Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.4.2020 o 16:20 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:01 - 9:03 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Tak ďakujem, Rišo, za tvoje vystúpenia aj v oblasti školstva. Som veľmi rád, že v tejto oblasti môžeme nájsť aj časť neformálneho vzdelávania, ktoré je podľa môjho názoru veľmi dôležité. Zároveň ma veľmi teší, že môžme tam nájsť aj ukotvenie mládežníckeho parlamentu, teda aj Národného mládežníckeho parlamentu ako poradného orgánu ministerstva školstva.
Som presvedčený, že aj na základe toho budú možno samosprávy vytvárať mládežnícke parlamenty aj v svojich mestách. A týmto chcem vyzvať aj všetkých primátorov a poslancov, ktorí sú v samosprávach, aby mohli zriadiť práve takéto parlamenty vo svojich mestách, pretože je to veľmi dôležité.
Ja som bol tiež členom mládežníckeho parlamentu v mojom meste. Ako mladí ľudia sme sa začali zaujímať o veci verejné a meniť, začali sme vypomáhať. Práve v týchto časoch tie mládežnícke parlamenty budú môcť pomáhať, napríklad pri chorobách COVID, ako je teraz, by rozdávali seniorom, dôchodcom rúška, chodili na nákupy. Mládežnícke parlamenty majú veľmi dôležitú úlohu v spoločnosti a som rád, že bude aj nejaké to ukotvenie konečne, konečne v zákone a samosprávy pristúpia na vytvorenie týchto parlamentov. Bude to dôležitá súčasť našej kultúry a konečne podporíme aj rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku.
Ďakujem krásne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.4.2020 16:44 - 17:05 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, ja by som rád vyzdvihol jednu konkrétnu oblasť z programového vyhlásenia vlády, a to oblasť vzdelávania, oblasť školstva. Už tu v rozprave zaznela, zazneli nejaké výhrady voči tejto oblasti od pána podpredsedu výboru pre školstvo pána poslanca Petráka, tak ja by som chcel vyzdvihnúť aj tie pozitívne veci s tým, že táto debata má byť konštruktívna. K tomu patrí aj kritika, aj rôzne názory, tak ako to tu padlo. Vieme, aká je politická realita. Je to umenie, možno je to istý kompromis nie v zmysle kompromisu so svedomím, ale kompromisu zladenia určitých pohľadov. Ale treba povedať, že v oblasti školstva sme pomerne dobre našli spoločnú reč a boli mnohé naše pripomienky, môžem povedať, takmer všetky zapracované. Urobím to teda jednak ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a urobím to ale aj ako človek, ktorý pätnásť rokov učil na gymnáziu v Žiline, teda mám veľmi konkrétnu a dlhoročnú skúsenosť s učením. V druhej časti by som sa potom ešte chcel krátko zastaviť aj k takým, nazvem to, že hodnotovým alebo rodinným, rodinným témam v programovom vyhlásení vlády.
Takže spomínané školstvo. Nadpis v programovom vyhlásení vlády znie: "Vzdelávanie, ako základný pilier budúcej prosperity Slovenska". A myslím, že to je ten pohľad, ktorý máme pri školstve, to je pohľad do budúcnosti. Pretože ja vám poviem, uvedomil som si, že tento rok budem mať 47 rokov a do 23 a pol roka som študoval. To znamená detstvo, mladosť, študácke roky. Čiže ešte len toľko pracujem, koľko som študoval. Takže naozaj, my veľmi veľa strávime v školách. Pokiaľ máte aj vysokú školu, prípadne, ak by ste mali ešte doktorandské štúdium, veľkú časť života strávime práve touto, touto činnosťou, touto prípravou na život. A je to vlastne preto, aby sme mali lepšiu budúcnosť, nielen my osobne, každý jeden z nás, ale aj naša krajina, Slovensko, vlastne celý svet.
Vláda vníma rezort školstva ako jednu z najväčších výziev nasledujúcich rokov. Pán Petrák hovoril vo svojom vystúpení, že to nestačí, že výzva je málo, že treba napísať, že priorita. Ja si myslím, že v rámci nejakého dokumentu sa snažíme používať synonymá alebo rôzne výrazové prostriedky. Školstvo je určite priorita, musí byť priorita. Je to aj priamo spomenuté v niektorých vyjadreniach, kde sa vzdelávanie, kde sa školstvo spomína medzi tými najdôležitejšími oblasťami, spolu napríklad so spomínaným zdravotníctvom a ďalším. Ale je to zároveň úplne rovnako veľká výzva, pretože vieme, že to nie je nejaký čiernobiely jednoduchý problém, ale je to komplex, ktorý treba riešiť.
Prečo je to výzva, prečo je to dôležité? Znova citujem: "Deti a mládež sú tým najcennejším zdrojom rozvoja, aký máme.". Naozaj, tu môžme pracovať, tu rozhodujeme o tom, ako bude vyzerať Slovensko o desať, dvadsať, tridsať rokov.
Školstvo musí meniace sa podmienky dnešného sveta reflektovať v obsahu vzdelávania, v metódach a prístupoch, aby pripravilo mladých ľudí na ich úspešnú budúcnosť. Nositeľmi týchto zmien musia byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci. To je dôležitá vec, to spojenie. Na jednej strane je prístup k deťom, k žiakom, k študentom, na druhej strane sú pedagógovia, lebo s tými naše deti trávia veľmi veľa času a tí v nich môžu pomôcť odomknúť, rozvinúť ten potenciál alebo naopak nejakým spôsobom ho prešustrovať.
Ešte možno, aby kolegovia vedeli, okrem toho, že som učiteľ a pätnásť rokov som učil, tak som otcom štyroch detí, ktoré najstaršie je na vysokej škole, jeden je na strednej a dvaja sú ešte na základnej škole. Jedna z našich dcér, tá na strednej, je maturantka, takže dnes sa veľmi potešila tlačovke pána ministra, ktorý jej vlastne oznámil, že v podstate nemusí maturovať, keďže mala veľmi dobré známky a ten výpočet tých známok z ročníkov predchádzajúcich môže zobrať ako známku aj z maturitného predmetu. Ak náhodou ešte neviete o tejto informácii, môžte to nájsť na stránke ministerstva školstva. To je aj dôvod, prečo tu pán minister nebol napríklad, keď vystupoval pán poslanec Petrák, podpredseda školského výboru, pretože musí riešiť veľmi intenzívne práve takéto veci. A myslím, že tu ešte ani teraz nie je, nevidím ho.
Popri formálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí zohráva dôležitú úlohu ich neformálne vzdelávanie a práca s deťmi a mládežou, ktoré sa realizujú v čase mimo vyučovania a preto ich podporí. Ja naozaj tiež mám veľmi dobrú skúsenosť aj s mimoškolskou prácou, voľnočasovými aktivitami a s neformálnym vzdelávaním. A naozaj je to veľmi vhodný a podstatný doplnok toho školského vzdelávania. Ide to ruka v ruke, budeme hľadať spôsoby, ako to pretaviť do konkrétnych vecí.
Cieľom vlády Slovenskej republiky je zjednotiť riadenie, financovanie a správu školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl v zmysle platných zmlúv medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, ktoré napĺňajú ústavný rámec práva na vzdelanie. Toto je jedna z vecí, na ktorej sa zhodneme, ktorá je prioritou aj pre súčasného pána ministra. Naozaj, tie možnosti, aby rodičia mohli čím viac zodpovedajúco svojmu presvedčeniu a svojim možnostiam dopriať deťom taký typ vzdelania alebo u takého zriaďovateľa, u ktorého to pokladajú za najvhodnejšie.
Vláda bude presadzovať, aby optimalizovaná sieť škôl a školských zariadení a jej štíhly manažment tvorili otvorený, pružný, vzájomne prepojený, komunikujúci a zdokonaľujúci sa systém, ktorý slúži predovšetkým potrebám detí, žiakov, študentov, učiteľov, rodičov i celej spoločnosti a nie sám sebe. Možno taká dôležitá poznámka, že keď spomíname tú byrokratizáciu alebo školstvo ako nejaký určitý kolos, že naozaj aj v politike, aj na úradoch, ale aj v tom školstve máme niekedy tendenciu spraviť z toho také sebaudržiavacie nejaké teleso a toto nemôžme, nemôžme tolerovať. Musíme naozaj to rozvíjať s ohľadom v porovnaní na tie deti, ale tak, ako je tu spomenuté, učiteľov, rodičov, celej spoločnosti. Čiže ak investujeme do školstva, nie je to preto, aby bolo dobre učiteľom, alebo aby bolo dobre povedzme aj tým žiakom, ale aby bolo dobre celej spoločnosti, aby bolo dobre na Slovensku.
Vláda Slovenskej republiky zváži zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod ministerstvom školstva a bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl cez zriaďovateľov. Vláda Slovenskej republiky vyvinie úsilie na základe princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia. Veľmi dôležité, bolo to tu už spomenuté, naozaj, ja som mal veľký problém... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pardon. Páni poslanci, poprosím, počúvajte pána Vašečku. Keď sa chcete rozprávať, v poriadku, len poprosím mimo sály, aby sme rešpektovali pána Vašečku.

Vašečka, Richard, poslanec NR SR
Ďakujem. Pamätám si, keď sme ešte v predchádzajúcom, nie v tom poslednom, ale v predposlednom volebnom období, pred týmto, zvádzali boj, keď bola jednofarebná vláda SMER-u, práve s touto zmenou toho financovania. Veľmi som rád, že toto sa musí napraviť, pretože to naozaj nerobí dobrotu.
Ďalej. Ďalším cieľom vlády je aj vybudovanie dostatočných kapacít materských škôl s cieľom postupného zavádzania nárokovateľnosti miesta v materskej škole. Prvoradá je rodina a výchova detí v rodine hlavne v tom predškolskom veku, v ranom veku, keď je veľmi dobré, ak dieťa môže byť so svojimi rodičmi, so svojimi súrodencami, ale samozrejme vzhľadom na všetky tie rôzne okolnosti, ktoré sú, je dobré, aby ľudia mali možnosť získať miesto v materskej škole pre svoje deti pre zladenie svojho rodinného a pracovného života.
Ďalšia časť, vyberám len niektoré. Dokument hodnotí takto situáciu, hlavne teda na základných školách, na stredných. Žiakom chýba dostatok času na zvládnutie kľúčových kompetencií a na rozvoj iných oblastí a súvislostí života. Preto je čas posunúť sa od zvyšovania množstva vyučovacích hodín ku kvalitnému vzdelávaciemu času, aby mali žiaci a študenti dostatočný priestor na hlbšie porozumenie obsahu vzdelávania. Paradoxne môže k tomuto prispieť aj táto súčasná situácia, ktorá ukazuje, že naozaj nie všetko musí byť nutne tak, ako si to možno sme zaužili a aj toto treba prebrať, aj tamto treba prebrať, naozaj k určitému triedeniu a prioritizácii tých vecí.
Teší ma veta, ktorá je uvedená v programovom vyhlásení: "Kľúčom k dobrému vzdelávaniu je učiteľ.". A preto vláda hovorí o tom, že treba sa pozrieť na výber tých, ktorí pôjdu študovať, teda budúcich učiteľov, na ich vzdelávanie, na ich formáciu, na ich prípravu a tak isto aj na ich odmeňovanie. Znova pripomeniem to, čo hovorím často, ak hovoríme aj o zvyšovaní platov učiteľov, nie je to s cieľom, aby učiteľom bolo lepšie, ale aby nám bolo lepšie, aby bolo lepšie deťom, aby bolo lepšie školstvo, aby sme mali lepšiu budúcnosť. Nie je to teda akoby zlepšenie, sociálne zlepšenie situácie učiteľov, aby boli na tom ekonomicky lepšie, ale je to investícia do budúcnosti Slovenska.
Ďalšia téma sú učebnice, o ktorých sa tam hovorí, o ich tvorbe, o ich trhu, aby sme sa mohli dostať k učebniciam. V súčasnosti je naozaj nedostatok učebníc, nedostatok kvalitných učebníc, sú s tým problémy. Preto je dobré, že je na to dôraz.
Pozornosť vláda venuje vzdelávaniu žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež žiakov s nadaním. Cieľom je prostredníctvom kvalitného vzdelávania pomôcť, pomôcť žiakom a študentom efektívne sa začleniť do života či na trh práce a byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. A znova sú tam uvedené viaceré konkrétne opatrenia.
Programové vyhlásenie vlády sa venuje aj otázke národnostného školstva. Vláda podporí fungovanie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
V oblasti alebo v časti vysokého školstva hovorí o tom, že je potrebné podporovať, rozvíjať také vzdelávanie, ktoré je ponúkané v odboroch s výbornou perspektívou uplatnenia absolventov a s vysokou pridanou hodnotou pre kľúčové oblasti spoločenského a ekonomického rozvoja krajiny, vrátane špecifických potrieb regiónu. Preto vláda Slovenskej republiky podporí prácu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy tak, aby došlo k zásadnému, všeobecnému a v rámci poslania vysokých škôl k diverzifikovanému zvýšeniu kvality a zníženiu počtu študijných odborov a programov vyšších stupňov s cieľom eliminovať nekvalitné študijné odbory a vyprofilovať medzinárodne konkurencieschopné univerzity. Veľký cieľ, náročný cieľ, možno aj ťažko napísané, ale je to ambícia aj s vysokými školami zachádzať nie tak, že aby sme mali čím viac škôl, čím viac študijných odborov, čím viac absolventov, ale pozrieť sa na tú kvalitu.
Tak isto sa tu hovorí o podpore bakalárskych študijných programov, o podpore vedy, výskumu a inovácií, o systéme celoživotného vzdelávania a v závere tejto kapitoly je dôraz na šport a mládež, na prípadnú podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov. Samozrejme, prešiel som to veľmi z rýchlika, ale je tam veľa cenných, hodnotných vecí a počas procesu pripomienkovania programového vyhlásenia vlády sme boli pozvaní aj cez pána ministra aj na výbore potom k postupnému a následnému rozpracovaniu tohto programového vyhlásenia vlády, kde bude oveľa viacej aj konkrétnych vecí, aplikácií, ako to urobíme, ktoré sa aj časom ukážu. Aj tak isto je to pozvánka pre spoluprácu aj v rámci výboru, ale aj mimo neho, aj pre všetkých poslancov, nielen pre koaličných, lebo sú to naše deti, je to naše Slovensko, nie nejaké koaličné školstvo alebo vládne školstvo.
Potom by som sa ešte krátko zastavil k niekoľkým bodom v programovom vyhlásení vlády, ktoré sa týkajú rodiny, ochrany života, hodnôt.
Začnem s hazardom. Cieľom vlády je zmierniť dopady hazardu na rodiny a sprísniť podmienky pre prevádzkovateľov hazardných hier natoľko, aby sa hazard prestal rozvíjať. Vláda preto presadí návrat zákona o hazardných hrách do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície. Dôležité. Myslím, že nemusím ani vysvetľovať.
Ďalšia oblasť - bývanie, kde vláda sa snaží zabezpečiť dostupnosť bývania a považuje ho za jeden z hlavných pilierov sociálnej politiky štátu.
Čo sa týka oblasti rodiny, keď som si to porovnával s predchádzajúcimi programovými vyhláseniami vlády, tak jednoznačne toto vyhlásenie venuje rodine najväčšiu pozornosť. Priamo je tam veta, že politickou prioritou vlády Slovenskej republiky je rodinná politika, a citujem: "Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Podporu rodiny vníma vláda ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja.". Je tam viacero konkrétnych opatrení. Nebudem ich menovať, viete si ich tam nájsť.
Tak isto ma teší, že vláda avizuje vytvorenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky, Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinnú politiku a demografiu, ktorá pripraví národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike. Toto sme potrebovali a som veľmi rád, že sa k tomu ide prikročiť.
Ďalšia oblasť je oblasť ochrany života. Tu je niekoľko veľmi konkrétnych vyjadrení. Tiež sú bezprecedentné, nenašli by sme nič podobného v predchádzajúcich programových vyhláseniach vlád. Vláda Slovenskej republiky nepodporí žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej eutanázie alebo asistovanej samovraždy. Namiesto toho je tam uvedená zásadná podpora paliatívnej starostlivosti a iných možností.
Ďalej. Vláda Slovenskej republiky sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami. A sú viaceré z nich konkrétne vymenované. V oblasti ochrany života ide, samozrejme, o dôstojnosť, rešpektovanie života aj starších. Takže vláda bude presadzovať ústavnú zmenu legislatívy, ktorá umožní pracujúcim prispievať k dôchodku svojich rodičov určitým percentom z vymeriavacieho základu, napríklad asignáciou odvodov. Môžem povedať konečne. Veľa sa o tom hovorilo. Vláda sa teraz zaväzuje ku konkrétnej veci v tejto oblasti. Veľmi dobré.
Okrem obsahu programového vyhlásenia vlády budeme hlasovať aj o vyjadrení dôvere vláde. Vieme, že dôvera môže byť na rôznych úrovniach. Nedávno, poslednú nedeľu sme mali sviatok Božieho milosrdenstva, mnohí to poznáte. V mnohých rodinách je obraz Božieho milosrdenstva, kde je napísaná veta: "Ježišu dôverujem v Teba.". No v každom prípade si nemusíme dávať do našich domov obraz politikov či súčasného premiéra, bývalého alebo akéhokoľvek. Táto dôvera je na inom leveli a je to dôvera, ktorá je politickou dôverou, ktorá nehovorí o tom, že niet chyby, že je tu nejaká dokonalosť, ale je to dôvera, ktorá vychádza z viacerých vecí.
Prvá vec, o ktorú sa môže oprieť dôvera vo vládu, je to, že tak rozhodli občania. Voliči úplne slobodne v demokratických voľbách rozhodli, že táto vládna koalícia má veľkú väčšinu, ústavnú väčšinu a o tú sa aj opiera. Čiže nie je to o tom, že tu niekto vyhral nejakým losom náhodou. Je to jasné, jednoznačné víťazstvo vo voľbách opreté o vôľu občanov.
Ďalší dôvod je aj zostava vlády a aj samotný obsah programového vyhlásenia. Ja môžem povedať za seba, že pri hlasovaní vyjadrím dôveru vláde Igora Matoviča a tak isto je na tom aj poslanecký klub OĽANO, vrátane piatich poslancov, ktorí sú členmi Kresťanskej únie, vyjadríme dôveru. Ako poslanec a predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport budem usilovne pracovať na tom, aby táto koalícia nesklamala ľudí, ktorí jej vo voľbách dali veľkú dôveru. A keďže sa ako kresťan držím hesla, starého hesla, "ora et labora" - "modli sa a pracuj", tak okrem tej práce sa budem za túto vládu aj modliť. Modlím sa, aby Pán Boh požehnal naše Slovensko, aby požehnal všetkých ľudí, ktorí tu žijú a pracujú, aby požehnal túto vládu, jej predsedu i všetkých ministrov, ale aby požehnal aj nás poslancov parlamentu, či už koaličných alebo opozičných, aby sme dobre slúžili ľuďom a poctivo pracovali v ich prospech.
Tak nech Boh žehná Slovensko. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:42 - 16:44 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja len vo všeobecnosti. Nebudem reagovať konkrétne na vystupujúcich vo faktických, možno na konci sa ozvem k môjmu novému kamarátovi pánovi Mizíkovi. Mne sa podarilo vlastne v priebehu roka to, čo predchádzajúcim vládam sa nepodarilo za predošlé obdobia. Ja som v priebehu roka zamestnal tristo Rómov z biednych osád, z tých osád, ktoré aj vy možno poznáte. Boli to ľudia, ktorí boli dlhé roky na úrade práce, pätnásť rokov boli vyciciavači štátu, tak ako to vy nazývate. Dneska sú z nich platitelia daní a odvodov do nášho štátu. Obohacujú tento štát, neokrádajú. A k tomu vzdelaniu. Pre nás je primárne vzdelanie a teda základ všetkého je vzdelanie, lebo my berieme vzdelanie ako, vzdelanie ako kľúč k zamestnanosti. A na záver teda k môjmu kamošovi pánovi Mizíkovi. My Rómovia sa chceme učiť na počítači tak ako vy, pán Mizík, nie vyšívať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:38 - 16:40 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Peťo, ďakujem, že si vypichol všetky témy, ktoré sa týkajú rómskej menšiny, v programovom vyhlásení vlády, či už je to vzdelávanie alebo dlhodobá práca s komunitou. V podstate, v podstate všetky poctivé riešenia totiž trvajú nejaký čas. To sme si vedomí. A je smutné, že teda v parlamente sedia ľudia, ktorí by to chceli robiť rýchlo, čo by mohlo mať tragické následky.
Sám si pred chvíľou počul vyjadrenia o zbúraní chatrčí. Žiaľ, je to totálna absencia vedomostí o tom, ako mnohé osady vznikli ešte pred desiatkami rokov, napríklad keď sa kočovní Cigáni museli na základe rôznych nariadení zložiť práve tam, kde sa v tej chvíli nachádzali, alebo keď ich počas socializmu nasilu sťahovali do bytoviek, kde ani nechceli bývať. Toto tu, žiaľ, trvá roky a treba sa na to pozerať vždy z oboch strán. Aj preto v tejto chvíli posielam e-mailom všetkým poslancom Ľudovej strany Naše Slovensko brožúru Pdf-ko Rómsky dejepis. Možno im to na aspoň málinko rozšíri obzory.
A čo sa týka k vzdelávaniu a výchovy. Sám poznám deti, ktoré vyrastajú v detskom domove, mimoriadne šikovné. Žiaľ, na základe pečiatky od štátu sa musia vzdelávať v špeciálnych školách. Takže vieme, aká budúcnosť ich čaká. A potom sa niekto postaví a ukazuje na nich prstom, to mi pripadá smutné. Nejdem nikoho slepo obhajovať, ale ako vravím, vždy sa na to treba pozrieť aj z druhej strany. A ja verím, že aj tvojou účasťou v parlamente, Jankovou, Jarkinou a tak ďalej sa nám trochu podarí možno tie obzory mnohým ľuďom rozšíriť. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:37 - 16:38 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nadviažem na pána Polláka. Som veľmi rád, že táto vláda sa nevyhýba tak citlivej téme, ako je riešenie problémov v marginalizovaných rómskych komunitách. A ja mám veľmi bohaté skúsenosti v tejto oblasti, pretože šestnásť rokov som pracoval ako regionálny novinár a osobne som bol vo viacerých osadách na východe Slovenska, či v Michalovciach, v Trebišove, v Sečovciach, ale aj v ďalších mestách. Som veľmi rád, že vláda zakomponovala dva dôležité body v tomto programovom vyhlásení, a to je, že problémy v rómskych komunitách, v marginalizovaných skupinách pomôže vyriešiť jedine práca a vzdelanie. Je dôležité, aby sa nerobili projekty na projekty, ale aby naozaj títo ľudia dostali prácu, aby sme podchytili mladých Rómov, aby sa vzdelávali. Jedine tak zabránime tomu, aby sa šírila v týchto komunitách trestná činnosť, aby tam bolo fetovanie a ďalšie nežiaduce účinky.
Samozrejme si uvedomujem, že to nebude záležitosť jedine tohto volebného obdobia, ale potrvá to niekoľko rokov. A nie je to len na pleciach tejto vlády, ale bude tu musieť byť dôležitá úzka spolupráca so samosprávami, s mestami a obcami. Zaznelo tu aj, vôbec sa nehovorí o úžere. Ale veď všetci veľmi dobre vieme, že táto úžera v rómskych osadách funguje. A naozaj, doplácajú na to tí najbiednejší, ktorí sa potom nemôžu postaviť na nohy. Takže to bude aj veľmi dôležitá súčinnosť s políciou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:29 - 16:29 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Som rád, že aj Rómovia majú svojich zástupcov v Národnej rade, pretože vy ste ich pozitívnymi príkladmi. Zhodneme sa určite všetci na tom, že vzdelávanie je veľmi dôležité a podstatné. V mnohých osadách už dnes fungujú komunitné centrá, terénni sociálni pracovníci, či mnohí ďalší aktivisti, no myslím si, že mnohí v svojej práci nevedia, čo robiť, ako pracovať s Rómami a podobne. Preto som presvedčený, že sa treba zamerať aj na vzdelávanie pracovníkov s rómskymi komunitami. Naozaj mnoho mladých Rómov je šikovných, chcú pracovať, ale možno nevedia, ako začať a nemá im kto pomôcť. Verím, že my spoločne im všetci podáme ruku a naštartujeme rozvoj a pomoc. Ďakujem krásne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:22 - 16:24 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Podporujem vyhlásenie Petra Polláka a v súvislosti s problémami, ktoré dlhodobo vnímame v mnohých rómskych komunitách, oceňujem snahu a najmä vôľu vlády Slovenskej republiky ich riešiť v prospech celej našej spoločnosti, pretože za 30 uplynutých rokov síce každá vláda oficiálne deklarovala riešenia, avšak výsledky týchto riešení vidíme dnes všetci. Za tých 30 rokov sme si tu v tejto téme zažili kadečo. O tom by vám vedeli ľudia z terénu hovoriť naozaj dlho. Od reštrikcií po nezmyselné projekty, ktoré cieľovej skupine nijako nepomohli ani z krátkodobého a už vôbec nie z dlhodobého hľadiska. S výsledkami nie sme spokojní, to je realita dnešných dní.
Oceňujem preto, že vláda kladie dôraz na vzdelávanie rómskych detí, že deklaruje záujem. Hovorím konečne. Na Slovensku žijú ľudia bez prístupu k pitnej vode, základnej infraštruktúre ako v stredoveku. Život nehodný človeka v 21. storočí v krajine, ktorá patrí do vyspelej európskej spoločnosti. Zlý stav je aj napriek tomu, že na tzv. rómsku otázku sa vyčerpalo obrovské množstvo financií. Ako je možné, že sme sa ako krajina pohli pár centimetrov miesto kilometrov? Dopadlo to s nami Rómami asi rovnako, ako to dopadlo s diaľnicou z Bratislavy do Košíc. Deklaruje sa, že sa bude riešiť tzv. rómska otázka. Ale kým v prvom rade ide o technickú záležitosť, v druhom prípade ide o ľudské bytosti, o občanov Slovenskej republiky. Na tejto téme si kadekto vybudoval a doslova živnosť, pekné živobytie a poniektorí aj politické posty. Situáciu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 16:20 - 16:22 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Plne podporujem, samozrejme, kolegu Petra Polláka. Trošku tento problém budeme komplexne riešiť a teda rád ho predstavím vo faktickej poznámke. Nemôžeme sa stále pozerať na Rómov len ako na minoritu. Máme mnoho, ako Peter spomínal, úspešných Rómov. Máme tu kopec lekárov, psychológov, pedagógov. Nemôžeme dovoliť, aby časť občanov Slovenskej republiky sa dívala na Rómov a na rómsky problém len ako na skupinu asociálov. Máme tu iné rizikové skupiny, ktoré vykazujú asociálne správanie a tento problém neni taký vytknutý. Stále sa pozeráme na rómsky problém viacerí, samozrejme, ako na rasistický problém. Ten musíme radikálne odstrániť.
Som veľmi rád, že, a oceňujem, že konečne máme v programovom, v programovom vyhlásení vlády riešenie komplexného rómskeho problému a som veľmi rád, samozrejme, že tento problém sa bude komplexne riešiť. Dodnes máme na Slovensku viac ako tisíc evidovaných lokalít, kde stále nie je kanalizácia, kde stále nie je voda. To je obrovský problém, ktorý, opakujem ešte raz, treba komplexne riešiť.
Rád by som ešte poznamenal, že aj Úrad splnomocnenca vlády, ktorý tu máme, je považovaný len ako poradný orgán. Čiže budem veľmi rád, keď tento problém nebude vnímaný len ako poradný orgán, ale bude mať vlastnú právnu subjektivitu a bude veľmi úzko prepojený s mnohými rezortami. Budem veľmi dbať o to, aby rómsky problém a Rómovia mali svoje postavenie na Slovensku. Ale čo je najnutnejšie, musíme zmeniť radikálne verejnú mienku, aby Rómovia neboli diskriminovaní a rasisticky terčovaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.4.2020 16:14 - 16:20 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení členovia vlády, vážený pán predsedajúci, milí kolegovia, rád by som sa vám pokúsil najoptimálnejšie priblížiť časť obsiahnutú v programovom vyhlásení vlády, a to zlepšenie postavenia a situácie Rómov na Slovensku.
Mojou, ale aj prioritou vlády Slovenskej republiky bude naplnenie viacerých vytýčených cieľov a procesov v snahe o hmatateľné zmeny v tejto oblasti s vplyvom na celú krajinu.
Vo všeobecnosti ide o sociálne, ekonomické a občianske postavenie Rómov v spoločnosti. Dovoľte mi, aby som ale vytýčil dva hlavné a konkrétne piliere, ktoré sú cestou k progresu rómskych komunít v našej krajine, pre prípady prevencie v období pandémie, ale aj v bežnom živote bez COVID-19, ktorý nás snáď už onedlho čaká.
Práca a vzdelávanie. To je hlavným atribútom pre pozitívny rozvoj rómskej komunity s vplyvom na ekonomické, ale aj sociálne spolunažívanie a spoluprácu s majoritou na Slovensku. Jednou z úloh vlády Slovenskej republiky bude maximalizovanie úsilia o zabezpečenie kvalitného vzdelávania a vzdelávania na všetkých úrovniach. V prvom rade ide o zastavenie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl, čoho sme, bohužiaľ, aj dnes svedkami. Našou iniciatívou budú opatrenia, aby sa v predškolskom vzdelávaní, a budú opatrenia, aby sa v predškolskom vzdelávaní, aby sa predškolským vzdelávaním zraniteľných rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začalo čo najskôr, najlepšie od roku, od veku troch rokov. Som rád, že dnes aj pán kolega pán Kotleba s tým teda súhlasil a tiež kvitoval tento návrh.
Ďalej budeme, sme presvedčení, že čím skôr s tým začneme, tým účinnejší to bude mať výsledok. Ďalej budeme presadzovať zamedzenie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky či opakovaniu ročníkov a následnému opusteniu školského systému bez vzdelania a potrebnej kvalifikácie. Myslíme si, že je chybou, že v dnešnej dobe vidíme neprítomnosť začleňovania sa rómskych jednotlivcov z komunít do spoločnosti a na pracovný trh. Preto je nevyhnutné, aby sme podporovali zosúladenie prechodu rómskych detí zo základného školstva na vyššie formy vzdelávania za účelom získania potrebných schopností a zručností. Možno mnohí z vás nevedia, ale aj v komunitách týchto skupín je veľmi veľa šikovných detí, mládeže a mladých.
Naším úsilím je, aby sme ich potenciál využili a ukázali svetu. Chcenie spontánnej a plynulej inklúzie komunít na pracovný trh vládu Slovenskej republiky zaväzuje presadzovať politiky, ktoré budú pomáhať zvýšiť zamestnanosť Rómov s dôrazom na mladých. Vzdelanie ako jeden z faktorov pre obsiahnutie pracovných miest, rovnosť príležitostí na pracovnom trhu, podpora a vznik sociálnych podnikov s cieľom zvyšovania pracovných návykov, posilnenia kvality života, širokospektrálne aj u tej časti rómskej komunity, ktorá napríklad nemá prístup k pitnej vode a základnej infraštruktúre. Áno, žiaľ, ide až o 13 %.
Aj preto vláda Slovenskej republiky bude klásť dôraz na súdržnú komunikáciu so samosprávami, s primátormi a so starostami obcí, pretože rómske komunity vníma ako súčasť politík smerujúcich k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov. Situácia ohľadom menej rozvinutých regiónov, zlepšenia štandardov bývania, ako aj zdravotnej starostlivosti nás bude viesť k nastaveniu efektívneho systému, prostredníctvom ktorého budeme môcť situáciu riešiť. Vytýčené ciele a ich naplnenie v oblasti zlepšenia, postavenia a situácie Rómov na Slovensku si vyžadujú aj systémové zmeny, preto zvážime posilnenie štatútu Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity voči relevantným ministerstvám.
Vláda Slovenskej republiky sa bude v maximálnej miere usilovať opatrenia dodržiavať a viesť všetky potrebné kroky k ich najefektívnejšiemu naplneniu a finálnemu riešeniu v praxi skutkami.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.4.2020 15:33 - 15:35 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja chcem zareagovať na pána ministra, pretože si veľmi cením, že pán minister Jaro Naď je človek, ktorý vie, ako sa volá a čo chce. Ja si myslím, že Slovensko malo veľmi veľký problém v posledných štyroch, možno aj ôsmich rokoch, že nevedelo, kam patrí, pretože bolo ako taký človek, ktorý jedným okom pozerá doľava a druhým doprava a nikdy neviete, či sa pozerá na vás alebo niekde vedľa. Nechcem znižovať teda dôstojnosť takýchto ľudí, ale takto asi Slovensko posledné roky vyzeralo. Na jednej strane sa tvárilo, že je členom euroatlantických štruktúr a na druhej strane robilo štafáž na, na demonštráciách v Moskve. Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo chceme a myslím si, že toto odráža aj programové vyhlásenie vlády.
A mojim kolegom, ktorí tu rozprávali o zabíjaní, neviem ako vy, ja som strávil dva roky v Československej ľudovej armáde kedysi a z tých čias si pamätám, že vojna je naozaj veľmi zlá vec, keď sa už strieľa, zabíja, tak to už je neskoro. Ale čo môžme urobiť, je prevencia vojny. Myslím si, že to je to, na čom musíme každý z nás pracovať. Preto sme členmi NATO, preto sme členmi Európskej únie, aby v tejto krajine sa už nikdy nezabíjalo, aby ženy, deti a ani muži nemuseli trpieť a aby tu netiekla krv po uliciach. Preto tu všetci sme a za to budeme bojovať.
Skryt prepis