Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.12.2022 o 17:55 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 17:55 - 17:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani kolegyňa, verím, že je to tak, ako hovoríte. Na druhej strane, myslím, že takýto stav je pomerne bežný a že veľa ľudí o tom ani nevie, že to tak je, čiže mojou snahou aj v tomto prípade je prispieť k tomu, aby nastal zákonný stav, keď už to neurobí vlastník pôdy alebo kontrolný orgán, keď k tomu neprispeje, nebude na to tlačiť, tak potom sa to udeje automaticky a možno tým aj trošku znížime administratívnu náročnosť a uberieme ľuďom zo zbytočných povinností.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 17:40 - 17:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dúfam, že aj ja zaujmem, tak ako pán kolega Fecko a tiež mi pani kolegyňa Tabák zatlieska na záver. Ja by som rád predniesol tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Poviem veľmi krátko, čo je jeho zmyslom.
Tento pozmeňujúci návrh prinesie situáciu, že orgány, ktoré rozhodujú o vyňatí poľnohospodárskej pôdy pri zmene územného plánu, sa nebudú môcť odvolávať na to, že v regióne už je dosť vyňatej poľnohospodárskej pôdy. Takáto prax vedie v realite k tomu, že napríklad výstavba, či už priemyselná alebo bytová, je blokovaná kvôli tomu, že poľnohospodárska pôda je vyňatá v inom regióne, v inej obci, čo je nezmyselné. Veľmi často v minulosti sa vynímali veľké rozsahy poľnohospodárskej pôdy, ktoré sa nakoniec nevyužívali na výstavbu, ale naďalej sú poľnohospodársky využité, ale sú niekde v štatistike ako taká potemkinovská dedina a vlastne teraz bránia novým investíciám a rozvoju obcí a tak isto ďalšiemu rozširovaniu napríklad priemyselných parkov a tak ďalej.
Samozrejme, toto sa netýka dôvodov, keď orgány nedajú súhlas kvôli vysokej bonite pôdy, a to je dôvod, ktorý je rešpektovaný, pretože z takéhoto dôvodu môžu nesúhlasiť so zmenou územného plánu, ale ak by nesúhlasili pretože je to niekde inde už vyňaté, tak to nedáva zmysel a preto nebudú mať takúto možnosť. Viac je v odôvodnení k tomuto bodu. Ak máte záujem, môžte si to prečítať vo zverejnenom pozmeňujúcom návrhu na webe aj vyloženom vonku. Čiže nebudem to čítať, ani opakovať.
Prečítam len pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského k návrhu zákona poslanca Národnej rady Martina Fecka, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1255).
1. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 7, ktoré znejú:
„3. V § 14 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
4. V § 15 sa za ods. 2 vkladá dnový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Súhlas podľa ods. 1 platí tri roky odo dňa, kedy bol vydaný, ak orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy v súhlase neurčí dlhšiu lehotu platnosti; to neplatí, ak bola v tejto lehote podaná žiadosť o vydaní rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „rozhodnutie o odňatí") podľa § 17."
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
5. V § 16 ods.1 sa slová „§ 12" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 písm. a)".
6. § 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Na vydanie súhlasu podľa § 13 až 15 sa nevzťahuje správny poriadok."
7. V § 17 ods.1 prvej vete sa vypúšťajú slová „poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „rozhodnutie o odňatí")"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Druhý bod pozmeňujúceho návrhu.
V Čl. I sa za bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie:
„17. V § 28 sa slová „vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,16)" nahrádzajú slovami „vzťahuje správny poriadok,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa."
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
A bod 3 pozmeňováku.
V Čl. I bode 17 doterajší text § 29d sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Súhlas k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer udelený podľa § 15 do 31. januára 2023 stráca platnosť 1. februára 2026."
Ešte spomeniem jednu vec, ktorú som zabudol, že vlastne tu skracujeme celkovú platnosť týchto vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu na tri roky, to znamená, že keď sa teda odsúhlasí vyňatie, bude to platiť tri roky, ak sa dovtedy nezačne výstavba alebo sa nedostane toto odňatie do územného plánu, tak sa to vráti späť do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. A tie územia, ktoré sú teraz vyňaté, pokiaľ nebude na nich výstavba alebo sa neupravia v územnom pláne na iné účely, tak takisto sa automaticky 1. februára 2026 vrátia do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Čiže to si myslím, že je naozaj príspevok k tomu, aby boli vyňaté naozaj reálne územia, ktoré sa využijú na výstavbu a nie nejaké územia, ktoré kedysi niekto možno chcel využiť, ale potom zistil, že sa to nedá a teraz to tam leží a tvári sa ako vyňaté, ale pritom v skutočnosti sa to ďalej obrába a iba je to v nejakých štatistikách.
Takže ďakujem veľmi pekne za podporu môjho návrhu, je to odsúhlasené s ministerstvom pôdohospodárstva, takže verím, že ho podporíte. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 17:40 - 17:40 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Takže, aby som to zhrnul, keďže sme to chceli dať do druhu pozemku – ostatná poľnohospodárska pôda, teda využívaná na poľnohospodárske účely a ja vám zacitujem, čo vlastne pod touto charakteristikou sa bude akože považovať pri zdaňovaní. Ostatnými poľnohospodárskymi plochami poľnohospodársky nevyužívaná pôda, ktorá nezodpovedá charakteru poľnohospodárskej pôdy a ktorá je evidovaná v katastre ako ostatné plochy, ak slúži na zabezpečenie poľnohospodárskeho využívania pôdy, ako poľné cesty, silážnej jamy, hnojiska, pozemky so zariadením dôležitým pre poľné závlahy, hrádze slúžiace na ochranu pred zamokrením, záplavou alebo ochranné terasy proti erózii a iné.
V pochybnosti o tom, či pozemky patria medzi ostatné poľnohospodárske plochy rozhodne orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy. V prípade potreby si vyžiada odborné stanovisko pôdnej služby. Konanie o vydanie rozhodnutia sa začne podaním písomnej žiadosti sporných pozemkoch, ktorej užívateľ uvedie súpis sporných pozemkov. To znamená, toto je z toho pôvodného môjho návrhu pozmeňovacieho, ktorý som predkladal zákon, a prakticky týmto chápeme tú ostatnú poľnohospodársku pôdu na poľnohospodársku činnosť. Zrušili sme to ešte aj o lesné využitie a, ako som už povedal, chceme to dať iba pod druh pozemku, pretože na liste vlastníctva okrem toho, že máte druh pozemku, máte tam aj spôsob využívania. Takže spôsob využívania, to je určitý kód, ktorý vám hovorí, akým spôsobom sa ten pozemok reálne v teréne využíva a čo sa vlastne s nim robí. Tento užívací kód bude základom pre zdanenie danej ostatnej plochy slúžiacej na poľnohospodársku činnosť a lesnú činnosť sme dodali. Pretože máme aj lesné pozemky, ktoré prakticky sú ostatné plochy a slúžia pre prevádzku poľnohospodárskej činnosti.
Ešte k môjmu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý za chvíľu prednesiem, meníme ešte aj možnosť vyňatia z pôdneho fondu v zastavanom území a síce doteraz to bolo, že do 5 000 m2 v zastavanom území sa nemusí proste vynímať. Myslím si, že je to abnormalita, aby sme jedno futbalové ihrisko nechali bez vyňatia. To sa proste netýka ochrany poľnohospodárskej pôdy. Potom sa to týka neochrany poľnohospodárskej pôdy, keď za 5 000 m2 neni potrebné vyňatie z pôdneho fondu. Takže znižujeme tú výmeru z 5 000 na 500 m2 po konzultáciách aj s odborníkmi, ktorí sa venovali či už daňovému, alebo ochrane poľnohospodárskej pôdy. Samozrejme, následne sme upravili aj príslušné paragrafy, ktoré hovoria o účinnosti jednotlivých ustanovení, ktoré v tomto mojom pozmeňovacom návrhu dávam, a prvýkrát sa to použije za zdaňovacie obdobie táto sadzba v roku 2024.
Tak v takomto duchu bolo to konzultované s ministerstvom financií, s ministerstvom pôdohospodárstva, rozvoja vidieka, sčasti aj s ministerstvom životného prostredia a s úradom geodézie, kartografie a katastra. Takže prakticky mal by to byť znovu skvalitnenie, by som povedal, sprecizovanie reality a následného zdaňovania týchto pozemkov v praxi a myslím, že veľa ľuďom pomôžeme, ktorí si s týmto momentálne lámali hlavu a nevedeli sa niekedy v tej samospráve ujasniť si, čo tá ostatná plocha vlastne znamená. V akom je to štádiu toho využívania. Takže dovoľte, aby som prečítal môj pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (číslo tlače 1255).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1255).
1. V Čl. I bod 1 znie:
„1. V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „5 000 m2" nahrádzajú slovami „500 m2"."
2. V Čl. I sa vypúšťajú body 2 až 16.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
3. V Čl. I, 17. bode § 29d sa slová „začaté pred" nahrádzajú slovami „začaté a právoplatne neukončené pred".
4. V Čl. II bod 1 znie:
„1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom,7a".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z."."
5. V Čl. II bod 2 znie:
„2. V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem ostatných plôch podľa písmena a),"
6. V Čl. II bod 3 znie:
„3. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Základom dane z pozemkov pre ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesným hospodárstvom alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom,7a) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty za m2 uvedený v prílohe č. 1 pre ornú pôdu."
7. V Čl. II bod 4 znie:
„4. Za § 104n sa vkladá § 104o, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104o
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2023
Ustanovenie § 6 ods. 1 a § 7 ods. 1 v znení účinnom od 1. septembra 2023 sa prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie roku 2024."."
8. V Čl. II sa vypúšťajú body 5 a 6.
9. Čl. II nadobúda účinnosť 1. septembra 2023, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
10. V čl. IV sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. februára 2023".
V súvislosti s tým sa v čl. I, 17. bode § 29d v nadpise a v texte ustanovenia vo všetkých tvaroch slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. februára 2023" a slová „31. decembra 2022" nahrádzajú slovami „31. januára 2023" v príslušnom tvare.
Vážení toľko môj pozmeňujúci návrh a požiadal by som o podporu tohto návrhu. Naši predkovia nám odkazujú „žime tak, aby sme mali aj chleba, aj neba". Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 17:40 - 17:40 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1773 z 8. novembra 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1255) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 653 z 25. novembra 2022 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť;
Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. rokovacieho poriadku Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. rokovacieho poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 269 zo dňa 29. novembra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

7.12.2022 17:25 - 17:25 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, vážení hostia, takže dovoľte, aby som pokračoval v mojom pozmeňovacom návrhu v druhom čítaní, týkajúci sa ochrany pôdy poľnohospodárskej, a tak ako som už hovoril v prvom čítaní, že budem dávať pozmeňujúci návrh, ktorý prakticky bude trošku, prekope celý ten úmysel, ktorý bol, aby sme ostatné plochy, ktoré máme zadefinované, aby sme ich špecifikovali, že ostatné plochy na poľnohospodárske a lesné využitie. To znamená, pôvodne sme to chceli dať, že to dáme do druhu pozemku, ale po debatách s viacerými odborníkmi, čo sa týka úradu geodézie a kartografie ministerstva pôdohospodárstva, ako aj v poslaneckom klube, sme fakticky prišli k tomu, že budem dávať pozmeňujúci návrh, ktorý nám to dá iba do druhu pozemku spôsob využívania a splní sa ten istý účel, ako sme chceli, aby prakticky tí, ktorí majú ostatnú poľnohospodársku pôdu, neplatili ako keby tam boli parkoviská, aby neboli tie dane, by som povedal, abnormálne, pretože toto neni spravodlivé a čestné.
Takže budem čítať pozmeňujúci návrh, ale až v rozprave. Takže, pán predsedajúci, skončil som a hlásim sa do rozpravy ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

7.12.2022 17:25 - 17:25 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, Kataríny Hatrákovej a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti (tlač 1112).
Predložený návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny súhlasil s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Návrh spoločnej správy v časti IV obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor nedostal žiadna stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, tlač 1112, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa v bodoch 1, 2, 4, 6, 7, 9 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. A v bodoch 3, 5, 8 spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 178 zo 6. decembra 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, prosím vás, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

7.12.2022 17:25 - 17:25 hod.

Krajčí Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som stručne uviedol návrh zákona, ktorý predkladám spoločne s poslancami Katarínou Hatrákovou a Milošom Svrčekom na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky.
Základný cieľ je zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v ústavnom zdravotníckom zariadení. Cieľ návrhu zákona sa dosahuje tým, že sa zavádza právny režim regulácie používania obmedzovacích prostriedkov. Obmedzovacie prostriedky sa v praxi používajú, avšak podľa platného právneho stavu neexistuje ich bližšia úprava. Potreba právnej úpravy je podčiarknutá tým, že obmedzenie pohybu človeka – pacienta obmedzovacím prostriedkom je zásahom do jeho osobnej integrity, ktorý môže predstavovať závažné porušenie jeho základných práv.
Návrh zákona prispeje k ochrane základných ľudských práv a slobôd pacientov, pričom pri tvorbe návrhu zákona sa vychádzalo osobitne zo zistení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, z ľudskoprávneho štandardu upraveného v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, zo zistení Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT), ktoré navštívil Slovenskú republiku v dňoch 19. marca až 28. marca 2018, z právno-komparatistických zistení s rakúskou právnou úpravou – Spolkový zákon o hospitalizácii psychicky chorých v nemocniciach.
Z návrhu novely vyberiem niektoré podstatné ustanovenia. V nadväznosti na výpočet foriem obmedzovacieho prostriedku sa bližšie pri každej forme vymedzujú definičné znaky, vyjadruje sa princíp ultima ratio, to znamená, že k použitiu obmedzovacieho prostriedku možno pristúpiť iba vtedy, ak boli vyčerpané všetky miernejšie možnosti zvládnutia situácie. Aby nedošlo k degradácii pacienta návrh upravuje povinnosť zamedziť v prítomnosti iných pacientov pri použití prostriedku. Vzhľadom k závažnosti používania obmedzovacieho prostriedku sa podrobne upravujú evidenčné povinnosti a oznamovacie povinnosti.
Vo fáze prípravy návrhu sme veľmi starostlivo precizovali textáciu s pani komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj s kolegami z ministerstva zdravotníctva a takisto aj so súčasným, so súčasným predsedom, pardon, takisto aj s pánom súčasným komisárom, pardon, nie. Uplynulý mesiac sme definitívne komunikovali so zástupcami psychiatrov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti psychiatrie, ako aj so zástupcami somatických oddelení. Tí podporujú smerovanie návrhu zákona, avšak žiadajú, aby bol návrh zákona ambiciózny a zašiel aj do somatických oddelení, čo sme potom precizovali v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je súčasťou spoločnej správy.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

7.12.2022 17:25 - 17:25 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som chcel všetkých kolegov v pléne poprosiť, aj pani kolegynku Cigánikovú, aby ste pri voľbe, ktorá bude predpokladám v utorok, aby ste podporili nášho kandidáta na predsedu výboru pána Mareka Krajčího. Myslím si, že bude dôstojným zástupcom alebo nástupcom pani predsedníčky bývalej. Takže viac-menej vás chcem len všetkých poprosiť o podporu a verím, že každý zahlasuje tak, aby Marek Krajčí prešiel.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

7.12.2022 16:40 - 16:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Začnem pánom kolegom Suskom. No oceňujem tento pozmeňovák, lebo je to aspoň určité zmiernenie tejto podľa mňa prehnanej, prehnanej úpravy, čiže toto ako oceňujem, že aspoň v niečom ste ustúpili.
K pánovi kolegovi Richterovi, no, spomínali ste tu tie nárasty o centy, hej, ako áno. Áno, ale presne to sú tie centy, ktoré práve tie veľké globálne firmy počítajú, keď sa rozhodujú medzi jednotlivými, kde zrealizujú svoju investíciu, kde rozšíria výrobu, rozhodujú sa často medzi 4-5 krajinami. Keď sme vlastne pomáhali Volkswagenu, aby sem prišla investícia do výroby Passat-u a Superb-u, ktorá od budúceho roku sa tu začne vyrábať, tak tam išlo naozaj o centy, keď sa rozhodovali medzi viacerými stredoeurópskymi krajinami, keď sa rozhodovali, či stiahnu túto výrobu z Turecka a dajú ju na Slovensko. Čiže ak by sme takúto zmenu mali, možnože tá veľká investícia za 1,5-2 miliardy eur by tu nebola. Čiže to sú tie centy, ktoré rozhodujú, ktoré vy tu teraz posúvate úplne v pohode niekde úplne inde a je to typický krok socialistov ako rozdávať z peňaženiek iných. Keď tam ide o priemyselné firmy, tak tam nemáte problém zvyšovať sadzby, rozdávať z ich peňazí, keď ide o vaše peniaze, tak tam už je to horšie. Tam už ste takí skúpejší a myslím si, že toto je také typické pre sociálnych demokratov.
Skryt prepis
 

7.12.2022 16:40 - 16:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nemôžem nespomenúť kolegu Pročka, ktorý určite má vysoké príplatky za nočnú prácu a chcel by ešte vyššie, ale teraz k téme.
Myslím si, že predkladatelia tohto zákona nie celkom rozumejú, čo by takáto zmena spôsobila, keď teda odmyslíme si oblasť obchodu a výroby potravín, tak v oblasti priemyslu. Priemysel sa v súčasnosti nachádza vo veľmi ťažkej situácii nie kvôli covidu. Covid je, verím, že dávno za nami a priemysel je niekde už úplne inde. Priemysel veľmi trpí logistickými problémami, nedostatkom dielov, meškaním dielov, jednoducho mnohé výrobky stoja na dvore, pretože tam chýba jedna malá súčiastka a dokončujú sa potom ručne, keď tá súčiastka príde a podobné veci, ktoré sa diali kedysi v čase manufaktúr a odvtedy nie, lebo už existuje automatizovaná pásová výroba. Ale dnes sa k tomu znovu vraciame kvôli tomu, že proste v Číne nejaká fabrika práve je uzavretá a nefunguje a príde to o 2-3 mesiace neskôr ako má a podobne. To je prvá vec.
Druhá vec, ktorá sa deje, že tu máme obrovskú energetickú krízu. Sme v energetickej vojne s Ruskom a neviem, či povedať pán, skôr gospoď Putin alebo tovarišč Putin sa rozhodol zničiť nás vysokými cenami plynu a trpíme tým všetci. Firmy, priemyselné firmy po väčšine stále nevedia akú cenu elektriny a akú cenu plynu budú platiť od nového roka.
Predstavte si v tejto situácii, že máte vypočítať ceny svojich výrobkov, ktoré budete ponúkať na trhu, ktoré budete dodávať počas budúceho roka, keď neviete, či cena elektriny bude tých 200, ktoré ohlásil štát, alebo bude 500, ako sa nám teraz ponúka na trhu. Skúste v takejto situácii plánovať výrobu, plánovať budúce roky, rozvoj, nové investície, rozširovanie výroby alebo znižovanie výroby. Proste to je úplný krok do tmy. To je jak keď idete tunelom bez čelovky a niekde na konci vidíte svetielko a potom zistíte, že to bola svätojánska muška. Takže v takejto situácii páni poslanci SMER-u sa rozhodli, že idú pomôcť ľuďom. Že idú pomôcť tým najchudobnejším, ktorí sú tak zle na tom, že musia ísť na nočnú smenu alebo dokonca pracovať cez víkend. To je prvý chybný uzáver. To nie sú ľudia, ktorí sú tak zle na tom. To sú ľudia, ktorí často zarábajú nadpriemernú mzdu a proste pracujú v prevádzke, ktorá funguje na tri smeny alebo štyri zmeny. To sú ľudia, ktorí tam proste idú, pretože tam chcú ísť, pretože tam pracujú, pretože tam chcú pracovať. Majú ďalšie tri, štyri ponuky v okolí, kde by mohli pracovať, pretože firmy si preťahujú ľudí hore-dolu, ale oni chcú pracovať tam, preto tam robia. A to, že pracujú v noci alebo cez víkend, berú ako súčasť svojej práce. A čiže to je prvý chybný uzáver.
Druhý chybný uzáver je ten, že pomôžeme ľuďom. Tie firmy, ktoré dnes fungujú na trhu, sú ohrozené týmito všetkými vplyvmi. A najmä touto energetickou krízou, v ktorej štát stále im nepovedal jasné slovo, ako budú fungovať po novom roku. Opakujem, stále tu nemáme jasné, za akú cenu budú nakupovať elektrinu, plyn. A v takejto situácii my im šupneme tam zákon bez toho, aby sme s nimi diskutovali, aby sme sa ich na to opýtali, čo si oni o tom myslia, ako to vidia, tak im tam šupneme zákon, kde im skokovo zvýšime príplatky v noci a cez víkend. Ešte raz opakujem, to sú minimálne príplatky. To sú minimálne. Niektoré firmy skutočne platia viac, pretože si tých ľudí chcú udržať. A výsledok bude ten, že tie firmy, ktoré nevedia, čo bude po novom roku a uvažujú, či trebárs nezavrieť časť svojej prevádzky, ktorá je už teraz nerentabilná kvôli vysokým cenám elektriny alebo plynu, pretože jednoducho tie výrobky nemôžu skokovo zdražiť a predávajú ich so stratou často, tak ako logické pre dobrého hospodára je tak túto výrobu obmedzím alebo úplne vypnem, ľudí prepustím alebo nechám doma a počkám, ako sa to vyvinie. Máme už niekoľko fabrík, niekoľko prevádzok, ktoré toto urobili na Slovensku, a ďalšie, ktoré to urobia zrejme po novom roku.
A v takejto situácii, keď príde k takémuto niečomu, čo ste tu práve, o čom nás práve presviedčate a čo ste tu práve navrhli, tak jednoducho urýchlime tieto rozhodnutia. Urýchlime tieto snahy, tieto procesy, výsledok budem, že viac ľudí skončí na úradoch práce, viac ľudí skončí na ulici, viac ľudí možno odíde do zahraničia za prácou, pretože jednoducho tu tú prácu stratia. Čiže to, čím im chcete pomôcť práve tým najchudobnejším a málo zarábajúcim, tak práve tých prvých budú prepúšťať. Pretože to sú ľudia, ktorých ľahko nahradia, to sú ľudia, ktorí toho nevedia veľa, ktorí nie sú až takí cenní pre zamestnávateľa a tí budú prví prepustení.
Rozumiem tomu, že SMER to riešil inak, že to riešil tak, že brzdil nárast minimálnej mzdy, dokonca v štátnych podnikoch ani nevyplácal minimálnu mzdu, porušoval zákon, dokonca v štátnych inštitúciách ani nevyplácal víkendové príplatky a nočné príplatky za svojej vlády. My to takto robiť nechceme, práve preto tu boli výraznejšie nárasty minimálnej mzdy, v tom sme v podstate ustúpili odborom a zástupcom zamestnancom, ale kompromis v tom bol ten, že sa tieto príplatky nezvyšovali podľa rastu minimálnej mzdy, ale sa zvyšovali pevnou čiastkou. Ak tento kompromis narušíme, naozaj hrozí to, že tie firmy budú prepúšťať viac, ako by prepúšťali bez tohto.
Čiže, páni zo SMER-u a ďalší, ktorí to chcete podporiť, ak to podporíte, ak to prejde, urobíte zamestnancom medvediu službu. Namiesto aby ste im pomohli, im uškodíte. Ja vám, ja vás o tom nebudem presviedčať, presvedčiť sa môžete sami, ak budete hovoriť so zamestnávateľmi, čo ste zanedbali, čo je škoda, čo je neodborné, ja vás o tom presviedčať nebudem, len chcem vás varovať. Chcem, aby ste o tom vedeli, aby ste boli varovaní. Pretože ak uškodíte slovenským zamestnávateľom, slovenským občanom, bude to vaše plecia a na vaše svedomie.
Ďakujem.
Skryt prepis