Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.5.2020 o 9:09 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 15:45 - 15:47 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Napriek tomu, že všetci môžme mať rôzne názory, je to už druhé čítanie, a tento zákon bol prejednaný vo výbore aj ústavnoprávnom, a ja mám ústavný práv..., ústavnoprávny výbor uznesením č. 39 z 13. mája 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Čiže výsledok rokovania vlastne aj všetkých právnikov, všetkých, ktorí vlastne sedia v ústavnoprávnom výbore, je táto veta a tým pádom vlastne spochybňovať, ako myslím si, že nikto nechce. Na druhej strane, myslím, je potrebné povedať, že keď hovoríme o škode, áno, škoda je v tom, že sme vyčerpali zo štrukturálnych fondov len 32 %, všetci dole v regiónoch, samosprávy čakajú skutočne na nové ministerstvo, ktoré prinesie nové návrhy skoordinované, a ja pevne verím, dajme šancu a uvidíme a potom budeme hodnotiť. Čiže na začiatku povedať, že sa to nedá, že to bude zlé, že to bude onaké, tritaké, ja si myslím, že budú tam ľudia z regiónov, a ja verím tomu, že sa to pohne a nebudeme v regiónoch vlastne čakať, a ja neviem, vybavovať projekty dlhé obdobie, a nakoniec si starostovia povedia, že nemá to zmysel, pretože tá byrokracia, administratíva je taká veľká, že to je problematické.
Možno aj z hľadiska zase vytvorenie vlastne sústredenia legislatívy do jedného centra pokladám za správne, pretože ako poslankyňa Európskeho parlamentu v roku 2004 - 2009 som mala skutočne veľký problém komunikovať so všetkými ministrami, a ja myslím, že teraz pre poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú potom posúvať tú legislatívu a názory a stanoviská Slovenskej republiky, bude jednoduchšie, keď budú ko..., vlastne konzultovať legislatívu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.5.2020 15:14 - 15:18 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 97), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 121 z 12. mája 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 39 z 13. mája 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 18 z 13. mája 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 19 z 13. mája 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.5.2020 11:57 - 11:59 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani komisárka, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložila spoločnú správu o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 42 z 3. apríla 2020 správu o činnosti komisárky pre deti (tlač 19) prerokovali nasledovné výbory: výbor sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbor sociálne veci vo svojom uznesení č. 27 vyjadril znepokojenie nad prácou Úradu komisárky pre deti a odporúčal Národnej rade zobrať správu na vedomie. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny vo svojom uznesení č. 14 vyslovil dôvodnú obavu z nenaplnenia všetkých cieľov a úloh, ktoré spadajú do kompetencie komisárky pre deti. Odporúčal Národnej rade zobrať správu na vedomie a uzniesť sa na tom, že orgány Národnej rady budú venovať náležitú pozornosť podnetom, ktoré upozorňujú na nedostatky v činnosti komisárky pre deti Viery Tomanovej.
Gestorský výbor na základe uznesení uvedených výborov navrhuje Národnej rade prijať uznesenie v znení uvedeného v prílohe k spoločnej správe výborov (tlač 19a). Návrh uznesenia znie:
„Národná rada
a) berie na vedomie správu o činnosti komisára pre deti za rok 2019,
b) poveruje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny venovať náležitú pozornosť podnetom, ktoré upozorňujú na nedostatky v činnosti komisárky pre deti Viery Tomanovej.“
Spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 20.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 10:47 - 10:47 hod.

Drdul Dominik
Juraj, ja ti chcem len poďakovať za konečne rozumné zhrnutie všetkých tých nezmyslov, hlúpostí a invektív, ktoré tu odzneli a odznievali niekoľko hodín, a za nejakú tú sumarizáciu a konečné zvecnenie celej diskusie ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 10:10 - 10:11 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Pán Kočiš, na konci vašeho vystúpenia ste spomínali asi podľa vás oprávnenú diagnostiku rómskych detí ako mentálne postihnutých.
Nuž, tých prípadov účelovej diagnostiky nie je pár. Máme podľa štatistík oficiálnych trojnásobok rómskych detí zarade..., alebo celkovo detí zaradených do špeciálnych škôl oproti európskemu priemeru. Veľakrát sa tam neocitajú len tak nejakou, nejakým omylom, nejakou chybou. Problém spočíva v tom, že, bohužiaľ, aj diagnostické centrá majú svoje normatívy finančné, a tým pádom by, to je podľa mňa dostatočný, dostatočne podloženie toho, že prečo tých prípadov je zrazu tak strašne veľa.
Jednoducho, samozrejme, problém je aj v našom neinkluzívnom školstve, kde máme obrovskú robotu ešte pred sebou. Toto, čo tu my momentálne predvádzame, sa inkluzívom nazvať nedá. Na druhej strane to nie je chybou tých detí. Ako to už bolo spomenuté aj predrečníkmi, sú prípady a nie je ich tiež málo, kde, ak to dieťa zmenilo či už školský systém, alebo v inej krajine bolo diagnostikované, mentálne postihnutie záhadne zmizlo.
Len to som chcel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 10:06 - 10:07 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Osuský povedal veľmi dobre, že je síce fajn, že vy si možno nemyslíte, že tieto transrodové osoby existujú a je to nejaká, nejaká, nejaký výmysel, ale sú relevantné vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že predsa len sú tam nejaké objektívne príčiny.
Ja by som ale chcel reagovať na to, ako vy extrémne zľahčujete a ironizujete týchto ľudí, že oni sa rozhodnú, že ja chcem na druhý deň žena, tak budem zrazu ženou a všetci to budú akceptovať. Viete, mne je týchto ľudí dosť ľúto. Žiť totiž v inom tele nie je podľa mňa niečo jednoduché a niečo ľahké pre toho človeka, pre psychiku toho človeka. Títo ľudia čelia naozaj hnusnej diskriminácii a nadávkam a šikane. A okrem toho vy ešte poviete, že to len taký ich rozmar.
Ja verím, že prejsť si zmenu rodu, zmenou pohlavia je naozaj niečo veľmi ťažké a je to dlhodobý proces. A to posledné, čo títo ľudia potrebujú, je, aby sme si o nich hovorili ako o bláznoch, ktorí si na základe nejakej záhaľky rozhodnú, že zmenia si pohlavie zo dňa na deň.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 9:44 - 9:45 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, slovenský jazyk takisto ako ostatné jazyky reflektuje skúsenosť, živú sk..., životnú skúsenosť národa, otec, mama sa niekedy mení na otčim, macocha. To nehovorí o tom, že každý otec bude otec bude dobrý a každý otčim bude zlý. Ale vo všeobecnosti, by takéto slová nevznikli, keby nebola tá skúsenosť, keď povieme macocha, tak vlastne každý už máme predstavu, že asi ako to bolo alebo ako to je. My si môžeme odsúhlasiť, čo chceme, ale skúsenosť je vlastne iná.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2020 9:38 - 9:40 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Jednu vec chcem povedať. Ja od roku 2000, naša nezisková organizácia, pomáhame ľuďom osvojiť si, adoptovať si deti a povedať, že homosexuálne páry u nás na Slovensku nevychovávajú deti, nie je pravda, pretože vaša legislatíva umožňuje jednu vec, a to je, že ste sám, žijete ako sám, nemáte partnerku, nemáte družku, nie ste v žiadnom vzťahu a požiadate o adopciu. Po čase vám, samozrejme, keď spĺňate všetky tie náležitosti, ktoré sú tu, a veľmi, naozaj to musím povedať, že sa skúmajú všetky veci okolo vás, či, či máte, teda či viete vytvoriť predpoklady, skúmajú sa vaše osobnostné, urobia sa psychotesty a tak ďalej a tak ďalej, a keď získate túto možnosť, tak si môžete adoptovať dieťa. Vychovávate to dieťa a teraz máte partnera a žijete s tým partnerom.
Toto tu už je. A ja absolútne súhlasím s pánom Dostálom, že, viete, nezávisí od toho, že či ste homosexuál alebo či ste v riadnom zväzku, ale keď ste dobrý človek, dobrý človek, tak naozaj aj homosexuáli dnes už vychovávajú deti a nemôžte im ho zobrať, lebo to dieťa jednoducho, jednoducho je tak vychovávané. A štát mu to umožnil. To znamená, že tu je ten problém, tu je ten problém, ak ho teda, ale ja nechcem povedať ani problém, ale tu je tá vec, ktorá už tu je. Toto tu už je.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2020 9:10 - 9:16 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Vážená pani verejná ochrankyňa práv, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, občania Slovenska, my všetci potrebujeme vrátiť dôveru v právny štát. Jedným z kľúčových predpokladov dôvery občanov v právny štát je ochrana základných ľudských práv a slobôd v našej krajine, rovnosť ľudí pred zákonom a vymožiteľnosť práva.
Ústava Slovenskej republiky zverila zodpovednosť za ochranu základných práv a slobôd v zákonoch ustanovených prípadoch aj verejnému ochrancovi práv. Jeho úlohou v zmysle zákona je podieľať sa na ochrane základných ľudských práv a slobôd fyzických a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.
Verejný ochranca práv má raz do roka predložiť Národnej rade správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
Vážení prítomní, musím povedať, že obsah predloženej Správy o činnosti verejného ochranu práv za rok 2019 ma sklamal. Na str. 8 správa uvádza, citujem: „Poslaním verejného ochrancu práv je aktívna participácia v naplnení právneho štátu ako funkčného princípu. Preskúmavaním individuálnych podnetov zisťuje tie porušenia právneho poriadku alebo princípov demokratického právneho štátu v konaní, v rozhodovaní alebo v nečinnosti orgánov verejnej správy“ (ruch v sále a zaznievanie gongu), „ktoré ohrozujú základné práva a slobody. Ak sa závery preskúmavania podnetov alebo prieskumov z vlastnej iniciatívy dotýkajú väčšieho počtu osôb alebo majú systémový charakter, verejný ochranca práv navrhuje zmenu príslušnej legislatívy, resp. podáva návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky.“ Tak sa teda pozrime na to ako svoje poslanie podľa predloženej správy napĺňa pani verejná ochrankyňa práv.
Predložená správa o činnosti vrátane návrhov odporúčaní má takmer 100 strán. Ako správa konštatuje, prieťahy v súdnom konaní sú dlhodobo v činnosti verejného ochrancu práv najčastejšie konštatovaným porušením základným práv a slobôd. Viete, vážené kolegyne a kolegovia, koľko strán sa venuje správa tomuto najčastejšie konštatovanom porušeniu základných práv a slobôd? Konkrétne jeden a pol strany.
Ešte smutnejšie je pohľad na tie, tú časť správy, kde sa hovorí návrhy, ktorý hovorí o návrhy, odporúčaniach. Tam sa problémom prieťahom v súdnom konaní nevenuje pani verejná ochrankyňa práv vôbec. Čiže ešte raz, verejný ochranca práv konštatuje, že najčastejším porušovaním základných práv a slobôd z podnetov k nemu doručených sú dlhodobo prieťahy v súdnom konaní, no napriek tomu medzi návrhmi odporúčaní nie je ani jedno jediné odporúčanie, ktoré by sa tomuto problému venovalo. Považujem to za, považujem to za natoľko kľúčový nedostatok predloženej správy, že nebudem hlasovať za zobratie predloženej správy na vedomie. Naopak, budem iniciovať komunikáciu s verejnou ochrankyňou práv, ktorej cieľom bude predloženie mimoriadnej správy verejného ochrancu práv do parlamentu.
Jedinou témou mimoriadnej správy má byť problematika porušovania základných práv a slobôd prieťahmi v súdnom konaní a najmä predloženie konkrétnych návrhov na riešenie tohto problému verejným ochrancom práv. Ak tému porušovania základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov garantovaného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nepovažovala v roku 2019 verejná ochrankyňa práv za svoju prioritu, verím, že sa nám podarí nájsť cestu, ako vrátiť toto jej úradom najčastejšie konštatovanie porušenie základných práv a slobôd do jej pozornosti. Vážená pani verejná ochrankyňa práv, vyzývam vás, aby ste toľko srdca, koľko vkladáte do svojich srdcových tém, vkladali aj do sfunkčnenia justície, chrbtovej kosti nášho právneho systému. Zároveň budem vo veci riešenia problémov prieťahu v súdnom konaní iniciovať aj rokovanie s ministerkou spravodlivosti.
Vážení prítomní, druhým dôležitým bodom je rozsah tém, ktorým sa pani verejná ochrankyňa práv venuje v porovnaní s tým, čo jej ústava zveruje ako kľúčové poslanie. Po prečítaní správy sa neviem ubrátiť, ubrániť dojmu, že verejná ochrankyňa práv a jej kolegovia majú pomerne difúzne zaberanie, ktoré súvisí s ochranou základných, ktorých súvis s ochranou základných práv a slobôd sa hľadá vskutku ťažko.
Ako nás napríklad informuje na strane 44 predloženej správy, medzi priority kancelárie verejného ochrancu práv zaradila pani Patakyová s cieľom podporiť zlepšenie podnikateľského prostredia, citujem: „... aj prioritu zameranú na preverenie fungovania obchodných registrov a ich digitálneho prepojenia. Samotné zisťovanie bolo realizované prostredníctvom dotazníkového prieskumu adresovaného“ registrovaným, „registrovým súdom.“
Dámy a páni, zlepšenie podnikateľského prostredia je nepochybne dôležité. Ak by sme nemali v oblasti porušovania základných práv a slobôd žiadne problémy, ak by právo našich občanov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov bolo napĺňané, možno by sa problému obchodných registrov mohol venovať ktokoľvek vrátane Kancelárie verejného ochrancu práv. No v časoch, keď sa podľa predloženej správy, citujem: „súdne orgány opakovane dopúšťajú niektorých pochybení, a nielen nečinnosť a neefektívna činnosť všeobecného súdu môže viesť k porušeniu“ ústavnou, „ústavne garantovaného práva na prerokovanie vecí bez zbytočných prieťahov“, by som predpokladala, že všetky dostupné kapacity sústredí verejný ochranca práv na riešenie dlhodobo najčastejšie konštatovaného porušenia základných práv a slobôd, hoci aj s dotazníkovým prieskumom.
Vážené dámy a páni, v tejto veci stojí za hlbšiu analýzu možné skoncentrovanie pozornosti verejného ochrancu práv na problematiku ochrany základných práv a slobôd, tak ako ju, tak ako mu ju zveruje ústava, a to aj s možnou úpravou zákona o verejnom ochrancovi práv a presnejším špecifikovaním jeho pôsobnosti a pozornosti.
Vážení prítomní, občania Slovenska, my všetci potrebujeme navrátiť dôveru v právny štát. Jedným z kľúčových predpokladov preto je ochrana základných ľudský práv a slobôd v našej krajine, rovnosť ľudí pred zákonom a vymožiteľnosť práva. Je dôležité, aby sa verejný ochranca práv vrátil k tomu, čo mu zveruje ústava, a tak prispel k obnoveniu dôvery ľudí na Slovensku v spravodlivosť a právny štát.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.5.2020 9:09 - 9:10 hod.

Andrejuvová Anna
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis