Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

4.5.2022 o 11:48 hod.

Mgr.

Martina Brisudová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

4.5.2022 11:48 - 11:48 hod.

Brisudová Martina
Ďakujem pekne, chcem iba ohlásiť termín hlasovania, ktorý bude dnes o sedemnástej.
Skryt prepis
 

4.5.2022 11:42 - 11:43 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 10:52 - 10:53 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady SR pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 976. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor slovenskej, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 10:49 - 10:49 hod.

Zajačik Vladimír
O tomto návrhu zákona budeme hlasovať dnes o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 10:39 - 10:41 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegynky, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 979. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 10:32 - 10:34 hod.

Zajačik Vladimír
Navrhujem hlasovať dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 10:32 - 10:33 hod.

Zajačik Vladimír
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 10:23 - 10:27 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Takže budem sa venovať rovno pozmeňujúcemu návrhu, ktorý sme pred chvíľou odovzdali na organizačný odbor, takže všetky body z pozmeňujúceho návrhu vlastne reagujú na stanovisko Kancelárie Národnej rady, ktoré boli predmetom diskusie najmä na ústavnoprávnom výbore. Zmeny boli pripravené v spolupráci s vecnými útvarmi Policajného zboru a ministerstva dopravy a tiež odsúhlasené Odborom legislatívy a práva Kancelárie Národnej rady.
V bode 1 sa rozširuje rozsah štátov, ktoré uplatňujú nariadenie EÚ o riešení šírenia teroristického obsahu online a jeho štáty EHP, teda Nórsko, Island, Lichtenštajnsko. Ide vlastne o doplnenie vymedzenia členského štátu v súlade s nariadením EÚ 2021/784, ktoré sa vzťahuje aj na štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP.
V bode 2 sa upravuje znenie o rozsahu letov v rámci EÚ, na ktoré sa uplatňuje rovnaký režim ako na lety mimo EÚ. Takže podľa vládneho návrhu sa mal v úradnom vestníku Európskej únie uverejňovať zoznam letov v rámci Únie, pri ktorých sa poskytujú záznamy o cestujúcom. V úradnom vestníku sa však neuverejňuje zoznam letov, ale zoznam členských štátov, ktoré uplatňujú rovnaký režim na lety mimo Únie, aj na lety v rámci Únie. Keďže Slovenská republika tiež využíva túto možnosť danou smernicou, primerane tomu sa upravuje znenie príslušného ustanovenia.
V bode 3 sa explicitne uvádza právomoc dopravného úradu poskytovať údaje z neverejnej časti registra lietadiel. Táto právomoc sa dopĺňa, čo vyplýva vlastne aj z navrhovaného § 26 ods. 8 a v bode 4 sa posúva nadobudnutie účinnosti zákona o mesiac, to jest na 1. júl 2022.
Takže teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej a Marcela Mihalika k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 908.
1. V čl. I v bode 24 § 29b sa za odseky 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Iným členským štátom Európskej únie podľa ods. 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
2. V čl. I bod 40 znie:
„(40) V § 69i ods. 1 znie:
„(1) Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom lete mimo Európskej únie aj pri každom lete v rámci Európskej únie.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 27ef sa vypúšťa.
3. V čl. II v bode 2 sa za slová „(§ 26 ods. 7)," vkladajú slová „poskytuje údaje z neverejnej časti registra lietadiel (§ 26 ods. 8)".
4. V čl. VI sa slová „1. januára 2022" nahrádzajú slovami „1. júla 2022".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2022 10:15 - 10:17 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže vzhľadom na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní v Národnej rade na schôdzi so začiatkom 26. apríla 2022 je nevyhnutné navrhovaný dátum účinnosti 1. máj 2022 posunúť na neskorší termín. Nový dátum účinnosti reaguje na potrebu vytvorenia dostatočného časového priestoru na zabezpečenie realizácie vydávania občianskych preukazov s čipmi s biometrickými údajmi.
Takže prečítam vám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 828. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. IV sa slová "1. mája 2022" nahrádzajú slovami "1. januára 2023".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2022 10:12 - 10:15 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 828, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1204 z 1. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
– ústavnoprávny výbor uznesením č. 454 z 9. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 290 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 137 z 10. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
– výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 136 zo 14. marca 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 148 dňa 25. apríla 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis