Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

21.9.2022 o 14:55 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:55 - 15:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže v krátkosti uvediem návrh zákona a potom sa prihlásim do rozpravy ako prvý, kde poviem o tom niečo viac podrobnejšie. Takže navrhujeme zmeniť a doplniť zákon 232/2022 o financovaní voľného času dieťaťa.
Cieľom návrhu zákona je spresniť niektoré ustanovenia zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dôvodu zmeny vybraných parametrov tak, aby celý mechanizmus bol efektívnejší a prístupnejší pre všetkých užívateľov, a to pre oprávnené osoby aj poskytovateľov voľnočasových aktivít. Medzi tieto úpravy patrí predovšetkým zmena limitu čerpania z časového na nominálny, t. j. na konte dieťaťa môže byť maximálna suma 1 000 eur. Ďalej, zrušenie časovej viazanosti použitia príspevku 60 eur na mesiac; predĺženie periodicity potvrdzovania účasti dieťaťa na voľnočasovej aktivite a jej hodnotenie z jedného na sedem kalendárnych dní; nastaviť vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov pri plnení povinnej školskej dochádzky a detí pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania prostredníctvom sankcií za priestupky a správne delikty, čo je už aj v súčasnosti spôsob, akým je do určitej miery riešená táto problematika aj v zákone 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve; a vypustiť § 8 ods. 3 zo zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa, ktorý je v súčasnosti namietaný aj prezidentkou Slovenskej republiky pre možnú protiústavnosť v konaní vedenom na Ústavnom súde pod spisovou značkou RVP-1640/2022.
Pán predsedajúci, skončil som. Potom sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:55 - 15:10 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, kolegyne, chcem vás pekne poprosiť o stíšenie, pretože novela zákona, ktorú predkladám spolu s Evkou Hudecovou, predkladáme spolu, a týka sa aj straty dieťaťa, zomierania, smútenia a ľudskosti. A práve preto vás chceme poprosiť o prejavenie ľudskosti a podporu predloženej novely.
Hneď na úvod chcem zdôrazniť, že nejde o ideologickú novelu. Podobné úpravy majú prakticky vo všetkých európskych krajinách. Nie je konzervatívna ani liberálna, ani socialistická. Je proste ľudská.
Každé štvrté rozpoznané a potvrdené tehotenstvo sa podľa štatistík končí stratou dieťaťa nielen na Slovensku. Podobné čísla prakticky platia celosvetovo. V čom však za civilizovaným svetom zaostávame, je citlivé nakladanie s ľudskými pozostatkami, že nám často chýbajú relevantné informácie o tom, čo sa bude diať s telom ich dieťaťa, o možnostiach pochovania a ďalších administratívnych krokoch, ktoré ich neminú. Dokonca máme na Slovensku inak stanovené hmotnosti mŕtveho plodu a vedie to k tomu, že matky nestratia len dieťa, ale aj finančne, ktoré by mali dostať po pôrode. A to nehovorím iba ja. Tento rok v júli v rozhovore pre Denník N povedal aj profesor pôrodník Jozef Záhumenský túto vetu, citujem: "V Európe sú všetky plody nad 500 g pôrod, či žijú alebo nie. Na Slovensku sa mŕtvy plod medzi 500 až 1 000 g berie ako potrat. Takže sa neráta do prenatálnej úmrtnosti. To má dosah aj na matku, ktorá príde o isté benefity ako pri pôrode." Povedal to 25. júla 2022.
Preto v predloženej novele navrhujeme zladiť hranicu, od ktorej sa smrť dieťaťa považuje za potrat a od ktorej za narodenie. Definícia vychádza z aktuálnej legislatívy Európskej únie a štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie. Preto navrhujeme, aby bola hranica pôrodná hmotnosť 500 g alebo ak nie je splnené kritérium pôrodnej hmotnosti, gestačný vek od 22. dovŕšeného týždňa alebo ak ani jedno z predchádzajúcich kritérií nie je splnené, dĺžka od temena po pätu nad 25 cm.
Pokiaľ ide o pochovávanie ľudských pozostatkov, už dnes máme v zákone možnosť, aby si ich rodičia vyžiadali na pochovanie. Zo záverov miništúdie, ktoré robili minulý rok občianske združenie TANANA, vyplýva, že až dve tretiny rodičov nevedeli o možnosti vyžiadať si telesné pozostatky svojho dieťaťa na pochovanie. Predstaviteľka tohto občianskeho združenia hovorí, že už aj na Slovensku sa nájdu iniciatívni primári kliník a gynekologicko-pôrodníckych oddelení, ktorí umožňujú, aby sa ženy včas dozvedeli o možnosti podpory psychológa, ale aj o možnosti poslednej rozlúčky, ktorá môže rodičom pomôcť vyrovnať sa so stratou a smútkom.
V návrhu zákona tiež navrhujeme zmenu doterajšieho nehumánneho prístupu, kedy sa k pozostatkom mŕtvo narodeného dieťaťa s nižšou hmotnosťou ako zákonom stanovenou hranicou pristupovalo ako k odpadu zo zdravotnej starostlivosti, ak si rodičia jeho pozostatky nevyžiadali, skončili v spaľovni odpadov. Zároveň rozširujeme okruh ľudí, ktorí budú mať nárok na príspevok na pohreb, aj o matky, resp. otcov, ktorí požiadajú o vydanie telesných pozostatkov ľudského plodu na pochovanie.
Vážené kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu predloženého návrhu zákona. Môžeme ním pomôcť rodičom, ktorí prišli o svoje dieťa a vyjadriť tak spoluúčasť nás ostatných, členov tej istej spoločnosti a tiež môžme pomôcť zdravotníkom a lekárom, ktorí sa venujú danej problematike.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:55 - 15:10 hod.

Záborská Anna
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:55 - 15:10 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predstaviť návrh novely zákona o pohrebníctve, ktorú predkladám spolu s mojou kolegyňou pani poslankyňou Evou Hudecovou, s ktorou sa snažíme odstrániť nesúlad v prístupe a zaobchádzaní s potratenými alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi v kontexte zabezpečenia piety, teda spôsobu dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami.
Návrhom zákona spresňujeme a dopĺňame povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom. Právna úprava pochovania takýchto ľudských pozostatkov je pritom už praxou overený koncept v mnohých európskych krajinách. V Českej republike, Švédsku, Maďarsku, Francúzsku a v ďalších sa pristupuje k forme dôstojného pochovania, prípadne kremácie aj v prípade, že si rodič ani nikto iní z príbuzných ľudské pozostatky potrateného ľudského plodu nevyžiada.
Neuznanie práva na ochranu piety považuje aj Európsky súd pre ľudské práva za neplatné, neľudské a hrubo necitlivé voči všetkým zasiahnutým tragédiou, ktorým narodenie mŕtveho dieťaťa je. Hoci európska legislatíva nás zaväzuje k dodržiavaniu štandardov na určovanie mŕtvo narodeného dieťaťa, vnútroštátna úprava stále absentuje. V súvislosti s návrhom zákona preto dopĺňame aj zákon o zdravotnej starostlivosti s cieľom zosúladiť legislatívu Slovenskej republiky s právom Európskej únie a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, pričom táto právna úprava má priamy účinok na režim zaobchádzania s konkrétnym ľudským pozostatkom a preto dopĺňame hranicu, do ktorej sa smrť dieťaťa považuje za potrat a od ktorej za narodenie.
Ďalšou dôležitou zmenou je zákonná úprava v súlade s definíciami Svetovej zdravotníckej organizácie, že každé dieťa, ktoré sa narodí živé, sa bude považovať za pôrod. Tiež rozširujeme okruh oprávnených osôb na príspevok na pohreb, ktorú budú môcť požiadať na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.
Predložený návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a má sociálne pozitívne vplyvy na rodinu, manželstvo, rodičovstvo. A rovnako nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a podnikateľské prostredie.
Ministerstvo financií, Útvar hodnoty za peniaze vyčíslilo sumu v rozpočte 4 530-tisíc eur ročne, ktoré budú hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva financií pre ministerstvo zdravotníctvo. Rovnako chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto návrhu zákona.
Pán predsedajúci, potom si žiadam prvá slovo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom športovcom za ich faktické poznámky a aj za to, že povedali skúsenosti zo západného sveta. Karol hovoril o Nemecku a o Švédsku, o športovcoch, ktorí mali k tomu blízko a takto sa, sami chceli zvýšiť výkon svoj.
No ale jednu vec som ešte predsa len zabudol a doplním. Je tu neustála polemika, že štát zarába na tabakovom priemysle. Štát na tých daniach, samozrejme to nie sú malé peniaze, na týchto veciach zarába. Lenže na jednu misku váh si treba dať to, čo štát zarobí a potom tie liečby všelijakých závislostí a tieto veci, kde štát na zdravotníctve, keď už sa bavíme o tom, veľmi, veľmi prerába. Takže ja si myslím, že táto miska váh je omnoho ťažšia ako táto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som trošku nadviazal na Karola predrečníka, aj keď budem reagovať na pána Šefčíka. Tiež som sa s tým stretol v športe u švédskeho spoluhráča, ktorý to žuval dlhé roky, a tiež to bolo dosť divné, keď mu išla z úst tá hnedá voda, ale teraz je to sofistikovanejšie a chcel by som tiež upozorniť, že ten návyk je obrovský a v športe, v športe obrovsky bojujeme pri mládeži, či je to s marihuanou, či je to s týmito tabakovými preparátmi, a ktoré, ktoré sú sofistikovanejšie, takže, takže myslím si, že keď takáto iniciatíva, za ktorú chcem poďakovať Peťovi Kremskému, vyjde od nás, myslím si, že sa toho ľudia chytia a rodičia začnú byť bystrejší a, samozrejme, aj učitelia trošku spozornejú v tých školách, aby to naozaj neprepadlo až do takého stavu, ktorý si nikto tu neželá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak ja by som chcel k tomu povedať toľko, že tiež som sa pridal k tejto novele, pretože viem, že tieto nikotínové žuvacie alebo žuvací tabak sa objavuje aj vo svete športu. Sám to vnímam, ešte keď som chodil po turnajoch, tak bolo to akosi nejak v móde, že niektorí hráči, najmä zo Švédska alebo z Nemecka, stále mali tento tabak v puse a nechutne si občas odpľuli a možno si aj trošku mysleli, že im to zvýši výkon, lebo sa tým zaoberala vlastne aj dopingová agentúra, či v takýchto množstvách vlastne ten nikotín by nemal byť zakázaný a podobne. Takže z tohto pohľadu sa to dotýka aj sveta športu a si myslím, že naozaj to tam absolútne nepatrí. Takže mali by sme možno aj v tomto smere to riešiť do budúcna.
A takisto by som chcel doplniť možno kolegov, že naozaj tá návykovosť tohto žuvacieho tabaku je naozaj obrovská, lebo čítal som si zopár recenzií a aj fakulta v Brne, napríklad nemocnica teda sv. Anny hovorí o tom, že to je vlastne tak návykové ako heroín napríklad, čiže naozaj ten obsah toho nikotínu tam je obrovský. Takže to, že sa to dostáva k deťom, tak to je naozaj neuveriteľné a musíme s tým niečo robiť.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Tak, vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, poslankyne, poslanci, ja som si zobral slovo a k tejto téme som chcel vystúpiť nie, nie možno veľmi dlho, ale niektoré veci by som chcel zdôrazniť. My sme sa o tomto probléme rozprávali na niekoľkých kluboch v OĽANO a hneď na úvod chcem povedať, že som vďačný Petrovi Kremskému a všetkým, ktorí sú pripísaní pri tom zákone ako predkladatelia, že sa tejto témy chopili a priniesli to sem do Národnej rady. Totižto ja som takmer osemnásť rokov odučil na gymnáziách a pracoval som s mládežou, tak isto jak Peter spomínal svojho syna, myslím, štrnásťročného, tak ja mám dvojčatá, ktoré majú devätnásť rokov, chlapci takisto, a tiež máme všelijaké skúsenosti a tiež máme report, čo sa v školách deje, ale ešte raz spomeniem, ja som bol učiteľom osemnásť rokov a, a viem, čo sa v tých školách deje.
Keď som študoval ja na vysokej škole, tak sme mali taký predmet ako pedagógovia, volalo sa to ´biológia dieťaťa a školská hygiena´ a tam nás pripravovali, ja si pamätám tie prednášky, na to, čo si máme na tých deťoch všímať, ako odhaľovať niektoré veci, ktoré, ktoré sa prejavujú na tých deťoch, a mám teraz na mysli užívanie nielen alkoholu, ale to odhalí asi každý, ale aj iných drog, povedzme marihuany a ďalších, ďalších vecí, predávkovania liekmi atď. atď. Sú tam niektoré znaky, ktoré si máme všímať a odhaľovať a pomáhať tak rodičom, pretože rodičia často nevedia, čo si do tela dávajú ich deti a učitelia môžu byť v tom nápomocní.
Ten tabakový priemysel alebo keď tu predkladateľ zákona hovoril, že, že teraz, teraz len čiastočne hovoríme o tabaku a viac hovoríme o nikotíne v tomto prípade, tak ten priemysel je vynaliezavý a vychádzajú ďalšie a ďalšie veci a podobne ako, ako nejakí díleri drog potrebujú si získať práve tých mladých a presne tak ako to tu bolo niekoľkokrát zdôraznené, ja to zdôrazním znova, vzniká obrovská závislosť, z ktorej niekedy niet cesty späť a keď je človek, ktorý podľahne tejto závislosti, slabšia povaha, tak skutočne má, má problém to ustáť, má problém aj keď niekedy sa chce vrátiť späť na tú správnu cestu, vrátiť.
Mali by sme o tom hovoriť nielen ako zákonodarcovia, ale učitelia, rodičia, mali by sme sa spojiť. Ja viem, že v školách sú prednášky na rôzne témy, čo sa týka drog, tvrdých drog, ale aj mäkkých, aby sa to k tým našim deťom a našim žiakom dostalo, že toto je skutočne škodlivá vec a ešte raz zopakujem, sú veci, ktoré škodia zdraviu, ale sú veci, ktoré spôsobujú, možno škodia zdraviu menej, ale spôsobujú obrovskú, obrovskú závislosť. Toto je jedna z nich. Tomu sa treba vyvarovať. Čiže ešte raz a posledný krát, apel z tohto miesta na rodičov, učiteľov a aj nás zákonodarcov, spojme sa a hovorme tým deťom, čo je zlé.
Ďakujem za túto legislatívnu iniciatívu a verím, že, že spojíme takto sily a pomôžeme tomu, aby naše deti neprepadávali závislostiam.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No ja mám štrnásťročného syna, takže mám veľmi rýchly a pohotový reporting z toho, čo sa deje v školách a v športových kluboch a podobne. Takže (povedané so smiechom) to bol podnet, prečo, prečo som sa o to začal zaujímať. A ďakujem, kolegyňa Lucka Drábiková, za to, čo si povedala a hlavne si spomenula niečo, čo som ja zabudol spomenúť, a to je to, že naozaj toto vytvára závislosť, veľmi silnú závislosť od nikotínu a to, samozrejme, je niečo iné ako závislosť od cigariet a možno to tak nevidieť a necítiť, ale je to taká istá závislosť a ja si myslím, že práve preto s tým treba veľmi tvrdo bojovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 14:40 - 14:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zároveň keďže pani kolegyňa Drábiková povedala všetko, čo som v podstate chcela povedať, môžte ma stiahnuť, poprosím, z rozpravy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Samozrejme, takže pani poslankyňa Kozelová to vzdáva.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Ja rovnako chcem poďakovať Peťovi, lebo skutočne tento problém tu je. Ja som sa pozerala aj na nejaké, na nejaké merania, ktoré, ktoré robili odborníci, ktoré robili vedci a pravda je taká, že najviac nikotínu namerali práve, práve v týchto sáčkoch. To znamená, že spôsobuje to omnoho, omnoho väčšiu závislosť a najhoršie je, že, tak ako povedala pani kolegyňa, k tým sáčkom sa uchyľujú práve maloletí. My sa tu síce bavíme o druhom stupni, ale pravda je taká, že, že k tým sáčkom sa dostávajú už aj deti, ktoré sú, ktoré sú na prvom stupni základnej školy a že jednoznačne to skúšajú. Podľa vedcov už v priebehu týždňa, dvoch týždňov si dokázali vyrobiť závislosť od týchto sáčkov práve tieto malé deti. To znamená, že to, že prichádzame s takýmto návrhom zákona, je v hodine dvanástej, aby nám vyrástla zdravá a dobrá populácia. Takže ja veľmi pekne ďakujem za to, že vôbec tento zákon naozaj sem prišiel, že si to niekto všimol.
Ďakujem.
Skryt prepis