Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.9.2021 o 17:08 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 17:08 - 17:09 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán podpredseda Blanár, tu ste zase ukázali trošku, ja nie som skúsený ani politik, ani sa nerozumiem do energií, ale zase ste tu ukázali, ako trčíte zo zadnice pánovi Ficovi.
A problém je to, že mohli by ste dať pánovi Blahovi niečo na ukľudnenie, lebo aj kvôli nemu odišiel pán minister Sulík, lebo ste sa parádne doňho pustili a zase ste si to spackali vy. My sme vám tú schôdzu otvorili, tak, prosím vás, buďte k nám trošku a sedíme tu, dosť veľa ľudí tu sedíme z koalície na to, aby sme vás počúvali a chceli sme aj od pána Sulíka počuť, aké má riešenia, a parádne ste to zase spackali vy profesionáli politickí. (Ruch v sále. Mikrofón rečníka zachytil reakciu poslanca Pročka: „Ukľudnite toho mastného.“)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 16:43 - 16:44 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Dovoľte mi reagovať, pretože ja som v roku ´98 písal kandidátsku dizertačnú prácu o energetickom systéme Slovenska. Žiaľ, táto diskusia má už len také, že plačeme nad rozliatym mliekom, lebo celá energetická koncepcia od začiatku 90. rokov až po teraz ešte stále platná z 2016. bola zle postavená a výsledkom je toto, čo teraz riešime. Ja som vtedy 9-10 rokov predtým povedal, že príde to, čo nastalo 2009., čo ste povedali, že nám zastavia plyn z Ruska a budeme na holičkách. Ale 10 rokov sa tomu nikto nevenoval, lebo my dávame na odborníkov. Všetko to sa hodilo do koša, aj keď to bolo na ministerstve hospodárstva, nikto sa tomu nevenoval.
Čo sa týka hornej Nitry, je úplný ekonomický a ekologický nezmysel dotovať ťažbu nízko kvalitného uhlia na hornej Nitre. Pretože, pán Fico, ja som z Gemera, keď sa tam zatvárali železorudné bane a všade inde nejaké iné, nikto ani neštekol po tom, koľko tisíc alebo koľko stovák baníkov na Gemeri, v Rožňave a v Spišskej Novej Vsi a všade tam vlastne sa prepustilo. Ale asi tam nikto nebalil do alobalu nejaké peniaze. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.9.2021 14:17 - 14:18 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, ctená snemovňa, chcel by som sa vyjadriť k návrhu tohto zákona a takisto predniesť pozmeňujúci návrh. Myslím si, že tento návrh zákona je veľmi dôležitý preto, aby mnohé významné investície na Slovensku netrpeli obrovskými zdržaniami, rôznymi byrokratickými prekážkami a extrémnym predlžovaním procesov, ktoré často prinesú to, že tá investícia nakoniec sa neuskutoční alebo sa uskutoční v menšom rozsahu, prípadne sa uskutoční oveľa neskôr, keď sa trhové podmienky už výrazne zmenili, a to často mení celý, celý zmysel tej investície.
Slovensko v tomto zaostáva za okolitými krajinami, ktoré majú tieto procesy podstatne rýchlejšie a dokážu ich v kritických prípadoch naozaj výrazne-výrazne urýchliť, a tým Slovensko stráca konkurenčnú výhodu, ktorú má vo svojom, vo svojej polohe, vo svojom prístupe k infraštruktúre, vo svojich šikovných, schopných, kreatívnych, flexibilných ľuďoch, a to je veľká škoda.
Čiže vítam tento zámer ministerstva hospodárstva priniesť úplne nový zákon o významných investíciách a verím, že to prinesie prospech pre celú našu krajinu.
V tomto zákone sa však myslelo hlavne na priemyselné investície a ako spomínam, je to veľmi dôležité, ale takisto tu máme investície v iných oblastiach, ktoré sú takisto veľmi dôležité. Spomeniem len príklad investícií v oblasti dopravy, ktoré sa takisto veľmi často zdržujú, naťahujú, sú tam veľmi dlhé lehoty na rozhodnutia a prináša to situácie, že naozaj nám kolabuje doprava. Mnohé regióny sú úplne odrezané od sveta a tvoria sa obrovské lieviky, kde ľudia stoja hodiny v zápchach. Stačí, keď spomeniem mesto Ružomberok, ktoré dnes sa stalo úplne príslovečným v tej oblasti, že tam ľudia trávia hodiny v zápchach vo svojich autách, ani nehovoriac o tovarových tokoch, ktoré sa oneskorujú a ďalší takýto lievik je Strečno, ďalší takýto lievik je Kysuce, a samozrejme hrozí nám, že ďalším sa stane Triblavina, Ivanka pri Dunaji. Oblasť vlastne na vjazde do Bratislavy.
Čiže po dohode s ministerstvom hospodárstva som pripravil pozmeňovací návrh, ktorý pamätá aj na iné typy investícií. Som veľmi rád, že tam bola veľmi ochota a súčinnosť s ministerstvom hospodárstva, aby sme vlastne rozšírili tento zákon o významných investíciách aj na dopravné stavby. Takisto prenosovú sústavu elektroenergetických zariadení, a takisto výstavbu zdravotníckych zariadení, informačných technológií verejnej správy, aby vlastne aj v týchto prípadoch sa mohli tieto procesy urýchliť, a aby, aby tieto diela sa mohli vykonať oveľa rýchlejšie.
Prečítam teraz tento pozmeňujúci návrh a verím, že ho podporíte. Je v podstate relatívne krátky a vlastne prináša alebo zahŕňa aj tieto typy investícií do tohto zákona. Samozrejme, vo väčšine prípadov je to iba v prípade, že ich vykonáva právnická osoba, ktorej zakladateľom je štát, VÚC alebo obec. Teda ide o verejné investície.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k vládnemu návrhu zákona o významných investíciách, tlač 560.
Návrh zákona o významných investíciách sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno h) znie:
„h) strategickým územím okrem písmena f) a g) je aj stavba plynovodu, plynárenského zariadenia distribučnej siete, plynárenského zariadenia prepravnej siete, elektrického vedenia, elektroenergetického zariadenia prenosovej sústavy, elektroenergetického zariadenia distribučnej sústavy, ako aj strategickej dopravnej a inžinierskej infraštruktúry celonárodného významu, o ktorej rozhodla vláda Slovenskej republiky".
Odôvodnenie: okrem odstránenia chyby v terminológii bolo potrebné do textu doplniť aj pojem zariadenie prenosovej sústavy, nakoľko vyššie spomínané projekty spoločného záujmu sa nevzťahujú iba na distribučnú, ale aj na prenosovú sústavu a strategickú dopravnú a inžiniersku infraštruktúru celonárodného významu.
2. V § 2 písm. i) bod 1. sa vypúšťajú slová „podľa písmena f)".
Odôvodnenie: navrhuje sa vypustenie vnútorného odkazu na písm. f) a tým sa písmeno i) rozšíri na všetky prípady strategických území, ktoré zákon vymedzuje v § 2 písmenách f), g) a h).
3. V § 3 odsek 5 znie:
„(5) Významná investícia je okrem odsekov 1 až 3 aj investičný projekt, ktorého účelom je výstavba zdravotníckeho zariadenia alebo informačnej technológie verejnej správy, odvolávka na poznámku 4), ak je súčasťou kritickej infraštruktúry, odvolávka na poznámku 1) a spĺňa podmienky podľa odseku l.".
Poznámka pod čiarou v bode 1., to je súčasť kritickej infraštruktúry, je § 2 písm. a) zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a poznámka pod čiarou štyri znie, tam je odvolávka na informačné technológie verejnej správy, znie:
"4) § 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Nasledujúce odkazy k poznámkam pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: navrhuje sa rozšírenie zákona aj na významné investície, ktoré sú investičné projekty výstavby strategických databázových systémov s tým, že musia byť súčasťou kritickej infraštruktúry a ich realizáciu bude zabezpečovať výlučne právnická osoba, ktorej zakladateľom je štát, VÚC alebo obec.
4. Do poznámky pod čiarou k odkazu 3 sa dopĺňa text:
„Čl. 2 bod 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 v platnom znení.".
Odôvodnenie: ide o doplnenie odkazu o príslušné nariadenie.
Ďakujem za pozornosť a verím, že môj pozmeňovací návrh podporíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.9.2021 14:14 - 14:16 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
A upravujeme to preto, pretože je to vážnym zásahom do vlastníckeho práva majiteľa pozemku alebo stavby. Uvedomujeme si, že je teda dôležité, aby sa o takomto zásahu vlastník čo najskôr dozvedel a aj s ohľadom na trojročnú subjektívnu prekluzívnu lehotu spojenú s uplatnením nároku na primeranú náhradu za zriadenie vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva. Nepodanie návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností alebo návrhu na výmaz vecného bremena zo strany držiteľa povolenia sa bude považovať za správny delikt, ktorý je sankcionovaný pokutou vo výške 40 % ceny nehnuteľnosti, ktorej sa táto týka. A teraz si ho dovolím prečítať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Dominika Drdula a Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona o významných investíciách, tlač 560.
Vládny návrh zákona o významných investíciách sa mení a dopĺňa takto:
1. § 11 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Štát si uplatní predkupné právo za trhovú cenu na pozemky a stavby na nich, ktoré previedol držiteľovi osvedčenia podľa § 3 ods. 2 a § 3 ods. 3 a § 3 ods. 5, ak účel prevodu nebol naplnený."
2. § 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Vecné bremená
(1) Držiteľ osvedčenia môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na prípravné, prieskumné a zisťovacie práce a úkony na pozemkoch a stavbách. Ide o vstup výlučne z dôvodu a na čas potrebný na vykonanie nevyhnutných úkonov súvisiacich s prípravou významnej investície, najmä kvôli hydrogeologickému prieskumu, archeologického prieskumu, geodetickému prieskumu a zameraniu, pyrotechnickému prieskumu a radónovému prieskumu.
(2) Činnosti podľa odseku 1 je držiteľ osvedčenia povinný najmenej 15 dní vopred oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti.
(3) Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa osvedčenia majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Na náhradu škody sa vzťahuje Občiansky zákonník. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú opakovanú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti. Nárok na primeranú opakovanú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa osvedčenia do dvoch rokov odo dňa, keď sa o tom vlastník nehnuteľnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo vlastníka nehnuteľnosti na primeranú opakovanú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ osvedčenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej opakovanej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej opakovanej náhrady do jedného roka odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa osvedčenia.
(4) Držiteľ osvedčenia je povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ osvedčenia povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu.
(5) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je držiteľ osvedčenia povinný podať do troch mesiacov od oznámenia podľa odseku 2; prílohou k návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľnosti je aj geometrický plán stanovujúci rozsah vecného bremena.
(6) Vlastník nehnuteľnosti má za zariadenie, pardon, zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom osvedčenia.
(7) Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa osvedčenia do dvoch rokov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom osvedčenia dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom osvedčenia a pri zákonných vecných bremenách odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom osvedčenia zaniká. Držiteľ osvedčenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ osvedčenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do jedného roka odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa osvedčenia.
(8) Na základe dohody medzi vlastníkom nehnuteľnosti a držiteľom osvedčenia možno náhradu podľa odseku 3 a náhradu podľa odseku 6 vyplatiť súčasne a náhradu podľa odseku 3 možno vyplatiť aj naraz za celé obdobie núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti.
(9) Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi osvedčenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa osvedčenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa osvedčenia.
(10) Návrh na výmaz vecného bremena predkladá držiteľ osvedčenia do troch mesiacov od ukončenia činností podľa odseku 1.".
3. V § 14 sa odsek 1 dopÍňa písmenom i), ktoré znie:
„i) nepodá návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností v lehote podľa § 12 ods. 5 alebo nepodá návrh na výmaz vecného bremena v lehote podľa § 12 ods. 10.".
4. V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) odseku 1 písm. i).".
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.9.2021 14:14 - 14:23 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si dovolím predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Dominika Drdula a Jaroslava Karahutu k vládnemu návrhu zákona o významných investíciách.
V podstate ide o to, že sa upravuje viacero oblastí. Napríklad na prvom mieste upravuje sa právo štátu uplatniť si predkupné právo vo vzťahu k pozemkom a stavbám, ktoré previedol na držiteľa osvedčenia, ak sa významná investícia nezrealizovala.
Ďalej ide o doplnenie a zmenu, ktorá vyplýva z Nálezu Ústavného súdu vo veci pod spisovou značkou PLÚSSR 42/2015, ktorý konštatoval, že jednorazová náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva pri užívaní nehnuteľnosti nie je primeraná, a v tom prípade sa upravuje, že náhrada za takéto obmedzenie podľa § 12 návrhu zákona bude opakovaná a poskytovaná každoročne vo výške, na akej sa držiteľ osvedčenia s vlastníkom nehnuteľnosti dohodne, resp. vo výške, ktorú určí súd, ak sa títo dvaja nedohodnú. Zároveň sa v súlade s odôvodnením Nálezu Ústavného súdu v uvedenom prípade predlžuje subjektívna aj objektívna lehota na uplatnenie nároku vlastníka nehnuteľnosti na jednorazovú primeranú náhradu za zriadenie vecného bremena a na opakovanú primeranú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva, ako sa aj ukladá povinnosť držiteľovi osvedčenia, aby v stanovenej lehote oznámil vlastníkovi nehnuteľnosti začatie činnosti na jeho nehnuteľnosti, ktoré sú potrebné v súvislosti s významnou investíciou a podal návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností v súvislosti s vecným bremenom zriadeným na nehnuteľnosti, na ktorej sa má teda umiestniť a realizovať významná investícia.
A v poslednom prípade ide o zriadenie vecného bremena a obmedzenie práva užívať nehnuteľnosť... (Prerušenie vystúpenia vypnutím mikrofónu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.9.2021 11:52 - 11:52 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne. Dnes má byť 12.30 h. mandátový a imunitný výbor. Prekladá sa na ďalšiu schôdzu. Pán Suja požiadal o ospravedlnenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.9.2021 10:41 - 10:51 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, opäť tu máme vášnivú diskusiu a moji kolegovia, ktorí sú tak vzácne zohratí, strácajú nervy. Myslím si, že strácať nervy nie je mieste, pretože tento návrh zákona je v zásade, čo sa týka reštrikcií, bezzubý, ako by povedali naši ultrakonzervatívni kolegovia.
O čom tu hovoríme? Na jednej strane je tu vytýkané, že niekto nemá páru. Ja si dovolím povedať, že páru mám. Roky som spolupracovala s poradňou Alexis, ku mne chodili ženy do poradne, ktoré mali za sebou spontánny alebo umelý potrat. Niektorá to zvládala lepšie, niektorá horšie. Baviť sa o tom, že to je obyčajný zákrok, myslím si, že nie je na mieste a myslím si aj to, že človek, ktorý ide študovať medicínu a ide vykonávať prácu gynekológa - pôrodníka, tam nejde preto, aby mohol zabíjať nenarodené deti. Možno niekto to zoberie ako nevyhnutné zlo a iný sa dokáže postaviť a povedať, že on toto robiť nebude.
Pani Bittó Cigániková, pán Cmorej, hovoríte tu o kvalitných štúdiách a o tom, že tá úbohá mimovládka nedostala dotáciu. Z môjho pohľadu je určite lepšie financovať organizácie, ktoré pomáhajú veľmi konkrétne tehotným ženám, ktoré sú v sociálne zlej situácii, ako napríklad Zachráňme životy alebo poskytujú odborné poradenstvo, či už medicínske, psychologické alebo sociálne, ako napríklad poradňa Alexis. Ja si myslím, že ak si postavíme na jednu stranu nejakú kvalitnú štúdiu, ktorá môže mať aj tristo strán a môže mať neviem koľko zdrojov, a na druhú stranu si postavíme ženy, ktoré reálne dostali pomoc, z môjho pohľadu je zrejmé, kde sú tie peniaze lepšie investované.
Poďme sa baviť o tom, akých žien sa dotýka tento návrh zákona.
Máme ženu, ktorá zistila, že je tehotná, že je neočakávane tehotná z rôznych dôvodov. Máme ženy, ktoré jednoducho dieťa nechcú. Týchto žien sa tento zákon nedotýka nijako. Tieto ženy sa jednoducho rozhodli z rôznych dôvodov a možno okolie dalo preč ruky a možno ony sami si povedali, že v tejto chvíli chcem robiť niečo iné a jednoducho sa na to necítim, hotovo. Stretla som takú ženu v pôrodnici, stretla som ich veľa. To sú jednoducho ženy, ktoré si v tej chvíli povedali.
Potom tu máme ženy, ktoré zastihlo tehotenstvo v situácii ťažkej, či už to bola sociálne ťažká situácia, málo peňazí, veľa detí, muž pije alebo je muž násilník alebo žena študuje, čokoľvek. Priniesli sme napríklad tehotenské štipendium, priniesli sme určitú pomoc v tehotenstve. Ale myslím si, že vždy je čo priložiť, pretože štát by mal byť solidárny voči ľuďom, ktorí sú v núdzi a ktorí potrebujú pomoc. Tehotná žena v istej núdzi je. A moja otázka je, aké, aké sú tie optimálne riešenia týchto sociálnych situácií? Ja si myslím, že štát by nemal odťahovať ruky preč od týchto žien, ale mal by im naopak poskytnúť alternatívy a konkrétnu pomoc, tak ako to robí aj tento návrh zákona. Je to, či to je krízové bývanie, či to je príspevok pre matky, ktoré majú viacej detí, zníženie poplatku registrácie za auto, či to je navýšenie poplatku pre postihnuté dieťatko, pre štvrté dieťatko a tak ďalej. Potom tu máme tú kategóriu zdravia dieťatka a tam nám spadajú tieto detičky.
Dvadsaťsedem športovcov nás reprezentovalo na paralympiáde a jedenásť medailí doniesli. Poviem len také dve mená, ktoré mňa veľmi oslovili. Ako dieťa som čítala knižku od Denisy Legrisovej Taká som sa narodila. Narodila sa bez rúk a bez nôh. A hovorila, že možno ak by sa to stalo niekedy v dávnej dobe, možno v nejakej Sparte alebo v Aténach, skončila by niekde pádom zo skaly alebo na smetisku. Táto žena napriek svojim hendikepom sa naučila šiť, naučila sa postarať o seba a maľovala. Maľovala ústami, ako mnoho iných umelcov.
Spomeniem druhé meno, Nick Luičič, ktorý takisto sa narodil bez končatín a prešiel si svojím peklom, prešiel si depresiou a mal mnoho otázok ako mnoho ľudí, ktorí sú zdravotne postihnutí. Aj ja sama, keď som sa nejakých desať rokov života dusila v astme, tak isto som mala pochybnosti. Čo s tým? Ako? Mám okolo seba mnoho takých ľudí. Aj rodičia, ktorým sa narodí dieťatko s Downovým syndrónom alebo s akoukoľvek ťažkou diagnózou, si kladú tieto otázky. Ale krízy sú tu práve preto, aby ľudia sa menili, aby ľudia rástli a štát by mal podať pomocnú ruku a mal by ju podať adekvátne, pretože vieme, že tá sociálna pomoc nie je dostatočná. Vždy je priestor na to, aby sme pridali viac.
Čo sa týka ohrozenia života ženy, ja považujem za podpásové uvádzať tu argumenty o tom, že nejaký lekár nútil ženu prenášať mŕtve dieťa niekoľko dní a ohrozil ju. Toto je na podnet na Úrad pre zdravotnú starostlivosť. Toto je pochybenie lekára, ale to nie je argument predsa proti tomuto zákonu. Čo to má s tým spoločné, do kelu? Veď lekári robia chyby a musia niesť zodpovednosť, ak to urobia. Ale to nie je o tom, či ten lekár bol kresťan, alebo prečo to urobil. To je jednoducho pochybenie odborné a tak by sa to aj malo riešiť.
Čiže ja chcem, chcem naozaj apelovať na to, buďme solidárna spoločnosť, podajme pomocnú ruku rodinám, ktoré majú viac detí, pretože nesú ťažšie bremeno. Áno, tá rodina, ktorá má tri deti, štyri deti, tak potrebuje aj väčšie auto, potrebuje naozaj viacej toho. A potom je tu legitímna otázka. Čo je tá hodnota? Akou optikou sa na to pozerám? Pretože z môjho pohľadu ľudský život, každý ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť má hodnotu. Nemôžme sa na to pozerať tak ako kedysi v Nemecku, že ľudský život má hodnotu vtedy, keď je zdravý, keď nie je postihnutý, keď nepotrebuje asistenciu, keď nie je príliš starý, keď nie je správnej farby. Nie, ľudský život má hodnotu. Toto, toto si myslím, že je základom našej civilizácie, že ľudský život má svoju dôstojnosť. A tak by sme sa mali pozerať aj na to dieťa, aj na tú matku. A ponúknuť jej dôstojnosť neznamená ponúknuť jej potrat. My jej ten potrat neberieme, neberieme jej tú možnosť, ale hovoríme jej, tu sú ďalšie možnosti, zváž si to, čo je podľa mňa úplne na mieste a je to solidárne.
A ešte na margo tejto vášnivej diskusie chcem len tak v rýchlosti prečítať tie strašné veci, ktoré tu ideme my ideológovia, ktorí sme uverili v tú biológiu, ktorá hovorí o tom, ako vzniká dieťa, pretože pani Bihariová v jednom rozhovore povedala, že dieťa v dvanástom týždni je zhluk buniek alebo že je to bunka. A veľakrát sa ten argument opakuje. Ale nie, to nie je bunka. To už je normálne celý jedinec. A my prinášame nie ideologické nástroje, my prinášame núdzové bývanie pre tehotné ženy, osobitný príspevok pri narodení dieťatka s ŤZP, v plnej výške príspevok pri narodení pre štvrté dieťa, zníženie registračného poplatku na auto o sedemdesiat percent, ak má rodina viac ako tri deti, inštitút utajeného tehotenstva, predĺženie lehoty na rozmyslenie, rozšírenie diapazónu informácií, ktoré tá žena dostane, ako môže riešiť svoju situáciu, kontrola dodržiavania procesných postupov. Veď krajina bez kontroly a bez poriadku a bez prehľadu o tom, čo sa tu deje a ako sa dajú veci lepšie robiť, my to predsa potrebujeme.
Správa o potratovosti. Správu máme. Ak budeme poznať lepšie tie dôvody, môžeme lepšie nastaviť politiky, zrušenie zastaraných vyhlášok, čo je podľa mňa prirodzené, keď novelizujeme nejaký zákon, právo na druhú lekársku správu. Áno, právo, a kde musí byť ten lekár súčinný.
Zákaz reklamy. Prečo máme zakázanú reklamu na cigarety? Reklama, reklama a informácia sú dve veci a častokrát tu zaznievajú aj informácie v mediálnom priestore, že chceme zakázať informácie. Nie, chceme zakázať reklamu. Reklama je to, čo nás manipuluje k tomu, aby sme niečo chceli. Mapovanie príčin a dotácie z úradu vlády? Čo je zlé na dotáciách z úradu vlády na podporu tehotných žien? Prečo, prečo sa nám nepáčia dotácie?
Ja neviem ako, možno tu moji kolegovia vidia nejaké naozaj ideologické argumenty, ale ja ich tu naozaj nevidím a ja sa k tomuto zákonu hlásim a nemám s ním problém a dávam vám na zváženie, kolegovia, kolegyne, aby ste ho podporili.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 10:35 - 10:37 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Zaujal ma termín legálna interrupcia. Ja som to hovoril na začiatku rozpravy, pripomeniem to teraz. Je legálna na začiatku, na základe, pardon, na základe zaostalého komunistického zákona spred viac ako tridsiatich rokov. A v poriadku, je legálna, áno? Ale to neznamená, že to znamená, že je automaticky dobrá alebo správna. Výhrada svedomia je nad touto záležitosťou, pretože umelý potrat vykonaný inak ako zo zdravotných dôvodov, teda napríklad ohrozenie života alebo zdravia matky, nie je zdravotná starostlivosť. Je to rozhodnutie, ale to nie je zdravotná starostlivosť, lebo sa nestará o zdravie, ale stará sa o ukončenie života. Takže nečudujem sa zdravotníkom, ktorí chránia životy, že to veľmi nechcú.
Ale vy ste priznali jednu vec, že veľká časť zdravotníckych zariadení a zdravotníkov má veľký problém s vykonávaním potratu, lebo vnímajú ten rozpor. A ubezpečujem vás, že keby to bolo v úplnom, úplnej slobode a mohli si vybrať, tak to percento by bolo ešte vyššie, pretože ich chápem, že naozaj im to nejde dohromady so starostlivosťou o život a zdravie.
A ďalej, keď, pán kolega, ste spomínali sociálne problémy, napríklad z neúplných rodín alebo jednorodičovských rodín, no áno, to sú sociálne problémy a preto ich riešme sociálne, ale nie fatálne a potrat je fatálne riešenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 10:28 - 10:30 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Predstavte si, že by sme sa sporili o to, či štát má zasahovať do práva rodičov alebo práva rodičov vo vzťahu k deťom sú absolútne. A že či by sme napríklad v takej debate použili slová, že ako vy môžete rozhodovať alebo starať sa do nejakých rodičov, ktorí bijú svoje dieťa do modra. Vy vôbec nechápete ich situáciu, vy nechápete, v akom sú psychickom stave. No, prepáčte, nebral by som takúto argumentáciu. A preto to obraciam aj k tomuto, že áno, máme možno rozdielne pohľady na to, že či vidíme len ženu - matku, alebo vidíme aj matku, aj dieťa a v tom je ten rozdiel. A preto, ak hľadím aj na dieťa, nielen na matku, samozrejme aj na matku, tak musím o týchto veciach hovoriť a musím sa, ako ľudovo povedané, do toho starať.
Jeden kolega spomínal, že prečo reštrikcia. Znova. Neviem, či už máme to hovoriť s plačom, že o žiadnu reštrikciu nejde. Akurát hovoríme o tom, že nechceme podporovať potraty, ale chceme podporovať život.
Ďalšia vec je, absolútne nikomu ja nikdy osobne, ani mi to nenapadlo a ani nám, ani tomuto zákonu starať sa do rozhodnutia, či chcem mať dieťa. My hovoríme o situácii, keď už majú dieťa, ale je ešte nenarodené.
Asi poznáme aj z prírodopisu zo siedmeho ročníka a z ďalších štúdií, že o dieťati sa rozhoduje trocha skôr. Teraz ide o to, či ho prijmeme, alebo ho neprijmeme. My sme presvedčení, že je to lepšia voľba, a preto ju podporujeme. Stále to ale zostáva voľba tých rodičov.
A chcem ešte povedať, lebo nestihnem to všetko, že moja žena robí skvelú kariéru.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 10:27 - 10:28 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Richard, ďakujem ti, že si popísal na príklade svojej rodiny. Ty si sa nechcel chváliť, ani vystatovať, ale na príklade svojej rodiny si popísal, že tá rodina môže prijať, keď je rozhodnutá prijať ten život a ja som presvedčená, že boli ste rozhodnutí ešte pred manželstvom tie deti prijať, aj v tých ťažších situáciách. Vieme veľmi dobre, že príčinou aj ukončenia tehotenstva je citová nestabilita, sociálna chudoba, rozpad rodín, ktoré sa konajú čím ďalej, tým viac, a je to často problém zdravia a problém sociálny, a preto my tu hovoríme o prevencii.
Obyčajne žena, ktorá zistí, že je tehotná, tak sa tomu tehotenstvu poteší. Tam je dokázané štatisticky, že málokedy to samotné tehotenstvo je príčinou toho potratu. Sú to tie okolnosti, za akých to tehotenstvo vzniklo. A preto je tu ten náš zákon, aby sme analyzovali tie okolnosti, prečo tá matka alebo ten pár sa nakoniec rozhodne pre potrat, aby sme vedeli tie okolnosti a aby sme týmto ľuďom, ľuďom pomohli, pretože si uvedomujeme, že pomôcť takýmto ľuďom je zodpovednosť celej spoločnosti, ale aj legislatívy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis