Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.11.2022 11:10 - 11:10 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA a SaS žiadam o presunutie hlasovania o parlamentnej tlači 1060. Ide o návrh poslancov Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní na nasledujúcu schôdzu Národnej rady so začiatkom 29. novembra 2022. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže ďakujem za odbornú debatu, ktorá sa tu včera viedla, troška sa to niekedy zvrtlo aj do neodbornej, ale to už asi k tomu patrí. Máme tu nejaké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sa nejakým spôsobom vyprecizovali. Jednak sú to pripomienky OLAP-u, čo sú také legislatívno-technické, na ktoré upozornil OLAP, aj napriek tomu, že sa nerobilo to stanovisko a sú tam dve vecné zmeny v jednom pozmeňujúcom návrhu, ktorý má päť bodov, takže body 1, 3 a 4 sú opravou legislatívno-technických nedostatkov a body 2 a 5 pozmeňujúceho návrhu predstavujú vecné zmeny.
Bod 2. V rámci reformy súdnej mapy sa pri zriadení mestských súdov v Bratislave zaviedla možnosť, aby sa mohli prerozdeľovať medzi sudcov vznikajúcich mestských súdov spisy staršie ako sedem rokov. Vlastne vznikla tu diskusia so sudcami bratislavských súdov a aj taká požiadavka, aby sa mohli prerozdeľovať tie veci staršie ako päť rokov, takže toto je podstatou tohto bodu. Docieli sa tak vhodnejšia distribúcia reštančných vecí medzi sudcov vznikajúcich mestských súdov.
A čo sa týka bodu 5 vecnej zmeny, tak jedným z cieľov vládneho návrhu zákona je aj riešiť nie úplne vhodnú situáciu v personálnom obsadení zriaďovaných správnych súdov. Na základe diskusie vzišla požiadavka, aby sa dala šanca aj pre hosťujúcich sudcov, resp. aby sa umožnilo aj im uchádzať sa o funkciu sudcov na správnom súde. Hosťujúci sudca je v podstate sudcom okresného súdu. Sudcovia okresných súdov majú už teraz vytvorenú možnosť uchádzať sa o funkciu sudcu na správnych súdoch preložením po absolvovaní previerok sudcovskej spôsobilosti. Podľa § 11a ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich hosťujúci sudca môže byť preložený na iný súd až po tom, čo si odrobí štyri roky ako hosťujúci sudca. Pozmeňujúci návrh v tejto súvislosti robí len to, že v prípade tých hosťujúcich sudcoch, sudcov umožňuje ich preloženie aj pred uplynutím spomínanej doby tých štyroch rokov. Samozrejme, previerky sudcovskej spôsobilosti zostávajú u nich zachované pri predkladaní na, pri prekladaní na správne súdy. Ide však o dočasnú úpravu, ktorá sa použije len u tých hosťujúcich súdov, sudcoch, ktorí požiadajú na preloženie na správny súd do 28. 2. 2023. Ak sa umožňuje sudcovi okresnému, okresného súdu, ktorý je tam sudcom dajme tomu dva-tri mesiace, nechať sa preložiť na správny súd, tak zrejme niet dôvodu neumožniť hosťujúcemu sudcovi, ktorý vykonáva funkciu možno dva-tri roky.
A okrem toho tento bod reaguje aj na platné znenie § 14 ods. 5 zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorého preloženie sudcu je možné až po piatich rokoch výkonu funkcie sudcu, okrem prípadu, že sú tam dané vážne osobné dôvody na preloženie aj pred uplynutím tejto doby. V snahe čo najviac zreálniť personálne obsadenie správnych súdov sa navrhuje v bode 5 dočasne, tiež do 28. 2. 2023, neaplikovať toto obmedzenie preloženia sudcu pri obsadzovaní voľných miest sudcov správnych súdov.
Takže prečítam teraz ten prvý pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Milana Vetráka a Lukáša Kyselicu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1285.
1. V čl. VII body 1 až 6 sa za slová „prílohe č. 1" vkladajú slová „v časti Sídla a obvody okresných prokuratúr".
2. V čl. VIII sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 18n ods. 12 sa číslo „2015" nahrádza číslom „2017".".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. IX bod 2 v § 51b ods. 4 druhej vete sa za slovo „funkcie" vkladá slovo „len".
4. V čl. IX bod 3 v § 101f písm. b) sa slová „písmena b)" nahrádzajú slovami „písmena a)".
5. V čl. XII bod 5 v § 3 ods. 8 druhej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „bez splnenia podmienky uplynutia ustanoveného času odo dňa vymenovania do funkcie sudcu2) a v prípade hosťujúceho sudcu aj bez splnenia podmienky výkonu funkcie hosťujúceho sudcu po určený čas."3 a na konci bodu 5 sa pripájajú tieto slová:
„Poznámky pod čiarkou odkazom 2 a 3 znejú:
"2) § 14 ods. 5 zákona č. 385/2020 Z. z. (č. 385/2000 Z. z., pozn. prepis.) o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z.
3) § 11a ods. 4 zákona č. 385/2020 Z. z. (č. 385/2000 Z. z., pozn. prepis.) v znení zákona č. 282/2019 Z. z.".".
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú.
To je jeden ten pozmeňovák.
A druhý viac-menej tu bude viacej verzií. Týka sa to tých sudcovských previerok, čo tu boli včera rozoberané, takže pani Kolíková bude mať jeden návrh. Tu je tiež taký druhý, kompromisnejší, a uvidíme, nechám to na diskusiu.
Takže navrhuje sa skrátiť doba dočasného pridelenia na maximálne jeden rok v období troch rokov, pretože pôvodne navrhovaná doba dvoch rokov je neúmerne dlhá s ohľadom na dočasný charakter tohto inštitútu. A čo sa týka druhej novelizačnej časti, tak cieľom pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť funkčnosť správnych súdov a súčasne i to, že súdnictvo na správnych súdoch budú vykonávať sudcovia, ktorí spĺňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. V záujme plynulého výkonu správneho súdnictva sa navrhuje, aby sudcovia, o ktorých prevažujúci obsah rozhodovacej činnosti tvorí agenda správneho súdnictva a ktorí požiadajú o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, boli preložení na správny súd bez predchádzajúceho preverenia splnenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti. U týchto sudcov však Súdna rada preverí naplnenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti dodatočne, po ich preložení. Tým sa zabezpečí riadne fungovanie správnych súdov, ako aj to, že správne súdnictvo budú vykonávať sudcovia podrobení testu osobnej integrity pre výkon funkcie sudcu, tzv. test sudcovskej spôsobilosti.
Takže prečítam teraz ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1285.
1. V čl. VI, v novelizačnom bode 2., v § 12 ods. 3 sa slová „dva roky" nahrádzajú slovami "jeden rok".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
2. V čl. XII, v novelizačnom bode 5., v § 8 ods. 3 prvej vete sa za slová „sudcovskej spôsobilosti" pripájajú slová „pred jeho preložením na správny súd" a na konci odseku sa pripája veta: „U sudcu preloženého na správny súd podľa prvej vety vykoná Súdna rada Slovenskej republiky dohľad nad splnením predpokladov sudcovskej spôsobilosti do troch mesiacoch od preloženia na správny súd.".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona na ústavnoprávnom výbore. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský, a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor o návrhu zákona nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu správy vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil ako spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Pleštinská Zita
Hlasovanie o tomto bode bude o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 10:10 - 10:10 hod.

Pleštinská Zita
zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 9:55 - 9:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petícií občanov prijatej 24. augusta 2022 (tlač 1283) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady slo, spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1838 z 9. novembra 2022 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 626 z 9. novembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením číslo 177 z 10. novembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
S uznesením výborov Národnej rady uvedeným pod bodom III. spoločnej správy vyplynuli štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboroch Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
Hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 178 dňa 10. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2022 9:40 - 9:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán Blanár, vy ste tu dosť dlho menovali veci, ktoré robia iné krajiny, alebo spravili iné krajiny na zmiernenie tej krízy. No a potom podobne ako, ako ďalší expert z radov SMER-u ste povedali, že Slovensko nerobí nič alebo až teraz, dokonca ste nám zdôraznili dátum, že až teraz ide robiť. No lenže potom si zobral slovo bývalý štátny tajomník Karol Galek a jemu nestačil čas na faktickú poznámku, pretože menoval vám veci, ktoré Slovenská republika spravila a chcel pokračovať.
Ďalšia vec. Pán Blanár, ja vás vyzývam, aby ste, aby ste potvrdili to, čo hovorí celý demokratický svet, že Putin je vojnový zločinec. A s takýmto človekom môžte rokovať o mieri, koľko chcete, keď on vám dáva nesplniteľné požiadavky, lebo on dáva nesplniteľné požiadavky. Tak mi vysvetlite, pán Blanár, ako má Európa zabezpečiť ten mier, keď tu má takého blázna, ktorý má za sebou armádu, ktorú nahnal na Ukrajinu, a tí tam ničia tú krajinu. My chceme mať demokratického suseda, Ukrajinu. Nechceme susediť s agresívnym Ruskom!
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2022 9:10 - 9:10 hod.

Tóth Vojtech Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1291) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1841 z 9. novembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členovia výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučuje Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 627 z 9. novembra 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 394 z 9. novembra 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 364 z 10. novembra 2022. Uznesením výborov uvedených pod bodom 3 tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom tri tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadreniach vo správach k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 365 z 10. novembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.11.2022 17:55 - 17:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z, zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 145/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z. a zákona č. 172/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 140b ods. 6 sa za slovo „preruší" vkladajú slová ,,najviac na 30 dní a v odôvodnených prípadoch najviac na 60 dní".
2. V § 140c ods. 8 sa za slová „kolaudačnému rozhodnutiu" vkladajú slová „vydanému v spojenom konaní podľa § 81 ods. 4".".
Doterajšie články sa primerane preznačia .
2. V čl. I, 1. bod znie:
„1. Doterajší text § 3 sa označuje ako ods. 1 a dopĺňa sa ods. 2, ktorý znie:
„(2) Za povolenie podľa § 3 ods. 1 písm. j) sa nepovažuje kolaudačné rozhodnutie; to neplatí, ak bolo vydané v kolaudačnom konaní, ktoré bolo spojené s konaním o zmene stavby.".".
3. V čl. I sa za 1. bod vkladajú nový 2. až 5. bod, ktoré znejú:
„2. V § 13 sa za ods. 4 vkladajú nové ods. 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Spracovateľ odborného posudku môže od jeho vypracovania odstúpiť len na základe odôvodnenia zaslaného v písomnom vyhotovení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku príslušným orgánom.
(6) Príslušný orgán môže od určenia spracovateľa odborného posudku upustiť a určiť iného spracovateľa odborného posudku na základe písomného odôvodnenia navrhovateľa zaslaného do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku.".
Doterajšie ods. 5 až 9 sa označujú ako ods. 7 až 11.
3. V § 13 ods. 7 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 8".
4. V § 14 ods. 1 sa slová „§ 13 ods. 6" nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 8".
5. V § 17 ods. 12 sa slová „§ 13 ods. 5" nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 7".". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
4. V čl. 1, 2. bod znie:
„2. § 20 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„(4) Ak pripomienky dotknutej verejnosti uvedené v odôvodnenom písomnom stanovisku k zámeru podľa § 23 ods. 4, v odôvodnených pripomienkach k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa § 30 ods. 8, v odôvodnenom písomnom stanovisku k správe o hodnotení činnosti podľa § 35 ods. 2, alebo v odôvodnenom písomnom stanovisku k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 smerujú proti obsahu písomného stanoviska dotknutého orgánu, príslušný orgán konanie nepreruší, ale pri odôvodnení svojho rozhodnutia stanoviská vyhodnotí na základe správnej úvahy. Na zjavne neodôvodnenú pripomienku sa neprihliada. Pripomienka je zjavne nedôvodná, ak sa zjavne netýka navrhovanej činnosti, zmeny navrhovanej činnosti alebo jej vplyvov na životné prostredie. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, na základe akých dôvodov neprihliadol na pripomienky verejnosti.".".
5. V čl. 1 sa za 2. bod vkladajú nový 3. až 5. bod, ktoré znejú:
„3. V § 22 ods.1 znie:
„(1) Ak má byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene doručiť príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa ods. 3 až 5, ktorý obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti nerealizovala a aspoň jeden variant navrhovanej činnosti; zámer je navrhovateľ povinný doručiť písomne a elektronicky a zároveň vopred dohodnúť s príslušným orgánom potrebný počet písomných vyhotovení pre dotknuté obce. Túto povinnosť navrhovateľ nemá, ak doručil k navrhovanej činnosti alebo jej zmene zámer v priebehu zisťovacieho konania podľa § 29.".
4. V § 22 sa za ods. 1 vkladá nový ods. 2, ktorý znie:
„(2) Pre navrhovanú činnosť, ktorej predmetom je líniová stavba, odvolávka 22c) je navrhovateľ povinný doručiť príslušnému orgánu zámer podľa ods. 1, ktorý okrem náležitostí podľa ods. 3 až 5 obsahuje nulový variant stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala a najmenej dva realizačné varianty navrhovanej činnosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:
„22c) § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.". Doterajšie ods. 2 až 6 sa označujú ako ods. 3 až 7.
5. V § 22 ods. 6 sa slová „ods. 3 a 4" nahrádzajú slovami „ods. 4 a 5".". Nasledujúce body sa primerane preznačia.
6. V čl. I, 3. bode, § 23 ods. 4 sa slová „záväzné stanovisko" nahrádzajú slovami „písomné stanovisko", slová „sa neprihliada" sa nahrádzajú slovami „príslušný orgán nemusí prihliadnuť" a slová „zákonnej pôsobnosti, je povinný uviesť v záväznom stanovisku ustanovenia právneho predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť a obsah záväzného stanoviska riadne" sa nahrádzajú slovami „pôsobnosti a písomné stanovisko".
7. V čl. I sa za 4. bod vkladajú nový 5. a 6. bod, ktoré znejú:
„5.V § 29 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 22 ods. 3" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 4".
6. V § 29 ods. 4 sa slová „§ 22 ods. 5 a 6" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 6 a 7".".
8. V čl. I, 5. bode, § 29 ods. 9 sa slová „záväzné stanovisko" nahrádzajú slovami „písomné stanovisko", slová „sa neprihliada" sa nahrádzajú slovami „príslušný orgán nemusí prihliadnuť" a slová „zákonnej pôsobnosti, je povinný uviesť v záväznom stanovisku ustanovenia právneho predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť a obsah záväzného stanoviska riadne" sa nahrádzajú slovami „pôsobnosti a písomné stanovisko".
9. V čl. I, 6. bod znie:
„6. V § 30 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na pripomienky doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.".".
10. V čl. I, 7. bod znie:
„7. V § 35 ods. 4 znie:
„(4) Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v ods. 1 nemusí príslušný orgán prihliadať. Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v ods. 2 a 3 príslušný orgán neprihliada. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a je povinný stanovisko odôvodniť. Dotknutá právnická osoba je oprávnená uplatňovať pripomienky v rozsahu vplyvov na infraštruktúru, ktorej je vlastníkom, správcom alebo prevádzkovateľom .".".
11. Čl. I sa dopĺňa 8. až 14. bodom, ktoré znejú:
„8. V § 36 sa za ods. 2 vkladá nový ods. 3, ktorý znie:
„(3) Príslušný orgán môže od určenia spracovateľa odborného posudku upustiť a určiť iného spracovateľa odborného posudku na základe písomného odôvodnenia navrhovateľa zaslaného do 14 dní od doručenia oznámenia o určení spracovateľa odborného posudku.".
Doterajšie ods. 3 až 8 sa označujú ako ods. 4 až 9.
9. V § 36 ods. 4 sa slová „ods. 4" nahrádzajú slovami „ods. 5".
10. V § 38 ods. 6 znie:
„(6) Rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku.".
11. V § 46 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 22 ods. 4" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 5".
12. V § 54 ods. 2 písm. i) a § 55 písm. g) sa slová „§ 22 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 3".
13. V § 64 písm. c) sa slová „§ 22 ods. 6" nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 7".
14. V § 65g ods. 1 znie:
„(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú, ak je konanie prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu. Poznámka 40aa. Ak nie je možné vykonať tieto úkony v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu, vykonajú sa písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote je možné podávať pripomienky k dokumentácii alebo rozsahu hodnotenia.".".
12. Čl. II sa vypúšťa.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
13. To je už posledný bod pozmeňujúceho návrh. Čl. III znie:
„Čl. III
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015, zákona č. 148/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 193/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z. a zákona č. 372/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 13 ods. 3 znie:
„(3) Ak pripomienky účastníkov konania smerujú proti skutočnostiam, o ktorých už bolo právoplatne rozhodnuté v záverečnom stanovisku podľa osobitného predpis, poznámka 46c) alebo proti rozhodnutiu vydanému v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu, poznámka 46d) inšpekcia konanie preruší najviac na 30 dní a v odôvodnených prípadoch najviac na 60
====
Skryt prepis
 

9.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážený kolegovia, dámy a páni, chcel by som uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh ktorým upravujeme
navrhované znenie zákona. V podstate ak, aby som to skrátil do odôvodnenie, vypúšťame časť II, ktorá vlastne sa týkala Úradu verejného zdravotníctva, pretože tam došlo k dohode, že sa vlastne táto časť vypustí. A v podstate upravujeme platnosť zákona tak, aby platil od 1. januára 2023 a upravujeme vlastne lehoty pri zainteresovanej verejnosti. Tak isto upravujeme pripomienkovanie kolaudácie.
Čiže prečítam teraz pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Milana Kuriaka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej, pôvodne, Juraja Šeligu, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní (tlač 1060).
K bodu 1. Pred čl. I sa vkladajú nové čl. I a II, ktoré znejú:
"Čl. 1
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 z. z., zákona č. 344/2018 Z. z.,
Kolegovia, keď môžem poprosiť, trošku kľud, lebo veľmi zle sa to číta keď je taká vrava.
zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 187/2021 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 150/2022 Z. z. a zákona č. 151/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý znie:
"§ 71a
Lehota na rozhodnutie o žalobe, ktorou zainteresovaná verejnosť uplatňuje právo na súdnu ochranu vo veciach životného
=====
Skryt prepis