Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.5.2020 o 9:32 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:42 - 11:43 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Súhlasím so svojím predrečníkom, ktorý poukázal na hospodárenie, netransparentné hospodárenie v Slovenskom vodohospodárskom podniku.
Ja chcem poukázať na ďalší závažný problém, a to je prenájom štátnych pozemkov v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. Konkrétne sú to pozemky v okolí našich vodných nádrží, napr. na Zemplínskej šírave. Pláže sa menia v posledných rokoch na privátne zóny, kam sa rekreanti, turisti ani rybári nedostanú. Slovenský vodohospodársky podnik prenajal tieto pláže a zátopové územia na desiatky rokov za smiešne sumy firmám a súkromným osobám, ktoré si tieto územia ohradili. Toto svojvoľné správanie Slovenského vodohospodárskeho podniku obmedzuje rozvoj cestovného ruchu a športového rybárstva na našich vodných nádržiach. Slovenský vodohospodársky podnik prenajíma tieto pozemky, ktoré využívali rekreanti a rybári, bez toho, aby to prejednal so Slovenským rybárskym zväzom, s oblastnými organizáciami cestovného ruchu, ale aj s krajskými organizáciami cestovného ruchu. Bude preto potrebná zmena legislatívy, aby Slovenský vodohospodársky podnik nemohol takto nezodpovedne a svojvoľne konať. Ale aj bude potrebná vyššia kontrola zo strany ministerstva životného prostredia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:41 - 11:42 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Cmorej, ja som si pozorne vypočul vašu správu, veľmi pozorne a ja nechcem s vami súhlasiť a nemôžem v tom, že ste povedali, že všetci vieme, ako to dopadne, to vyšetrovanie. A ja nechcem, aby to vyšetrovanie dopadlo tak, ako to vyšetrovanie dopadlo vždy, keď vyšetrovali vyšetrovatelia, ktorým bývalý minister vnútra alebo ministerka vnútra za SMER prikazovali, ako to má dopadnúť. Tak ja si myslím a môžem povedať aj za svojich kolegov, že práve opak musíme dôrazne žiadať, aby tie veci, ktoré sa tu diali, nezostali zabudnuté, ale aby sa vyšetrili. A všetky tieto veci, ktoré ste vy povedali, to je niečo neskutočné, čo sa tu dialo, aby páchatelia týchto trestných činov, ktorí nás okradli o obrovské, obrovské sumy, boli potrestaní. Takže nie tak, ako to dopadne, veď všetci vieme, ale nech to dopadne, ako spravodlivo má. A absolútne s vami súhlasím, to, čo sa tu dialo, bolo katastrofálne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:21 - 11:22 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, Súhlasím so svojím predrečníkom aj s pani Pleštinskou. Bývalá vláda zlyhala vo viacerých oblastiach. Správa NKÚ je aj naozaj veľmi rozsiahla a objektívna pri hodnotení viacerých pochybení a nedostatkov. Veľmi pekne im ďakujem, kontrolórom, ktorí vykonali veľa dobrého pre samosprávu aj pre Slovenskú republiku.
Osobne ma veľmi mrzí najmä toto: Mýtny systém na Slovensku funguje od roku 2010 a za svoju existenciu dokázal zarobiť viac ako 1,5 mld. eur. Bohužiaľ, viac ako polovica týchto prostriedkov putovala do súkromných rúk. Spoločnosť SkyToll zinkasovala približne 750 mil., to znamená takmer 50 % z celkového výnosu a ďalších 108 mil. získali ďalší súkromníci. To znamená, len 20 % výnosu putuje na výstavbu nových ciest.
NKÚ negatívne hodnotí prístup bývalej vlády k informatizácii. Kým mestá a obce sa podľa správy úspešne snažia vybavovať čo najviac agendy cez počítač, vláda im v tejto oblasti nepomáhala dostatočne informovať občanov o možnosti riešiť veci cez internet.
Z analýzy takisto vyplýva, že obedy zadarmo stáli Slovensko takmer 123 mil. eur. NKÚ zároveň dodáva, že toto opatrenie bolo nepripravené a výrazným spôsobom zaťažilo rozpočty samospráv. Zároveň NKÚ poznamenáva, že efekt pre zdravú výživu detí vôbec nie je podložený, takže obedy nielenže nepriniesli žiadne merateľné výsledky, ale neboli ani pripravené zo strany vlády a všetky problémy opäť padli na plecia samospráv. Môžeme teda povedať, že bývalá vláda sa štedro postarala o súkromné spoločnosti, ale pokiaľ sa jednalo o samosprávy, tak týmto pridávala len zodpovednosť za svoje omyly.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 11:19 - 11:21 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Rovnako by som sa chcela pripojiť k poďakovaniu pána spravodajcu Jozefa Hlinku pánovi riaditeľovi Karolovi Mitríkovi a kontrolórom NKÚ Slovenskej republiky. Podľa mojich informácií primátori miest a starostovia obcí, ktorí sú aktívni pri čerpaní štrukturálnych fondov, veľmi oceňujú ústretovosť pri vykonávaní kontrol, ktoré vykonáva NKÚ Slovenskej republiky. Nie sú iba výpočtom negatívnych zistení, úlohou kontroly je poukázať aj na dobrú prax a poskytnúť tak návod ostatným, aby hospodárne, efektívne a účelne využívali svoje zdroje a plnili svoje úlohy. Elektronizácia verejnej správy je významnou výzvou a v jej napĺňaní v súlade s európskou legislatívou máme ešte veľké rezervy. Informatizácia katastra, využívanie kataster portálu, nehovoriac o využívaní portálu slovensko.sk.
Tak ako tu odznelo, hlavne malé obce sa potykajú s obrovskou byrokraciou a zvládnuť 4 000 kompetencií je priam nemožné. Štát preniesol na mestá a obce množstvo kompetencií bez financií. V oblasti výkonu, v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku sa potykáme s nedostatkom financií hlavne v oblasti personálu. Verím, že sa nám aj na základe zistení NKÚ Slovenskej republiky a skúseností pána riaditeľa NKÚ, ktoré získal v pozícii primátora mesta Spišská Nová Ves, podarí urobiť v oblasti verejnej správy pokrok smerujúci k efektívnej verejnej správe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.5.2020 11:07 - 11:07 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som pripomenúť poslancom, ktorí sú členmi výboru pre hospodárske záležitosti, že máme mimoriadne zasadnutie tohto výboru dnes o dvanástej hodine, tak ako bolo v pozvánke. Prosím, nezabudnite. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.5.2020 11:06 - 11:07 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Žiadam, prosím o opravu hlasovania v prípade hlasovania č. 62, teda Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2019, nefungovalo mi hlasovanie zariadenie, chcel som byť proti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2020 9:51 - 9:53 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2019 (tlač 21).
Správu o výsledku hospodárenia rozhodnutím č. 27 z 31. marca 2020 pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 22 zo dňa 12. mája 2020.
Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2019 vziať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 24 zo dňa 12. mája 2020. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady, zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 9:34 - 9:36 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia, za vaše slová. Ja by som ešte využil priestor vo faktickej, nakoľko som to mal pripravené na viacej minút. Tak zo skúsenosti by som dal nejaké príklady, čo by sa dalo zlepšiť v situácii so zdravotne postihnutými.
Je veľa možností, ako zjednodušiť prístup osôb k zamestnaniu. Zjednodušiť komunikáciu s úradmi, zvlášť keď sú títo ľudia v komunitách mimo svojho bydliska, mnohí na vozíkoch musia navštevovať úrady, musia cestovať. Títo ľudia potrebujú prácu ako terapiu, potrebujú prijatie, pocit užitočnosti, dôležité je vytvorenie špeciálnych pracovných podmienok, tak aby mohli fungovať čo najsamostatnejšie. Často v týchto zariadeniach využívajú pre ich prácu materiály, ktoré sú vo firmách odpadom, napr. potraviny z potravinovej banky, poťahové materiály z výroby nábytku, drevený, kovový odpad, triedia súčiastky z výroby, pestujú ovocie, bylinky, zeleninu, chovajú dobytok, vyrábajú syry, ale často majú problém splniť náročné kritériá štátnych orgánov. Takže namiesto toho, aby štát pomáhal týmto rôznym OZ-kám a ľuďom, ktorí to naozaj robia hlavne od srdca a štát im nevytvorí podmienky, ale naopak, naopak, robí problémy kontrolami a zbytočnou byrokraciou.
Mnohí zdravotne postihnutí nemajú ani prostriedky na cestovanie a živobytie. Mohli by byť finančné mechanizmy na to, aby mohli vo svojom spoločenstve podnikať a kúpiť si potrebné prostriedky, napr. šijací stroj, zariadenie na pranie ovčej vlny, auto na dovoz potravín z potravinovej banky, skladovacie priestory, pyrografické zariadenie na vypaľovanie do dreva, poľnohospodárske náradie a podobne. Poskytovať pomoc s preplatením niektorých služieb pre týchto ľudí, príprava na podnikanie, prácu, asistenčné služby na úradoch... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 9:32 - 9:34 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Milan, ďakujem ti za tvoj príspevok a som rád, že si spomenul aj financovanie a účasť rodičov v rámci zdravotne ťažko postihnutých. Mám v tom osobnú skúsenosť, môj synovec bol nepočujúci a nechcem hovoriť o tom, že boli veliké problémy, čo sa týka rodičov od počiatku s financovaním. Taktiež neskoro mu diagnostikovali túto chorobu a veľká snaha bola z ich strany nájsť nejaký spôsob, aby mohli s týmto chlapcom komunikovať a boli tam problémy s načúvacím aparátom a ďalšie, ďalšie veci. Najvypuklejšie to vzniklo v čase, keď Pán Boh mu síce nedal počuť, ale bol vynikajúci športovec, deaf... deaf... pardon, deaflyompi... deaf-lym-pio-nik, hej, takže, a bol, bol nominovaný aj do reprezentácie na deaf-ly olympiádu, ktorá sa mala konať na Slovensku. Bohužiaľ, bola z toho veľká hanba, nekonalo sa to, chlapec – zlomené srdce. Takže tieto veci všetky museli rodičia sami znášať, platiť, nehovoriac o tréneroch, ubytovaní, jazdení v podstate do Roháčov alebo do Tatier. Všetky tieto veci museli sa skladať na to, aby vôbec chlapec mohol športovať. Je mi to veľmi ľúto, pretože už nie je medzi nami a tá situácia vtedy v tom období bola veľmi zlá. Myslím si, že moc sa na tom nezmenilo, a preto ja sa budem maximálne snažiť pomôcť týmto ľuďom zdravotne ťažko postihnutým, aby sa prijímali také zákony... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 9:31 - 9:32 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Milan, ja by som chcel možno doplniť dôležitosť postavenia zdravotne postihnutých v našej spoločnosti a to aj v športe, samozrejme, a v kultúre, lebo vždy ma potešila, potešilo to, že keď som behal po svete a možno v niektorých až taká prehnaná či nadštandardná starostlivosť zdravotne postihnutého aj športového fanúšika. Sú to totiž tí najvernejší fanúšikovia, a preto sa k nim treba aj adekvátne správať.
Chcel by som teda apelovať aj na školy, športové zväzy, kluby, divadlá či organizátorov kultúrnych podujatí, aby naozaj vytvárali podmienky pre zdravotne postihnutých, pre ich čo najsilnejšie spoločenské postavenie a začlenenie, pre naplňovanie ich snov stretnúť sa svojimi idolmi, aby mohli prežiť možno ten čo najsilnejší zážitok.
Bola spomenutá tá byrokracia, tak, samozrejme, aby sme my možno poslanci tuná znižovali tie kritériá na byrokraciu, žiadosti pre zdravotné pomôcky, lebo niektorí nekonečné boje s tými poisťovňami už vzdávajú. Rád by som vyzdvihol aj nezištné organizácie, ktoré pomáhajú zdravotne postihnutým, a, naopak, mi príde neprípustné najmä politické vytĺkavanie bodov na ich úkor. A vždy zahlasujem za to, keď zdravotne postihnutým v našej spoločnosti budeme vytvárať lepšie podmienky, lebo sú to častokrát oni, ktorí sú hrdinovia.
Ďakujem.
Skryt prepis