Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.10.2021 o 15:32 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 15:32 - 15:40 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. K predloženému návrhu zákona predkladám spolu s pani poslankyňou Annou Zemanovou pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Anny Zemanovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 592.
1. V názve zákona sa slová „ktorým sa mení zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.“ nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.“.
2. Čl. I znie:
„Čl. I
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 332/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý znie:
㤠14
Je zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad,1) ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) § 2 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
2. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Ustanovenie § 14 sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu,4) pri plnení povinností podľa zmlúv uzatvorených pred 1. októbrom 2021. Ustanovenie § 14 sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu4) pri plnení povinností podľa dodatkov k zmluvám uzatvoreným pred dňom účinnosti tohoto zákona, ak je predmetom dodatku k zmluve výhradne rozsah doby plnenia zmlúv uzatvorených pred dňom účinnosti tohto zákona. Držiteľom povolení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu4) sa odo dňa účinnosti tohto zákona zakazuje uzatvorenie nových zmlúv, ktoré by viedli k porušeniu zákazu podľa ustanovenia § 14 tohto zákona. Držiteľom povolení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu4) sa odo dňa účinnosti tohto zákona zakazuje uzatvorenie alebo plnenie dodatkov k zmluvám uzatvorených pred dňom účinnosti tohto zákona, ktorých predmetom je zvýšenie objemu rádioaktívneho odpadu alebo zvýšenie aktivity rádioaktívneho odpadu alebo zmena druhu rádioaktívneho odpadu.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“
3. V čl. II sa vypúšťajú body 1 až 7. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. II body 8 a 9 znejú:
„8. § 34 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Je zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.“
9. Za § 163 sa vkladá § 163a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠163a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Zákaz podľa § 34 ods. 7 sa nevzťahuje na dovoz rádioaktívnych odpadov na účely ich spracovania alebo úpravy podľa osobitného predpisu75), držiteľom povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu76) pri plnení zmlúv uzatvorených pred 1. októbrom 2021 alebo pri plnení povinností podľa dodatkov k zmluvám uzatvoreným pred dňom účinnosti tohto zákona, ak je predmetom dodatku k zmluve výhradne rozsah doby plnenia zmlúv uzatvorených pred dňom účinnosti tohto zákona.
(2) Právnická osoba, ktorá doviezla rádioaktívny odpad na základe zmlúv, uzatvorených pred 1. októbrom 2021, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky a bol na územie Slovenskej republiky dovezený po 31. decembri 2021 na účely jeho spracovania alebo úpravy podľa osobitného predpisu75) a je držiteľom povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu76), je povinná bez zbytočného odkladu po ukončení spracovania alebo úpravy zabezpečiť prepravu finálneho produktu do krajiny pôvodu rádioaktívneho odpadu.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 75 a 76 znejú:
„75) § 21 ods. 12 písm. b) zákona č. 541/2004 Z. z.
76) § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z.“.“
5. V článku III sa slová „1. septembra 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 15:13 - 15:16 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 845 z 25. júna 2021 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. zákona o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 592, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 333 z 9. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 138 zo 16. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre zdravotníctvo o predmetnom poslaneckom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 141 zo 16. septembra 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.10.2021 15:11 - 15:13 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je eliminovanie negatívnych vplyvov zo spracovania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nepochádzajú z prevádzkových alebo iných činností realizovaných na území Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z ústavného práva na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva je tento návrh zákona vyjadrením snahy vnímať ochranu životného prostredia ako dlhodobú prioritu s ohľadom na práva budúcich generácií. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľu je ustanovenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva s pôvodom mimo územia Slovenskej republiky, a to s cieľom znižovania environmentálneho zaťaženia krajiny a ochrany zdravia obyvateľstva a zamestnancov na území Slovenskej republiky.
Podrobnú právnu úpravu činnosti a procesov súvisiacich s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom obsahujú viaceré právne predpisy. V rámci návrhu zákona sa upravuje primeraným spôsobom preto aj zákon č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona nebude mať vplyv na plnenie zmlúv, ktoré boli uzavreté pred termínom účinnosti tohto zákona. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 14:57 - 14:59 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Budem trošku tak reagovať nie chronologicky.
Pán Kočiš, ja som tu neonanoval, ja som konštatoval, to je zásadný rozdiel.
Pán Mizík, to je škoda komentovať.
Potom tu bola ešte teda od exkolegu Martina Čepčeka. Áno, ja som na pápežovi bol a ja som aj napísal o tom dokonca blog a aj príspevok, prečo tam som. Ja som otvorene priznal, že nie som katolík, že nebudem teraz zo seba robiť birmovaného komunistu a že mám za sebou neviem čo všetko možné, len aby som získal, nedajbože, nejaké sympatie teraz kvôli tomu, že zo seba robím niečo, čo nie som. Ja som povedal že ho rešpektujem, pretože sú veci, ktoré s ním zdieľam, ako napríklad jeho dôraz na ľudskosť, empatiu, odpustenie, toleranciu. To sú veci, ktoré môžme zdieľať bez ohľadu na to, či sme katolíci, alebo ateisti, to je úplne v poriadku.
A ja som tu hovoril o tom, že pre mňa nie sú všetky jeho výroky záväzné, pretože ja nie som katolík, pretože nie som, pre mňa to nie Svätý otec, je to proste pápež. A hovoril som o tom, že niektorí, ktorí teraz citujú pápeža a potom vôbec nerešpektujú to, čo hovorí o očkovaní, tak to je podľa mňa trošku iný prípad.
Ondrej, presne súhlasím s tebou, že máme to tu ťažké presadiť čokoľvek, čo má jemnú nálepku liberálne. No tiež si myslím, že je lepšie toho slona jesť po častiach a ja chápem, že mnohí by od nás očakávali ambicióznejšiu legislatívu, či už pri otázke drogovej politiky, alebo pri registrovaných partnerstvách. Ale nalejme si čistého politického vína, nič ambicióznejšie tu neprejde a poďme sa sústrediť na to, čo môžme spraviť, aspoň tie malé kroky, aby sme zlepšili život občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.10.2021 14:42 - 14:51 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Úlohou štátu je zaručiť kvalitu života pre všetkých občanov bez ohľadu na vierovyznanie, sexualitu alebo etnicitu. A práve o tom je debata pri registrovaných partnerstvách.
My sme jednou z mála krajín, čo takýto inštitút v Európskej únii nepozná. Keď sa pozrieme na juh, tak to má napríklad aj také konzervatívne Maďarsko, ktoré tu mnohí dávajú za príklad. Má to aj konzervatívne Taliansko a naozaj patríme k výraznej menšine, ktorá nijakým spôsobom neupravuje vzťah dvoch mužov alebo dvoch žien.
Častokrát tu zazneli rôzne invektívy na adresu homosexuálov alebo transgender osôb, alebo iných menšín, a to jednoznačne nám ukazuje, že kultúra v parlamente je naozaj na veľmi nízkom bode a kolegovia z opozície a niektorí možno aj z koalície nerobia nič preto, aby ju zvýšili. Je takým zvykom, že každý cituje pápeža tak, ako sa mu to hodí. Keď niektorí hovoria o tom, že pápež podporuje očkovanie, iný hovoria o tom, že pápež vyzýva na nediskrimináciu homosexuálov a chcem len podotknúť jednu zásadnú, jeden zásadný rozdiel. Ja nie som katolík, nie som kresťan. Keď hovorím, že pápež podporuje očkovanie, tak tým chcem zdôrazniť, že to je široký konsenzus. Pre mňa pápež nie je záväznou autoritou, pretože nie som katolík. Keď ale niekto katolíkom je a vyberá si, čo povie pápež s ohľadom na to, v čo verí, je to trošku iná vec a je to trošku také malé pokrytectvo. Takže pre mňa neni úplne záväzné, čo povie pápež na adresu registrovaných partnerstiev alebo manželstiev homosexuálov.
Zaznela tu, ale pre mňa jeden silný prednes, a to bol Ján Mičovský, ktorý sa na vec pozrel z úplne iného uhla pohľadu. Hovoril tu o tolerancii, hovoril tu o ľudskosti, hovoril tu o empatii. Ako liberál verím, že človek by mal rešpektovať iné názory, aj keď s nimi nemusí súhlasiť. Plne rešpektujem, že tento parlament je viac konzervatívny ako liberálny. Plne rešpektujem, že niektorí moji kolegovia sa na túto vec pozerajú inak ako ja a kvôli tomu ich nebudem haniť. To je podľa mňa cesta do pekla, pretože to len prispieva k špine a nenávisti a k polarizovaniu spoločnosti. A práve aspoň s takýmto rešpektom by sme mali pristupovať k tejto debate. Nemali by sme tu hovoriť o buznách, nemali by sme tu hovoriť o deviantoch a mentálne chorých. Mohli by sme sa na nich pozrieť aspoň s elementárnym rešpektom.
Viete, niekedy mám pocit, ako keby registrované partnerstvo alebo manželstvá, o ktorých vôbec nie je reč, v politickej realite Slovenska ani najbližšiu dobu nebude, nejako zasahovali do života heterosexuálnych párov alebo heterosexuálnych rodín. Môj vzťah s mojou priateľkou nijako neovplyvní to, že dvaja muži alebo dve ženy majú registrované partnerstvo alebo manželstvo. Takisto heterosexuálne rodiny nerozvracajú homosexuáli. Ja mám niekedy pocit, že sa tu robí slamený panák a pride môžu za rozvody, pride môžu zničiť aj rodiny, nie alkoholizmus, nie domáce násilie a nie socioekonomické faktory, a preto nemám problém podporiť takýto návrh, nemám problém podporiť registrované partnerstvá, dokonca aj možno viac, pretože to nijako neovplyvní mňa, môj vzťah, moju budúcnosť a moju eventuálnu rodinu.
Zaznela tu ešte taká zaujímavá vec, že konzervatívna vláda sa zmenila na liberálnu vládu Eduarda Hegera. Ja som sa trochu pousmial aj som sa trochu potešil. Som sa trochu potešil, že sa už možno nebude musieť báť, keď príde nejaký uletený orbánovský zákon z opozície, že či náhodou neprejde týmto parlamentom, ktorý je konzervatívny, je oveľa konzervatívnejší, ako by som si prial a dokonca oveľa konzervatívnejší, ako je konzervatívna slovenská spoločnosť. To je iba typické kreslenie nejakých slamených panákov a tých zlých, zlých, zlých liberálov, čo tu všetko kontrolujú, čo kontrolujú médiá, čo majú moc v štáte, napriek tomu, že tu nedokáže prejsť ani jemne liberálne uznesenie. Tak ja sa pýtam, že kde sú títo mocní liberáli, táto kabala, ktorá kontroluje slovenskú spoločnosť, keď slovenská spoločnosť a zákony sú stále veľmi a veľmi konzervatívne. A dovolím si povedať, že tých tisíc hlasov, ktoré Progresívne Slovensko nezíska vo voľbách, sú veľkou škodou. Sú veľkou škodou, pretože ten balans, ten pomer liberálov a konzervatívcov by bol v tomto parlamente oveľa priaznivejší a debata o týchto témach by bola oveľa racionálnejšia, to už, žiaľ, nezmeníme.
Poďme, ale teraz späť k politickej realite. Ako som povedal, s týmto návrhom nemám problém, napriek tomu je tu istá koalícia, je tu istá opozícia a sú tu isté pravidlá. Ak teraz o piatej budeme hlasovať o tomto zákone, tak neprejde. Bude mať možno 30, 40 hlasov za, väčšina bude proti. Na pol roka sa zablokuje akákoľvek téma pomoci homosexuálnym párom, či už upravenie spoločnej domácnosti, alebo drobné legislatívne zmeny.
Tomáš Valášek ako nezaradený poslanec opozície má plné právo predkladať takéto návrhy, je to v súlade s ideológiou aj jeho, aj jeho strany a ako opozícia na to majú právo, len by som chcel apelovať na pragmatizmus a na kalkulačku parlamentu. Tento návrh ako je, neprejde. Napriek tomu máme v programovom vyhlásení vlády takú zmienku o tom, že zlepšíme podmienky ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti. To, samozrejme, neznamená registrované partnerstvá, to neznamená nejaké ultra liberálne reformy liberálnej vlády Eduarda Hegera, to znamená možno taký malý krok vpred, ktorý možno nie je to, čo by sme si mnohí priali, ale môže to situáciu zlepšiť.
Viem, že naša koalícia je veľmi pestrá a tých konzervatívcov je tam viac. No viem si predstaviť, že by sme dokázali prísť s niečím možno minimálnym a niečím, čo by aspoň trošku zlepšilo situáciu homosexuálnych párov na Slovensku a čo by malo šancu prejsť týmto parlamentom. A preto spravím všetko pre to, aby sme našli cestu ako tento scenár umožniť a verím, Tomáš, že mi pomôžeš a verím aj koaličným partnerom, že spolu nájdeme niečo, čo možno nebude najambicióznejšie a čo bude priechodné a čo zlepší kvalitu života homosexuálnych párov žijúcich v spoločnej domácnosti, pretože úlohou štátu je zaručiť kvalitu života občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 14:41 - 14:42 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Aj pri tejto diskusii, keď vidíme, že v pléne sedí len približne 22 poslancov zo 150, vidno, že nie je to prioritná téma v súčasnosti v čase pandémie, keď ľudia prichádzajú o prácu, o živobytie a mnohí o svojich blízkych. To načasovanie považujem za vhodné a je úplne jasné, že táto agenda v súčasnom zložení parlamentu nemá najmenšiu šancu prejsť. Skôr sa len otvára nejaká politická diskusia k týmto partnerstvám.
S čím ale nemôžem ja súhlasiť, je to, že v dôvodovej správe predkladateľ uvádza, že týmto párom rovnakého pohlavia a lesbám a homosexuálom chýba spoločenské uznanie a prijatie. Ale vy všetci veľmi dobre viete, že nie je to tak. O týchto témach sa síce veľmi nediskutuje, ale veľmi dobre vieme, že homosexuáli a lesby sú dnes na Slovensku veľmi úspešní, či už v šoubiznise, v umení, no v kultúre, ale aj v politike, takže nie je to pravda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.10.2021 14:33 - 14:39 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, najskôr by som reagoval na tie obvinenia, ktoré tu zazneli na Kresťanskú úniu.
My v programovom vyhlásení vlády máme, že preskúmame možnosť zjednodušenia spolužitia ľudí spolu. A tam, by som povedal, že často aj teraz sa používa argument, keď prídu na rad napríklad životné partnerstvá, veci, ktoré kopírujú manželstvo, že nepotrebujeme to riešiť zákonom o registrovaných partnerstvách, zákonom o životných partnerstvách, pretože vieme tieto problémy poriešiť samostatnými zákonmi a nemusíme to spolužitie dávať na úroveň manželstva. A myslím, že to by aj stačilo k tomu.
Vrátime sa k tomu prejednávaniu zákona. Novelou Ústavy Slovenskej republiky v čl. 41 ods. 1 bol posilnený inštitút manželstva ako jedinečný zväzok muža a ženy. Slovenská republika si prijatou novelou dala za cieľ tento inštitút všestranne chrániť a napomáhať jeho dobru. Potreba zvýšenej ochrany a posilnenia inštitútu manželstva bola a naďalej je daná nežiadúcim tlakom na tradičné usporiadanie rodinných vzťahov. Zvýšenie ochrany manželstva naďalej predpokladá pozitívny vplyv na sociálnu súdržnosť a stabilitu spoločnosti cez prizmu ochrany tradičnej rodiny a zabezpečenia riadnej výchovy maloletých detí v harmonickom a stabilnom prostredí, ktorému osobitným spôsobom má poskytovať ochranu a podporu štát.
V dôvodovej správe k tejto novele Ústavy Slovenskej republiky čítame, platný text k čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zakotvuje, že manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona, pričom sa zaručuje osobitná ochrana detí a mladistvých. Uvedené znenie sa navrhuje doplniť definíciou manželstva obsiahnutom v zákone o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečným zväzkom muža a ženy. Manželstvo teda nemôže vzniknúť medzi osobami rovnakého pohlavia. Priamo v ústave sa vymedzí, že sa jedná o jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy.
Nakoľko je manželstvo základný inštitút rodinnoprávnych vzťahov, navrhuje sa zakotviť jeho ochranu Slovenskou republikou. Súčasne sa navrhuje, aby Slovenská republika napomáhala jeho dobru, t. j. aby ho ochrana a podpora boli súčasťou verejného záujmu. Navrhovaný zákon o životnom partnerstve stojí v priamom rozpore s vyššie uvedenými princípmi. V rozpore s Ústavou Slovenskej republiky garantujúcou jedinečnosť inštitútu manželstva a prináša úpravu, ktorá z gramatického ako aj logického výkladu jednotlivých ustanovení kopíruje Ústavou Slovenskej republiky chránený inštitút manželstva, ktorý skrýva za pomenovanie životné partnerstvo.
Jednotlivé ustanovenia navrhovaného zákona o životnom partnerstve sa pod zásterkou iného pomenovania spoločného spolužitia dvoch osôb bez ohľadu na ich pohlavie, snažia obsiahnuť práva a povinnosti prislúchajúce jedinečnej podstate inštitútu manželstva bez ohľadu na najlepší záujem ďalšieho rozvoja v sociálnej a rodinnej politike, či vytvorenia stabilného a harmonického prostredia pre výchovu detí.
Navrhovaná právna úprava je ďalej v rozpore so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, ako aj v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa a tým, čo tieto majú chrániť s podporou garantovanou štátom.
Možnosť zaregistrovania sa a odregistrovania sa súhlasným vyhlásením životných partnerov je v priamom rozpore s potrebou vytvárania stabilného rodinného zázemia a odníma možnosť postupu v najlepšom záujme maloletých detí, ako je to napríklad pri rozvode manželstva, ktoré dôvody rozpadu skúma nezávislý a nestranný súd, ktorý sa má snažiť o jeho zachovanie prihliadajúc na najlepší záujem maloletých detí. Uznanie voľného spolužitia osôb, ktoré sa podľa mnohých dát vyznačuje vysokou mierou zmeny životných partnerov, vystavujeme dieťa riziku výraznej premenlivosti domáceho prostredia. Dieťa potrebuje cítiť lásku a podporu rodičov, ako aj istotu a teplo domova od narodenia cez všedné starosti a radosti až po dospelosť. Lebo príklady, vzory a prostredie ho formujú od útleho detstva a sú základnou výbavou do jeho samostatného života.
Takýto návrh zákona mi príde, ako by sme pozerali na ľad, ktorý pláva na vode, a chceli sme riešiť to, čo vidíme. Ale neberieme vôbec ohľad na to všetko, čo je schované pod vodou. Poznáme problémy spolužitia v riadnych rodinách, ako sa niektoré patologické javy prejavujú do života detí, ale my riešime iba to, čo je na prvý pohľad vidno, spolužitie osôb rovnakého pohlavia.
Dotkol som sa iba niektorých, no pre mňa a myslím, že aj pre spoločnosť, zásadných bodov. Preto tento návrh kolegu Valáška nepodporím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 14:27 - 14:29 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Čepo, čítal si predchádzajúceho pápeža, ja ti chcem povedať, čo povedal tento pápež. Tento pápež podporil partnerstvá homosexuálov. Partnerstvá. Nie manželstvá. Tu si rozprával o tom, že pán, teda že pápež predchádzajúci mal rozum. Tento nemá rozum? Tento pápež je čo? Podľa teba pápež bez rozumu?
Ja si naopak myslím, že toto je pápež, ktorý je v prvom rade človek. Ja nepodporím, Čepo, tento Valášekov produkt, pretože on sám povedal, že bude sa tváriť opozične, ale keď naši poslanci, niektorí z našich poslancov predloží takýto návrh, tak ho podporím, tak ako podporím aj Záborskej návrh, pretože ja nie som liberál, nie som sociálny demokrat, nie som pravičiar, nie som konzervatívny, ja som človek, Čepo.
Ja keď som s tebou robil pred niekoľkým, nejakým časom rozhovor, tak ty si mi úplne iné veci rozprával, ako rozprávaš teraz. Ty si sa tam pridal k tej skupinke odídencov od fašistov, ktorí už nie sú fašisti, už sú život, ale oni majú človeka v rodine, ktorý je kňaz. A naozaj sa hovorí o tom, že miluj blížneho svojho ako seba samého. Ja ako človek a vo svojom živote som sa stretol s veľmi veľa homosexuálmi, ktorí sú slušní, inteligentní ľudia, ale oni si zaslúžia Božiu pomoc.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 14:20 - 14:21 hod.

Marcinčin Radovan
Tak boli sme obvinení, že ideme vydierať, ale ja keď som to teraz počúval, tak sa cítim vydieraný, pretože tu už nejde o to, že či pomôžeme tehotným ženám, alebo nepomôžeme tehotným ženám, ale či obchodujeme, alebo neobchodujeme. My, berte to tak, že obraz je taký, že 47 ľudí z koalície zahlasovalo. Keď si myslíte, že to bolo zlé, nehlasujte s nimi. Ale keď si myslíte, že ten zákon mohol pomôcť alebo môže pomôcť, tak hlasujte za neho. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 14:16 - 14:18 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Myslím si, pán poslanec Taraba, že nie je to cesta, ak konzervatívci politici, politici v tejto rokovacej sále budú viac-menej na seba útočiť a vyčítať si, kto je väčší pro-lifer a kto je väčší konzervatívny politik. Toto nie je cesta.
Vrátim sa aj k tomu zákonu o pomoci tehotným ženám. Viackrát ste vo svojom prejave zdôraznil, že je to bezvýznamný zákon. Ak tento zákon zachráni čo i len jeden ľudský život, a ja verím tomu, že ich zachráni oveľa viac tých nenarodených detí, tak splnil svoj účel. Pri tomto zákone o pomoci tehotným ženám nie je to o tom, že či sú víťazi v tomto zákone konzervatívne krídlo a liberáli prehrali, vyhrali tehotné ženy a deti, ktoré sa narodia. Tí sú víťazi tohto zákona.
Môžem s vami súhlasiť v tom, že konzervatívni politici v tejto sále možno menej presadzujú niektoré hodnotové témy a otázky a mohlo by to byť radikálnejšie, ako ste vy to sám povedal, ale už to spomenul aj pán poslanec Goga, ľudia vo voľbách rozhodli, aké je zloženie tohto parlamentu a my sa musíme pohybovať v určitých mantineloch, ktoré nám dovolia niektoré témy presadiť. Samozrejme, aj ja by som si to predstavoval, aby to bolo ideálnejšie, lepšie, ale situácia je taká, aká je.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis