Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

12.11.2021 o 12:52 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 12:52 - 13:00 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúce, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19. Idem čítať ten pozmeňujúci návrh tak ako sa má prečítať, čiže
1. K čl. II § 83 ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, dovolím vás zastaviť, pretože my sme si to na poslaneckom grémiu vyjasnili, dôležitá je písomná forma a vy môžete doslovne ho prečítať bez toho, aby ste zdôrazňovali bodky, čiarky, úvodzovky, takže nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Dobre, aby sa nestalo.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Len vás chcem možno poprosiť o jednu vec v zmysle rokovacieho poriadku, by ste mali najskôr odôvodniť ten pozmeňujúci návrh, až potom ho prečítať. Čiže poprosil by som vás najskôr o zdôvodnenie, a potom sa vám zastaví časomiera, môžete ho prečítať. Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, tak využijem slovo v rozprave. Pozmeňujúci návrh predkladáme v zmysle nášho odôvodnenia. Potrebujeme upraviť legislatívnotechnickú úpravu v jednotlivých článkoch a to, čo teda ja vítam na tomto pozmeňováku je to, že v podstate upravujeme príplatok úrazový zo Zákonníka práce, a to je hlavne teda pre exponovanú skupinu ľudí, ktorí teda prichádzajú s pacientami, môžem to už takto povedať teda, ktorí trpia ochorením COVID-19. Sú to teda hlavne zdravotníci, aby mali naozaj tú PN-ku, keďže ochorejú, tak že je teda vysoký predpoklad, aby mali proste dosaturovanú na úroveň ich predchádzajúcej mzdy.
Takže pozmeňujúci návrh č. 1 k čl. 2 § 83, čítam hej, teraz pozmeňujúci návrh.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ešte raz. Č. 1 k čl. 2 § 83 ods. 2 sa slová "úradu príslušným dokladom" nahrádzajú slovami "úradu príslušný doklad".
Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava.
2. bod. K čl.
===== 83 ods. 2 sa slová "úradu príslušným dokladom" nahrádzajú slovami "úradu príslušný doklad".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
Druhý bod v článku (Reakcie pléna.) Bez odôvodnenia, dobre ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Už nie je potrebné, ak ste to zhrnuli, ale nie je to na závadu.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som chcela každý ten jeden bod v podstate odôvodniť, ale tak .... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči pani poslankyňa, pokiaľ to nie je rozsiahle to môžete. Máte slovo.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Len aby potom nevznikli nejaké teda diskrepancie.
V čl. II § 83 ods. 3, v čl. v 4 bode 2 § 250b ods. 7 sa slová "nákazlivej choroby" nahrádzajú slovami "prenosného ochorenia".
Tretí bod. V čl. v IV bode 2. § 250b ods. 6 sa za slovo "dokladom" vkladá čiarka.
Štvrtý bod. V čl. v IV bode tretí, 3. sa slová "ods. 8" nahrádzajú slovami "ods. 9".
Piaty bod. V čl. VI § 293fel znie:
"§ 293fel
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021, a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,
b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1. 55 % podielu všetkého vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.".
6. za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
"Čl. VII
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č.
413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
za § 13b sa dopĺňa § 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 13ba
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa
oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.".".
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
7. V čl. VII bode 1. § 48 ods. 4 písm. ab) sa vypúšťajú slová "vstupujúcich osôb" a slovo "osoba" sa nahrádza slovom "zamestnanec".
8. V čl. VII bode 5. úvodnej vete sa vypúšťa slovo "nad".
9. V čl. VII bode 7. § 57 ods. 33 písm. b) sa za slovo "zdravia" vkladá slovo "podľa".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 12:52 - 13:00 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúce, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Kaveckej k návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19. Idem čítať ten pozmeňujúci návrh tak ako sa má prečítať, čiže
1. K čl. II § 83 ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, dovolím vás zastaviť, pretože my sme si to na poslaneckom grémiu vyjasnili, dôležitá je písomná forma a vy môžete doslovne ho prečítať bez toho, aby ste zdôrazňovali bodky, čiarky, úvodzovky, takže nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Dobre, aby sa nestalo.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Len vás chcem možno poprosiť o jednu vec v zmysle rokovacieho poriadku, by ste mali najskôr odôvodniť ten pozmeňujúci návrh, až potom ho prečítať. Čiže poprosil by som vás najskôr o zdôvodnenie, a potom sa vám zastaví časomiera, môžete ho prečítať. Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, tak využijem slovo v rozprave. Pozmeňujúci návrh predkladáme v zmysle nášho odôvodnenia. Potrebujeme upraviť legislatívnotechnickú úpravu v jednotlivých článkoch a to, čo teda ja vítam na tomto pozmeňováku je to, že v podstate upravujeme príplatok úrazový zo Zákonníka práce, a to je hlavne teda pre exponovanú skupinu ľudí, ktorí teda prichádzajú s pacientami, môžem to už takto povedať teda, ktorí trpia ochorením COVID-19. Sú to teda hlavne zdravotníci, aby mali naozaj tú PN-ku, keďže ochorejú, tak že je teda vysoký predpoklad, aby mali proste dosaturovanú na úroveň ich predchádzajúcej mzdy.
Takže pozmeňujúci návrh č. 1 k čl. 2 § 83, čítam hej, teraz pozmeňujúci návrh.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ešte raz. Č. 1 k čl. 2 § 83 ods. 2 sa slová "úradu príslušným dokladom" nahrádzajú slovami "úradu príslušný doklad".
Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava.
2. bod. K čl.
===== 83 ods. 2 sa slová "úradu príslušným dokladom" nahrádzajú slovami "úradu príslušný doklad".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava.
Druhý bod v článku (Reakcie pléna.) Bez odôvodnenia, dobre ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Už nie je potrebné, ak ste to zhrnuli, ale nie je to na závadu.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som chcela každý ten jeden bod v podstate odôvodniť, ale tak .... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči pani poslankyňa, pokiaľ to nie je rozsiahle to môžete. Máte slovo.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Len aby potom nevznikli nejaké teda diskrepancie.
V čl. II § 83 ods. 3, v čl. v 4 bode 2 § 250b ods. 7 sa slová "nákazlivej choroby" nahrádzajú slovami "prenosného ochorenia".
Tretí bod. V čl. v IV bode 2. § 250b ods. 6 sa za slovo "dokladom" vkladá čiarka.
Štvrtý bod. V čl. v IV bode tretí, 3. sa slová "ods. 8" nahrádzajú slovami "ods. 9".
Piaty bod. V čl. VI § 293fel znie:
"§ 293fel
Ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla po 30. novembri 2021, a) ustanovenia § 293er ods. 1 a 2 a § 293fek ods. 3 sa nepoužijú,
b) suma úrazového príplatku podľa § 293fek ods. 1 je
1. 55 % podielu všetkého vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od prvého dňa do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti,
2. 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.".
6. za čl. VI sa vkladá nový čl. VII, ktorý znie:
"Čl. VII
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č.
413/2012 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z. a zákona č. 215/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
za § 13b sa dopĺňa § 13ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 13ba
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia uplatňuje u zamestnávateľa
oznámením vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.".".
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
7. V čl. VII bode 1. § 48 ods. 4 písm. ab) sa vypúšťajú slová "vstupujúcich osôb" a slovo "osoba" sa nahrádza slovom "zamestnanec".
8. V čl. VII bode 5. úvodnej vete sa vypúšťa slovo "nad".
9. V čl. VII bode 7. § 57 ods. 33 písm. b) sa za slovo "zdravia" vkladá slovo "podľa".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 12:34 - 12:35 hod.

Nemec Richard
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Medvecký, ja vás chcem pochváliť, tu ste nám ukázali keby ste vládli jak by ste to riešili pred slovenským národom. Takže to ešte by som vám tie diery s tými umelými štuplíkmi občas zapchal a takto by som vás pozval do telky, mohli by ste vystupovať v masách cez víkend, by sa celé Slovensko pobavilo a u mňa budete frajer keď do konca pandémie to nedáte dole z hlavy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 12:33 - 12:34 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Medvecký, neriešime vtipné veci, ale skutočne vážne veci týkajúce sa života a zdravia ľudí. keby som chcel byť vtipný pri tejto príležitosti, tak vám poviem, že aj keď ste si nechali oholiť obočie, vyzeráte stále celkom dobre. Ale, neviem či majú rovnakú srandu zo situácie tí, ktorí aj v týchto chvíľach sú s maskami na tvárach, ktoré im pomáhajú dýchať, ktoré pomáhajú dýchať ich pľúcam a sú na nemocničných lôžkach. Neviem či ich príbuzní, ktorým blízki umierajú aj v týchto chvíľach na Covid tlieskajú takým vašim primitívnym vtípkom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 12:24 - 12:24 hod.

Tabák Romana
Mistr Bejn, wellcome our parlament. Non can´t... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Nikomu nám nezáležalo, kým som si dala až masku.
Pán poslanec, musí sa uznať, že lepšie sa chráni takouto maskou, ako nenosiť nič. To sa musí uznať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 11:45 - 11:47 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tých podnetov bolo veľa, tak pokúsim sa. No deficit že sme zvýšili, no viete, my sme v kríze, je to pandemická kríza. A keď si pozriete aj iné krajiny Európskej únie, ako sa zadlžili, tak zistíte, že nie sme zďaleka naj zadĺžení v EÚ. Takže je veľmi nefér porovnávať časy hojnosti a časy krízy. Poďme ďalej.
Pán Mizík, vy ste povedali, že ste ľuďom dávali ivermektín a oni sa uzdravili. No viete, na COVID nezomrú všetci, to je štatistika. Kebyže tým dvadsiatim ľuďom dáte každému po hube, tak by tiež asi všetci prežili a nebolo to vďaka vašej facke.
Potom, že nefungujú tie opatrenia, to mi príde také, že prečo nefungujú? To je ako kebyže poviete, že Nemci prehrali vojnu a preto ich armáda nefungovala. No nebolo to preto. Bolo to preto, že súper bol silnejší a to je proste fakt.
Očkovanie nechráni proti nakazeniu. Ja neviem, ja sa cítim ako v škôlke už. Však my tu stále hovoríme, áno, veď očkovaný sa môže nakaziť, aj dokonca na začiatku, ešte keď bola debata o vakcínach, ako budú fungovať, tak sa nevedelo, či tá vakcína zabraňuje infikovaniu sa, čiže ten vírus mutuje veľmi rýchlo. A celý čas tá debata je o tom, že očkovanie chráni proti horšiemu priebehu COVID-u, chráni proti hospitalizácii, proti úmrtiam a o tomto je celá tá hra, že nám je úplne jedno, či máme dneska 20-tisíc alebo 30-tisíc nakazených, pokiaľ tí ľudia nebudú končiť v nemocniciach. O tom to celé je.
Pán Kéry, vrátim vám to tiež. Vy ste mali tiež kultivovaný prejav, ale s tým, s tou zodpovednosťou viete, všade v Európe aj lídri opozície vyzvali ľudí k očkovaniu. A tým, že u nás opozícia očkovanie torpédovala, tak tú tému spolitizovala a na niečo, že očkovanie je vlastne iba niečo, čo hovorí vládna koalícia, a tým sa ako keby nerešpektuje tá polka voličov, čo nevolila vládnu koalíciu, a to ste ako zodpovední politici spraviť mali.
Pán Kotleba, veď nikto ani, dokonca ani v druhej vlne nikto nezakazoval neočkovaným chodiť do potravín. Veď, prepánajána, to nikto sa nesnaží robiť. Jediné, čo tento, tieto opatrenia riešia aj to, že zaočkovaní budú môcť chodiť do barov reštaurácií a fitiek. To je všetko. Do potravín môže každý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2021 11:25 - 11:36 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená obyčajná ministerka, to, čo tu opozícia za posledný rok a pol je sabotáž. To je sabotáž životov, sabotáž zdravia a sabotáž ekonomiky. Zatiaľ, čo všade vo svete a hlavne v Európe sa opozícia s koalíciou spája, pretože pandémia to nie je politická téma. Pandémia je téma ochrany životov a zdravia. Pretože zomierajú ľudia, pretože ľudia ostávajú chorí z dlhodobými následkami a trpíme všetci. To, čo ale predvádza naša opozícia je naozaj unikát. Vy buď vašim voličom vedome klamete alebo sami neviete o čom hovoríte. My sme tu mali tento týždeň výzvu 1 300 lekárov, 1 300 lekárov, ktorí sú už unavení, pretože rok pracujú do úmora, aby chránili ľudí. A mnoho z tých ľudí sa sami ani chrániť nechce. A či už sú to títo lekári, či sú to už odborníci, vedci alebo iné krajiny, tak tá správa je jasná. Očkovanie je najlepší nástroj na boj proti pandémii. A to nehovorí iba táto vláda. Ja mám často pocit, že Slovensko je nejaký osamelý ostrov a iba u nás sa očkuje, aj iba u nás fungujú opatrenia. Toto hovorí Putin. Toto hovorí Orban, toto hovorí Čína, toto hovorí Amerika. Očkuje každá jedna krajina. Dokonca aj KĽDR. To by mohol pán Blaha oceniť.
Ja mám často pocit, že túto hlavne kolegovia hilteroši, to je terminus technicus pána Harabina, sú odborníci na všetko. Či je to jadrová fyzika, či sú to ľudské práva, či je to vakcína, čo je to, či sú to potraty, či je to ekonomika. A vy tu v jednom kuse klamete ľudí, torpédujete očkovanie, torpédujete opatrenia, torpédujete testy. Počas druhej vlny, keď sme mali rastúce čísla, tak vy ste burcovali ľudí, aby išli na námestia rúška dolu, rúška dolu. Vy ste tvrdili ešte v prvej vlne, že kvôli rúška sa otrávite vlastným CO2 a dnes tu všetci sedíte. Niektorí s rúškami. A neviem ako to funguje o vysušení mozgu. A nemám pocit, že by ste boli horší ako predtým. V jednom kuse si vybíjate nechutné cynické politické body na pandémii a dezinformáciách, na konšpiráciách, na klamstvách. A najsmutnejšie je, že mnoho z vás sa oháňa kresťanstvom a Bohom. Ja nie som kresťan, aj keď pochádzam z kresťanskej rodiny, no som presvedčený, že úlohou kresťana v politike by nemalo byť vháňať ľudí na cintoríny. Pretože to robíte.
Vidíme, že všade vo svete je priama úmera s tým, aká je výška zaočkovanosti, aká je miera umierania. Vidíme, že Rumunsko, ktoré má veľmi nízku mieru zaočkovanosti, má oveľa vyššie úmrtia na obyvateľa ako Británia, ktorá má tu mieru oveľa vyššiu. My vidíme, že áno, očkovanie nezabráni pred infekciou, nezabráni pred šírením, ale drasticky znižuje šancu hospitalizácie. A vy to buď nechápete alebo to odmietate pochopiť. Vy nechápete, že celý tento covid je o tom, aby sa sme zachránili nemocnice pred kolapsom. Ako náhle nebudú nemocnice môcť prijímať na kyslík, na ventilácie alebo na bežnú biomedicínu, tak budú ľudia umierať o to viac. A vy nedávate žiadne riešenia. Vy tu v jednom kuse všetko kritizujete. Očkovanie, testovanie, opatrenia. Všetko. A nemáte ani jedno normálne riešenie. Ja si pamätám ako počas druhej vlny bolo heslom dňa Ivermektin. Vy ste nás kritizovali za to, že nedávame Ivermektin ľuďom ako lentilky. A dnes už vieme, že relevantné vedecké štúdia jasne ukazujú, že Ivermektin nemá žiadne, ale žiadne výsledky v boji proti covidom. Dokonca samotný výrobca Ivermektinu Merck hovorí o tom, že to sa nemá používať na COVID. A len predpokladám, že svrab bol úspešný liečený na Slovensku a miera určite klesala.
Teraz hovoríte to isté o vakcínach napriek tomu, že všetky relevantné vedecké štúdia hovoria o tom, že iný, lepší nástroj v boji proti pandémii nemáme. Ja by som bol naozaj, naozaj veľmi rád, keby ste nám povedali, čo máme robiť. Naozaj, dajte mi nejaký fundovaný, odborný názor, nie pojmy a dojmy, že ako máme s tým COVID-om bojovať. Vy ste tu hovorili o premorení. A premorenie v delte znamená desiatky tisíc mŕtvych. Pretože nemocnice skolabujú a ľudia budú zomierať nielen na COVID, ale kvôli iným ochorenia. Ale znova, to vy voličom nepoviete, pretože vy musíte byť za pekných, chrumkavých. Musíte hovoriť ľuďom to, čo sa im páči a nie to, čo je pravda. A to je rozdiel medzi štátnikom a politikom. Pretože vy si iba naháňate politické bodíky na tom, že ľuďom klamete a hovoríte im to, čo chcú počuť.
Človek má často pocit, že ako som povedal, je Slovensko inou krajinou, ktorá má akékoľvek opatrenia. A práve dnes som si čítal, že v Rakúsku uvažujú o lockdowne pre nezaočkovaných. V Česku chcú celoplošne testovať školy. V Nemecku, kde pandemická PN nepreplatená pre nezaočkovaných. V Maďarsku majú povinné očkovanie zdravotníkov. Celý svet ukazuje, že nie je iná cesta, ako bojovať proti tejto pandémii, ako je vakcína. To vy odmietate hovoriť. A je trošku smutné, pretože u vás sa to dá pochopiť, to je vaša cieľovka, že trojnásobný premiér spochybňuje očkovanie. Hovorí o tom, ako o biznise farmafiriem a pritom tá vakcína je smiešne lacná oproti tomu, čo stojí ventilácia, oproti tomu, čo stojí hospitalizácia a oproti tomu, čo stoja experimentálne lieky, ktoré stoja rádovo tisícky eur na pacienta. Čo je oproti tomu 20 eur? Za 100 mil. eur by sme mali zaočkovanú celú populácia a COVID by sme už dnes riešiť nemuseli. Tak ako to už neriešia krajiny, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti. Pán Kotleba, vy sa tým Bohom neoháňajte, pretože ak existuje, tak vy pôjdete do pekla. Nie som, ale to, čo robíte vy, to nie je v súlade so žiadnou morálkou. Ani budhistickou, ani islamistickou. V pohode.
Ak by sme mali zodpovednú opozíciu, tak by dnes kritizoval vládu za nedostatočné opatrenia. Ja som presvedčený, že tie opatrenia, ktoré chceme dnes prijať sú potrebné. No myslím si, že by mali oveľa tvrdšie a mali by sme sa inšpirovať krajiny sú vôkol nás, pretože už dnes lekári, vedci a odborníci bijú na poplach a varujú pred kolapsom. A pokiaľ si toto niekto odmieta priznať, tak buď klame alebo zavádza. Viete, často hovoríte o tom, že naša vláda je fašistická, že my sa nejako vyžívame v opatreniach, ako keby je toto nejaký plezír. My sme ale krajinu dostali v tom najhoršom možnom čase. Jediné rezervy, ktoré sme mali, boli tie Kičurove. A v rozpočte sme dostali akurát tak sekeru. Nemali sme plán, nemali sme zásoby a museli sme improvizovať. Jediná, čo spravidla bývalá vláda, to je v poriadku, že zavrela krajinu, ale ako povedal Peter Pellegrini a Denisa Saková, bude to drahé, ale nevadí. Oni na to budú hľadať peniaze. Toto od začiatku definovalo prístup opozície k vláde a k pandémii. A verte, my by sme radi riešili iné témy ako je, ako sú opatrenia, ako sú testy, ako je očkovanie, ako sú miliardy eur na podporu ekonomiky. No, bohužiaľ, takáto je situácia a toto robí celý svet. A my by sme možno radi ľuďom povedali, že nepotrebujete tie rúška, ani tie respirátory, ktoré si odmietate dať ako škôlkari alebo že nepotrebujeme zatvárať. Ale to by bolo nesprávne, aj keby to možno znelo príjemne.
Nie je nič ťažšie ako ľuďom obmedzovať slobodu. Ja som mladý človek a viem, čo je to stráviť mesiace doma. Nechodil som ani do zavretých fitiek, ani do reštaurácií, ani do barov. Viem, čo je to obetovať sociálny život. Uvedomujem si jednu vec, a to že ako politici by sme mali ísť príkladom a mali by sme prijímať riešenia, ktoré nie sú populárne, ale zodpovedné. Pretože o tom to celé je.
Dámy a páni, ako som povedal, tieto opatrenia sú potrebné, no mohli byť oveľa prísnejšie. Chápem ale, že taká je politická realita. Verím, že na konci dňa budú dnes prijaté. A chcel by som len opozícii znovu odkázať jedno. Viete, vám to teraz vychádza dobre, podľa prieskumu idete hore, je vláda, ktorá je spájaná iba s COVID-om, nebude nikdy populárna ako vláda, ktorá vládne v čase hojnosti a ekonomického rastu. V poriadku. A možno aj tie ďalšie voľby vyhráte a dohodnete sa buď s Pellegrinim alebo Ficom, veď vám je to prakticky jedno. A na konci dňa, keď sa raz budete pozerať do zrkadla, tak si sami povedzte, čo ste robili v čase krízy. Či ste ľuďom hovorili to, čo je správne alebo ste hovorili ľuďom to, čo je populárne. A sami spýtajte seba, možno si to nikdy nepriznáte, že koľko ľudí zomrelo kvôli tomu, že ste ich vháňali do nemocníc, kvôli tomu, že ste torpédovali opatrenia, očkovanie a klamali ste im do očí. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 10:29 - 10:30 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Rado, ďakujem ti za tento pozmeňujúci návrh, prednesenie, dobre si ho pripravil. Takže si myslím, že je to pomoc pre šport. Samozrejme, aj keď vieme, že nie je to úplne systémový krok, výnimky by sme chceli rušiť do budúcna. Ale na druhej strane vieme aj, že práve v tomto čase Covidu to majú veľmi ťažké práve športové kluby a preto nie je asi zrejme na mieste im situáciu sťažovať a čiže si myslím, že je to správne, že sa, že sa táto výnimka predĺži. Nemá to vplyv na štátny rozpočet žiadny, takže nič sa neudeje v podstate a kluby budú môcť prekonať ľahšie túto situáciu. Takže ja to podporím určite.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 10:13 - 10:15 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Tak pán Kotleba, nemocnice sa trápia, zdravotníci volajú po tom, aby boli ľudia zodpovední, pretože im pribúda pacientov s COVID-om, ktorí bojujú o život. Momentálne som si pozeral štatistiky 2 532 je hospitalizovaných a stále to pribúda. 13 405 mŕtvych. Za posledné štyri dni pribudlo 176 mŕtvych, ktorí zomreli na COVID.
V tejto situácii vy tu voláte doslova po anarchii a burcujete ľudí proti opatreniam a k agresii. Stále hovoríte o vymyslenej pandémii a dokonca ľudia, ktorí vám veria, ak sa dostanú do zlej situácie a dusia sa v sanitke, ktorá ich vezie do nemocnice, tak ešte aj vtedy presviedčajú záchranárov, že COVID neexistuje, čo je absurdné. Hovoríte o šikanovaní zamestnancov v svojom prejave, ak sa nechcú očkovať alebo testovať. No, dobre.
Ak pripustíme, že sa nechcú očkovať, že majú s tým nejaký problém, tak prečo označujete ako nejakú šikanu testovanie. Veď zamestnávateľ chce zabrániť tomu, aby sa ten COVID šíril, chce zabrániť tomu, aby sa jeho zamestnanci nakazili. Ak prídete do roboty a ste pod vplyvom alkoholu, alebo je tam podozrenie a dajú vám test na alkohol, to je šikana? To je ochrana ostatných zamestnancov a firmy ako bezpečnosti pri práci a ďalších vecí.
Takže alkohol v krvi dokonca nie je ani infekčný, kdežto COVID je. Tak nehovorte tu o nejakej šikane, keď zamestnávateľ chce chrániť zamestnancov tým, že vyžaduje od niektorého zamestnanca, od všetkých test.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2021 9:58 - 9:58 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ako tak pozerám, táto diskusia sa nám tu cyklicky opakuje, sú to v zásade tie isté argumenty v rôznych obmenách od rôznych rečníkov, ale v zásade ten istý okruh rečníkov aj ten istý okruh argumentov. Takže asi nemá veľmi veľký zmysel sa zase púšťať do toho istého boja a do toho istého kolobehu vyvracania argument, ktoré boli stokrát vyvrátené, tak teda iba jednu vec, že vy ste pre mňa pán Kotleba nepochopiteľný politik, pretože väčšinou ak je politik racionálny a rozmýšľa nad tým ako by sa v politickom živote udržal, tak robí všetko preto, aby mu rástol elektorát. Vy svojimi súčasnými krokmi, mám pocit, že robíte všetko preto, aby sa sám prirodzene zmenšoval.
Skryt prepis