Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2020 o 15:44 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:44 - 15:44 hod.

Drdul Dominik
Pán poslanec, no ja by som aj reagoval fakticky, len tu akosi moc nie je na čo, takže vlastne len jedna vec. Že čo by ste vy vlastne robili, keby nemáte Sorosa, mimovládky, homosexuálov, Rómov, tzv. asociálov? Veď vy máte obrovské šťastie, veď inak akože by ste tu umreli na krásu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:43 - 15:44 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán Mazurek, mňa ste sklamali, lebo ja som čakala, že v tej polhodinke, keď už ste spomenuli úplne všetko od homosexuálov cez rómske komunity, že ešte spomeniete aj moslimov. Na tých ste zabudli, to vám vyčítam.
A ja pevne verím, že ak sa raz oženíte, že sa vám nenarodí homosexuálne dieťa, lebo aby sa náhodou nestalo, že ho ako transforméra odnesiete do Dráčika. Takže aby sme trošičku rozlišovali medzi ľuďmi a medzi vecami. Buďte taký láskavý!
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:05 - 15:06 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani verejná ochrankyňa práv, ďakujem vám za vašu správu a rovnako pani spravodajkyni pani Vladimíre Marcinkovej za jej príspevok v rozprave.
Chcela by som dať dôraz na stať, keď ste hovorili o našich senioroch. Veľmi úzko spolupracujem z Fórumom pre pomoc starším, národnou sieťou pod vedením pani prezidentky Ľubice Gálisovej, ktorá sa zaoberá už 20 rokov postavením starších, ochranou ich práv, kvalitou a dôstojnosťou ich života. Počet starších sa na Slovensku zvyšuje, patríme medzi najrýchlejšie starnúcu spoločnosť v rámci Európy, napriek tomu máme nedostatok služieb, nekvalitnú starostlivosť, dochádza často k zanedbávaniu a neposkytnutie potrebných služieb a starostlivosti a poskytnutia pomoci, poradenstva a riešenie problémov hlavne osamelých a vekovo starších ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc a domácu či ústavnú starostlivosť.
Musíme konštatovať, že postavenie starších sa, žiaľ, neustále zhoršuje aj zvyšovaním ich životných nákladov. V spoločnosti rastie aj fenomén páchania, zanedbávania starostlivosti, zneužívania a páchania násilia, týrania starších. Významne narastá počet tých, ktorí zažívajú hlavne domáce násilie, je to vážny problém, s ktorým sa stretáva stále viac starších ľudí, a napriek prijatým zákonom na ich ochranu tento problém nie je riešený. Verím, že aj touto skupinou obyvateľstva sa budeme intenzívne zaoberať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 15:01 - 15:03 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja sa len vyjadrím k dvom kľúčovým témam. Som veľmi rád, že kolegyňa Marcinková sa venovala takým dvom kľúčovým témam, ktoré mňa osobne veľmi zaujímajú, a to sú teda, opäť opakujem, detské domovy, teda centrá pre deti a rodiny, a, samozrejme, rómska otázka.
Čiže dnes máme plné kapacity v detských domovoch, to som sa už zmieňoval asi pred dvomi týždňami, častokrát sociálne pracovníčky rôznych úradov práce, sociálnych vecí a rodiny neoprávnene a neľudsky konali, teda vzali deti neoprávneným spôsobom do spomínaných CDR-iek. Čiže toto je veľmi dôležitá téma, ktorej sa treba venovať. Samotné vzatie detí má byť ako posledné štádium. Máme tu profesionálnu rodinu, máme tu náhradnú starostlivosť ako takú, máme tu osvojenie. Ak máme deti vziať, za čo som absolútne, teda, opakujem, teda za čo som negatívne a, samozrejme, som radikálne proti tomu, tak len v prípade, ak sú deti sexuálne alebo fyzicky, alebo akokoľvek zneužívané, čiže ako posledné štádium, vyzdvihujem to. A riešením tejto otázky CDR-iek je v prvom rade, aby sa eliminovala, teda aby sa znižovali počty v detských domovoch, treba sanovať, treba systematicky pracovať s rodičmi detí, posilniť terénnu sociálnu prácu, posilniť prácu sociálnych pracovníkov, a opakujem, dať veľký pozor na to, aby sa neoprávnene nekonalo pri vzatí detí do CDR-iek.
No a čo sa týka rómskej otázky, však to som sa vždy venoval aj s kolegom Pollákom a to aj s viacerými. Viete, stále sa odvolávame na Rómov, na rómsku problematiku. Predchádzajúce vlády dali Rómom prácu všetkým, systematicky s nimi pracovali? Stále sa len odvolávame, že Rómovia majú všetko zadarmo, že sú zvýhodnení atď., atď. Dajme Rómom prácu, systematicky s nimi pracujme a potom buďme tvrdí aj na tých Rómov, ktorí nepracujú, a tam by som potom, nemám absolútne ani ja problém ako Róm, ja som tiež Róm a nemám s tým absolútne problém, aby sa potom na takýchto Rómov, samozrejme, aj palica zdvihla. Ale neodvolajme sa stále na tých Rómov, že majú všetko zadarmo.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 14:57 - 14:58 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja vám ďakujem za váš príspevok a pridám k tomu ešte, ešte fakt, že aj tam, kde existuje dajme tomu tá pitná voda, je v takom obmedzenom množstve, že je to neúnosné na celú tú osadu, viď osada s 2 000 obyvateľmi a jeden jediný vodovodný kohútik. Skutočne nedostatočné.
A chcem vám ešte povedať, aby ste si nerobili nič z toho, čo ste tu teraz počuli, pretože ja som z Bratislavy. Petržalku nechal vybudovať súdruh Biľak ako štvrť, kde presťahuje rómskych obyvateľov z východu Slovenska. Aj sa tak udialo. Oni sa tam skutočne nasťahovali a nemám pocit, že by bola tá Petržalka nejak zdevastovaná alebo že by jej niečo bolo. Kľudne spolunažívame bez akýchkoľvek problémov. Myslím si, že skôr je to o tom, akým spôsobom k tým ľuďom pristúpime, ako s nimi začneme spolu žiť. A o tomto to celé je.
Takže ešte raz, a chcem poďakovať aj pani ombudsmanke za jej príspevok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2020 11:48 - 11:49 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 88).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 118 z 12. mája 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 88) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovanom návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 33 z 13. mája 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2020 11:39 - 11:43 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 84), vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 117 zo dňa 12. mája 2020 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť - ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti; odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet.
Z uznesenia výboru Národnej rady uvedeného pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 31 z 13. mája 2020. Mňa týmto zároveň, týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 11:19 - 11:21 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem ti, pán minister, poďakovať za vysvetlenie, myslím si, že všetci vieme, že ľudia ako šéfovia okresných ÚPSVaR-ov sú politickí nominanti a, žiaľ, dnes sme tu na Slovensku svedkami, že tá pomoc obyčajným ľuďom, bežným podnikateľom, zamestnancom, ľuďom, ktorí stratili rôzne sociálne dávky, mešká. A z mnohých regiónov ja mám informácie, že je to práve strašnou pomalosťou a neefektívnosťou a dokonca až chaosom úradníkov. Množia sa prípady, že omylom založili niekde spis, omylom skartovali žiadosť, omylom niečo neprišlo a to sú také omyly, ktorým môžme veriť, keby nebolo dva mesiace, tri mesiace po voľbách a keby sa tu nevymieňala vládna garnitúra. Je zjavné, že títo ľudia naozaj brzdia tento proces a trpia tým bežní ľudia, ktorí naozaj už nemajú za čo si pomaly kúpiť chleba.
A toto mi je naozaj veľmi ľúto, títo ľudia mali dávno odstúpiť ako politickí nominanti. S príchodom novej vlády jednoducho mali povedať dovidenia, sme tu posledný mesiac, odchádzame, dajte si tu ľudí, ktorým dôverujete. Ale, žiaľ, títo ľudia nemajú tento cit, nemajú tento takt odísť vo vhodnej chvíli. Ale, žiaľ, sú to nominanti SMER-u a ja sa tomu veľmi nečudujem, pretože majú predsedu, ktorý takisto nedochá..., nedokáže odísť vo vhodnej chvíli, nedokáže odísť, keď povedal, že už v roku 2014 nebude v politike, nedokáže odísť ani vtedy, keď prehrá voľby, nedokáže odísť ani vtedy, keď sa potvrdí, že mal štátnu radkyňu, ktorá bola bielym koníkom alebo možno bielou kobylkou mafiána, ktorý je už dneska zavretý za obchod s drogami.
Takže veľmi sa tomu nečudujem a to je odôvodnenie aj tohto zákona.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2020 11:14 - 11:15 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi, pán minister, že ste takto opísali že tie praktické dôvody, prečo tento zákon predkladáme.
Ja som okrem toho veľmi rád, že tento zákon prichádza teraz, pretože sľub, s ktorými sme išli do volieb, bola očista verejnej sféry a boj proti korupcii. A nám dennodenne chodia správy, poslancom, o ľuďoch vo verejných funkciách, o ktorých sa vie, že pomáhali v korupcii, ktorí jednoducho umožňovali systém našich ľudí a ktorí sú tam doslova zabetónovaní.
A myslím, že je každému jasné, že my nechceme robiť žiadne politické čistky, o ktorých hovoríte, a nechceme vyhodiť tých slušných a profesionálnych odborníkov, ale kičurovcov a jankovské.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2020 10:50 - 10:54 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, tak dovoľte mi, aby som vystúpil ako spravodajca a predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 116 z 12. mája 2020 pridelila návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Výbor, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 33 z 13. mája 2020 odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 17 z 13. mája 2020 odporučil vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a Výbor Národnej rady pre sociálne veci uznesením č. 31 z 12. mája 2020 odporučil vládny návrh zákona schváliť a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 7 z 13. mája 2020 odporučil Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom III spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 9 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 8 na svojej 6. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis