Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2022 o 16:06 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:06 - 16:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, k tomuto návrhu zákona si dovoľujem predniesť aj stanovisko hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo pretože prvý bod tohto vládneho návrhu obsahuje zmenu názvoslovia zdravotníckeho asistenta na pozíciu praktická sestra alebo na názvoslovie praktická sestra - asistent, ktoré vyvoláva v ošetrovateľskej obci veľké rozhorčenie a aj rozhorčenie odborníkov. Preto si dovoľujem predniesť a prečítať túto správu. Teraz citujem vlastne správu hlavného odborníka pre ošetrovateľstvo a podotýkam je to odborníčka pani doktorka Helena Gondárova Vyhničková. S hlbokým znepokojením a s rozhorčením zaznamenávame opätovné snahy politikov o rýchle a doslova až skratové premenovanie povolania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent. Preto dovoľte, aby som vám predložila niektoré skutočnosti súvisiace s výkonom povolania sestry a s ošetrovateľstvom. Slovensko vstupom do Európskej únie prevzalo aj záväzky implementovať smernice 2005/36/ES s dôrazom na čl. 31 a 2013/55/ES do svojej legislatívy a tým aj do praxe. Slovenskí občania, pacienti, voliči očakávajú, že aj v záležitostiach týkajúcich sa ich zdravia, životov budú prijímané rozhodnutia, ktoré sú stavené na odbornosti. V súvislosti spôsobom to spôsobom riešenia nedostatku sestier a nahrádzaním sestier pracovníkmi, ktoré nemajú adekvátne vzdelanie sestry v roku 2018 zdravotnícki asistenti boli premenované na praktické sestry. Generálny sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou porušenie č. 2018/2304 zaslanou z Bruselu 25. januára 2019 upozornil Slovenskú republiku, že: V súlade s čl. 32 ods. 3 smernice 2005/36/ES odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia a zahŕňa aspoň 4 600 hodín teoretickej a klinickej prípravy. Hoci sa zdá, že dĺžka odbornej prípravy sestry podľa transpozičných ustanovení bodu D a A prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov spĺňa požiadavku čl. 31 ods. 3 odborná príprava praktickej sestry zjavne nie je v súlade so smernicou pretože pozostáva zo sekundárnej odbornej prípravy zdravotníckeho asistenta.
Bod T prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
===== ods. 3 odborná príprava praktickej sestry zjavne nie je v súlade so smernicou, pretože pozostáva zo sekundárnej odbornej prípravy zdravotníckeho asistenta. Bod T prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Európska komisia žiadala odstrániť tento nedostatok v roku 2020 už pod hrozbou sankcií, vrátane vysokej pokuty. Európska komisia upozorňuje, že ak si členské štáty vytvárajú neregulované povolania, tak ich treba zvážiť z hľadiska funkčnosti vnútorného trhu. Európska komisia upozorňuje, ak sú názvy povolaní sestra a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácou trhu. Európska komisia sa vyjadruje, že slovenské orgány majú právo pokúsiť sa zatraktívniť určité povolanie, to však nemôže byť na úkor ohrozenia funkčnosti vnútorného trhu, pokiaľ ide o povolania harmonizované na úrovni Európskej únie. Európska komisia poukazuje aj na hlavné činnosti zdravotníckeho asistenta v tom čase praktickej sestry, ktoré sú veľmi podobné činnosťami sestry, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín a tiež poukazuje na to, že v bode 5.2.2 prílohy smernice 2005/36/Európskej smernice ES teda, pardon. P, pre Slovenskú republiku v rámci ošetrovateľstva sa uvádzajú tri diplomy rôznej úrovne, ktorých držitelia majú právo používať používať titul sestra, t. j. sestra s odbornou prípravou 4 600 hodín v zmysle smernice 2005/36/ES.
Generálny tajomník Európskej federácie sestier sa vyjadril k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, ktoré bolo zrealizované bez ohľadu na názor sestier a bez zmeny študijných osnov na Slovensku takto: "Toto úplne odporuje právu Európskej únie a najmä článku 31 smernice 2013/55/EU. Toto nedodržiavanie smernice EÚ bude mať vážne právne dôsledky a začne sa konanie o porušení práva na Slovensku. Tieto zmeny ohrozujú celý systém zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť pacienta, ako aj kvalitnú starostlivosť.
Slovenské orgány vo svojej odpovedi na formálnu výzvu z 23. mája 2019 informovali Európsku komisiu, že budú pripravení zvážiť zavedenie názvu povolania odporúčaného Európskou komisiou, aby sa minimalizovala zámena v súvislosti s povolaním praktickej sestry a tiež odbornou činnosťou sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť. Tento záväzok sa dostal aj do programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v roku 2020. Následne zákonom Národnej rady č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1. 1. 2021 podľa požiadaviek Európskej komisie zmenilo pomenovanie povolania praktická sestra na zdravotnícky asistent. Presnejšie, povolaniu zdravotnícky asistent sa naspäť vracia jeho pomenovanie.
Znova však je na Slovensku snaha legislatívne upraviť pomenovanie povolania zdravotnícky asistent na praktická sestra - asistent bez toho, aby o to žiadali samotní zdravotníci asistenti v praxi a bez ohľadu na stanovisko Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorá ich zastupuje. Odborníci v ošetrovateľstve na Slovensku, teda hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, krajské odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, stavovská organizácia sestier, odborné spoločnosti sekcie sestier, odborová organizácia sestier po zohľadnení všetkých aspektov vyjadrujú nesúhlas s pomenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent a odporúčajú ponechať pomenovanie zdravotnícky asistent, a to z niekoľkých dôvodov.
Pomenovanie sestra v názve praktická sestra - asistent evokuje mylnú predstavu, že zdravotnú starostlivosť poskytuje povolanie sestra, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín. Ide o profesionálny titul, ktorý majú právo používať iba tie osoby, ktoré splnili roky štúdia, školenia, práce a odhodlania. Odborná príprava povolania praktická sestra - asistent je odbornou prípravou súčasného zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín.
Po druhé, po analýze situácie na Slovensku konštatujem, že tieto nejasnosti a zámena povolaní spôsobujú chaos nielen zo strany vnímaného zdravotníckymi pracovníkmi, ale spôsobuje hlavne situácie, kedy sa pacienti mylne domnievajú, že im starostlivosť poskytuje sestra adekvátne vzdelaná a kompetentná. Obdobne aj Európska komisia upozorňuje, že ak sú názvy povolaní sestry a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácom trhu.
Po tretie. So znižovaním vzdelania ošetrujúcich pracovníkov klesá bezpečnosť pacienta. Dokazujú to aj viaceré štúdie uverejnené v prestížnych vedeckých časopisoch v zahraničí.
Po štvrté. Opakované premenovávanie zdravotníckych asistentov samotní zdravotnícki asistenti, ako aj sestry vnímajú ako dehonestáciu ich povolaní, čo následne spôsobuje konflikty na pracoviskách a nijako neprispieva ku stabilizácii v zdravotníckych tímoch. Sestry s dĺžkou štúdia 4 600 hodín odbornej prípravy majú pochopiteľne výhrady voči tomu, aby iný zamestnanec s odbornou prípravou zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín by mali niesť v názve samotnom pomenovanie ich profesie.
Po piate. Ignorovanie stanovísk odborníkov vytvára neodborné rozhodnutia, ktoré podľa môjho názoru nie sú žiaduce a vedú do slepej uličky. Nesmieme dopustiť, aby rôzne záujmové lobistické a možno rodinno-klientelistické skupiny prekrývali svojimi vplyvnými, vplyvmi stanoviská nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve. Zhoda nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve je na tom, že najvhodnejšou cestou je ponechanie pomenovania zdravotnícky asistent. Pomenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent je v kolízii s pomenovaním sestry najvyššej kategórie v zahraničí. Praktickou sestrou Nurse practitions, ktorá je sestra s pokročilou praxou, vysokoškolsky vzdelaná druhého stupňa s praxou a špecializáciou. Má najvyššie kompetencie. Venuje sa predovšetkým podpore a udržiavaniu zdravia prostredníctvom diagnostiky a liečby akútnych ochorení a chronických ochorení, vrátane preskripcie niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok. Venuje sa úlohám v prevencii, vrátane edukácie s cieľom zefektívniť zdravotnú starostlivosť, vrátane jej vyššej dostupnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti.
Premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent by bolo aj proti odporúčaniu Európskej federácie sestier pre najvhodnejší model ošetrovania, ktorý sme implementovali aj do našej legislatívy. Začneme od tej najnižšej rady (najnižšieho radu, pozn. prepis.:), a to je zdravotnícky asistent, potom je registrovaná sestra, potom je sestra špecialistka, sestra s pokročilou praxou je vlastne najvyšší stupeň. Máme tu model štvorstupňového ošetrovania.
Ošetrovateľstvo ako veda má svojich odborníkov v teórii, v praxi, vo výskume, ktorí nezasahujú do iných odborov. Nevyjadrujú sa ani k odbornej príprave iných povolaní. Našou snahou je presadiť do praxe odporúčania medzinárodných autorít a organizácií, ktoré na základe výskumov a odporúčaní obdobne, ako je to v medicínskych odboroch. Vzájomná úcta a rešpektovanie sa navzájom je najlepšia cesta nielen k dobrým vzťahom na pracovisku, ale i k tomu, aby sa pracovníci necítili dehonestovaní a ostali nám v systéme.
Zamýšľané kroky premenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent neprispievajú ku stabilizácii sestier. Príčiny nedostatku sestier sú predovšetkým v ich nedostatočnom mzdovom ohodnotení a nevhodné pracovné podmienky, vrátane ťažkého bossingu pracovníkov, ktorí si často nesú nálepku nepohodlných, neraz nesúcich pomenovaní ´škodná´, len preto, že chcú bezpečnosť pre pacienta a personál a preto, že poukazujú na nedostatky.
Ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vychádzam zo štatútu hlavných odborníkov a krajských odborníkov ministerstva zdravotníctva, kde je ukotvené, že úlohou týchto nezávislých odborníkov je aj podieľanie sa na vypracovávaní podkladov na prebratie príslušných legislatívnych noriem Európskej únie do legislatívy Slovenskej republiky. Podieľanie sa na riešení a plnení úloh vyplývajúcich z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií, ktoré už roky aktívne opakovane predkladáme Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky i poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom odbornej obce v ošetrovateľstve v žiadnom prípade nie je znižovať hodnotu iného povolania, ktoré v praxi veľmi potrebujeme. Avšak tisíce sestier, ktoré tvrdo pracujú na svojom vzdelávaní, ktoré na seba preberajú veľkú časť zodpovednosti za životy našich pacientov, vnímajú neustále snahy o zmenu názvu povolania ´zdravotnícky asistent´ s veľkým rozčarovaním.
Hľadajme zdroje na stabilizáciu sestier. Neupierajme občanom práva občanov Európskej únie. Mladí ľudia si ich dobre uvedomujú. A neponúkajme našim pacientom, občanom znižujúcu sa kvalitu zdravotnej starostlivosti cestou povolaní, ktoré nemajú požadované vzdelanie sestier, a cestou ďalšej destabilizácie sestier.
V demokratickej krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, by nemalo dochádzať k tomu, aby sa menili podmienky a zákony na základe politickej objednávky alebo lobistických snáh bez toho, aby sa viedol dialóg s odborníkmi. Bohužiaľ, vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo sa to pod bývalým vedením dialo takmer pravidelne.
Preto vás prosíme, aby sa Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo nedopúšťal podobných chýb iba preto, že sa stredné zdravotnícke školy neprepli do nového módu a neustále lobujú za to, aby mohli vzdelávať akékoľvek sestry, nakoľko to vnímajú ako svoju prestíž napriek tomu, že prax potrebuje zdravotníckych asistentov tak, ako ich majú v celej Európskej únii. Rovnako verím, že sa svojím pôsobením nebudete podieľať na tom chaose a že Slovensko nebude svetovým unikátom, ktoré bude mať popri praktickej sestry - asistentovi, možno v budúcnosti aj praktického lekára - asistent, praktického zubára - asistent, atď. atď., alebo praktického poslanca - asistent. Možno by následne došlo k tomu, že odborník vo všeobecnom lekárstve -praktický lekár by sa cítil dehonestujúco, lebo všetci asistenti by mali v názve povolania ´praktický´. Presviedčanie spoločnosti, že pomenovanie povolania ´asistent´ je ponižujúce pomenovanie, zrejme k tomu smeruje. Aký ohlas zamýšľané kroky môžu mať v zahraničí, kde pomenovanie ´praktická sestra´ patrí sestre z najvyššej kategórie v kategórii sestier, zatiaľ čo u nás to je a stále bude prvý stupeň vo štvorstupňovom ošetrovateľskom tíme.
Neviem predpokladať, ale budem podporovať riešenie tohto slovenského problému na Európskej únii. Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov, nízke mzdy, zlé pracovné podmienky, nie je riešením. Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú, prinášajú koncepčné riešenia základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok sestier na Slovensku je realitou a táto...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:06 - 16:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, k tomuto návrhu zákona si dovoľujem predniesť aj stanovisko hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo pretože prvý bod tohto vládneho návrhu obsahuje zmenu názvoslovia zdravotníckeho asistenta na pozíciu praktická sestra alebo na názvoslovie praktická sestra - asistent, ktoré vyvoláva v ošetrovateľskej obci veľké rozhorčenie a aj rozhorčenie odborníkov. Preto si dovoľujem predniesť a prečítať túto správu. Teraz citujem vlastne správu hlavného odborníka pre ošetrovateľstvo a podotýkam je to odborníčka pani doktorka Helena Gondárova Vyhničková. S hlbokým znepokojením a s rozhorčením zaznamenávame opätovné snahy politikov o rýchle a doslova až skratové premenovanie povolania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent. Preto dovoľte, aby som vám predložila niektoré skutočnosti súvisiace s výkonom povolania sestry a s ošetrovateľstvom. Slovensko vstupom do Európskej únie prevzalo aj záväzky implementovať smernice 2005/36/ES s dôrazom na čl. 31 a 2013/55/ES do svojej legislatívy a tým aj do praxe. Slovenskí občania, pacienti, voliči očakávajú, že aj v záležitostiach týkajúcich sa ich zdravia, životov budú prijímané rozhodnutia, ktoré sú stavené na odbornosti. V súvislosti spôsobom to spôsobom riešenia nedostatku sestier a nahrádzaním sestier pracovníkmi, ktoré nemajú adekvátne vzdelanie sestry v roku 2018 zdravotnícki asistenti boli premenované na praktické sestry. Generálny sekretariát Európskej komisie formálnou výzvou porušenie č. 2018/2304 zaslanou z Bruselu 25. januára 2019 upozornil Slovenskú republiku, že: V súlade s čl. 32 ods. 3 smernice 2005/36/ES odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje celkovo najmenej tri roky štúdia a zahŕňa aspoň 4 600 hodín teoretickej a klinickej prípravy. Hoci sa zdá, že dĺžka odbornej prípravy sestry podľa transpozičných ustanovení bodu D a A prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov spĺňa požiadavku čl. 31 ods. 3 odborná príprava praktickej sestry zjavne nie je v súlade so smernicou pretože pozostáva zo sekundárnej odbornej prípravy zdravotníckeho asistenta.
Bod T prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
===== ods. 3 odborná príprava praktickej sestry zjavne nie je v súlade so smernicou, pretože pozostáva zo sekundárnej odbornej prípravy zdravotníckeho asistenta. Bod T prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Európska komisia žiadala odstrániť tento nedostatok v roku 2020 už pod hrozbou sankcií, vrátane vysokej pokuty. Európska komisia upozorňuje, že ak si členské štáty vytvárajú neregulované povolania, tak ich treba zvážiť z hľadiska funkčnosti vnútorného trhu. Európska komisia upozorňuje, ak sú názvy povolaní sestra a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácou trhu. Európska komisia sa vyjadruje, že slovenské orgány majú právo pokúsiť sa zatraktívniť určité povolanie, to však nemôže byť na úkor ohrozenia funkčnosti vnútorného trhu, pokiaľ ide o povolania harmonizované na úrovni Európskej únie. Európska komisia poukazuje aj na hlavné činnosti zdravotníckeho asistenta v tom čase praktickej sestry, ktoré sú veľmi podobné činnosťami sestry, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín a tiež poukazuje na to, že v bode 5.2.2 prílohy smernice 2005/36/Európskej smernice ES teda, pardon. P, pre Slovenskú republiku v rámci ošetrovateľstva sa uvádzajú tri diplomy rôznej úrovne, ktorých držitelia majú právo používať používať titul sestra, t. j. sestra s odbornou prípravou 4 600 hodín v zmysle smernice 2005/36/ES.
Generálny tajomník Európskej federácie sestier sa vyjadril k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, ktoré bolo zrealizované bez ohľadu na názor sestier a bez zmeny študijných osnov na Slovensku takto: "Toto úplne odporuje právu Európskej únie a najmä článku 31 smernice 2013/55/EU. Toto nedodržiavanie smernice EÚ bude mať vážne právne dôsledky a začne sa konanie o porušení práva na Slovensku. Tieto zmeny ohrozujú celý systém zdravotnej starostlivosti, bezpečnosť pacienta, ako aj kvalitnú starostlivosť.
Slovenské orgány vo svojej odpovedi na formálnu výzvu z 23. mája 2019 informovali Európsku komisiu, že budú pripravení zvážiť zavedenie názvu povolania odporúčaného Európskou komisiou, aby sa minimalizovala zámena v súvislosti s povolaním praktickej sestry a tiež odbornou činnosťou sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť. Tento záväzok sa dostal aj do programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v roku 2020. Následne zákonom Národnej rady č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1. 1. 2021 podľa požiadaviek Európskej komisie zmenilo pomenovanie povolania praktická sestra na zdravotnícky asistent. Presnejšie, povolaniu zdravotnícky asistent sa naspäť vracia jeho pomenovanie.
Znova však je na Slovensku snaha legislatívne upraviť pomenovanie povolania zdravotnícky asistent na praktická sestra - asistent bez toho, aby o to žiadali samotní zdravotníci asistenti v praxi a bez ohľadu na stanovisko Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, ktorá ich zastupuje. Odborníci v ošetrovateľstve na Slovensku, teda hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, krajské odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ošetrovateľstvo, stavovská organizácia sestier, odborné spoločnosti sekcie sestier, odborová organizácia sestier po zohľadnení všetkých aspektov vyjadrujú nesúhlas s pomenovaním zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent a odporúčajú ponechať pomenovanie zdravotnícky asistent, a to z niekoľkých dôvodov.
Pomenovanie sestra v názve praktická sestra - asistent evokuje mylnú predstavu, že zdravotnú starostlivosť poskytuje povolanie sestra, ktorá má odbornú prípravu 4 600 hodín. Ide o profesionálny titul, ktorý majú právo používať iba tie osoby, ktoré splnili roky štúdia, školenia, práce a odhodlania. Odborná príprava povolania praktická sestra - asistent je odbornou prípravou súčasného zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín.
Po druhé, po analýze situácie na Slovensku konštatujem, že tieto nejasnosti a zámena povolaní spôsobujú chaos nielen zo strany vnímaného zdravotníckymi pracovníkmi, ale spôsobuje hlavne situácie, kedy sa pacienti mylne domnievajú, že im starostlivosť poskytuje sestra adekvátne vzdelaná a kompetentná. Obdobne aj Európska komisia upozorňuje, že ak sú názvy povolaní sestry a zdravotníckeho asistenta veľmi podobné, môžu spôsobovať nejasnosti aj pri poskytovaní služieb na domácom trhu.
Po tretie. So znižovaním vzdelania ošetrujúcich pracovníkov klesá bezpečnosť pacienta. Dokazujú to aj viaceré štúdie uverejnené v prestížnych vedeckých časopisoch v zahraničí.
Po štvrté. Opakované premenovávanie zdravotníckych asistentov samotní zdravotnícki asistenti, ako aj sestry vnímajú ako dehonestáciu ich povolaní, čo následne spôsobuje konflikty na pracoviskách a nijako neprispieva ku stabilizácii v zdravotníckych tímoch. Sestry s dĺžkou štúdia 4 600 hodín odbornej prípravy majú pochopiteľne výhrady voči tomu, aby iný zamestnanec s odbornou prípravou zdravotníckeho asistenta v rozsahu 2 200 hodín by mali niesť v názve samotnom pomenovanie ich profesie.
Po piate. Ignorovanie stanovísk odborníkov vytvára neodborné rozhodnutia, ktoré podľa môjho názoru nie sú žiaduce a vedú do slepej uličky. Nesmieme dopustiť, aby rôzne záujmové lobistické a možno rodinno-klientelistické skupiny prekrývali svojimi vplyvnými, vplyvmi stanoviská nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve. Zhoda nezávislých odborníkov v ošetrovateľstve je na tom, že najvhodnejšou cestou je ponechanie pomenovania zdravotnícky asistent. Pomenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent je v kolízii s pomenovaním sestry najvyššej kategórie v zahraničí. Praktickou sestrou Nurse practitions, ktorá je sestra s pokročilou praxou, vysokoškolsky vzdelaná druhého stupňa s praxou a špecializáciou. Má najvyššie kompetencie. Venuje sa predovšetkým podpore a udržiavaniu zdravia prostredníctvom diagnostiky a liečby akútnych ochorení a chronických ochorení, vrátane preskripcie niektorých liekov a zdravotníckych pomôcok. Venuje sa úlohám v prevencii, vrátane edukácie s cieľom zefektívniť zdravotnú starostlivosť, vrátane jej vyššej dostupnosti v primárnej zdravotnej starostlivosti.
Premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent by bolo aj proti odporúčaniu Európskej federácie sestier pre najvhodnejší model ošetrovania, ktorý sme implementovali aj do našej legislatívy. Začneme od tej najnižšej rady (najnižšieho radu, pozn. prepis.:), a to je zdravotnícky asistent, potom je registrovaná sestra, potom je sestra špecialistka, sestra s pokročilou praxou je vlastne najvyšší stupeň. Máme tu model štvorstupňového ošetrovania.
Ošetrovateľstvo ako veda má svojich odborníkov v teórii, v praxi, vo výskume, ktorí nezasahujú do iných odborov. Nevyjadrujú sa ani k odbornej príprave iných povolaní. Našou snahou je presadiť do praxe odporúčania medzinárodných autorít a organizácií, ktoré na základe výskumov a odporúčaní obdobne, ako je to v medicínskych odboroch. Vzájomná úcta a rešpektovanie sa navzájom je najlepšia cesta nielen k dobrým vzťahom na pracovisku, ale i k tomu, aby sa pracovníci necítili dehonestovaní a ostali nám v systéme.
Zamýšľané kroky premenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru - asistent neprispievajú ku stabilizácii sestier. Príčiny nedostatku sestier sú predovšetkým v ich nedostatočnom mzdovom ohodnotení a nevhodné pracovné podmienky, vrátane ťažkého bossingu pracovníkov, ktorí si často nesú nálepku nepohodlných, neraz nesúcich pomenovaní ´škodná´, len preto, že chcú bezpečnosť pre pacienta a personál a preto, že poukazujú na nedostatky.
Ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vychádzam zo štatútu hlavných odborníkov a krajských odborníkov ministerstva zdravotníctva, kde je ukotvené, že úlohou týchto nezávislých odborníkov je aj podieľanie sa na vypracovávaní podkladov na prebratie príslušných legislatívnych noriem Európskej únie do legislatívy Slovenskej republiky. Podieľanie sa na riešení a plnení úloh vyplývajúcich z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Rady Európy a iných medzinárodných inštitúcií, ktoré už roky aktívne opakovane predkladáme Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky i poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom odbornej obce v ošetrovateľstve v žiadnom prípade nie je znižovať hodnotu iného povolania, ktoré v praxi veľmi potrebujeme. Avšak tisíce sestier, ktoré tvrdo pracujú na svojom vzdelávaní, ktoré na seba preberajú veľkú časť zodpovednosti za životy našich pacientov, vnímajú neustále snahy o zmenu názvu povolania ´zdravotnícky asistent´ s veľkým rozčarovaním.
Hľadajme zdroje na stabilizáciu sestier. Neupierajme občanom práva občanov Európskej únie. Mladí ľudia si ich dobre uvedomujú. A neponúkajme našim pacientom, občanom znižujúcu sa kvalitu zdravotnej starostlivosti cestou povolaní, ktoré nemajú požadované vzdelanie sestier, a cestou ďalšej destabilizácie sestier.
V demokratickej krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, by nemalo dochádzať k tomu, aby sa menili podmienky a zákony na základe politickej objednávky alebo lobistických snáh bez toho, aby sa viedol dialóg s odborníkmi. Bohužiaľ, vo Výbore Národnej rady pre zdravotníctvo sa to pod bývalým vedením dialo takmer pravidelne.
Preto vás prosíme, aby sa Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo nedopúšťal podobných chýb iba preto, že sa stredné zdravotnícke školy neprepli do nového módu a neustále lobujú za to, aby mohli vzdelávať akékoľvek sestry, nakoľko to vnímajú ako svoju prestíž napriek tomu, že prax potrebuje zdravotníckych asistentov tak, ako ich majú v celej Európskej únii. Rovnako verím, že sa svojím pôsobením nebudete podieľať na tom chaose a že Slovensko nebude svetovým unikátom, ktoré bude mať popri praktickej sestry - asistentovi, možno v budúcnosti aj praktického lekára - asistent, praktického zubára - asistent, atď. atď., alebo praktického poslanca - asistent. Možno by následne došlo k tomu, že odborník vo všeobecnom lekárstve -praktický lekár by sa cítil dehonestujúco, lebo všetci asistenti by mali v názve povolania ´praktický´. Presviedčanie spoločnosti, že pomenovanie povolania ´asistent´ je ponižujúce pomenovanie, zrejme k tomu smeruje. Aký ohlas zamýšľané kroky môžu mať v zahraničí, kde pomenovanie ´praktická sestra´ patrí sestre z najvyššej kategórie v kategórii sestier, zatiaľ čo u nás to je a stále bude prvý stupeň vo štvorstupňovom ošetrovateľskom tíme.
Neviem predpokladať, ale budem podporovať riešenie tohto slovenského problému na Európskej únii. Hazardovanie s terminológiou namiesto riešenia hlavných problémov, nízke mzdy, zlé pracovné podmienky, nie je riešením. Zmena terminológie len vytvára ilúziu, že tí, čo rozhodujú, prinášajú koncepčné riešenia základných problémov pre túto profesiu a systém zdravotnej starostlivosti. Ale nedostatok sestier na Slovensku je realitou a táto...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:04 - 16:06 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 758a). Vládny návrh zákona prerokovali v stanovenom termíne: ústavnoprávny výbor, výbor pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a výbor pre zdravotníctvo. Určené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 758) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 49 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 18, 20 až 24, 26 až 32, 34 až 49 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch 19, 25 a 33 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 127 z 8. februára 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Krajčího za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu. Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 16:00 - 16:01 hod.

Kozelová Monika
Vážený pán predseda, poprosila by som o hlasovanie 16. 2. v stredu o 17.00 hodine, zároveň týmto žiadam vyňať bod 5 písmeno h) na samostatné hlasovanie a zároveň na samostatné hlasovanie bod 15. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2022 15:55 - 16:00 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predseda. Vážené kolegyne, poslankyne, páni poslanci, nebude tu nejak extra dlho vystupovať. Ja by som sa len chcel trošku tak dotknúť tejto témy autorského zákona pretože je to vec, ktorá mnou ide celý môj profesionálny život a narážam na tento autorský zákon, s ktorým som nebol nikdy naozaj nejakým spôsobom spokojný a mal nejaké trhliny. Ono to bolo aj vlastne zapríčinené tým, že čo sa týkalo filmu na Slovensku tak si veľmi dobre pamätáme, že slovenský film tuná jeden čas alebo slovenská filmová tvorba tu na istý čas skončili a naozaj sa tu nenatočil ani jeden meter filmového materiálu. Potom prišla jedna súkromná televízia prvá, ktorá si povedala po určitom čase, že ide točiť pôvodnú slovenskú tvorbu, pôvodné slovenské seriály a mala možno nejaké problémy s tým, že ako by to vyzeralo s tým, že by sa hercom vyplácali tantiémy. Keď som ´93 roku prišiel do Bratislavy tak som mal to šťastie teda študovať herectvo tak som mal šťastie stretnúť jedného velikána slovenského herectva Jozefa Krónera, s ktorým som, z ktorého som bol fascinovaný, bol som naozaj šťastný, že toho človeka vidím a mohol som s ním zdieľať jeden, jeden priestor jeden čas, kde mi povedal jednu zaujímavú vetu, že: "Tento deň mi prišli tantiémy.". Ja som netušil, čo to slovo tantiémy znamenajú. A vysvetlil mi čo znamenajú slovo "tantiémy". Tantiémy znamená znamenajú, že ten herec keď sa dostane už na staré kolená keď už nevládze sa toľko učiť lebo už mu tá pamäť tak toľko nefunguje, tak má aspoň nejaké, nejaké drobné z toho, že z toho čo on natočil. Keď je úspešný tak tých z tých diel má natočených dosť a tých peňazí mu príde tak akurát.
Dotknem sa ešte jednej témy, aby bolo jasné, že čo sa týka napríklad divadiel, že aké sú platy v divadlách lebo to tu neodznieva tak ja to veľmi rád povime. Môj plat po 25 rokoch je okolo 750 - 800 eur v Bratislave na Novej scéne. Tak takto vyzerá kultúra, čiže tí herci, ktorí aj točia tie platy nebudú mať nejaké vysoké pretože tie platy, teda tie dôchodky nebudú mať vysoké lebo tie platy sú dosť nízke. Niektorí majú šťastie, že točia, iní to šťastie nemajú. A keď už aj majú, že niečo natočia tak sa im to nikdy v podobe nejakých tantiém nevráti. Keď napríklad teraz bola korona a herci a scenáristi boli doma zavretí lebo televízie nič netočili tak nedostávali žiadne peniaze lebo sa nič nehralo. A ale televízie, ktoré boli súkromné tak púšťali všetko z reprízy. V tých reprízach boli reklamy a tie televízie z tých reklám aj dostali. hercom sa už tie peniaze nedostali lebo nemali tantiémy. V Čechách žije jeden spisovateľ volá sa Michal Vívek, on má nejaký problém zdravotný a už nedokáže písať. Keby on nemal takú zmluvu, ktorá mu zaručuje to, že z každej predanej knihy sa mu prídu nejaké peniaze, tak by ten človek skončil možno niekde na ulici. Čiže skutočne tie tantiémy a ten autorský zákon, ktorý vo svete je úplne normálny či je to v civilizovanej krajine myslím normálny, pomáha tým umelcom pomáha tým spisovateľom, hercom, spevákom a aby nejaké tie drobné na starobu dostali keď už nebudú vládať či to je to spevák ďalej spieva, či to je herec byť použiteľný v divadle alebo vo filme lebo už bude nezaujímavý a preto tie tantiémy fungujú.
Čiže ak by som vás mohol poprosiť dámy a páni, ja by som vás požiadal podľa § 37 rokovacieho poriadku ak by sme mohli zo spoločnej správy, momentík ja si to hneď aj nájdem vytiahnuť bod 5, bod 5, písmeno h) na samostatné hlasovanie. Ak by to bolo možné, b y som vám bol veľmi vďační. Ďakujem veľmi pekne. Mám, že bod, ktorý 5, bod 5 zo spoločnej správy autorského zákona písmeno h) ba samostatné hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 15:51 - 15:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážení páni kolegovia, pani kolegyne, pani ministerka, pán predseda, prerokovávame tu zákon, ktorý nech sa na to pozerám z akejkoľvek strany vždy pri ňom bude mať niekto pocit, že je ukrátený. Na jednej strane sú to autori, na druhej strane sú to vysielatelia, producenti a peniaze sú len jedny. To, čo hovorila pani ministerka je pravda. Menej sa však dotkla autorov hudby, autorov pesničiek a k tomu by som ja rada ešte niečo podotkla. Vzhľadom na to, že aj ja som členka Slzy a dotýkajú sa ma veci, čo sa týka hudby. Musím povedať, že tu by skôr sa prikláňala na stranu práve tých autorov a to kvôli tomu, že také platformy ako Spotify a rôzne iné tomuto podobné platformy, ktoré sú na sťahovanie. Sťahujú tu muziku jedna radosť. Pravda je, že v poslednej dobe pri muzike už ani neexistuje nejak extrémne producenti. Jednoducho interpreti si zaplatia svoju nahrávku, svoju pesničku a samy si zaplatia za to, že to na Spotify dávajú a oni by radi mali svoje peniaze naspäť a to v tomto prípade asi nebude až tak úplne možné, ale verím tomu, že to časom, časom prerastie aj do tejto sféry a že to bude okej. A to je len na okraj. Ale teraz by som rada prečítala môj pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761).
Návrh. Znenie návrhu. V čl. 2 sa slová 1. marca nahrádzajú slovami 25. marca. V súvislosti so zmenou účinnosti so zmenou účinnosť v článku 2 sa v predkladanom návrhu zákona vykonávajú nasledovné zmeny.
V čl. 1 81. bod § 190b sa slová "1. marca" nahrádzajú slovami "25. marca" a v texte sa slová "1. marca" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "25. marca" v príslušnom tvare a slová "28. februára" vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami "24. marca" v príslušnom tvare. Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu a potreby zabezpečenia dostatočnej legisvakačnej lehoty pre adresátov tejto právnej normy na riadne oboznámenie sa s jej obsahom sa primerane posúva v návrhu navrhovaná účinnosť zákona.
Ďakujem ministerstvu, že vyhovela Slze a niektorých OKS s touto zmenou a vám ďakujem za pozornosť zatiaľ.
===== sa primerane posúva návrh navrhovaná účinnosť zákona. Ďakujem ministerstvu, že vyhovela SOZE a niektorým OKS-ám s touto zmenou a vám ďakujem za pozornosť zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2022 15:51 - 15:55 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážení páni kolegovia, pani kolegyne, pani ministerka, pán predseda, prerokovávame tu zákon, ktorý nech sa na to pozerám z akejkoľvek strany vždy pri ňom bude mať niekto pocit, že je ukrátený. Na jednej strane sú to autori, na druhej strane sú to vysielatelia, producenti a peniaze sú len jedny. To, čo hovorila pani ministerka je pravda. Menej sa však dotkla autorov hudby, autorov pesničiek a k tomu by som ja rada ešte niečo podotkla. Vzhľadom na to, že aj ja som členka Slzy a dotýkajú sa ma veci, čo sa týka hudby. Musím povedať, že tu by skôr sa prikláňala na stranu práve tých autorov a to kvôli tomu, že také platformy ako Spotify a rôzne iné tomuto podobné platformy, ktoré sú na sťahovanie. Sťahujú tu muziku jedna radosť. Pravda je, že v poslednej dobe pri muzike už ani neexistuje nejak extrémne producenti. Jednoducho interpreti si zaplatia svoju nahrávku, svoju pesničku a samy si zaplatia za to, že to na Spotify dávajú a oni by radi mali svoje peniaze naspäť a to v tomto prípade asi nebude až tak úplne možné, ale verím tomu, že to časom, časom prerastie aj do tejto sféry a že to bude okej. A to je len na okraj. Ale teraz by som rada prečítala môj pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761).
Návrh. Znenie návrhu. V čl. 2 sa slová 1. marca nahrádzajú slovami 25. marca. V súvislosti so zmenou účinnosti so zmenou účinnosť v článku 2 sa v predkladanom návrhu zákona vykonávajú nasledovné zmeny.
V čl. 1 81. bod § 190b sa slová "1. marca" nahrádzajú slovami "25. marca" a v texte sa slová "1. marca" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "25. marca" v príslušnom tvare a slová "28. februára" vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami "24. marca" v príslušnom tvare. Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu a potreby zabezpečenia dostatočnej legisvakačnej lehoty pre adresátov tejto právnej normy na riadne oboznámenie sa s jej obsahom sa primerane posúva v návrhu navrhovaná účinnosť zákona.
Ďakujem ministerstvu, že vyhovela Slze a niektorých OKS s touto zmenou a vám ďakujem za pozornosť zatiaľ.
===== sa primerane posúva návrh navrhovaná účinnosť zákona. Ďakujem ministerstvu, že vyhovela SOZE a niektorým OKS-ám s touto zmenou a vám ďakujem za pozornosť zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.2.2022 15:49 - 15:51 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi prosím vážené pani kolegyne, kolegovia, dovoľte mi prosím ako navrhnutej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 761a) v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1102 z 24. novembra 2021 rozhodla o tom, že vládny návrh prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 761) schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 15 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 151 z 1. februára 2022. Gestorský výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov. Pán predseda ďakujem, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

9.2.2022 15:00 - 15:02 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (tlač 759) v prvom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1091 z 24. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčal Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 435 z 27. januára 2022. Výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu 31. januára 2022, výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 16 spoločne, s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 275 z 1. februára 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrh v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

9.2.2022 14:57 - 14:58 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ospravedlňujem sa za menšie meškanie. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spravodajca určený gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku, predkladám informáciu k uvedenému vládnemu návrhu zákona (tlač 841). Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 876 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor v lehote 30 dní, resp. v gestorskom výbore 32 dní od prerokovania návrhu v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis