Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2023 o 20:23 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 20:23 - 20:25 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Priznám sa, že, pán poslanec Šefčík, že si neviem celkom dobre predstaviť, že by tu vystúpil nejaký poslanec SMER-u alebo iný opozičný poslanec a poslanec OĽANO by namietal spôsob, akým predniesol svoj pozmeňovák a poslanec SMER-u alebo nejaký opozičný poslanec by sa tam vrátil a skákal by podľa toho, aký je tu názor na výklad alebo názor na rokovací poriadok toho opozičného poslanca, alebo naopak.
Ako tuná máme nejakého predsedajúceho, ktorý keď nenamietal spôsob prednesenia toho pozmeňujúceho návrhu, a takto to aj bývalo, však aj pán Blanár, bolo to tu jasne potvrdené, už taký spôsob prednesu pozmeňováku pripustil, tak to bolo úplne že nadbytočné, poviem, a ak mal pán poslanec s tým nejaký problém, tak zajtra mohol pri hlasovaní vzniesť námietku a tou by sme sa zaoberali. To, to teda prvá informácia.
Druhá vec. Rozširujúci návrh a prílepok. V rokovacom poriadku je jasne rozlíšené, že pri rozširujúcom návrhu ide o situáciu, keď ten zákon už je novelizovaný, teda ho máme otvorený, a bez ohľadu na to, či tematicky súvisí, alebo nesúvisí, ide vždy o rozširujúci návrh, pokiaľ ten zákon máme otvorený. Ten výklad, ktorý tu predniesol pán poslanec Susko, jednoducho vôbec nie je v súlade s rokovacím poriadkom parlamentu.
A potom je prílepok, ktorý je nový článok, ktorý tam nie je v tom texte a ktorý tematicky nesúvisí, lebo môže byť aj nový článok, ktorý tematicky súvisí a vtedy je to tiež rozširujúci návrh. Že prílepok je jedine situácia, kedy je nový článok pridaný k tým zákonom, ktoré nie sú otvorené, je tam novelizácia ďalšieho zákona, ktorá navyše obsahovo nesúvisí. Tak máme postavený my na Slovensku rokovací poriadok, má to asi polovica štátov sveta takto, že pripúšťa tých legislatívnych jazdcov a tých, ale ďalšia polovica to má inak. Tak zmeňte najprv rokovací poriadok, ale skúste ho najprv vy dodržiavať, lebo to, čo ste tu robili dvanásť rokov pred tým, bolo sústavné porušovanie rokovacieho poriadku. Takže nemáte čo vôbec ani kritizovať.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2023 20:10 - 20:17 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Tak ďakujem pekne za možnosť vystúpiť v rozprave, ale je mi to ľúto, že musím vystúpiť. Je mi to ľúto, že musím takýmto spôsobom to zdržať.
Pán Susko, odôvodnenie (hlasy v sále), odôvodnenie a potom prečítanie pozmeňováku. Ja veľmi dobre poznám rokovací poriadok, odôvodnenie a potom prečítanie pozmeňováku. Viedol schôdzu minule, pán Blanár myslím, že to bol, a ja som sa jeho pýtal, že ako to mám spraviť a on mi povedal: "Jeden pozmeňovák odôvodnite, prečítajte, potom odôvodnite druhý, prečítajte ho." Takže som to teraz v dobrej viere spravil takto. V poriadku, budem musieť ten pozmeňujúci návrh prečítať znova, aby to bolo tak, ako má byť, nemám s tým problém, nie je až tak dlhý. Ale dovoľte mi, ja som sa potom odhlásil z faktickej, aby som zareagoval na niektorých ľudí, ktorí tu reagovali. Najskôr by som chcel povedať k tomu legislatívnemu procesu ohľadom tohto pozmeňováku alebo pozmeňovacieho návrhu. Ja si veľmi vážim, čo robí legislatíva nielen v Národnej rade, ale aj na ministerstvách. Naozaj je za mňa ako nie právnika toto legislatívny les, ktorým, v ktorom oni sa dokážu zorientovať, či už je to na ústavnoprávnom výbore, na zdravotníckom, na školskom, na všetkých tých výboroch pracujú výborne a ja im chcem takisto poďa... ja im chcem poďakovať za ich prácu, aj všetkým z OLAP-u, resp. z ministerstiev. A áno, my sme tam tú chybu neodhalili, oni tam tú chybu takisto, žiaľ, sú ľudia, neodhalili. Až potom na záver, keď už bol pozmeňovák podaný, oni to mali dva dni na spracovanie a neodhalili to (reakcie z pléna, zaznel gong, krátka pauza pre ruch v sále), dobre.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nevyrušujte, prosím, pán poslanca.

Šefčík, Marek, poslanec NR SR
Pán, pán Podmanický, pán Blcháč, vy ste hovorili o nejakých prílepkoch. Tak tento pozmeňovák, aby nebol prílepkom, sa dal vložiť do dvoch zákonov na tejto schôdzi. Do prvého toho vládneho, čo sme to spravili, a druhý, už jediný zrejme, je práve tento zákon, kde to nie je prílepok, lebo to je daňový zákon, pán Blcháč. Nie je to päťdesiat, 50 eur, jak ste hovorili do 18 a 140 nad 18, ale je to opačne. Vy, proste vám je jedno, ako to poviete. Že odkiaľ na to zoberieme atď., tu, tu boli také hlasy. Ja si myslím, že nemali by sme brať rodinám. Ak sme to schválili na roky 2023 - 2024, mali by sme to predĺžiť.
Dobre. Prečítam ten pozmeňujúci návrh, dúfam, že budem krátky. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí mi dovolili vystúpiť a nereptali, a tým ostatným odkazujem, že nech nechajú demokraticky svojich kolegov vystúpiť. Dobre, ja viem, že sa ponáhľame, tak bude sa snažiť rýchlo, pán Susko, prosím vás, sledujte ma.
Návrh poslancov, čítam pozmeňujúci návrh. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
2. V § 33 ods. 1 znie:
"(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a) 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
b) 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku.".".
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
2. V čl. I druhom bode sa znenie § 52zzs označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Nárok na daňový bonus podľa § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2024 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2024. Ustanovenia § 52zzp ods. 3 až 6 sa od 1. januára 2024 neuplatňujú.".
Koniec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 19:50 - 20:03 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Tak ďakujem, pán podpredseda. Aj druhému podpredsedovi Národnej rady ďakujem, že ma pustil pred seba.
Avizoval som, že tam máme nejaký pozmeňujúci návrh, resp. dva, tak ich najskôr odôvodním. Ten prvý pozmeňujúci návrh, ktorý budem čítať je vlastne vyplynul z našich rokovaní, z nie len tu v pléne v prvom čítaní, ale i potom na hlavne na ministerstve financií, kedy nám odporučili zákon takýmto spôsobom opraviť a spoločne s Milanom Vetrákom a Milošom Svrčkom predkladáme pozmeňujúci návrh.
V bodoch 1 a 2 sa navrhujú spresnenia, ktoré zohľadňujú platné ustanovenia zákona o dani z príjmov vrátane odkazov na iné zákony týkajúce sa vymedzenia pojmu „nehnuteľnosti určených na bývanie". V prvom rade sa nahrádza pojem bydlisko pojmom trvalý pobyt, to nám bolo vyčítané ako hlavná, hlavný nedostatok, ktorý zákon o dani z príjmu na účely oslobodenia dane pri predaji nehnuteľnosti používa. Zároveň sa obe ustanovenia dopĺňajú o situácie, ktoré pri oslobodení od dane pozná už platný zákon, t. j. vyradenie nehnuteľnosti z obchodného majetku a uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a príjmy plynúce z takého, z takejto zmluvy. Nakoniec s cieľom odstráni nejasnosti týkajúce sa pôvodne navrhnutej formulácie „vlastnej bytovej potreby " sa zavádza už zaužívaný pojem v zákonoch „nehnuteľnosť určená na bývanie" s odkazom na zákon upravujúci úvery na bývanie a následným odkazom sa pojmy byt a rodinný dom podľa stavebného zákona. Ustanovenia tiež spresňujú, sa tiež spresňujú tak, aby to, aby umožňovala by sa, umožňovalo zakúpenie nehnuteľnosti určenej na bývanie aj na splátky a súčasne sa zakotvuje podmienka, aby príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodenej od dane bol použitý výlučne na riešenie bývania dotknutej osoby.
V bode 2 sa okrem legislatívno-technického spresnenia umožňuje, aby z priaznivejšej právnej úpravy zavádzanej týmto návrhom zákona mali úžitok aj tí, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v rokoch 2022 a 2023, avšak na riešenie svojho bývania uskutočnia, pardon, dobre, uskutočnia predaj takejto nehnuteľnosti po 31. decembri 2023, t. j. od Nového roka. Pôvodne navrhnutá úprava totiž podmieňovala oslobodenie od dane len v prípade, ak aj samotné nadobudnutie nehnuteľnosti nastalo až od Nového roka 2024, čo bolo pre osoby, ktoré sú adresátmi tejto právnej úprav menej priaznivé.
No a teraz prečítam celý pozmeňujúci návrh, jeho znenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka, Milana Vetráka a Miloša Svrčeka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. I bod 1 znie:
1. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b),
1) ak v nej predávajúci mal trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom, okrem 1a. príjmov z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku a 1b. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nej alebo do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po ...
===== ...do dňa jej vyradenia z obchodného majetku a
1b. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nej alebo do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu v nej alebo po piatich rokoch odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku,
2. ak v nej predávajúci mal trvalý pobyt menej ako dva roky bezprostredne pred predajom a súčasne peniaze z tohto predaja použil výlučne na obstaranie nehnuteľnosti určenej na vlastné bývanie132b) do jedného roka od prijatia úhrady za túto nehnuteľnosť, okrem
2a. príjmov z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku a
2b. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nej alebo do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu v nej alebo po piatich rokoch odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku,
3. po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku po uplynutí piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú
daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľností uzatvorenej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,".
2. V Čl. I v bode 2 sa označenie § 52zzr nahrádza označením § 52zzv, označenie § 52zzs vrátane nadpisu sa nahrádza označením §52zzw a slová „nadobudnutej po 1.januári 2024" sa nahrádzajú slovami „plynúci po 31. decembri 2023".
Pán predsedajúci, koniec prvého pozmeňujúceho návrhu.
A ešte máme druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by som chcel najskôr uviesť, potom prečítať. No tak možno ste niektorí zachytili, že tento pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci a doplňujúci návrh sme už na tejto schôdzi podávali, ale stala sa chyba, legislatívno-technická chyba, na ktorú neprišli, žiaľ neodhalili ju ani naši legislatívci ani legislatívci OLAPU a odhalili ju až legislatívci ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a upozornili nás na to cez jedného poslanca, a preto sme museli tento zá, tento pozmeňujúci návrh stiahnuť a teraz k tomuto zákonu, kde je otvorený daňový zákon ho prekladáme znova a ešte poviem o čom je. To je vážení poslanci to, aby 200 eur pre rodiny s deťmi, teda do 200 eur na každé dieťa platilo aj po 31. decembri 2024. To znamená, tento pozmeňujúci návrh hovorí o tom, aby rodiny s deťmi dostávali tých 200 eur čo sme schválili aj v roku 2025. Je to relatívne krátky pozmeňujúci návrh, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča, Mareka Šefčíka a Karola Kučeru k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti,57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a) 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
b) 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku.".
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
2. V čl. I druhom bode sa znenie § 52zzs označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Nárok na daňový bonus podľa §33 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2024 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2024. Ustanovenia § 52zzp ods. 3 až 6 sa od 1. januára 2024 neuplatňujú.".
Toto bol koniec druhého pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 19:50 - 20:03 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Tak ďakujem, pán podpredseda. Aj druhému podpredsedovi Národnej rady ďakujem, že ma pustil pred seba.
Avizoval som, že tam máme nejaký pozmeňujúci návrh, resp. dva, tak ich najskôr odôvodním. Ten prvý pozmeňujúci návrh, ktorý budem čítať je vlastne vyplynul z našich rokovaní, z nie len tu v pléne v prvom čítaní, ale i potom na hlavne na ministerstve financií, kedy nám odporučili zákon takýmto spôsobom opraviť a spoločne s Milanom Vetrákom a Milošom Svrčkom predkladáme pozmeňujúci návrh.
V bodoch 1 a 2 sa navrhujú spresnenia, ktoré zohľadňujú platné ustanovenia zákona o dani z príjmov vrátane odkazov na iné zákony týkajúce sa vymedzenia pojmu „nehnuteľnosti určených na bývanie". V prvom rade sa nahrádza pojem bydlisko pojmom trvalý pobyt, to nám bolo vyčítané ako hlavná, hlavný nedostatok, ktorý zákon o dani z príjmu na účely oslobodenia dane pri predaji nehnuteľnosti používa. Zároveň sa obe ustanovenia dopĺňajú o situácie, ktoré pri oslobodení od dane pozná už platný zákon, t. j. vyradenie nehnuteľnosti z obchodného majetku a uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a príjmy plynúce z takého, z takejto zmluvy. Nakoniec s cieľom odstráni nejasnosti týkajúce sa pôvodne navrhnutej formulácie „vlastnej bytovej potreby " sa zavádza už zaužívaný pojem v zákonoch „nehnuteľnosť určená na bývanie" s odkazom na zákon upravujúci úvery na bývanie a následným odkazom sa pojmy byt a rodinný dom podľa stavebného zákona. Ustanovenia tiež spresňujú, sa tiež spresňujú tak, aby to, aby umožňovala by sa, umožňovalo zakúpenie nehnuteľnosti určenej na bývanie aj na splátky a súčasne sa zakotvuje podmienka, aby príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodenej od dane bol použitý výlučne na riešenie bývania dotknutej osoby.
V bode 2 sa okrem legislatívno-technického spresnenia umožňuje, aby z priaznivejšej právnej úpravy zavádzanej týmto návrhom zákona mali úžitok aj tí, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v rokoch 2022 a 2023, avšak na riešenie svojho bývania uskutočnia, pardon, dobre, uskutočnia predaj takejto nehnuteľnosti po 31. decembri 2023, t. j. od Nového roka. Pôvodne navrhnutá úprava totiž podmieňovala oslobodenie od dane len v prípade, ak aj samotné nadobudnutie nehnuteľnosti nastalo až od Nového roka 2024, čo bolo pre osoby, ktoré sú adresátmi tejto právnej úprav menej priaznivé.
No a teraz prečítam celý pozmeňujúci návrh, jeho znenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka, Milana Vetráka a Miloša Svrčeka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. I bod 1 znie:
1. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
a) z predaja nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena b),
1) ak v nej predávajúci mal trvalý pobyt najmenej dva roky bezprostredne pred predajom, okrem 1a. príjmov z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku a 1b. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nej alebo do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po ...
===== ...do dňa jej vyradenia z obchodného majetku a
1b. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nej alebo do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu v nej alebo po piatich rokoch odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku,
2. ak v nej predávajúci mal trvalý pobyt menej ako dva roky bezprostredne pred predajom a súčasne peniaze z tohto predaja použil výlučne na obstaranie nehnuteľnosti určenej na vlastné bývanie132b) do jedného roka od prijatia úhrady za túto nehnuteľnosť, okrem
2a. príjmov z predaja nehnuteľnosti, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku a
2b. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nej alebo do piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu v nej alebo po piatich rokoch odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku,
3. po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku po uplynutí piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú
daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľností uzatvorenej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,".
2. V Čl. I v bode 2 sa označenie § 52zzr nahrádza označením § 52zzv, označenie § 52zzs vrátane nadpisu sa nahrádza označením §52zzw a slová „nadobudnutej po 1.januári 2024" sa nahrádzajú slovami „plynúci po 31. decembri 2023".
Pán predsedajúci, koniec prvého pozmeňujúceho návrhu.
A ešte máme druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by som chcel najskôr uviesť, potom prečítať. No tak možno ste niektorí zachytili, že tento pozmeňujúci návrh, pozmeňujúci a doplňujúci návrh sme už na tejto schôdzi podávali, ale stala sa chyba, legislatívno-technická chyba, na ktorú neprišli, žiaľ neodhalili ju ani naši legislatívci ani legislatívci OLAPU a odhalili ju až legislatívci ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a upozornili nás na to cez jedného poslanca, a preto sme museli tento zá, tento pozmeňujúci návrh stiahnuť a teraz k tomuto zákonu, kde je otvorený daňový zákon ho prekladáme znova a ešte poviem o čom je. To je vážení poslanci to, aby 200 eur pre rodiny s deťmi, teda do 200 eur na každé dieťa platilo aj po 31. decembri 2024. To znamená, tento pozmeňujúci návrh hovorí o tom, aby rodiny s deťmi dostávali tých 200 eur čo sme schválili aj v roku 2025. Je to relatívne krátky pozmeňujúci návrh, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča, Mareka Šefčíka a Karola Kučeru k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti,57) nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a) 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
b) 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku.".
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
2. V čl. I druhom bode sa znenie § 52zzs označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Nárok na daňový bonus podľa §33 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2024 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2024. Ustanovenia § 52zzp ods. 3 až 6 sa od 1. januára 2024 neuplatňujú.".
Toto bol koniec druhého pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2023 19:46 - 19:49 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci (rečník si odkašľal), pardon, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2318 z 23. mája 2023 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 133. schôdzi dňa 13. júna 2023. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov.
Predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet určil mňa za spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.6.2023 19:45 - 19:46 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
No. Ďakujem pekne za slovo. K tomuto zákonu bola rozsiahla rozprava už v prvom čítaní a môžem povedať, že po prvom čítaní vystali z rozpravy nejaké veci, ktoré bolo treba opraviť v tomto zákone, a my sme spolu s predkladateľom Milanom Vetrákom zašli na ministerstvo financií a chcem aj týmto poďakovať tímu pani Adame z ministerstva financií, ktorí nám poradili, akým spôsobom by sa ten zákon dal vylepšiť, no a tým pádom sme boli nútení, nútení pristúpiť aj k tomu, aby sme tento zákon, ktorý rieši v niektorých prípadoch uľahčuje riešenie vlastného bývania pre, pre rodiny, aby sme podali aj pozmeňujúci návrh, ale viem, že v úvodnej reči nemôžem podávať pozmeňujúce návrhy, tak to si nechám na rozpravu, teraz by som to rýchlo ukončil, aby som mohol ísť do tej rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 19:41 - 19:45 hod.

Kavecká Monika
Krátko. Ďakujem za všetkých zdravotníckych pracovníkov pri podpore tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 19:40 - 19:41 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Tiež by som chcela oceniť Peter Pčolinský tvoje vystúpenie. Aj to, že si uznal, že naša kolegyňa Monika Kavecká je tá osoba, poslankyňa, my ju stále voláme, že sestra Kavecká, ktorá
===== Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Tiež by som chcela oceniť, Peter Pčolinský, tvoje vystúpenie. Aj to, že si uznal, že naša kolegyňa Monika Kavecká je tá osoba, poslankyňa, my ju stále voláme, že sestra Kavecká, ktorá bojuje za zdravotníckych pracovníkov. Ono si človek z počutia vypočuje, ale potom keď si to vyskúšate na vlastnej koži, či už ja alebo pred dvoma týždňami s mojím manželom, tak vidíte, ako vlastne ten zdravotnícky personál, čo všetko musí podstúpiť, ako tie sestry pracujú. Ako, ako sa starajú o pacientov, čo všetko musia podstúpiť, či cez deň, či v noci. Takže ja sa veľmi teším, že práve Monika je tá osoba, ktorá sa vie zastať zdravotníckeho personálu. Určite takéto disproporcie sú napríklad aj v zákone o štátnej službe, kde napríklad starostovia, ktorí skončia svoj mandát, tak sa im nezapočí... a potom začnú pracovať v štátnej službe, sa im nezapočítajú tie roky, keď boli vlastne v tejto funkcii. Takže máme čo naprávať a myslím si, že aj takýto síce malý krok, ale krok ku kroku a myslím si, že to pomôže zdravotníckym pracovníkom.
Takže, Monika, veľmi pekne ďakujem, aj, pán podpredseda parlamentu Peter Pčolinský, za tvoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 19:40 - 19:41 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Tiež by som chcela oceniť Peter Pčolinský tvoje vystúpenie. Aj to, že si uznal, že naša kolegyňa Monika Kavecká je tá osoba, poslankyňa, my ju stále voláme, že sestra Kavecká, ktorá
===== Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Tiež by som chcela oceniť, Peter Pčolinský, tvoje vystúpenie. Aj to, že si uznal, že naša kolegyňa Monika Kavecká je tá osoba, poslankyňa, my ju stále voláme, že sestra Kavecká, ktorá bojuje za zdravotníckych pracovníkov. Ono si človek z počutia vypočuje, ale potom keď si to vyskúšate na vlastnej koži, či už ja alebo pred dvoma týždňami s mojím manželom, tak vidíte, ako vlastne ten zdravotnícky personál, čo všetko musí podstúpiť, ako tie sestry pracujú. Ako, ako sa starajú o pacientov, čo všetko musia podstúpiť, či cez deň, či v noci. Takže ja sa veľmi teším, že práve Monika je tá osoba, ktorá sa vie zastať zdravotníckeho personálu. Určite takéto disproporcie sú napríklad aj v zákone o štátnej službe, kde napríklad starostovia, ktorí skončia svoj mandát, tak sa im nezapočí... a potom začnú pracovať v štátnej službe, sa im nezapočítajú tie roky, keď boli vlastne v tejto funkcii. Takže máme čo naprávať a myslím si, že aj takýto síce malý krok, ale krok ku kroku a myslím si, že to pomôže zdravotníckym pracovníkom.
Takže, Monika, veľmi pekne ďakujem, aj, pán podpredseda parlamentu Peter Pčolinský, za tvoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2023 19:32 - 19:33 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej, Mareka Šefčíka a Jany Majorovej Garstkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1591) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelení. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona (tlač 1591) v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona (tlač 1591) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcim návrhmi. Spoločná správa obsahuje 3 pozmeňujúce návrhy. Súčasne navrhol, aby sa o bodoch 1 a 3 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bode 2 hlasovalo osobitne s návrhom gestorského výboru
neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 213 z 13. júna 2023, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona. Pán predsedajúci, skončila som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis