Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.4.2020 o 10:04 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 10:04 - 10:04 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Hatráková je živý a pozitívny príklad toho, že bojovať za pravdu sa oplatí, aj keď to na začiatku vyzerá dosť beznádejne. Pani poslankyňa bola šikanovaná svojimi nadriadenými a vyhodená z práce len preto, že v kauze Čistý deň si ako svedomitá pracovníčka ústredia práce robila to, za čo ju daňoví poplatníci platia. Tak nech je jej príklad varovaním pre každého, kto chce pravdu umlčať, a nech je jej príklad inšpiráciou pre každého čestného človeka a odvážneho. Ďakujem za jej odvahu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 10:02 - 10:04 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Katka, ja veľmi pekne ďakujem, že si sa dotkla tejto témy, to je jedna z mojich najobľúbenejších, a dotknem sa tiež rizikovej skupiny mladých dospelých, ktorí sa nachádzajú v detských domovoch, všeobecne detí, ktorých je na Slovensku od východu až po západné Slovensko viac ako 4 600. Opakujem, od východu Slovenska až po západné Slovensko.
Čo chcem ale povedať, je, že máme tu deti, ktorí (ktoré, pozn. red.) sú považované za rizikovú skupinu a majú obrovský problém so začlenením sa do spoločnosti. Tiež treba veľmi povedať a dotknúť sa, že 63 %, viac ako 63 % detí máme rómskeho pôvodu a tu je obrovský problém a obrovský deficit, ako som spomínal, so začlenením. Máme tu domovy na pol ceste. Tých je na Slovensku tiež veľmi málo. Je ich nejakých desať. Častokrát ak domováci, alebo teda deti z centier pre deti a rodiny odchádzajú z detských domovov, tak veľmi rýchlo nastúpia rodičia biologickí a prichádza tu k úžere, prichádza tu k tomu, že deti sa nevedia zaradiť do spoločnosti, prichádza tu k tomu hlavne, že deti nemajú kam ísť. Preto veľký počet detí nám končí na ulici.
A dnes nie je problém s tým, že mladí dospelí majú problém s nejakými sebaobslužnými činnosťami, mám na mysli varenie, mám na mysli nejaké pranie, tu je obrovský deficit zo strany psychologického podnetu. Treba mladých a vôbec deti učiť, aby sa vedeli rozprávať o svojich problémoch, aby sme vedeli reflektovať na tieto podnety. A čo je najväčší problém, ja považujem, že mladí dospelí, ktorí končia na ulici, nevedia reálne vyhodnotiť svoj status ako taký a majú problém sa priradiť do reálneho bežného života.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.4.2020 9:50 - 9:59 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia a kolegyne, "niet nádeje pre kameň byť ničím iným než kameňom, ale spojením sa zoskupí a stane sa chrámom". Tento známy Exupéryho citát mi rezonoval od prvých momentov, čo sme sa tu stretli, čo začala vznikať vláda, ktorá dnes prináša, v hektike posledných týždňov prináša svoje programové vyhlásenie. Víziu a nádej, ktoré tak veľmi potrebujeme nielen teraz, ale najmä, teda v čase krízy, ale najmä po rokoch rezignácie na právny štát a možno aj bezradnosti, ktorá nám z toho vyplýva.
Za to ďakujem pánovi premiérovi a členom vlády a verím, že im budeme nápomocní pri realizácii ideí, ktoré povedú túto krajinu konečne dobrým smerom. Ďakujem aj za to, že sa do programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky dostali aj myšlienky, ktoré sme presadzovali za Kresťanskú úniu vo fáze pripomienkovania návrhu programového vyhlásenia vlády. Osobitne nás v KÚ potešilo, keď sa pána premiéra v nedeľu na tlačovke pýtali na pasáž o zavedení možnosti legislatívnej iniciatívy občanov na základe kvalifikovaného návrhu, Kresťanská únia spolu s OĽANO presadzuje, aby občania mali posilnené právo na riadení vecí verejných.
Priznám sa ale, že som programové vyhlásenie vlády čítala aj optikou mojej osobnej skúsenosti, ktorá plynie hlavne z pôsobenia na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny, kde som pracovala ako psychológ, metodik pre psychológov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem iného bolo v mojej právomoci aj kontrolovať kolegov, tak som bola členkou komisie, ktorá kontrolovala resocializačné zariadenie Čistý deň v roku 2016.
Nikdy som neskrývala, že mojou motiváciou, prečo som kandidovala na post poslanca Národnej rady, je najmä zlepšenie sociálnej starostlivosti zo strany štátu, aby sa už nikdy neopakovali kauzy ako Čistý deň. V programovom vyhlásení ma preto potešila téza, že vláda Slovenskej republiky zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám. Vďaka infozákonu a centrálnemu registru zmlúv sme sa totiž dozvedeli o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutia, my sme sa totiž dozvedeli, koľko zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutia súdu uzatvoril Čistý deň a koľko peňazí reálne dostal.
Rovnako si pozornosť zaslúži aj sľub vlády, že v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície vláda presadí ústavný zákon v oblasti justície a reformu súdnej mapy. Je dobré, že dôjde k zriadeniu najvyššieho správneho súdu, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov.
Záleží mi na tom aj preto, že pripomínam, že v zariadení Čistý deň boli umiestňované deti nielen na základe dohody s rodičmi, ale na základe rozhodnutí súdu. Systém ale tvoria aj sudcovia, ktorí tam naďalej napriek tomu, že vedeli, čo sa deje, posielali deti. Vyšší súdni úradníci, ktorí písali rozhodnutia, kolízne opatrovníčky, ktoré sedeli na súdnych pojednávaniach a vedeli, čo sa v Čistom dni deje, a na samotnom vrchole aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré dávno pred vykonaním našej kontroly vedelo, aké mravy v Čistom dni panujú. A dnes vieme, že to vedelo aj vedenie ministerstva práce.
Korupčné správanie je odsúdeniahodné za každých okolností. Násobne viac to platí pri rozhodovaní o deťoch. A preto podporujem tézu vlády, tézu, že vláda bude presadzovať prísnu špecializáciu v rodinnoprávnej agende, interdisciplinárny prístup pri rozhodovaní o deťoch za účasti psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov. Pretože v tejto krajine, ak sa rodina a deti ocitnú v systéme sociálno-právnej ochrany, nastáva stav, teda keď je rodina v kríze a nevie si pomôcť, často vystupuje, často vstupuje do systému s nádejou, že tento systém pomôže. Rodina by v takých chvíľach rada využila služby odbornej intervencie, tieto však nie sú k dispozícii. Systém sociálno-právnej ochrany detí je u nás v troskách. Ani by tak veľmi nevadilo, že nepomáha, problém je, že škodí. Aj deti, ktoré sa v resocializačnom zariadení Čistý deň ocitli, sa tam dostali preto, lebo ich rodiny zlyhali a nemali kde vyhľadať adekvátnu pomoc.
Preto budem podporovať v tomto volebnom období zlepšenie služieb pre rodiny najmä v oblasti prevencie a sanácie rodinných kríz. Popri presadzovaní špecializácie v rodinnoprávnej agende by sa mala vytvoriť sieť dostupných poradenských centier pre jednotlivcov, páry a rodiny tak, aby bola psychologická pomoc dostupná v každom meste. V prípade krízy rodiny, ktorá by si vyžiadala intervenciu rodinného súdu, možno prepojiť spoluprácu rodinných súdov a navrhovaných poradenských centier. Vytvorenie siete dostupných poradenských centier pre jednotlivcov, páry a rodiny by prispelo k eliminácii vynímania detí z rodín a z rôznorodých, málo podnetných prostredí. Dôjde tak k dôslednejšiemu napĺňaniu kritéria záujmu dieťaťa, ktoré sa explicitne stalo súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky 1. januára 2016 a tam práve je spomenutá aj dôležitá zásada rodinného práva, že spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou.
Súdna prax za posledné roky ale ukazuje, že existuje nezdravý trend stále komplikovanejších a vyhrotenejších rodičovských sporov vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Vláda by preto nadväzujúc na tézu o špecializácii v rodinnoprávnej agende a zavedenie interdisciplinárneho prístupu mala presadzovať, aby rodinné súdy boli posilnené personálne odborníkmi pochádzajúcimi mimo sféry práva. Teda rodinné súdy by mali mať k dispozícii psychológov alebo sociálnych pracovníkov. Najlepšie a. A tieto profesie by celkom určite svojou odbornou činnosťou prispeli k eliminácii negatívnych následkov súdneho konania na vzťahové väzby v rodine. Určite by pomohli ku skráteniu dĺžky konania. To je zakotvené aj v programovom vyhlásení, kedy sa hovorí, kde sa hovorí, že do mesiaca by malo byť prvé stretnutie s účastníkmi, a rovnako k eliminácii konfliktu a napätia medzi všetkými zúčastnenými subjektami vrátane sudcu a kolízneho opatrovníka.
Aj v zariadení Čistý deň mali deti právo, aby bolo rešpektované ich participačné právo, teda právo dieťaťa garantované čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa. Sudcovia, ktorí ich tam posielali, ale i samotní zamestnanci orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálne kurately by mali mať toto právo na pamäti.
Ako psychologička, ktorá sa roky venujem deťom a rodinám, som rada, že vláda v programovom vyhlásení deklaruje, že v oblasti ľudských práv bude podporovať ochranu práv detí vo všetkých politikách štátu. Je to možno určitá forma satisfakcie pre deti z Čistého dňa. Táto kauza totiž naplno ukázala, ako štát zlyháva v ochrane tých najzraniteľnejších práve malých detí.
Ale nie je to len Čistý deň, ktorý trápil systém starostlivosti o bezbranných, slabších a chorých. Obdoba Čistého dňa sa vyskytla aj v oblasti starostlivosti o seniorov a opatrovancov. Alarmujúce čísla prieskumu, ktoré vykonalo fórum pre starších, pre pomoc starším, ukázal, že viac ako 90 % respondentov potvrdilo, že majú informácie o týraní starších ľudí a viac než 80 % sa s niektorou formou týrania priamo stretlo vo svojom okolí alebo zlé zaobchádzanie zažili na vlastnej koži. Okrem rodiny sa týranie v rôznych podobách vyskytuje tiež v domovoch dôchodcov a v domovoch sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach.
Spomenula som len zopár bodov, ktoré mi dávajú nádej, že napriek tak náročnému začiatku nás všetkých síce čakajú roky práce, ale veríme, že jej cieľom konečne bude dobro pre obyčajných ľudí.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:48 - 9:50 hod.

Gyimesi Juraj
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:38 - 9:40 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
... pán predseda... (Reakcia z pléna.) Áno. Ja by som chcela ešte upozorniť aj na nemeckú menšinu. Nemecká menšina žije dnes v historických sídlach na území Slovenska. Má zhruba 4 500 členov a žije vlastne v 32 miestnych skupinách, ktoré sú na ich historickej teritorálnej príslušnosti zjednotené v nasledovných piatich regiónoch, je to Bratislava, Hauerland, Horný Spiš, Dolný Spiš, Bodwatal.
Ja žijem v nemeckej dedine a musím tu kolegov upokojiť, že naše deti, máme nemeckú, teda alebo školu národnostnú, a upokojiť, že vedia krásne po slovensky aj po nemecky a tá nemčina je pre nich v budúcnosti len prínosom. A môžem povedať, že skutočne vychovávame skvelých učiteľov nemčiny, ktorí budú vlastne učiť naše deti na Slovensku.
Takže upokojujem vás, naše deti vedia krásne po slovensky a vedia aj po nemecky. A koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.4.2020 9:25 - 9:34 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, po marcových voľbách sa do parlamentu prvýkrát nedostala žiadna etnická strana, resp. strana, ktorá by mala prioritu chrániť práva národnostných menšín. Tejto úlohy sa zhostilo hnutie OĽANO, a napriek všetkým skeptickým vyjadreniam predstaviteľov maďarskej národnostnej menšiny ohľadom toho, že nebudú mať svoje zastúpenie v slovenskom parlamente, tomu tak nie je, pretože ho majú a dosť výrazné. A tým najvýraznejším dôkazom toho je práve predložené programové vyhlásenie vlády.
Programové vyhlásenie vlády v stati pojednávajúcej o právach národnostných menšín je plne v súlade s medzinárodnými dokumentami, ako sú Rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín, ako sú Lundské odporúčania vysokého komisára OBES, Haagske odporúčania vysokého komisára OBES týkajúce sa vzdelávania. Čiže táto vláda je absolútne plne konformná s medzinárodným právom a s tými právami, ktoré tu 27 rokov chýbali, o tých sa zmienim o chvíľku neskôr.
Za dôležité považujem povedať aj to, že strana Maďarskej koalície bola vo vláde 8 rokov. Strana MOST - HÍD s prestávkami, s prestávkou bola vo vláde 6 rokov a nepodarilo sa im dosiahnuť to, čo sme si zaumienili my, to, čo navrhovalo hnutie OĽANO a s čím sa aj naši koaliční partneri, na čom sa zhodli a čo sa dostalo do programového vyhlásenia vlády.
Za ten najpodstatnejší bod považujem plán prijať zákon o postavení národnostných menšín. Dnes tá situácia na tomto poli vyzerá asi tak, že ak sa v jednej malej obci prihlási 15 % obyvateľov k eskimáckej národnosti, tak Slovenská republika bude porušovať ich základné ľudské práva. Toto chceme odstrániť aj tým, že v tomto zákone si povieme, kto je príslušníkom národnostnej menšiny, po vzore školského zákona povieme, že ktoré sú tie autochtónne národnostné menšiny, ktoré majú tento status a, a iné.
Pokiaľ ide o ústavné právo na účasť, účasť pri riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín, tak takým tým najvýraznejším bodom k tomu alebo k dosiahnutiu tohto cieľa bude zriadenie úradu pre národnostné menšiny, ktorý bude viesť k zániku úradu splnomocnenca vlády. Jeho kompetencie by prešli na tento úrad. Každá jedna národnostná menšina na Slovensku by mala zastúpenie na tomto úrade. Tento úrad by mohol bez akýchkoľvek problémov spĺňať všetky tie požiadavky alebo úlohy, ktoré mu budú dané a ktoré budú chrániť národnostné menšiny nielen deklaratórne, ale reálne.
Pokiaľ ide o ten neuralgický bod, na ktorom sme si tu včera možno aj trošku ostrejšie povedali, rozšírenie zákona o používaní jazyka národnostných menšín na vyššie územné celky, ja to považujem za akýsi dlh. Tie regióny, tu v tejto sále to už zaznelo asi tisíckrát, sú umelé. To všetci vieme. Vieme aj to, že prečo sa kreovali takým spôsobom, akým sa kreovali, a keď už sú, tak, tak aspoň v tých dvoch vyšších územných celkoch dovoľme tým obyvateľom, kde ich je vyše 20 %, aby si mohli na tých úradných tabuliach použiť ten názov vo svojom jazyku, aby ten poslanec mohol prehovoriť tú jednu faktickú poznámku v maďarskom jazyku, ak bude chcieť, samozrejme. Funguje to vynikajúco na obciach. Nikdy s tým v živote nebol žiaden problém a predpokladám, že taký istý problém nebude ani pri vyšších územných celkoch.
Pokiaľ ide o práva národnostných menšín, v programovom vyhlásení vlády za dôležité považujem aj záväzok vlády nerušiť málotriedky. Málotriedky sú výrazom práva na osvojenie si jazyka národnostnej menšiny v malých obciach a netýka sa to výlučne len maďarskej menšiny, ale aj rusínskej. O Rusínoch tu nepadla ešte reč. Ich je 6-tisíc, majú také isté problémy ako, ako maďarská národnostná menšina. Asimilácia, vysťahovalectvo, ekonomická migrácia, toto sú problémy aj rusínskej národnostnej menšiny. Prosím, nevzťahujeme všetky tieto práva že len na maďarskú národnostnú menšinu.
Ďalej by som sa chcel zmieniť aj o tom, ja by som bol veľmi rád, ak v tých nasledujúcich diskusiách alebo v tej nasledujúcej diskusii sa budeme baviť aj o zvýšení normatívov pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, pretože ako iste všetci vieme, ten učiteľský post nie je až taký lukratívny a v školách z príslušných národnostných menšín o to menej.
V tejto súvislosti by som ešte veľmi rád vyzdvihol prácu pani štátnej tajomníčky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pani Moniky Filipovej, ktorá za dva týždne v úrade v tejto oblasti urobila viac ako všetci ministri dohromady
Ak by som to mal takto zhrnúť do niekoľkých viet, tak snáď sa patrí povedať, že toto bude prvá vláda, ktorá sa na príslušníka národnostnej menšiny nebude pozerať ako na bezpečnostné riziko. Bude to prvá vláda, ktorá príslušníka národnostnej menšiny bude považovať za svojho prirodzeného partnera. Bude to prvá vláda, ktorá si všimla, že pokiaľ ide o rómsku národnostnú menšinu, Slovenská republika 27 rokov hrubo porušuje Ústavu Slovenskej republiky. A vysvetlím vám to ešte pred tým, než ma ukameňujete. V Ústave Slovenskej republiky majú menšiny právo na vzdelanie. Povedzte mi, prosím vás, ako je toto právo zabezpečené u rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike? Ako je zabezpečené právo používať jazyk menšiny v úradnom styku pri tejto menšine? Nijak. Debata ohľadom Rómov sa vždy zúžila len na ich sociálne práva, vždy sa zúžila na getoizáciu, vždy zúžila sa na segregáciu a na riešenie ich ekonomických príčin.
Na záver by som chcel povedať, že to bude prvá vláda, ktorá práva národnostných menšín nestavia na úroveň možného a právo národnostných menšín nemení na milosť.
Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:23 - 9:25 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem. Tak mám na to dve minúty. Tak skúsim tak stručne. Ďakujem za konštruktívne poznámky. Myslím, že to čosi naznačuje aj smerom k tomu, ako pracujeme na výbore pre školstvo. A chceme v tom aj pokračovať, ale aj v pléne v tejto oblasti školstva. Takže pôjdem rad za radom.
Popri tých faktických pripomienkach mi prišlo, že by sme mohli v rámci výboru zriadiť aj komisiu pre šport, kde by mohli byť aj poslanci, ktorí sú mimo výboru a mohli by pracovať na tej téme, takáto možnosť je. Takže určite je tu veľký záujem, budeme to využívať ten potenciál.
Čo sa týka absolventov pedagogických fakúlt, ktorí, ktorí potom nepracujú v odbore školstva, tak práve aj toto bolo spomenuté v programovom vyhlásení vlády, že treba prihliadať na výber, na prípravu, formáciu, ale aj potom pracovné prostredie a odmeňovanie týchto absolventov, týchto učiteľov. A to je teda tiež jeden z prostriedkov, ako ich udržať a využiť ich potenciál, ich vzdelanie.
Čo sa týka učebníc, samozrejme, bude potrebné, aby sa v tomto vytvoril nejaký systém, poriadok. Budú, budú určite komisie, ktoré toto budú schvaľovať aj z hľadiska obsahov, aj z hľadiska financií. Určite budem mať ambíciu na tento proces nejak na ňom participovať a mať tam ľudí, ktorí budú vedieť pomôcť v tomto.
Čo sa týka maturít, nie, nepovedal som, že som rád, že to takto dopadne. Aj ja som učiteľ, aj ja som skúšal dlhé roky na maturitách. Povedal som, že študenti sú radi. Je to alternatíva. To znamená, naozaj, kto chce maturovať môže maturovať, nie je to, nie je to, je to troška dezinformované, že by nemohli byť maturity. Ale sa ponúka tá možnosť toho váženého priemeru. Samozrejme, je to krízová situácia, nie je to normálna situácia. Určite by som nebol rád, keby sa to takto nahrádzalo pravidelne, aj keď študenti by asi možno boli.
Čo sa týka porovnávania dôvery v Boha a vlády, práve naopak. Ja som povedal, že tejto vláde, žiadnej inej nemôžme dôverovať tak ako Bohu, preto je to iba taká určitá ľudská relatívna dôvera. A viac už nestihnem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:12 - 9:13 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel spomenúť zase slovíčko šport, ktoré Richard spomenul v tom svojom prejave, ktoré, si myslím, že je základom a vidno, že tu nájdeme zhodu celým týmto plénom, ktorých zaujíma šport a je nás tu dosť. A konečne je to tu také pestré, čo sa týka tých športov. Takže to ma, to ma veľmi teší.
Ja by som len spomenul, keď už sme pri tých deťoch, kde by sme chceli napríklad v tom takom tom širšom rámci toho PVV zahrnúť zdravotnú telesnú výchovu, ktorá tu chýba, aby sme vedeli zapojiť deti, ktoré majú nejaké hendikepy, ktoré chceme. Potom zlatý motorický vek, prvý stupeň. Nemáme tam telocvikárov, ktorých by sme chceli do toho zapojiť. Čiže tých, tých nápadov máme obrovsky veľa a je super, že to nájdeme.
Ale ešte by som spomenul, je tu trošku opomínaný ten profesionálny šport, kde nám tie vzory by mali rásť a tie decká popri tých vzoroch by mali rásť športom. Takže COVID nám ukázal parádny obraz o tom, že vrcholový šport, vyzerá to tak, že dva roky bude v utlmení celkom solídne. Ale zase je tu priestor na, na to, aby sme tým športovcom pomohli, aby nám tie vzory viacej rástli.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:10 - 9:12 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem podporiť toto programové vyhlásenie vlády. Vidím problémy hlavne v tom, že dennodenne mi píšu riaditelia školských zariadení, ktorí sa sťažujú na nefunkčný systém, hlavne takzvané originálne kompetencie, ktoré sa od roku 2013, boli presunuté na samosprávy. A tieto samosprávy nefinancujú školské zariadenia tak, ako by ich mali financovať. Je to najslabší článok školstva a nefunguje nám to. Žiaľ, ja sám som bol riaditeľom centra voľného času, kde sme prišli v roku 2013 o 70 % dotácií. To znamená, počujete dobre. Bolo, muselo odísť polovica zamestnancov. A čo som sa včera rozprával s Asociáciou centier voľného času, tak nám klesol počet detí, ktoré sú zapojené do mimoškolskej činnosti, o polovicu od roku 2013 do roku 2019. Týka sa to aj športu. To znamená, menej detí športuje, menej detí sa neformálne vzdeláva.
Veľmi pekne chcem poďakovať aj za to, že sa do programového vyhlásenia vlády dostala ochrana rodín proti hazardu, keďže som bol jeden z členov petičného výboru v Nitre a od roku 2016 do roku 2019 sme túto petíciu zbierali. Takže ja som veľmi rád, že toto programové vyhlásenie je v takom stave, ako je.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.4.2020 9:09 - 9:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať kolegovi Vašečkovi za jeho príspevok do rozpravy. Je to predseda výboru pre školstvo a vyzdvihol preto aj niektoré veci hlavne zo školstva týkajúce sa školstva. Ja som rád a teším sa tomu, ako fungujeme na výbore, ako komunikujeme s ministrom. A obzvlášť ma teší, že naše pripomienky, ktoré sme prostredníctvom predsedu výboru komunikovali s ministrom, sa napokon do programového vyhlásenia vlády vo väčšine prípadov zapracovali. Takže za to ďakujem.
Napríklad je tam zrovnoprávnenie financovania škôl bez ohľadu na zriaďovateľa.
Pán Vašečka vyzdvihol takisto podporu rodín, ktorá sa dostala do programového vyhlásenia vlády. A sú tam aj ďalšie pozitívne veci.
Takže rovnako ako on, aj ja podporujem programové vyhlásenie.
Ďakujem.
Skryt prepis