Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.2.2021 o 12:43 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:43 - 12:58 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len veľmi krátko sa chcem pripojiť k mojej kolegyni Katke Hatrákovej ako spolupredkladateľka tohto zákona, veľmi oceňujem tento návrh zákona pretože aj z vlastných skúseností aj z viacerých referencií som sa mala možnosť stretnúť naozaj s mnohými podnetmi, ktoré sa týkali najmä psychiatrickej starostlivosti a starostlivosti o seniorov. Oceňujem to, preto, že práve starostlivosť o ľudí ktorí sú takýto najbezbranejší sa častokrát odvíja od toho akí, akí ľudia sa o nich starajú a od toho akým spôsobom je to zariadenie manažované. Trošku máme problém aj s tou malou, máme málo pracovníkov práve v týchto zariadeniach a možno málo motivovaných ale to nemôže byť dôvodom na to, aby sme nechránili dôstojnosť, bezpečie a zdravie našich pacientov a klientov. Oceňujem aj zahrnutie súhlasu dotknutej osoby a jej zákonného zástupcu do tohto návrhu zákona a verím, že prinesie potrebnú pomoc týmto klientom a verím, že aj pani komisárka bude spolupracovať s ďalšími zodpovednými inštitúciami a napomôžeme aj preventívne ale aj pri riešení naozaj konkrétnych podnetov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:43 - 12:58 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
ponižujúceho zaobchádzania tam výbor sídli tak verte mi, že väčšina z nás by si želala mať v situáciách keby sme sa náhodou na tých klinikách ocitli mať pri sebe komisára. Takže, napríklad v jednom bratislavskom psychiatrickom oddelení bolo zistené, že pacientom neboli vypracovávané liečebné plány, že, že čas trávili absolútne nečinne pozerajúc televíziu, celá psychiatrická liečba sa obmedzovala len na farmakoterapiu. Napríklad aj úloha psychológa sa v zásade obmedzovala iba na spoluprácu so službukonajúcim lekárom pri príjme pacienta, na účel stanovenia diagnózy nebola poskytovaná žiadna psychoterapia ani vedenie klienta pacienta. Výbor podrobne zhodnotil aj podávanie elektrokonvulzívnej terapie a vyzval slovenské orgány, aby prijali potrebné kroky s cieľom zabezpečiť a v prípade potreby aj vydať potrebné písomné pokyny, aby elektrokonvulzívna terapia nebola nikdy používaná výlučne ako prostriedok na rýchle zvládanie podráždených psychiatrických pacientov. Bolo zistené, že nie je vedený žiaden register o zákrokoch EKT a pacienti zjavne neboli žiadaní o súhlas s týmto druhom liečby. A navyše boli často len rutinne informovaní o tom, že ide o nejakú spánkovú terapiu a neboli, neboli oboznámení s obsahom tohto zákroku.
Výbor sa venoval aj umiestňovaniu pacientov do sieťových postelí kde bolo tiaž zistené rutinné, rutinné umiestňovanie. Rovnako sa venoval nedobrovoľnej hospitalizácií a všetko to čo výbor CPT zistil v podstate potvrdzovala pani komisárka vo svojich správach kde, z ktorých vyplýva, že starostlivosť o pacientov je organizovaná s dôrazom na lekárske ošetrenie a malý dôraz sa kladie na prevenciu a sociálnu starostlivosť. Je podceňovaný a nežiadaný súhlas s poskytovaním terapie. Je bežnou praxou využívanie ochranných postelí, že v zariadeniach chýbajú terapeutické miestnosti, miestnosti pre individuálnu prácu s klientom, pre psychiatra alebo psychológa, nie sú zabezpečené podmienky ochrany života a zdravia a ešte mnoho iných, ktorými vás teraz zaťažovať ako je súkromie pacienta, intimita pacienta, rovnako vzdelávanie zamestnancov a pod. Takže ak by ešte stále vznikali otázky, že komisárka bude rozpínavo realizovať svoju kompetenciu tak mi prosím, dovoľte uviesť, že som si vypočula výhrady niektorých kolegov na výbore pre zdravotníctvo a preto, preto aj vznikol pozmeňujúci návrh kde je je v prvej vete odseku 8 paragrafu 25 špecifikovaný rozsah vykonávania nahliadania do zdravotnej dokumentácie a ten sa zúžil na rozsah nevyhnutný na posudzovanie dodržiavania práv so zdravo osôb so zdravotným postihnutím a rozsah nevyhnutný na monitorovania na dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutým podľa osobitného predpisu.
Ďalej niektorí kolegovia žiadali, aby musel komisár pred nahliadnutím do zdravotnej dokumentácie informovať dotknutú osobu. Toto sme zvážili a vyhoveli sme požiadavke kde v druhej vete odseku 8 je zavedená informačná povinnosť vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím. Vznikali tiež otázky, že čo ak daná osoba nebude spôsobilá na právne úkony, tu sme tiež vyhoveli v rámci toho pozmeňovacieho návrhu a v tretej vete odseku 8 sa pamätá na situácie, že ak osoba so zdravotným postihnutím je nespôsobilá dať informovaný súhlas tak sa nadväzuje na platné znenie ustanovenia paragrafu 6 odsek 1 písmeno b) zákona. Rovnako sme vyhoveli aj v štvrtej vete v odseku 8 aj v piatej vete, kde návrh nadväzuje už na platné znenie ustanovenia paragrafu 6 v tomto prípade teda sa dá zakázať nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a osobe poverenej je, teda osobou poverenou je zákonný zástupca osoby so zdravotným postihnutím. Čiže ak už chceme podporovať autonómiu dotknutej osoby, rozhodla som sa podporiť tie, tie požiadavky, ktoré v rámci diskusie vznikali. A teda nebudem ich v tejto chvíli rozvádzať lebo sú podrobnejšie v tom, v tom pozmeňovacím návrhu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:28 - 12:43 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v druhom čítaní uviedla ako poverená poslankyňa návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony. Vzhľadom k tomu, že zákon dostal pomerne silnú podporu v prvom čítaní 123 hlasov, tak cítim takú celkom veľkú zodpovednosť vás informovať o legislatívnom procese a o diskusiách, ktoré v rámci neho zazneli a samozrejme za tie veľmi ďakujem a nielen v mene svojom ale aj v mene všetkých tých zranených osôb, pre ktoré verím, že tento zákon prinesie zmeny. Návrh zákona prispieva aj k implementácii medzinárodných záväzkov a odporúčaní v oblasti ľudských práv, osôb so zdravotným postihnutím, napríklad Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Súčasná platná legislatíva komisárovi neumožňuje za účelom posudzovania práv osôb so zdravotným postihnutím v predmetnej oblasti nahliadať so zdravotnej dokumentácie týchto osôb pričom považujeme prístup komisára do zdravotnej dokumentácie nielen v prípade posudzovania podnetov, ale aj v prípade monitorovania dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím za kľúčový. Je kľúčovým nástrojom pre overenie, či u osoby so zdravotným postihnutím nedochádza k porušovaniu jej práv. Návrh zákona prispieva aj k posilnenie Ústavou Slovenskej republiky garantovaných ľudských práv a slobôd ľudí so zdravotným postihnutím, najmä práv garantovaných v čl. 12 ods. 25 v čl. 16 ods. 1 a zároveň napĺňa aj jednotlivé tézy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Prejdem ale k základnej otázke a síce prečo je vôbec dôležité v tejto dobe prijať takýto návrh zákona. Potreba posilnenia oprávnenia komisára vyplýva z dvoch hlavných negatívnych trendov našej spoločnosti a to je v prvom rade vývoj zdravotného stavu obyvateľstva a vývoj odkázanosti obyvateľov v oblasti sociálnych služieb. Zdravotnícke štatistiky poukazujú na zvyšujúci sa poet ľudí s duševnou poruchou. V roku 2014 tu na Slovensku bolo približne 400 tisíc ľudí medziročne vzrástol ten počet o nových pacientov a samozrejme nevieme, že čo s nami urobí korona a druhým dôvodom je vývoj odkázanosti obyvateľov v oblasti sociálnych služieb. Toto je tiež dôvod, prečo je potrebné posilniť právo komisára. Zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019, ktorá bola schválená Výborom Národnej rady pre sociálne veci 11. septembra 2020 vyplýva stúpajúci počet klientov v zariadeniach pre seniorov a v domovoch sociálnych služieb. Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú komisár vo vzťahu k zariadeniam poskytujúcim sociálne služby skúma, je to, či klienti zariadení absolvovali preventívne prehliadky a to aj akým spôsobom je zabezpečené poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Z posledných zistení komisára vychádzajúcich z monitoringov zariadení sociálnych služieb vykonaných komisárom vyplynulo, že zariadenia sa nijakým spôsobom nezaujímajú o to, či klienti absolvovali preventívnu prehliadku všeobecného lekára alebo preventívnu prehliadku somatológa, riešia zdravotné ťažkosti klientov ad hoc teda až v momente, keď nastanú. Taktiež vyplynulo, že zamestnanci zariadení poskytujúcich sociálne služby zaznamenávajú realizáciu jednotlivých ošetrovateľských úkonov napríklad polohovanie klienta v čase aj deň dopredu. To znamená, že akoby prejudikujú, že sa tak stane. Aj záznamy o týchto komisárom skúmaných skutočnostiach v oblastiach vo vzťahu k zariadeniam poskytujúcim sociálne služby sú súčasťou zdravotnej dokumentácie klientov a pri súčasnom nastavení právnej úpravy nahliadania do zdravotnej komisie má komisár problém sa k nim v rámci výkonu svojich oprávnení dostať. Vo vzťahu k zariadeniam poskytujúcim sociálne služby vykonáva komisár nielen monitoringy dodržiavania ľudských práv, ale skúma aj konkrétne podnety, s ktorými sa naňho podávatelia obracajú. V súčasnosti možno konštatovať, že počet individuálnych podnetov, v ktorých podávatelia namietajú zanedbávanie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, porušovania ľudskej dôstojnosti klientov zo strany zamestnancov zariadenia a neprimerané využívanie obmedzovacích prostriedkov voči klientom podstatne narástol v porovnaní s predošlými rokmi.
Dovoľte mi ešte zhrnúť diskusiu, ktorú sme absolvovali k danému návrhu zákona. Budem reagovať predovšetkým na otázniky, ktoré v rámci tej diskusie vznikli a poukazovať na to ako sme na ne reagovali v pozmeňujúcom návrhu. Prvá a základná otázka, ktorá vznikala bolo, že či sa komisárka bude tak povediac, že miešať do kompetencie lekárov a bude spochybňovať kvalitu liečby. To určite nie. V dôvodovej správe sme prízvukovali, že cieľom navrhovanej úpravy nie je nahliadať do zdravotnej dokumentácie dotknutých osôb za účelom posudzovania správnosti postupu lekára pri stanovení liečby, ale je to z dôvodu, že zdravotná dokumentácia obsahuje aj všetky údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúcich sa kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že komisárka bude kontrolovať súhlas osoby s hospitalizáciou, súhlas osoby s liečbou, záznamy o použití obmedzovacích prostriedkov o evidencii pádov, úrazov, nútenú hospitalizáciu osoby, podmienky v zariadení. Čiže nebude kontrolovať konkrétne úkony vykonané lekárom ako napríklad stanovenie diagnózy alebo liečby. Bude sledovať len právne otázky spojené s dodržiavaním ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím. Možno to bude znieť tak nejako, že tvrdo, ale aj my by sme mali sa otočiť tvárou k realite niektorých, niektorých, na niektorých klinikách a DSS a keby sme si spoločne prešli tie vybrané nálezy európskeho výboru pre zabránenie mučenia a neľudského, či ponižujúceho zaobchádzania ten výbor SSSp.... (Nezrozumiteľne vyslovené.), tak verte mi, že väčšina z nás by si želala mať v situáciách, keby sme sa náhodou na tých klinikách ocitli mať pri sebe komisára. Takže napríklad v jednom bratislavskom psychiatrickom oddelení bolo zistené, že pacientom neboli vypracovávané liečebné plány, že ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:28 - 12:43 hod.

Šefčík Marek
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:28 - 12:43 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
... precizovaní toho zákona hovorí aj fakt, že bol už aj preložený a boli aj nejaké pozmeňovacie návrhy, čiže chceli sme to spraviť tak, aby to bolo čo najlepšie. Za náš klub sa vyjadrili moje poslankyne, ktoré nekritizovali, ale naopak vyzdvihli tento zákon. Pani poslankyňa Kozelová, Záborská, Pleštinská, nie moje poslankyne, ale moje kolegyne. No a chcem povedať ešte zopár vecí. Mne sa páči na tom zákone aj to, že vystúpil Boris Kollár a ďakoval svojmu koaličnému partnerovi, že vystúpil Juraj Šeliga a ďakoval svojmu koaličnému partnerovi, že vystúpila predsedníčka výboru a ďakovala koaličným partnerom za to, že je tu tento zákon. Takže, tak by to malo vyzerať a o tom, že je to dobré a vyšlo to z tej spolupráce svedčí aj fakt, že napríklad za opozíciu tu sedeli dvaja ľudia, ktorí, ktorí sa síce do faktických poznámok prihlásili, ale tento zákon nerozoberali. Oni to prevrátili na nejaké úplne iné veci a snažili sa odbočiť od témy, pretože napríklad obedy zadarmo. Pretože tomuto zákonu sa vo svojej podstate nedá nič vytknúť. No, takže chcem ešte na záver povedať jednu vec, tento zákon je nastavený solidárne. Čiže z toho rozpočtu Juraj Šeliga, pán podpredseda tu spomenul nejakých 40 miliónov, to sú spoločné verejné zdroje a vyspelé krajiny podporujú z takýchto zdrojov hlavne tých svojich najslabších a myslím, že rodiny s deťmi do 6 rokov a dôchodcovia z nízkymi príjmami teraz je to vypočítané na nejakých 650 eur sú v našej spoločnosti tí najslabší. Takže ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili do rozpravy, ktorí ste sa zapojili aj faktickými poznámkami a ešte raz vďaka za tento návrh zákona, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:13 - 12:28 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som vystúpil na záver aj ja. Nevystupoval som so žiadnou faktickou poznámkou na nikoho iba som si robil poznámky a teraz by som to chcel tak zhrnúť na záver.
Ja chcem povedať, že je mi cťou byť spravodajcom takéhoto zákona a v prvom rade ďakujem za túto aktivitu ministerstvu na čele s ministrom Markom Krajčím, ale takisto chcem vyzdvihnúť, lebo ja so to videl v zákulisí troška, tú enormnú snahu kolegyne Zuzany Šebovej, ktorá to predkladala. Ona to tu povedala už aj v minulom volebnom období a narobila sa na tom skutočne podobne ako ľudia na ministerstve. Takže ďakujem všetkým, ktorí okolo toho zákona pracovali alebo na tom zákone pracovali a prispeli k tomu, aby mal takú podobu akú má.
Áno, je to, Boris Kollár spomenul, že vlajková loď SME RODINA. My sme ten zákon preberali alebo sme o ňom hovorili aj na najväčšom klube poslaneckom OĽANO a tam nepadla žiadna námietka, nič. Proste to bol, to bol zákon, ktorý všetkých potešil, že je v tomto pléne a že príde na pretras.
Vyprecizovanie toho zákona, o vyprecizovaní toho zákona hovorí aj fakt, že bol už aj preložený a boli aj nejaké pozmeňovacie návrhy, čiže chceli sme to spraviť tak, aby to bolo čo najlepšie. Za náš klub sa vyjadrili moje poslankyne, ktoré nekritizovali, ale naopak
====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 12:13 - 12:28 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja tiež by som chcela poďakovať pani poslankyni Zuzke Šebovej za jej príspevok aj za jej vklad k tomuto zákonu. Určite je významným zákonom pre a takým signálom pre rodiny, ktoré majú deti do šesť rokov a samozrejme, pre seniorov. Je dôležité, že prináša systémovú sociálnu politiku v oblasti zdravotníctva a reformu liekovej politiky. Lieky sú dnes už súčasťou života nás všetkých. My máme v rodine 90-ročného otca, má rôzne diagnózy a mesačne mu platíme z jeho dôchodku až 70 eur. Takže tie položky sú veľmi vysoké. A určite mnohé rodiny, ktoré každý mesiac vynaložia veľké množstvo finančných prostriedkov na lieky budú vďačné, že tento zákon prijmeme.
Preto aj ja vyslovujem podporu tomuto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 12:13 - 12:28 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Som rada, že tento zákon bol predložený v Národnej rade Slovenskej republiky. A rovnako rada, že pani kolegyňa Šebová spomenula viackrát vo svojom príhovore deti do šesť rokov. Týka sa to, ja nechcem povedať, že rovnako, ale aj by som povedala, že rovnako tak seniorov ako mladých rodín, ktoré majú deti. Som lekárka, som krčná lekárka a viem, koľko chronických ochorení majú momentálne deti, a preto tie náklady mladých rodín sú vysoké a mnoho razy aj tie mladé rodiny rovnako ako tí seniori stoja pred dilemou, či tomu dieťaťu alebo tým svojim deťom tie lieky majú podávať alebo nemajú podávať, pretože tie doplatky sú niekedy vysoké.
Čiže rovnako tie zraniteľné skupiny sú ohrozené a ja som rada a chcem všetkým, ktorí sa pričinili, aby tento zákon bol v Národnej rade pogratulovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 12:13 - 12:28 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa naozaj niekoľko rokov pokúšali o to, aby tento zákon prišiel do platnosti. A naozaj som hrdá na to, že tu sedím v tomto čase, kedy pevne verím, že tento zákon schválime. Ja poznám tie situácie, kedy skutočne starí ľudia napríklad lieky, ktoré mali jesť každý deň, jedli každý štvrtý deň len preto, že jednoducho na to, aby ich jedli každý deň nemali. Poznám veľmi dobre situáciu, keď si stará pani pred lekárňou a toho som bola svedkom, stála pred dverami a plakala, pretože nemala na doplatok.
Takže pre mňa je tento zákon jeden z najdôležitejších, ktoré sa príjmu počas tohto volebného obdobia. A ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí ho pripravila. Ja pevne verím, že ho uvedieme do života. Ďakujem.
Skryt prepis
 

5.2.2021 11:43 - 11:58 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je to tlač 276.
Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: Ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 276) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Po prvé, spoločná správa obsahuje 14 pozmeňujúcich návrhov. Po a) súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 8, 11 až 14 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. A po b) spoločne o bodoch 9 a 10 s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 80 zo 4. februára 2021, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu k predloženému návrhu zákona. Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis