Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.1.2021 o 9:54 hod.

RNDr. Mgr. CSc.

Ján Szőllős

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 9:54 - 9:58 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 445 z 25. novembra 2020 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Jaromíra Šíbla, Vojtecha Tótha a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 282) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.

Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 211 z 21. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 76 z 25. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť s pripomienkou. Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu poslancov vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 89 z 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať príslušných ustanovení zákona rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 9:53 - 9:54 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Cieľom predloženého návrhu zákona je zosúladenie zákona so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/63 EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely.
Návrhom zákona sa predovšetkým upravuje spôsob získania odbornej spôsobilosti na vykonávania úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo na vzdelávacie účely. Takisto vzdelávanie sa dopĺňa o praktickú prípravu s následným vykonaním záverečnej skúšky. Súčasne sa návrhom zákona dopĺňajú sankcie za porušenie niektorých povinností, ktoré vyplývajú z uvedenej smernice.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 9:29 - 9:32 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 406), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 533 z 27. januára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto dvom výborom, a to Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný, z 12 členov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 6 členov.
A Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 70 z 27. januára 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 406), odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 71 z 27. januára 2021.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.1.2021 9:05 - 9:07 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport podáva Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 399 z 19. januára 2021 pridelil uvedený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý je zároveň aj gestorským výborom, a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie vo výbore. Výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval uvedený návrh a uznesením č. 62 z 26. januára 2021 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predĺžením platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s predĺžením platnosti zmluvy.
Predmetná správa výboru o výsledku prerokovania návrhu bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 26. januára 2021 č. 67. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania gestorského výboru a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som svoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 18:29 - 18:31 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Počúvam vás a rozmýšľam nad tým, prečo sa tak bojíte cudzích ľudí. Nikto nám nechce ublížiť. Každý naopak chce nám pomôcť. Práve naopak ja vidím, že nepriateľom sme si my sami. Namiesto toho, aby sme navzájom tiahli za jeden povraz, teraz, keď už je nastúpená cesta k lepšiemu, tak využívate situáciu a robíte rozbroje medzi ľuďmi a vzniká tu veľká nenávisť. Preto ja mám výhrady voči tomu, aby ktokoľvek kto nám chce pomôcť, tak som za to, aby nám pomohol. Takisto nie sme hrozba pre nikoho iného.
Pokým budú na Slovensku vybuchovať autá, pokým budú vraždení ľudia a všetko toto budú robiť slovenskí politici, tak nemusíte čakať nejakú hrozbu zo západu alebo z východu.
Ja som za to, aby sme žili v takom štáte, ktorý, na ktorý budeme pyšní a kde ľudia budú žiť konečne v mieri a v pokoji. Takže snažte sa o to, aby ľudia zažili túto krásnu republiku v šťastí a v pokoji. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 18:11 - 18:13 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ďakujem ti, pán kolega Tomáš Valášek, za tvoj príspevok v rozprave. Ako dcéra otca Štefana Kányaiho, ktorý bol nevinne odsúdený a strávil takmer desať rokov zo svojej mladosti v táboroch smrti, v ruských gulagoch na Sibíri, na Urale, v Karagande, v Žezkazgane, žijúc s jeho spomienkami, ktoré sú zachytené v jeho knihe Poviem to teda vám všetkým, ktorú odporúčam kolegom na prečítanie, si ešte viac uvedomujem zmysel slov "sloboda" a "bezpečnosť". Dnes máme pamätný deň holokaustu, tragédie 20. storočia nemôžeme bagatelizovať, sú naším mementom a musíme sa z nich poučiť. Vítam, že obranná stratégia vznikla spoločne s bezpečnostnou stratégiou.
Návrhy novej bezpečnostnej a obrannej stratégie Slovenskej republiky sú spracované kvalitne. Svedčí o tom, že je dobrá spolupráca dvoch kľúčových ministerstiev, ktoré tieto dve stratégie vypracovali. Potrebujeme hlavný strategický rámec v oblasti bezpečnosti a obrany krajiny. Je dôležité, aby sme mali jasné úlohy, zachovali zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc Slovenskej republiky.
Vítam, že nová bezpečnostná stratégia reaguje na tradičné, ale i nové bezpečnostné hrozby. Ide napríklad o zásahy do kybernetickej bezpečnosti štátu či dezinformácie. Ľudia potrebujú mať pocit, že sú chránení na uliciach, doma, ale aj na internete. V digitálnom svete nesmie chýbať voľný tok tovarov a služieb, ale aj informácií. Dezinformácie, falošné správy a propaganda ohrozujú našu kolektívnu bezpečnosť, pretože podkopávajú dôveru, ktorú občania majú vo svoje inštitúcie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 18:04 - 18:04 hod.

Pročko Jozef
Ja by som chcel, pán minister, ospravedlniť pána Kotlebu, pretože naozaj v súčasnej situácii, v ktorej sa nachádza psychickej, keď sa mu rozpadla celá strana, ja si myslím, že on ani nevie, čo rozpráva. Takže ja by som ho chcel ospravedlniť za to, že čo tu predvádzal. Nehnevajte sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 17:57 - 17:58 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Členstvo v Európskej únii a v NATO vyjadruje civilizačné, hodnotové a geopolitické ukotvenie Slovenska. To neznamená našu nadradenosť, to je naša výhoda. Popri historickej skúsenosti našej krajiny existuje aj geografická skúsenosť. Staršia generácia po väčšinu života narážala iba kúsok od domova na ostnaté drôty, ktoré si dnešná mládež nedokáže ani predstaviť. Mnohí od útleho detstva cestujú po otvorenom svete, mnohí tam úspešne študujú, čo ľuďom s komunistickou skúsenosťou pripadá neuveriteľné. Členstvo Slovenska v EÚ a NATO je istota pre bezpečnosť našej krajiny a ja na rozdiel od vás, pán kolega Kotleba, vítam, že tento fakt je hlavným pilierom našej bezpečnostnej obrannej stratégie.
Vašim vystúpením ste ma pán kolega opäť presvedčili, že vás nemôžem nikdy svojím hlasom podporiť za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 17:55 - 17:55 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Kotleba, pre vašu informáciu, samotný výbor pre európske záležitosti po prvý raz v tomto volebnom období, použil tzv. žltú kartu proti návrhu Európskej komisie. Týkala sa práve nariadenia o migrácii a azyle. Znamená to, že vyzývame Európsku komisiu na zmenu predloženého návrhu. Máme sami problém s konkrétnymi ustanoveniami Európskej komisie a nesúhlasíme s povinnými kvótami. Ale keďže nie ste členom tohto výboru, tak asi o tom neviete.
Čo sa týka týchto žltých kárt, viaceré parlamenty členských krajín pripravujú vlastné námietky voči návrhu Európskej komisie. Podľa toho koľko sa ich zozbiera, musí komisia vysvetliť dôvod na odmietnutie zmien, návrh prepracovať alebo ho budú musieť stiahnuť. Ja som zvedavá, ako to dopadne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2021 17:54 - 17:55 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Pán Kotleba, ja sa priznám, vy ste ma zaujali už na začiatku. Mňa naozaj zaujalo, ako oduševnene a s takým entuziazmom a priam bázňou ste vraveli o vznešenej a veľkej občianskej demonštrácii, ktorá údajne výrazne prispela k tomu, že sme v súčasnosti bezpečnou krajinou. Tak ja teraz neviem, že či myslíme na tú istú demonštráciu, na ktorej napríklad zneli rôzne vyberané heslá, prípadne lietali na moslimskú rodinu nejaké predmety od vašich fanúšikov. A teda sa vás chcem spýtať, že či teda bolo Slovensko vtedy bezpečnou krajinou pre všetkých alebo len pre tých, čo sa od tejto vašej krásnej občianskej iniciatívy držali dostatočne ďaleko.
Skryt prepis