Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.7.2021 o 13:20 hod.

Mgr.

Radovan Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:20 - 14:03 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval 28. apríla 2021 a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Časť IV správy obsahuje 4 pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 459a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 30. apríla 2021, predseda výboru ma zároveň určil za spravodajcu výboru k uvedenému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:18 - 13:19 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja takto na úvod len uvediem, že zákon úspešne postúpil do druhého čítania, v rámci ktorého sme sa snažili novelu rokovacieho poriadku ešte vylepšiť jednak o to, čo povedala vláda vo svojom stanovisku, jednak aj o to, čo spomenula vo svojich pripomienkach Kancelária Národnej rady, a takisto určité aj urgentné veci, ktoré ešte sme považovali za dôležité riešiť v tejto menšej novele rokovacieho poriadku, pričom viacerí viete, alebo asi všetci, že v dohľadnej dobe chystáme aj veľkú novelu rokovacieho poriadku.
Podrobnejšie by som o týchto veciach povedal vo svojom vystúpení, kde sa do rozpravy hlásim jednak ako navrhovateľ, ale som tam aj písomne prihlásený za poslanecký klub OĽANO s tým, že cieľom novely rokovacieho poriadku je v prvom rade zaviesť online formu rokovania, hybridnú online formu rokovania v prípade pandémie, či už výborov, alebo komisií výborov, a takisto zaviesť audiovizuálne, audiovizuálny prenos z rokovania výborov v tých prípadoch, keď sú tieto výbory verejné.
To sú také základné body, o všetkom ostatnom potom poviem podrobnejšie v rozprave, do ktorej sa hlásim, ako som už povedal.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:16 - 13:18 hod.

Liba Peter
Hlasovať budeme dnes po prerokovaní všetkých bodov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:15 - 13:15 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko v podstate zareagujem na, na kolegu Miloša Svrčeka. Samozrejme, tie časti ako uvádzanie VIN a podobne, som po diskusii s ministerstvom dopravy sa tiež rozhodol vypustiť, keďže v budúcnosti bude, bude vlastne tá diaľničná známka viazaná na evidenčné číslo, či už sa rozhodne ten majiteľ si ho ponechať a dať na iné auto, alebo sa rozhodne dajme tomu predať auto aj s evidenčným číslom a prejde na nového majiteľa aj s diaľničnou známkou.
Čiže toto je, samozrejme, bezpredmetné, mne išlo len o tie dva body, ale ako hovorím, rozhodol som sa v tom ustúpiť, pretože dobro krajiny je pre mňa dôležitejšie ako moje ego. Takže, takže z tohto dôvodu súhlasím s tým predloženým pozmeňovákom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 13:11 - 13:13 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Jasne, ja to vysvetlím v rámci faktickej. Toto upravujú dva paragrafy v tomto zákone. V prvom paragrafe, § 10a, je bod 8, ktorý hovorí, konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Hej? Čiže to je začatie konania, to sa musí, to musí byť do 60 dní, čiže v podstate potvrdzujem to, čo pán minister hovorí.
A potom je § 11, ktorý teraz meníme pozmeňovák... alebo teda novelou aj pozmeňovákom, a tam je bod 6, ktorý hovorí, pokutu možno uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Uloženie pokuty sa myslí právoplatné uloženie, to znamená pri týchto dvoch rokoch ide o to, že ten človek sa môže odvolať, ten človek môže robiť nejaké obštrukcie, a špeciálne ak ide o zahraničného teda účastníka cestnej premávky, ktorý to poruší, tak tam tie doručovacie lehoty sú pomerne dlhé, čiže ide o to, že na tú právoplatnosť budú dva roky.
Takže len aby sme si rozumeli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 12:56 - 12:59 hod.

Liba Peter
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.7.2021 12:50 - 12:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem, pán predseda. Pracujeme, rokujeme, ale bol som neďaleko, takže som veľmi rýchlo prišiel. Ďakujem. Rád by som odôvodnil tento návrh zákona, ktorý nahrádza novelu zákona, ktorá bola schválená pred niekoľkými mesiacmi, potom po vete pani prezidentky bola vrátená do parlamentu a nepodarilo sa nám prelomiť toto veto.
Hlavným dôvodom tejto novely zákona je nedostatok alebo medzera, ktorá vznikla pri schvaľovaní tzv. Kilečka 1 jedna v tom zmysle, že pri vyrubení pokuty za diaľničnú známku alebo chýbajúcu diaľničnú známku vlastne okresné úrady a Národná diaľničná spoločnosť nedokážu stihnúť túto lehotu, ktorá je aktuálne v zákone, a v podstate to znamená to, že veľká časť z tých pokút za porušenie tohto zákona, alebo teda za chýbajúcu diaľničnú známku sa nevyberá.
Vo svojom návrhu som navrhol niekoľko ďalších bodov, ktoré mali súžiť na zlepšenie vlastne fungovania nákupu diaľničných známok. Neskôr, po dohode s ministerstvom dopravy, po rokovaní som sa rozhodol niektoré z týchto bodov vypustiť a rozhodol som sa ponechať tam vlastne iba dva body, resp. tri. Jeden bod - riešenie preklepov pri zadávaní evidenčného čísla vozidla. Navrhoval som tam to, aby v prípade preklepu v rozsahu jedného znaku v evidenčnom čísle vozidla mohol nakupujúci takýto preklep opraviť do 7 dní, neskôr po dohode s ministerstvom dopravy do 3 dní. Dnes je táto lehota 15 minút, čo sa mi zdá naozaj veľmi nedostatočné.
Druhý bod, ktorý som sa tam rozhodol ponechať, je možnosť, alebo teda právo občana v prípade duplicitnej úhrady za známku na rovnaké auto, rovnaké evidenčné číslo, že má právo žiadať o vrátenie takejto platby do 30 dní.
Tretí bod je, samozrejme, tá lehota, ktorú sme sa po dohode s ministerstvom rozhodli upraviť tak, aby vlastne celková doba, počas ktorej by mal okresný úrad vymôcť túto pokutu, bola dva roky. Doba, počas ktorej musí začať konanie, to znamená upovedomiť toho hriešnika, by mala byť naďalej 60 dní. Čiže chcem len veľmi upozorniť jasne na to, aby tu neboli potom príspevky v rozprave nezmyselné, neinformované, že táto lehota 60 dní tam ostáva, čiže v lehote 60 dní musí okresný úrad upovedomiť vlastníka vozidla o tom, že porušil zákon a že mu ukladá pokutu. Myslím si, že 60 dní je úplne v pohode lehota na to, pretože človek si pamätá, kde bol, kde sa jeho auto pohybovalo. Pred vlastne zmenou zákona bola táto lehota až dva roky, čo bolo teda naozaj neprimerané, pretože rok alebo rok a pol si pamätať, kde som jazdil a kde som možno nejaký kúsok prešiel po diaľnici, by bolo naozaj veľkým otravovaním občana.
Čiže toto sú tie tri zmeny, ktoré ja som tam predpokladal, a predpokladal som, že aj pozmeňovacím návrhom navrhnem vypustenie tých ostatných bodov z novely zákona. Toto sa však nestretlo s prijatím u ministerstva dopravy, a keďže ministerstvo dopravy nebolo ochotné ustúpiť v tom, aby občania mali v zákone právo na opravu preklepu a takisto právo na vrátenie duplicitnej platby do 30 dní, tak som sa nakoniec pre dobro veci rozhodol ustúpiť, aby vlastne štát nebol ukrátený o tieto pokuty za diaľničné známky, a súhlasil som s tým, že bude podaný pozmeňovací návrh, v ktorom tieto body budú vypustené.
Dostal som prísľub, že táto 15-minútová lehota na možnosť opravy preklepu, ktorá je uvedená v obchodných podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti, sa upraví na 24 hodín. Takže verím, že tento prísľub bude veľmi rýchlo naplnený, a v týchto ostatných veciach, myslím si, že mali by byť v zákone, že občan by mal mať toto právo, ale proste nechcem, nechcem sa, ako sa to hovorí, štorcovať, aby kvôli tomu neprešiel zákon.
Takže len toľko, chcem vás požiadať o podporu zákona, takisto o podporu toho vlastne pozmeňovacieho návrhu, ktorý bude podaný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 12:43 - 12:45 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Ondrej Dostál, veľmi správne si povedal, že národnostné menšiny predstavujú bohatstvo našej krajiny.
Som starostka v obci Chmeľnica, ktorá je nemeckou obcou. V roku 2011 sa k národnostnej menšine prihlásilo 19,45 % obyvateľov obce Chmeľnica, ktorá ma v súčasnosti 995 obyvateľov. V obci veľmi aktívne pôsobí Karpatskonemecký spolok. Už toho roku budeme organizovať 29. ročník dní nemeckej kultúry, kultúry našich otcov. Je to podujatie s medzinárodnou účasťou, kde sa stretávajú Karpatskí Nemci zo Slovenska a zo zahraničia. Tohto roku aj vzhľadom na pandemické opatrenie sa v menšej forme uskutoční takéto podujatie 1. augusta.
Súhlasím, že financovanie národnostných menšín musí byť transparentné s nastavením dotačných pravidiel. Je však potrebné, aby získať peniaze na zmysluplné projekty v kultúrnej oblasti bolo čo najjednoduchšie bez administratívnych prekážok. Verím, že tento systém nových dotačných pravidiel neskomplikuje organizáciám získať finančné prostriedky z tohto fondu. V prípade, že by to nebolo funkčné, mala by byť kreativita a systém znovu nastaviť v maximálnom zjednodušení podávania a získania finančných prostriedkov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 12:42 - 12:43 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi Dostálovi za vyčerpávajúcu rozpravu. A, samozrejme, že sme spolupracovali na tomto pozmeňováku, ako aj na návrhu zákona. Ja chcem len povedať to, že toto je prvý krok k tomu, aby sme naozaj pomohli v tomto tomuto fondu, a ubezpečujem kolegu Dostála, že tomuto fondu sa budeme venovať určite možno aj celé volebné obdobie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 12:02 - 12:03 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som z tohto miesta chcela najskôr v prvom rade poďakovať kolegom, ktorí daný návrh podali, lebo akokoľvek sa to nezdá v tom, v tejto našej rozprave o lesoch a... a peniazoch a neviem čom, ale aj toto je veľmi dôležitá vec.
Dôležité na tom je hlavne to, že sa stransparentní absolútne celý proces, že bude konečne vidno, odkiaľ a kam tie peniaze tečú, pretože doteraz to vidieť nebolo. Mali tú odvahu a ja pevne verím, že takýmto spôsobom budeme postupovať aj pri ďalších fondoch, ktoré sú naviazané na ministerstvo kultúry, pretože je pravda, že tá kvázi transparentnosť, ktorá sa teda viac-menej skôr tvári ako transparentnosť, ale až tak transparentná nie je, že, že to bude postupovať aj ďalej. Takže ešte raz veľká vďaka.
A skutočne rekonštrukcia fondov je viac ako potrebná, že to, že sa tak deje práve teraz, je veľmi dôležité možno aj vzhľadom na to, že sa mení šéf fondu pre kultminor, a myslím, že trafili, trafili kolegovia všetko, čo mohli, vrátane času, takže ešte raz ďakujem za tento návrh zákona.
Skryt prepis