Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.5.2022 o 11:29 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2022 11:29 - 11:32 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, ako určenému spravodajcovi, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Milana Laurenčíka a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 100... (ruch v sále), poprosím kolegov, ktorí sa potrebujú porozprávať, aby opustili sálu. Národná rada uznesením č. 1116 z 25. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a zahraničnému výboru.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 442 z 27. januára 2022, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 128 z 27. januára 2022 a zahraničný výbor uznesením č. 71 z 1. februára 2022. Z uznesení výborov Národnej rady nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením zahraničného výboru č. 72 z 1. februára 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.5.2022 11:27 - 11:29 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Tak, vážené kolegyne, vážení kolegovia, tento zákon bol podaný ešte niekedy začiatkom roka s tým, že tá pôvodná predstava bola taká, že aj sa posúval preto, aby mohol byť prerokovaný spoločne s jedným nelegislatívnym materiálom, ktorý ešte stále nebol doručený teda a ktorý sa zvykol v Národnej rade prerokovávať aj v minulosti. Je to správa o, vlastne taký, taká koncepcia starostlivosti o Slovákov v zahraničí na ďalších päť rokov. Len ten materiál ako taký má ešte stále dve otvorené otázky, ktoré budeme musieť dotiahnuť v priebehu najbližších týždňov, a už sme nechceli čakať s týmto návrhom zákona, to je jeden dôvod.
Ďalší dôvod prečo sme to vracali hore-dole, sme to najprv presunuli na jún, teraz sme to vrátili zase na túto schôdzu, bol ten, že popri zákone o zahraničných Slovákoch je v návrhu otvorený aj ten takzvaný veľký kompetenčák, veľký kompetenčný zákon, kde je potrebné niektoré veci vyjasniť, respektíve dotiahnuť, a k tomu budú smerovať aj dva pozmeňujúce návrhy, ktoré predložím. Prečo sú dva? Lebo tiež sa to nejakým spôsobom vyvíjalo tá diskusia aj tie rokovania o zmenách, ktoré by bolo potrebné spraviť v kompetenčnom zákone, preto sa to nedalo do jedného pozmeňujúceho návrhu. Ten prvý už bol podaný a potom boli dorokované ešte ďalšie veci, tak sa spracoval druhý pozmeňujúci návrh, ktorý na konci svojho vystúpenia potom prečítam. V zásade toľko za mňa na úvod s tým, že všetky ďalšie podrobnosti aj obsah pozmeňujúceho návrhu potom prednesiem, keď sa prihlásim do rozpravy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 11:23 - 11:25 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Nebudem, aby som nezdržiaval. Mám tu pripravený aj ja jeden pozmeňovák. Takže pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Pročka, Milana Vetráka, Moniky Kozelovej, Anny Andrejuvovej, Petra Dobeša, Dominika Drdula, Martina Fecka, Györgya Gyimesiho, Evy Horváthovej, Jána Kerekrétiho, Mareka Krajčího, Petra Kremského, Karola Kučeru, Lukáša Kyselicu, Petra Libu, Jany Majorovej Garstkovej, Radovana Marcinčina, Anny Miernej, Marcela Mihalika, Richarda Nemca, Zity Pleštinskej, Anny Remiášovej, Jána Szőllősa, Mareka Šefčíka, Jaromíra Šíbla, Márie Šofranko a Tomáša Šudíka, Vojtecha Tótha, Richarda Vašečku a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií, audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o publikáciách, tlač 898.
Vládny návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o publikáciách, sa mení takto.
V čl. I v § 8 ods. 7 sa vypúšťa písm. b).
Doterajšie písmená c) až f) sa primerane preznačia.
Odôvodnenie: Právo na vyjadrenie sa priznáva aj verejným funkcionárom aj s prihliadnutím na to, že jeho obsah je oproti minulosti obmedzený v zmysle § 8 ods. 1 a 4 návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 11:00 - 11:01 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, pán poslanec, máte pravdu v tom, že doterajšie právo na opravu a právo na odpoveď vlastne mení právo na vyjadrenie. Je pravda, že nejaký kompromis je potrebný. Ale treba si uvedomiť, že máme tu aj skupinu politikov, ktorá sa určitým spôsobom snaží vplývať na médiá tým, aby písali podľa ich predstáv, a nie je možné, aby v dnešnej dobe politici diktovali médiám ako majú písať. Nemôžete nás dávať na úroveň bežných občanov, pretože ako politici musíme zniesť určitú väčšiu mieru kritiky. A tak isto politici nie sú bezbranné bábky úplne v rukách. Aj keď nie sme spokojní častokrát s tým ako píšu, ale treba si uvedomiť, že vy ako politik máte mnoho nástrojov na to, ako môžte reagovať. Môžte podávať príslušné tlačové správy tlačovým agentúram, máte k dispozícii vlastný mediálny dom ako strana, kde môžte reagovať, môžte reagovať na sociálnych sieťach. Ak nie ste spokojní s nejakými médiami, môžte podávať podnet na tlačovú radu, kde vlastne môžte prijímať tieto stanoviská. Môžte si robiť vlastnú tlačovú besedu, kde budete reagovať. Takže politici nie sú úplne nevinné bábky. Samozrejme, že dnes sú médiá v určitom smere radikálnejšie a kritickejšie voči politikom, ale zase nie je dobrá predstava, že teda všetky plátky budú uverejňovať na všetkých stranách a na webových portáloch stanoviská nespokojných politikov, ktorí by si chceli naplniť svoje predstavy, tak ako by mali médiá písať. To je tiež neprípustné. (Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

25.5.2022 10:48 - 10:49 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona o publikáciách, tlač 898, v druhom čítaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada č. 1306 zo 16. marca 2022 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač 898, schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 až 41 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov v Národnej rade bola schválená uznesením č. 166 z 26. apríla 2022.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

25.5.2022 10:41 - 10:42 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak ja tiež, Miloš, 75 minút, som to stopol presne, a keby to čítal niekto pomalšie, lebo ty si mal takú kadenciu parádnu, tak myslím, že by to bolo ešte o nejakých 20 minút dlhšie. Takže, samozrejme, aj keď som ja čítal tú správu na začiatku, tak som si uvedomil, že v júli ´21 to prvýkrát bolo pridelené pre jednotlivé výbory a my sa teraz konečne dostávame k nejakému finále. Takže je to, samozrejme, ešte všetko také napäté, ale hlasovať o tomto by sme mali dnes o sedemnástej hodine.

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Mali, alebo budeme, lebo to je ...(Prerušenie rečníkom.)

Vons, Peter, poslanec NR SR
Budeme hlasovať o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 10:35 - 10:37 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Miloš, všetka úcta, že toto si zvládol. Myslím si, že toto sú naozaj také úlohy, ktoré máš, a je to škoda, že takýto dôležitý zákon sa mení takýmto rozsiahlym pozmeňovákom, ktorým sa úplne stráca prehľad v tom, čo tam naozaj je, čo tam nie je. Myslím si, že naozaj bolo lepšie stiahnuť ten zákon a predložiť ho ešte raz naozaj v upravenej podobe, bolo by to oveľa prehľadnejšie.
Ja mám niekoľko výhrad. Samozrejme, ten pozmeňovák vlastne som až teraz ráno si prečítal, pretože sa to stále menilo a napríklad myslím si, že veľmi dôležitá vec je, že v tej špecifikácii nájomného bytu je, že k bytu prislúcha balkón, terasa alebo loggia, čo podľa mňa ani nie je potrebné, lebo dneska sa už stavajú aj byty bez balkónov, a nie je to nevyhnutnosť, ale napríklad chýba mi tam, že taký byt musí maž vlastnú kuchyňu a vlastnú kúpeľňu, čo si myslím, že je veľmi dôležité, inak sa môže stať, že sa z toho budú stavať naozaj robotnícke ubytovne, kde budú bunky a niekde na chodbe bude kuchynský kút a kúpeľňa, už takéto niečo máme v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania. Viackrát som to chcel odtiaľ vyhodiť, žiaľ, nesúhlasili ste s tým ako ministerstvo dopravy a SME RODINA, mrzí ma to, lebo myslím si, že naozaj štátna podpora, štátna pomoc by nemala ísť na výstavbu robotníckych ubytovní niekde pri závodoch a myslím si, že toto by tam malo byť presne upravené.
A je tam niekoľko ďalších takýchto vecí, ktoré myslím si, že by sa mali upraviť, napríklad agentúre sa tam dávajú určité práva a rozsah činnosti, ktorá patrí do zákona, má to byť určené priamo v zákone podľa mňa a ďalšie nepresnosti, takže myslím si, že asi by to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2022 9:05 - 9:08 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám informáciu o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 619, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 891 z 25. júla 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 340 z 9. septembra 2021, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 207 zo 14. septembra 2021, výbor pre sociálne veci uznesením č. 121 zo 14. septembra 2021. Výbor pre financie a rozpočet rokoval o návrhu dňa 14. septembra, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných hlasov podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto informácie vyplýva 20 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 71. schôdzi 16. septembra 2021. Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže podľa zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Predseda výboru pre hospodárske záležitosti ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2022 21:08 - 21:13 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Hneď na úvod chcem povedať, že koalícia OĽANO, ZA ĽUDÍ, SME RODINA, kotlebovci neexistuje. Existuje koalícia podporujúca rodiny a existuje opozícia, ktorá tie rodiny nepodporuje. Toto je najväčší rozdiel medzi tými, ktorí chcú tento zákon, a tými, ktorí tento zákon nechcú. A tí, ktorí tento zákon nechcú, dostávajú veľmi výraznú podporu od všetkých možných liberálnych médií, ktoré sa už dnes neštítia nie kritizovať a vecne poukazovať na možné nedostatky tohto zákona, ale útočia ad hominem na poslancov, ktorí si dovolili to, že chcú konečne, po takmer 30 rokoch, pomôcť rodinám občanov Slovenskej republiky. Nazývajú tento zákona kvázi konzervatívnym, poprípade dávajú slovo konzervatívny do úvodzoviek, pretože vraj sme len karikatúrou konzervativizmu na Slovensku.
Predsedu hospodárskeho výboru, ktorého ja osobne považujem za mimoriadne vzdelaného človeka, jeden komentátor označil za človeka, ktorý je schopný tresnúť akúkoľvek hlúposť k hocičomu a že vraj sa to nedá naučiť, s tým sa musí človek narodiť. Podotýkam, že sa jedná o toho istého blázna, ktorý neváhal dehonestovať speváčku len kvôli tomu, že je kresťanka, a len kvôli tomu jej vyznaniu, kresťanskému vyznaniu.
Ďalšia komentátorka z toho istého denníka, ktorá študovala na Sorosovej univerzite v Budapešti a dnes pracuje v denníku, ktorého je spoluvlastníkom, toto je fakt, to je pravda, nás poslancov OĽANO nazýva neborákmi, pretože chceme podporiť rodiny. Toto sme si vyslúžili my všetci za to, že ideme masívne podporiť rodiny občanov žijúcich v Slovenskej republike. Ideme ich podporiť tak, ako ich doteraz nepodporila žiadna iná vláda.
Áno, predseda SMER-u Robert Fico hovoril o tom, čo všetko spravili oni pre deti do troch rokov, a tu spomínal kočíkovné a všetky tie pomoci. Áno, to beriem. Toto sa skutočne spravilo. Ale pre deti z rodín pracujúcich rodičov neurobili nič. Teraz to hovoril minister financií a podpredseda vlády, za osem rokov zvýšili daňový bonus o 1,65 €, keď si dobre pamätám a rodinný prídavok o 1,85 €. Skutočne by deti museli čakať 200 rokov na takéto zvýšenie, pred akým stojíme my a ktorý, verím, že za krátku chvíľu aj schválime.
Považujem za tristné všetky tvrdenia, ktoré tu zazneli od tých, ktorí sa aspoň trošku vyznajú v daňovo-odvodovej a sociálnej politike, od tých, ktorí tuto verklíkovali tieto sprostosti a verklíkovali ich spôsobom takým, že sa do toho zamotali sami tak, že ani netušili, čo hovorili, až ich bývalí spolupartajníci museli vyškoliť v tom, že keď chceš niečo kritizovať, tak si to aspoň prečítaj, aspoň sa nauč to, o čom chceš hovoriť.
Chcel by som všetkých tých, ktorí sú na strane našich detí a na strane našich rodín, poprosiť o to, aby sa v tejto zlomovej a poslednej chvíli nedali zlákať nejakými inými predstavami niekoho, niektorých iných ľudí, ktorí si túto podporu nevážia alebo ju považujú za nedostatočnú, alebo ju považujú za nejaký zbytočný prežitok, aby sa nenechali zlomiť a aby za tento návrh zákona zahlasovali napriek všetkému, čo tu zaznelo proti tomuto návrhu, a napriek tomu, že ten obrovský odpor, voči ktorému čelia rodiny, neustane ani po tomto hlasovaní, pretože som presvedčený o tom, že tento zákon pani ministerka Kolíková nenechá len tak, pretože sa jedná o tradičnú rodinu, a pošle ho na Ústavný súd. Ale my budeme bojovať za tieto deti ďalej a za tieto príspevky, pretože v našich deťoch je naša budúcnosť, je v nich aj budúcnosť našej krajiny a kto iný si takúto podporu zaslúži.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2022 20:39 - 20:39 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán Kuffa, reagovali ste alebo spomenuli ste moje meno, že som vám zatlieskal. Musím povedať úprimne, bez urážok, že som zatlieskal tomu krásnemu odhaleniu, čo ste povedali o spojení Republiky so SMER-om, takže tomu som zatlieskal. Ja som veľmi rád, že sa ukazujú veci, že sa tu konečne odkrývajú karty. Mne sa strašne páčilo aj to, ako ho pomenoval pán Taraba ako mopslíka SMER-u, lebo naozaj sa to deje a SMER si takýmto spôsobom Republiku viaže na svoju stranu. Takže ja som zatlieskal pomenovaniu vášmu a som veľmi rád, že ukazujete aj vy, že čo sa tu deje a kto s kým bije bandu.
Ďakujem.
Skryt prepis