobecne záväzným právnym predpisom; frekvenčné vyhradenia tvoriace takú frekvenčnú vrstvu sa prideľujú ako ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie.
(2) Poskytovateľ multiplexu s terestriálnym prevádzkovým povolením na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu obsadí verejnoprávny terestriálny multiplex na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa prednostne vysielaním televíznych programových služieb a inými obsahovými službami tohto verejnoprávneho vysielateľa; o rozsahu potrebnej verejnej kapacity multiplexu a o spôsobe jej využívania verejnoprávnym vysielateľom vrátane kompresie dátového toku a kódovania signálu rozhoduje tento verejnoprávny vysielateľ.
(3) Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená podľa odseku 2, poskytovateľ multiplexu písomne oznámi verejnoprávnemu vysielateľovi voľnú verejnú kapacitu multiplexu a na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa obsadí voľnú verejnú kapacitu multiplexu vysielaním rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa.
(4) Verejnú kapacitu multiplexu, ktorá nie je obsadená podľa odsekov 2 a 3, môže poskytovateľ multiplexu na vlastný účet, vo vlastnom mene a s predchádzajúcim písomným súhlasom verejnoprávneho vysielateľa ponúkať tretím osobám, najviac však na čas dohodnutý s verejnoprávnym vysielateľom. Verejnoprávny vysielateľ môže svoj písomný súhlas podľa prvej vety kedykoľvek písomne odvolať, a to aj s časti; na tento účel je poskytovateľ multiplexu povinný pri uzatvorení zmluvy o podmienkach šírenia služby s tretími osobami využívajúcimi verejnú kapacitu multiplexu dohodnúť aj lehotu ukončenia šírenia ich služby, ktorá nesmie byť dlhšia ako deväť mesiacov odo dňa doručenia písomného odvolania súhlasu verejnoprávneho vysielateľa poskytovateľovi multiplexu.
(5) Poskytovateľ multiplexu je povinný s verejnoprávnym vysielateľom, pokiaľ požiada o obsadenie verejnej kapacity multiplexu, uzatvoriť zmluvu o podmienkach šírenia jeho služby vo verejnoprávnom terestriálnom multiplexe.".
5. V čl. 1 § 41 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
6. V čl. 1 § 119 ods. 4 sa za slovo „voľbe" vkladajú slová „predsedu rady
======= ... v čl. I § 41 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
6. V čl. I § 119 ods. 4 sa za slovo „voľbe" vkladajú slová „predsedu rady a".
7. V čl. I § 128 ods. 2 písm. a) sa slová „zaviazal jeden alebo" nahrádzajú slovom „zaviazali".
8. V čl. I § 130 ods. 1 a 2 sa za slová „s kódexom alebo" vkladajú slová „týmto zákonom alebo".
9. V čl. I § 209 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a jedna vysielacia sieť na vysielanie programovej služby s regionálnymi mutáciami".
10. V čl. I § 209 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví tak, aby neboli dotknuté práva iných vysielateľov, podrobnosti o vysielacích sieťach podľa odseku 1, vrátane
zoznamu frekvencií, ktoré tieto vysielacie siete tvoria, a ich technických parametrov; konkrétne využitie vysielacej siete uvedie regulátor v autorizácii vysielania príslušnej programovej služby verejnoprávneho vysielateľa.".
11. V čl. I § 226 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 39 ods. 3 písm. a)".
12. V čl. I § 231 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie o výnimke zo základných povinností prevádzkovateľa retransmisie vydané podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za rozhodnutie o výnimke zo základných povinností prevádzkovateľa retransmisie vydané podľa tohto zákona.".
13. V čl. I § 231 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Prevádzkovateľ retransmisie, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 30 ods. 1 písm. a) prvého bodu, nie je v období do 31. decembra 2022 povinný zabezpečiť, aby do základnej programovej ponuky boli obojstranne bezplatne zaradené programové služby verejnoprávneho vysielateľa, ak ide o monotypovú a programovú službu, vysielanie programovej služby prostredníctvom internetu, vysielanie programovej služby do zahraničia alebo digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby.".
Nasledujúce odseky sa primerane preznačia a v nadväznosti na vloženie nového odseku sa vykoná legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v doterajšom odseku 5.14. V čl. I § 232 ods. 2 sa slová „terestriálneho multiplexu, na ktorý sa vzťahuje ustanovenia § 38 a 39 nahrádzajú slovami „verejnoprávneho terestriálneho multiplexu podľa tohto zákona".
15. V čl. I § 242 sa dopÍňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 209 ods. 3 tohto zákona sa za vysielacie siete vyhradené verejnoprávnemu vysielateľovi podľa § 209 ods. 1 tohto zákona považujú vysielacie siete vyhradené verejnoprávnemu vysielateľovi v pásme veľmi krátkych vÍn na základe doterajších predpisov.".
16. V čl. VI bode 1 v § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb, ktoré môže na území Slovenskej republiky prijímať viac ako 90 % jej obyvateľov (ďalej len „celoplošné vysielanie") ".
17. V čl. VI bode 7 v § 5a sa v nadpise slovo „Vysielanie" nahrádza slovom „Programy" a v úvodnej vete sa slová „povinná vysielať" nahrádzajú slovami „povinná poskytovať''.
18. V čl. VI bode 8 v § 27a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopÍňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak príslušný výbor Národnej rady v súlade s § 17 zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa pred 31. májom 2022, pri verejnom vypočutí kandidátov a voľbe generálneho riaditeľa, ktoré sa uskutočnia po 30. máji 2022 sa postupuje podľa právnych predpisov účinných od 31. mája 2022.".
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 34, 35, 36 a 37 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Pán predsedajúci, prečítal som prvý pozmeňujúci návrh aj s odôvodnením, vlastne s odporúčaním hlasovania a teraz by som prečítal ešte druhý pozmeňujúci návrh, ten je kratší, má štyri body.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I § 98 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Oznam propagujúci náboženstvo alebo ateizmus je verejné oznámenie určené na podporu alebo popularizáciu náboženstva alebo ateizmu uverejnené za protihodnotu alebo aspoň za úhradu primeraných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho uverejnením, a nie je mediálnou komerčnou komunikáciou podujatí, tovarov alebo služieb prezentujúcich náboženstvo alebo ateizmus.".
Doterajšie odseky 3 až 8 sa primerane preznačia.
2. V čl. I v § 103 ods. 1 až 3 a 6 sa slová „1 200 eur" nahrádzajú slovami „2 000 eur".
3. V čl. I v § 103 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „to sa nevzťahuje na prípady bezhotovostných platieb fyzických osôb, pokiaľ výška finančných darov fyzickej osoby v príslušnom kalendárnom mesiaci nepresiahla 50 eur a v zozname sa uvedie číslo bankového účtu, z ktorého sa platba odpísala, vo formáte IBAN, dátum pripísania platby a výška pripísanej platby.".
4. V čl. IX bode 10 v § 14b ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „sedem" nahrádza slovom „deväť", v písmene a) sa slová „dvaja členovia nominovaní" nahrádzajú slovami ,jeden člen nominovaný" a zároveň sa dopÍňajú písmená g) až i), ktoré znejú:
„g) jeden člen nominovaný Rozhlasom a televíziou Slovenska,
h) jeden člen nominovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za oblasť detskej psychológie alebo vzdelávania,
i) jeden člen nominovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za oblasť sociálnoprávnej ochrany detí.".
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2022 9:16 - 9:18 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) (tlač 762) v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada č. 1101 z 24. novembra 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 762) schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 265 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov národnej rady bola schválená uznesením č. 152 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov. Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2022 15:48 - 15:49 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 65. schôdze NR SR. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2022 15:43 - 15:44 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1022. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1063 zo 17. mája 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď po prerušení schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2022 15:32 - 15:34 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán premiér, vážení kolegovia, však vy ma poznáte, čo tu budem hovoriť, žijem sama, som bezdetná, som liberálka a napriek tomu tu sedím až doteraz a nie preto, že som poslankyňa z OĽANO, lebo aj kolegovia vedia, že držím obvykle svoj postoj liberálny a stáva sa, že hlasujem aj proti väčšine nášho klubu, ale nie, nikdy nie v zásadných veciach, nikdy nie v zásadných veciach. A možno preto držím, držím tu lajnu, lebo musím sa priznať ja som z kolektívneho športu, ja som bývalá hádzanárka, nie ako niektorí naši kolegovia z individuálnych športov, takže ja tu lajnu podržím aj ďalej. Prečo tu sedím je aj jedna zásadná vec, o ktorej som tu už niekoľkokrát hovorila v tomto pléne, a to sú matky na ulici. Matky na ulici, to sú tie matky ktoré ja pravidelne, ešte v čase keď som nesedela v parlamente, som zbierala celé týždne a nosila ich do, do zariadení kde im dali ubytovanie, kde im dali jesť a poskytli im strechu nad hlavou aj s ich deťmi. A hovorím to preto, že mnohokrát zväčša v polovici z toho počtu, ktoré, ktorým som pomohla to bolo o tom, že nemali peniaze na bývanie. Jednoducho prišli do situácie kedy buď im zomrel manžel, alebo im odišiel manžel, nedostávali peniaze od neho, častokrát sa to stalo práve pretože nemali peniaze na bývanie. Ešte stále tu máme napríklad siroty, ktoré nedostávajú sirotské a to teda apelujem na pán ministra Matoviča, že už by sme to mohli dotiahnuť a to sú napríklad taká, také veci, že ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis