Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.4.2020 o 18:09 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 15:42 - 15:43 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem za slovo. Pán Dostál hovoril teraz o tej pokute, ja, pán Kuffa, len k tej pokute. Hovoríte, že nemá byť devastačná, ale výchovná, ale prioritná funkcia pokuty v tomto krízovom režime by mala byť hlavne odstrašujúca, aby sme nekonali protizákonne. To znamená, kto koná v súlade so zákonom, tak pokutu nedostane, prirodzene. A nízka pokuta napríklad pre bohatších ľudí dokonca aj stráca výchovný význam. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2020 14:54 - 14:54 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Je to hlavne kvôli tomu, aby sme to prispôsobili, aby neboli len hasiči a Záchranná horská služba, ale aby aj policajti mali rovnaké pravidlá a rovnaké teda tie výhody alebo jednoducho, aby mohli aj oni využívať to, čo som čítal.
A čo sa týka tej druhej otázky, že čo sa stane, ak teda sa rozhodne nenastúpiť, tak potom tu musí v zákone, ktorý je platný podľa legislatívy, teda ak určite sa myslia na tieto veci podľa toho, čo som počul pána ministra, keď som si to preveroval, takže pôjde sa normálne podľa zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.4.2020 14:46 - 14:53 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, drahé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predstavil pozmeňujúci návrh a vysvetlil vám, o čo ide.
Pozmeňujúcim návrhom sa navrhuje explicitne uviesť, že služobné voľno s nárokom na služobný príjem vo výške 100 % sa poskytne policajtovi iba v prípade, ak mu bola karanténa nariadená v súvislosti s výkonom jeho štátnej služby. Navrhuje sa, aby policajtom, rovnako ako hasičom a príslušníkom Horskej záchrannej služby, sa poskytovalo služobné voľno s nárokom na služobný príjem počas krízovej situácie aj v prípadoch, kedy sa osobne a celodenne starajú o dieťa do 11 rokov veku alebo o rodinného príslušníka, manžela alebo manželku, v súvislosti s riadenou karanténou.
Na základe takto poskytnutého služobného voľna sa navrhuje, aby sa policajtovi poskytol služobný plat vo výške 75 % z posledného priznaného služobného platu.
Zároveň sa navrhuje vylúčiť súbeh poskytovania služobného voľna alebo pracovného voľna, resp. vyplácanie ošetrovného inej oprávnenej osobe z toho istého dôvodu v tom istom prípade.
Taktiež sa navrhuje, aby počas krízovej situácie mohol nadriadený nariadiť policajtovi nástup do výkonu štátnej služby, ak budú vyhlásené bezpečnostné opatrenia, a takýto nástup do služby je v dôležitom záujme výkonu štátnej služby.
Aj v prípade hasičov a príslušníkov Horskej záchrannej služby sa navrhuje poskytovať platené služobné voľno vo výške 100 % iba v prípade, ak mu bola karanténa nariadená v súvislosti s výkonom jeho štátnej služby, a aby v prípade osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a rodinného príslušníka dostávali rovnako ako policajti 75 % služobného platu.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Šipoša k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38).
1. V čl. VI v druhom bode § 287 sa v texte ustanovenia za slová „COVID-19" vkladajú slová „(ďalej len „krízová situácia")" a za slovo „karantény" sa vkladajú slová „v súvislosti s výkonom štátnej služby".
2. V čl. VI v druhom bode § 287 sa doterajší text § 287 označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 7, ktoré znejú:
"(2) Policajtovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, ak detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov, a to najdlhšie do dňa ich opätovného otvorenia, alebo ak dieťa nemôže byt' pre nariadenú karanténu v súvislosti" (v starostlivosti, pozn. red.) "detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy, a to najdlhšie do dňa ukončenia nariadenej karantény, alebo ak osoba, ktorá sa inak o takéto dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa, a to najdlhšie do dňa ukončenia nariadenej karantény alebo do dňa ukončenia ochorenia.
(3) Policajtovi počas krízovej situácie nadriadený poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat od prvého dňa potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, manžela alebo manželku, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.
(4) Policajtovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, patrí služobný plat vo výške 75 % z posledného priznaného služobného platu.
(5) Služobné voľno podľa odsekov 2 a 3 sa policajtovi neposkytne, ak sa za starostlivosť o člena rodiny uvedeného v odsekoch 2 a 3 vypláca ošetrovné podľa osobitného predpisu alebo poskytuje služobné voľno alebo pracovné voľno inej osobe, ktorá sa o takého člena rodiny v tomto čase a z tohto dôvodu stará; splnenie podmienky nároku na služobné voľno policajt preukáže čestným vyhlásením.
(6) Policajtovi, ktorému vznikol nárok na služobné voľno z dôvodu podľa odseku 2 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, tento nárok zanikol počas krízovej situácie pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a potreba starostlivosti o dieťa trvá aj po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, vzniká nárok na služobné voľno s nárokom na služobný plat podľa tohto zákona aj za obdobie potreby starostlivosti, za ktoré nevznikol nárok na služobné voľno pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(7) Policajtovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, môže nadriadený po vyhlásení bezpečnostného opatrenia v súvislosti s krízovou situáciou prerušiť čerpanie služobného voľna a nariadiť nástup do výkonu štátnej služby, ak je to v dôležitom záujme výkonu štátnej služby. Nadriadený oznámi policajtovi nástup do výkonu štátnej služby podľa predchádzajúcej vety najneskôr 24 hodín vopred."
3. V čl. IX druhom bode § 209j ods. 1 sa za slovo „karantény" vkladajú slová „v súvislosti s výkonom štátnej služby".
4. V čl. IX druhom bode § 209j sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Príslušníkovi, ktorému bolo poskytnuté platené služobné voľno podľa odsekov 2 a 3, patrí služobný plat vo výške 75 % z posledného priznaného služobného platu podľa § 103 ods. 4."
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.4.2020 14:41 - 14:46 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 43 z 1. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 10 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 5 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 3 z 2. apríla 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu k dispozícii. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1, 4, 5, 6, 7, 8 až 15 s odporúčaním gestorského výboru schváliť,
b) hlasovať spoločne o bodoch 2 a 3 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 6 z 2. apríla 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:34 - 18:35 hod.

Krúpa Juraj
Kolegyne, kolegovia, výbor pre obranu a bezpečnosť bude zasadať zajtra ráno o 8.30 v miestnosti č. 34. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:34 - 18:34 hod.

Vetrák Milan
Kolegyne, kolegovia, ústavnoprávny výbor bude zajtra o deviatej zasadať v miestnosti č. 150 na I. poschodí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.4.2020 18:33 - 18:34 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti zajtra o 9.00 v miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.4.2020 18:15 - 18:17 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Skutočne budem len veľmi krátko. By som chcel adresovať zopár slov najmä poslancom z radov opozície. Chcel by som vás s úctou požiadať o striedmosť. O striedmosť vo vyjadrovaní v tejto situácii, ktorej čelí Slovenská republika. Pán poslanec Fico na svojej tlačovej konferencii povedal, že aj jeho vlády prechádzali krízami, čo je pravda. Spomínal napríklad plynovú krízu. Musím však dodať, že žiadna z tých kríz nedosahovala rozmery tejto, ktorú zažívame dnes. Nikto z nás nikdy nepovedal to, že ak príde dobrý návrh z opozície, ktorý pomôže v tejto situácii, že ho nepodporíme. Podporíme ho a budeme veľmi radi, ak budete v tejto veci konštruktívni. A nedá mi, aby som nezareagoval aj na poslanca Mizíka, resp. jeho otázky, že kde sú tí odborníci. Za prvé, sa čudujem, pán poslanec, že sa to pýtate práve vy, ktorý neviete pracovať s počítačom. Jeden odborník sedí po mojej ľavici a dovolím si tvrdiť, že ašpiruje, a hovorím s plnou vážnosťou, ašpiruje na to, že bude najlepším ministrom financií v histórii Slovenskej republiky. (Potlesk.) Zároveň by som mu týmto chcel vyjadriť absolútnu podporu klubu OĽANO a želám mu fakt veľa zdravia a síl do ďalšej práce. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.4.2020 18:09 - 18:11 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Myslím si, že k tomuto treba povedať veľmi jasne, že tie peniaze sa stále kradnú, pretože nominanti SMER-u a ďalších strán sú stále vo svojich funkciách, dúfam, že to nebude trvať dlho. Poviem jeden príklad. Jeden deň pred voľbami poľnohospodárska alebo Pôdohospodárska platobná agentúra odklepla dva milióny eur dotáciu firme, ktorú má okresný tajomník SMER-u spolu s daňovými podvodníkmi na dani na dépehačke na palivách. Takže takýchto prípadov teraz sa tu objavuje veľa a myslím si, že to je práve dôvod, prečo tých peňazí nie je v štátnom rozpočte dosť a chýbajú tam. Ale verte tomu, že tí nominanti tam nebudú sedieť dlho, že budeme na tom pracovať, aby sa tam dostali poctiví a schopní ľudia. (Reakcia z pléna.) Ja chcem, pán poslanec, skúste sa správať slušne. Ja nevykrikujem, keď vy rozprávate. Ďakujem.
Chcem ešte len upozorniť pána Kotlebu, že keď ľudia začnú masovo vyberať peniaze z bankomatov, aspoň budeme vedieť, komu za to poďakovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.4.2020 17:36 - 17:37 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán minister, ja by som chcela poprosiť len v súvislosti s týmto, čo sa týka miest a obcí, mestá a obce majú takzvané, skôr sa teda jedná o tie väčšie, majú tzv. fond poplatku za rozvoj. Ten je, pokiaľ ja mám, pokiaľ ja viem, viazaný vyslovene na, ježišmária, jak sa to, nie rezervný fond, ale je viazaný iba na investície, bože, pardon, prepáčte, mne už šibe dneska. Ide o to, že či by sa tento fond nedal uvoľniť, aby sa nedal uvoľniť z toho, aby bol viazaný len na investície, dal sa použiť do konca tohto roka v rámci, v rámci teda tejto krízy aj na iné veci. Myslím si, že by to celkom dosť pomohlo aj mestám aj obciam, hovorím o tých, samozrejme, ktoré fond poplatku za rozvoj majú. Takže to je len taký, taký doplnok, ako im finančne vypomôcť v čase, kedy majú úplne iné výdavky, aké mali. A toto sú peniaze, na ktorých oni v podstate sedia a nevedia ich uvoľniť inak. (Reakcia z pléna.) Hej? To je celé, ďakujem.
Skryt prepis