Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

7.4.2020 o 17:26 hod.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:19 - 19:21 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál povedal, že tento návrh je kompromisom, a ja s tým súhlasím. Hovorí sa, že teda ideálny kompromis je taký, keď sú všetci spokojní, ale to je naozaj ideálne, ideálna situácia. Väčšinou je to tak, že pri tom kompromise všetci nie sú úplne spokojní, a to je, myslím, aj tento prípad, ani ja nie som úplne spokojný, ani pán Dostál, poslanec Dostál, nie je úplne spokojný a mnohí teda nie sú úplne spokojní, ale je naformulovaný v takej miere, že sú ochotní podporiť takýto pozmeňujúci návrh, a myslím si, že v tejto chvíli je to najdôležitejšie, ak chceme tým niektorým obciam, ktoré majú problémy, alebo mestám, mestským častiam pomôcť.
K tým poznámkam ešte, čo zazneli, niektorým. Hovorí sa teda o tom, že sú vystavení niektorí starostovia a primátori aj tomu porušeniu zákona pri tých lehotách, či už je to trojmesačná, alebo župani pri tej dvojmesačnej, ale viete, ono ten, tá situácia, ak sa nemýlim, vznikla 12. marca, alebo teda v marci, ale čo bránilo starostom a primátorom v januári a februári zvolať zastupiteľstvá? Mnohé mestá a obce to mali. Čiže čiastočne si môžu za tú situáciu aj sami a tento zákon nemá slúžiť na to, aby im poskytoval imunitu pred porušením zákona. To už si oni musia zodpovedať pred svojimi voličmi a poslancami, prečo nezvolali to zastupiteľstvo. Tento zákon sa snaží pomôcť tým starostom a primátorom a nemyslím si, že je vhodné, aby sa rušila tá lehota, a nie je to len môj názor, pretože naozaj si viem predstaviť, že niektorým by to veľmi vyhovovalo.
A my zasahujeme do právomoci poslancov a zastupiteľstiev, my nezasahujeme do právomocí starostov a primátorov týmto zákonom. A je tam aj veľmi vhodný prostriedok na uskutočňovanie tých zastupiteľstiev a to je ten videokonferenčný systém, ktoré sú už dnes poskytované aj zadarmo, je to možné nájsť na internete, takže skutočne praktický problém tam nie je žiadny v tom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:07 - 19:08 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja nesúhlasím s vami, pán poslanec Ferenčák, že týmto zákonom niečo komplikujeme, práve naopak, som presvedčený, že starostom a primátorom, ale aj poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev dávame viac možností, ako môžu rokovať v tejto mimoriadnej situácii. Nakoniec tieto podmienky, tieto veci, ktoré sú zakomponované v tomto pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, vzišli z rokovania tohto pléna, kde mali najviac dotazov a pripomienok práve starostovia a primátori. Aj za samotný návrh zákona prichádza na podnet starostov a primátorov a samotného Združenia miest a obcí Slovenska. Sporný návrh per rollam je len krajným riešením, ktoré, ktoré prichádza až úplne na záver, keď budú využité všetky možnosti.
Takže ja tento zákon podporím a ďakujem aj pánovi poslancovi Milanovi Vetrákovi, ktorý na ňom aktívne pracoval.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:06 - 19:07 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel uistiť pána poslanca Ferenčáka, že určite tento návrh nie je komplikáciou, samozrejme, mysleli sme aj na malé obce, konkrétne aj v našom klube sú primátori a starostovia aj malých obcí, konkrétne aj pani Pleštinská ako predkladateľka je starostkou malej obce.
Čiže ja som veľmi vďačný, že sme vyvinuli na to veľa energie, dali sme dostatočný čas, aby sme zaangažovali čo najviac starostov, primátorov, poslancov či mestských, obecných zastupiteľstiev, ale aj VÚC-ky. Rokovali sme so ZMOS-om, ZOMOS-om, Úniou miest, so starostami. Čiže dali sme dostatočný priestor a ja chcem povedať, že, myslím si, že v tejto dobe a na tomto mieste sme urobili maximum pre to, aby ten návrh bol čo najlepší a aby jednoducho už mohol byť v praxi.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 19:03 - 19:05 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Predpokladám, že keď je pán poslanec Dostál prihlásený, že on to prejde podrobnejšie tie niektoré body. Ja len pár poznámok v rámci toho kratšieho času, čo mám.
Hovorilo sa tu o tom, že je tu nejaká nedôvera voči samospráve. S tým by som nesúhlasil, pretože samospráva nie sú len starostovia a primátori. Samospráva má dva rovnocenné orgány a tým druhým je zastupiteľstvo. A ak tu možno je nejaká nedôvera, tak nie voči samospráve, ale voči niektorým starostom a primátorom, za to, akým spôsobom konali a postupovali, či už v zmysle, alebo v rozpore aj so zákonom o obecnom zriadení v minulosti, a týmto návrhom sa nezasahuje do právomoci primátorov a starostov, ale zasahuje sa do právomoci zastupiteľstva. A preto je tu oprávnená obava a aj záujem zastupiteľstiev a poslancov - a tu sú mnohí komunálni poslanci - obmedziť tie právomoci starostov a primátorov tak, aby ich nemohli zneužiť, a to sa týka aj toho trojmesačného obdobia, ktoré sa tu navrhuje vypustiť, pretože vieme si predstaviť, že niektorí starostovia by možno to zastupiteľstvo najradšej nezvolávali nikdy. A to, že tá situácia tu bude trvať iba tri alebo štyri mesiace, sú aj scenáre, že tu bude trvať tá situácia rok a viac. Takže to nie je tak, že tu bude trvať tá situácia len tri až štyri mesiace.
K tomu, či obec má nejaké povinnosti, že sa jej v tom dlhom odseku, ktorý ste spomínali, dávajú nejaké, nejaké právomoci, že si má upraviť to rokovanie. Nie je to tak, tam je povinnosť, aby informovala o tom, akým spôsobom sa to v zmysle zákona má urobiť. Čiže to to je skôr nedorozumenie a nedalo sa to jednoducho spraviť práve preto, že keby sa to spravilo jednoducho, tak tí poslanci by sa museli osobne stretnúť, aby novelizovali najskôr rokovací poriadok, a to sme predsa nechceli, aby sa osobne stretávali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 18:34 - 18:52 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som vám predstavila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38). (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
V súvislosti s naším poslaneckým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom žiadam vyňať body 2, 3, 4, 5 a 7 zo spoločnej správy na samotné hlasovanie.
Vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, dovoľte mi, aby som vás oboznámila s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý vám bol predložený. Keďže je dosť dlhý tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, nebudem čítať odôvodnenie, ale prečítam len jednotlivé body v pozmeňujúcom návrhu.
Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v § 30f ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 12 ods. 1 v prvej vete,“.
2. V čl. I v § 30f ods. 2 znie:
„(2) Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do päť dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.“
3. V čl. I v § 30f ods. 3 prvá veta znie:
„(3) Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa ods. 2 alebo podľa § 12, môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty.“
4. V čl. I v § 30f sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Obecné zastupiteľstvo nemôže hlasovaním podľa odseku 3 prijať uznesenie vo veciach:
a) koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu 21),
b) priameho predaja podľa osobitného predpisu 22),
c) prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa osobitného predpisu 23),
d) obchodnej verejnej súťaže 24) (ruch v sále a zaznievanie gongu),
e) dobrovoľnej dražby 25),
f) prijatia investičného úveru,
g) prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom,
h) prenájmu majetku obce na dobu určitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri mesiace s výnimkou prenájmu nájomného bytu,
i) kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho z implementácie projektu financovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov 26).“
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 25 znejú:
„21) § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
22) § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
23) § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
24) § 281 až 288 Obchodného zákonníka
25) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
26) Napríklad zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
5. V čl. I v § 30f doterajší odsek 4 znie:
„(4) Návrh uznesenia so všetkými súvisiacimi dokumentmi obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručí poslancom najmenej päť pracovných dní pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. Obec rovnakým spôsobom zverejní dôvody podľa odseku 3 prvej vety a uvedie, či ide o postup podľa odseku 3 druhej vety písm. a) alebo b). Spolu s návrhom uznesenia obec informuje poslancov o spôsobe a o forme podávania a schvaľovania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a o spôsobe hlasovania o návrhu uznesenia a tieto informácie zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obec zverejní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a doručí ich poslancom najmenej dva pracovné dni pred uskutočnením hlasovania podľa odseku 3. V lehote podľa predchádzajúcej vety obec na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zverejní a doručí poslancom aj všetky pripomienky verejnosti k návrhu uznesenia, ktoré jej boli doručené. O návrhoch uznesení a o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré neboli zverejnené a doručené poslancom v lehotách, a spôsobom podľa tohto odseku, nie je možné hlasovať. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, ak tento alebo iný zákon neustanovuje pre schválenie uznesenia vyššie kvórum. Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Na prijatie pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu je potrebná taká väčšina hlasov poslancov, aká sa vyžaduje na prijatie uznesenia alebo nariadenia, ktorého sa týkajú. Prijaté uznesenie spolu s informáciou o menovitom hlasovaní poslancov o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a o návrhu uznesenia zverejní obec na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, najneskôr v najbližší pracovný deň nasledujúci po uskutočnení hlasovania podľa odseku 3.“
6. V čl. I v § 30f sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.“
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
7. V čl. VII v § 23b ods. 1 sa za slová „COVID-19“ vkladajú slová „(ďalej len „krízová situácia“)“.
8. V čl. VII v § 23b ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 3 prvej vete,“.
9. V čl. VII v § 23b ods. 2 prvej vete sa slová „mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“ nahrádzajú slovami „krízovej situácie“.
10. V čl. VII v § 23b ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
11. V čl. VII v § 23b ods. 2 tretia veta znie:
„Z rokovania zastupiteľstva podľa prvej vety samosprávny kraj vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na internetovej adrese samosprávneho kraja.“
12. V čl. VII sa § 23b dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.“
Vážení kolegovia, toto je výsledok kompromisného pozmeňujúceho návrhu, ktorý vznikol aj na základe vašich podnetov, ktoré ste predniesli v rozprave.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:56 - 17:58 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Pán poslanec Mazurek, pán poslanec Kotleba, vy ste zlyhali ako poslanci. Postavíte sa sem a kričíte, že, že..., a vykrikujete proste, riešite, riešite, ako vyzerá ten zákon. Možno, na Facebooku to možno bude vyzerať dobre, ale ja sa pýtam, čo ste urobili ako poslanci.
Hovoríte tu o pozmeňujúcich návrhoch, o tom, ako by sa to dalo všetko zmeniť, a predložili ste nejaký pozmeňujúci návrh? Dá sa to aj v tomto skrátenom konaní. Čo ste možno urobili z pozície opozičnej strany? Ja si pamätám, že hnutie OĽANO donedávna bolo, bola opozičný, teda opozičným hnutím a aj z tejto pozície vydávali rôzne výzvy smerom aj k rôznym súkromným subjektom, nielen k vláde a vyzývali proste aj súkromné objekt..., subjekty, pardon, aby sa nejakým spôsobom zachovali. Boli ste alebo vydali ste nejakú povedzme tlačovú správu alebo žiadali ste banky, aby sa nejakým spôsobom zachovali? Ja som si žiadne takéto konanie nevšimol. Vy ste dnes ráno asi zistili, že toto je zaujímavá téma, že nakričíme na banky, fuj, fuj, tak teraz takto rad radom vo faktických poznámkach, proceduráloch a tak ďalej vystupujete, kričíte, ale ja sa pýtam reálne, že čo ste pre tých ľudí vy urobili dnes okrem tohto tu divadla, ako nerozumiem vôbec.
Veď sa postavte a povedzte tým ľuďom, že, že nejakým spôsobom ste zareagovali na to a reálne ste niečo urobili, že ste pripravili povedzme nejaký pozmeňujúci návrh, že ste hovorili možno s ministrom a tak ďalej. Nič. Vy ste jednoducho dnes nič neurobili, len ste tu kričali a využili ste ten čas na takýto krik.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:36 - 17:37 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Pán poslanec Kotleba, vy ste tu asi neboli od začiatku, keď som začal hovoriť, ale aby nedošlo k omylu. Ja mám banky rád asi ako koza nôž. Ja ich neobhajujem, ja obhajujem vládny návrh.
Pokiaľ ide o to nariaďovanie výšky úrokov alebo výšky zisku tých bánk, ak by sme to urobili, tak si myslím, že by sme porušovali Ústavu Slovenskej republiky. Toto je môj názor.
V piatok mala bývalá vládna strana tlačovku, kde sa jej predseda, kde jej predseda skákal 2,20 do výšky, aký protiústavný zákon sme prijali ohľadom toho sledovania tých mobilov. Dnes, keď to robiť nechceme, lebo vieme, že by to išlo proti ústave, tak je to problém tiež. A toto my vadí u vás, že toto si nechcete uvedomiť alebo si to nemôžete uvedomiť, že jednoducho nechceme porušiť Ústavu Slovenskej republiky, kde by sme zakazovali bankám zisk.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.4.2020 17:26 - 17:31 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som tak zhrnul, o čom sa tu vlastne dnes všetci bavíme. Uvedomujem si, že to, čo tvrdia poslanci za stranu Kotleba alebo Kotlebovci - Ľudové Slovensko, je mimoriadne príťažlivé pre ich voličov. Máte svätú pravdu, vôbec sa nehádam. Verím, že večer to bude kolovať po všetkých facebookových stránkach, zázračné dieťa na youtube to bude zverejňovať takisto, len nemali by sme zabúdať, že celý tento problém má aj odbornú, odbornú rovinu. Poviem vám. Má aj odbornú rovinu.
Pán minister už spomínal, že máme tu aj ústavu, konkrétne, konkrétne čl. 35 ods. 1, kde sa zaručuje právo podnikať. Podnikanie je, je definované ako sústavná činnosť podnikateľa na vlastné riziko, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnuť zisk. My sme tu už mali pokusy zakazovať zisk, mali sme pokusy vyvlastňovať autoritatívnym, direktívnym spôsobom. Ústavný súd zakaždým povedal, že je to neústavné. Osobne si myslím, že ak i dnes povieme bankám, že vám zakazujeme vytvárať zisk, to znamená, že si neúčtovať úroky, že by sme tancovali na hrane ústavy, a toto si dovoliť nemôžme.
Verím vám aj to, že táto pandémia koronavírusu a s ňou spojená kríza vám prišla vhod ako opozícii. Musím vás však upozorniť, že túto, túto krízu nevyvolal ani Matovič, ani vláda Slovenskej republiky pod jeho vedením. Táto pandémia je celosvetová. Preto si fakt nemyslím, že by sme mali tancovať alebo by ste mali tancovať od radosti, keď vláda tu prináša tieto návrhy zákonov, ktorými skutočne chceme pomôcť týmto ľuďom v tejto situácii, a hovorí o tom, aké sú zlé a akoby ste to urobili vy.
Čo sa týka úrokov, musím podotknúť to, čo povedal aj pán minister, že tieto úroky jednoducho tých 9 mesiacov platiť tí ľudia nebudú. Oni síce budú platiť ďalších 9 mesiacov potom, keď sa rozhodnú, že tie, že tie úroky začnú splácať, alebo potom, keď sa stane, keď jej skončí tá lehota, na ktorú si dali ten odklad. Čiže nepovažujem to celkom za fér, ak hovoríme o tom, že tie úroky budú platiť dvakrát, lebo ich nebudú. V zákone máte uvedené, že sa celková cena toho úveru nezdraží. Tak nerozumiem, prečo tu hovoríme o tom, že budú v konečnom dôsledku platiť, platiť viac.
Čo sa týka, čo sa týka tých ostatných opatrení, ktoré, ktoré kritizoval pán poslanec Kamenický, k tomu by som snáď uviedol len toľko, že banky dnes o klientov súťažia. Preto si myslím, že je tam dostatočný priestor na to, aby vedeli svojich klientov motivovať k tomu alebo od ostatných bánk zobrať iných klientov, ak im dajú výhodnejšie podmienky, než aké im, než aké majú, než na aké majú nárok priamo zo zákona. Banky si volia individuálny prístup ku klientom, ako to vám nemusím asi ani hovoriť, a predpokladám, že v tomto smere budú, budú tieto banky pôsobiť aj naďalej. Čo sa týka tej 7-dňovej lehoty na vybavenie žiadosti, ono by to bolo fajn, ak by to, ak by táto 7-dňová lehota v tom zákone bola, iba že je nerealizovateľná. Pán štátny tajomník nás informoval, že už dnes banky evidujú vyše 9-tisíc žiadostí, a jednoducho nie je v ich silách to vybaviť za tento, za takýto krátky čas a môžme predpokladať, že tie, že tých žiadostí príde niekoľko desiatok tisíc možno.
Rád by som nadviazal na aj kolegu poslanca Kremského. Slobodný trh generuje zisk, lebo ho generuje, alebo aj stratu, a preto si myslím, že ak jedna banka bude chcieť byť úspešná aj v tomto krízovom období, bude musieť pre svojich klientov ponúkať také benefity, aká, aké iná banka im ponúknuť nemôže. V tomto smere sa neobávam toho, aby tie banky nezneužívali, nezneužívali tento, tento prístup.
Pokiaľ ide o pána Tomáša, ja viem, že táto skratka, že vy ste zlí, ktorí budete hlasovať za, a my budeme dobrí, ktorí hlasujú proti, je príťažlivá, ale táto celá vec nestojí takto. Celá vec je postavená na tom, že poďme pomôcť ľuďom. Poďme im pomôcť tak, ako sa vyrokovalo, tak ako boli napríklad tie banky ochotné ustúpiť. Ja viem, že v Číne alebo, ja neviem, v nejakom Uzbekistane, alebo v Bielorusku sa to direktívnym spôsobom dá nariadiť, že úroky brať nebudete, nebudete tvoriť zisk. Ja si myslím, že na Slovensku to dnes možné nie je.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2020 17:25 - 17:26 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu. Áno, je to, je to naozaj sexi, čo hovoríte, ale nemôžem súhlasiť v tom, že, pozrite sa, ak zrušíme tieto úroky bankám, tak tie banky to, naopak, v budúcich, v budúcich obdobiach presunú do ďalších a vyšších poplatkov, čo znamená, že tí ľudia koniec koncov možno budú platiť oveľa viac, a ak neviete, ako funguje banka, tak vám to skúsim povedať.
Ak nebude mať banka príjem, a čo je najväčší príjem je práve vklady ľudí, čo teraz sme zastavili, hej, splácanie úverov, tak môže hroziť devalvácia meny a nakoniec môžme skončiť ako na Ukrajine, že banky budú do budúcna dávať hypotéky s oveľa vyššími úrokmi. Takže aj takto, áno.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.4.2020 17:14 - 17:17 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni (zaznievanie gongu), takže ja by som sa chcel zastať pána ministra v tomto zákone, pretože naozaj tento zákon je o tom, aby sme pomohli ľuďom. Ja viem, že opozícia bude tvrdiť opak, a viem, že je to skvelá téma na politický kapitál, pretože čo je lepšie, ako povedať, nechcú zrušiť ľuďom úroky. Avšak zrušenie úrokov nie je len taká jednoduchá vec, pretože banky, keď im zrušíme tieto úroky, tak prídu ďalšie poplatky, iné poplatky.
Ďalej čo sa týka lehoty 60 dní na informatizáciu alebo informáciu o vyčíslení, tak tam sme jasne deklarovali, že my súhlasíme, že treba ľudí informovať, avšak ľudia to majú v zmluve o úvere, to znamená, vedia si presne vypočítať na tých 9 mesiacov, aký úrok budú musieť bankám splatiť. Taktiež sme sa dohodli s bankami, že to budú avizovať.
Takže ja chcem naozaj podporiť tento návrh, pretože ja si myslím, že nie je to len o tom, vybíjať si politický kapitál, ale je to naozaj, je to naozaj o tom, povedať ľuďom, že čo potom. Keď nezrušíme bankám úroky, už tak sme zrušili vklady. To znamená, že ľudia prestávajú splácať svoje úvery na dobu deväť mesiacov. To znamená, že banky strácajú jednu možnosť zarábať. Teda na úrokoch môžu zarábať aspoň trošku.
Čo sa týka pána Mazureka ohľadom transakcií. Nie je tomu úplne tak, pretože banky nežijú vôbec z ackquiringu, a teda minimálne žijú z ackquiringu a ďalšiu polovicu, až 70 % dávajú nadnárodným spoločnostiam, ako je Mastercard s Visou, hej. Takže čo sa týka z ackquiringu, tam to je mizivé percento.
Takže ja naozaj, dámy a páni, nevybýva..., nevybíjajme si politický kapitál na túto tému. Naozaj je to, je to dobrý zákon a dajme ľuďom možnosť, aby tie splátky už teraz najbližšie obdobie nemuseli splácať.
Ďakujem.
Skryt prepis