Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2023 o 14:00 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 14:00 - 14:01 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2023 13:52 - 13:53 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vďaka, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor SR, Národnej rady SR a Výbor Národnej rady obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2023 13:17 - 13:18 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2023 13:12 - 13:14 hod.

Mihalik Marcel
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.3.2023 13:10 - 13:12 hod.

Kyselica Lukáš
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.3.2023 13:10 - 13:12 hod.

Kyselica Lukáš
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2023 13:06 - 13:09 hod.

Fecko Martin
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2023 13:01 - 13:06 hod.

Pročko Jozef
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 12:57 - 12:58 hod.

Šofranko Mária
 

Vystúpenie 17.3.2023 12:43 - 12:49 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, akcia Európske hlavné mesto kultúry je iniciatíva Európskej únie, ktorá vznikla v roku 1985. Postupne sa stala jednou z najambicióznejších kultúrnych iniciatív v Európe s transformačným potenciálom, ktorá napriek tomu, že je primárne kultúrnou iniciatívou, môže priniesť aj významné sociálne a ekonomické výhody, najmä ak sa začlenia do dlhodobej rozvojovej stratégie mesta, ktoré je držiteľom titulu. V neposlednom rade predstavuje mimoriadnu príležitosť a prestíž nielen pre mesto a región, ale celú Slovenskú republiku.
V zmysle legislatívneho rámca akcie Európske hlavné mesto kultúry na roky 2020 až 2033 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako riadiaci orgán zodpovedný za výber, budem rozprávať už len skratku EHMK na Slovensku na rok 2026 zverejnilo 17. novembra 2019 výzvu na predkladanie prihlášok. Do súťaže sa zapojilo osem kandidátskych miest Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina, ktoré skupina odborníkov za účelom predbežného výberu v dňoch od 2. do 5. februára 21 vypočula. Priebeh súťaže má dve fázy, predbežný výber a konečný výber, resp. výber, ktorého súčasťou je aj medzinárodná komisia Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 zložená z nezávislých odborníkov a odborníčok na oblasť kultúry a umenia. Do konečnej fázy výberu postúpili mestá Nitra, Trenčín a Žilina, ktorých záverečné vypočutie sa uskutočnilo v decembri 2021 v priestoroch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vo fáze konečného výberu na základe vypočutí miest a ich osobných návštev odporučila predsedníčka skupiny odborníkov vymenovať za Európske hlavné mesto kultúry 2026 mesto Trenčín, ktoré vo svojej prihláške, takzvanom bidbooku splnilo požadované kritériá. Európska komisia oficiálne zverejnila víťaza Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 na Slovensku 14. marca 2022 v úradnom vestníku Európskej únie v sérii C. Titulom EHMK bolo doteraz ocenených viac ako 60 miest. Nadobudnuté skúsenosti sú dôkazom toho, že akcia EHMK je vynikajúcou príležitosťou pre mestá zvýšiť svoj profit na medzinárodnej aj lokálnej úrovni. Prestížny titul je udeľovaný na rotačnom princípe v zmysle vopred určeného harmonogramu v rámci ktorého sa v roku 2026 môže udeliť titul Európskeho hlavného mesta kultúry jednému mestu v Slovenskej republike a jednému vo Fínsku. Do projektu môžu mestá zapojiť aj svoje okolité oblasti.
Mesto Trenčín spoločne s Trenčianskym vyšším územným celkom na účely realizácie projektu EHMK 2026 zriadili samostatnú právnickú osobu - neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín, ktorému by mali byť prostredníctvom riadiaceho orgánu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky finančné prostriedky štátneho rozpočtu priamo poukázané v uvedených výškach počas jednotlivých kalendárnych rozpočtových rokoch. Rozprávame sa o sume 15 miliónov eur a pre rok 2023 je to 800 tisíc eur. Projekt nie je financovaný výlučne zo štátneho rozpočtu, ale využíva aj ďalšie zdroje financovania. Na finančnej účasti sa okrem vlády Slovenskej republiky podieľajú aj Európska únia, kraj, mesto a sponzori. Kultúrny program je tvorený troma vzájomne prepojenými kategóriami po a) je to kreatívny a umelecký program, po b) marketing a komunikácia programov, po c) európska dimenzia. Očakávané prínosy vychádzajú z minulých skúseností z projektu Európskeho hlavného mesta kultúry, ktoré ukazujú, že pozitívne dopady významne prevyšujú vynaložené náklady. Významnú časť kultúrneho programu bude tvoriť európsky rozmer, ktorý obyvateľom prinesie spoznávanie európskych kultúr z rodiny Európskych hlavných miest kultúry. Projekt predpokladá okrem iného vybudovanie kultúrnej infraštruktúry, zvýšenie prílevu turistov, zvýšenie mobility v rámci regiónu a iné. Súčasťou prípravy na titul Európskeho hlavného mesta kultúry sú aj investície do infraštruktúry, ktoré budú poskytované zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Sme pripravení vypočuť si vaše pripomienky, názory, návrhy a samozrejme následne ich zapracovať do dopĺňajúceho návrhu. Chcem vás všetkých uistiť, že prebieha intenzívna komunikácia medzi úradom vlády, ministerstvom kultúry, členmi kultúrneho výboru a mestom Trenčín. A týmto vás teda žiadam o podporu a žiadam vás aj o vaše názory, ktorým sa teda budem tešiť a samozrejme som pripravená na akékoľvek rokovanie a môžem vám dať ešte do pozornosti to, že najbližšie stretnutie všetkých, ktorých som pred chvíľou menovala, bude budúci týždeň, aby sme tento zákon ešte vyprecizovali. Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis