Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.5.2020 o 16:42 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.5.2020 16:42 - 16:44 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán minister, milí kolegovia, ja možno len krátky tip. Je fajn, že sa vám podarilo nájsť kompromis medzi likviditou, resp. zachovaním činnosti cestovných kancelárií na jednej strane a na druhej strane, že ste v § 33a ods. 4 návrhu zákona mysleli na kategórie spotrebiteľov, ako tu už bolo spomínané, ktoré nebudú nútení čakať na peniaze, teda osamelí rodičia, seniori, tehotné ženy. Ale možno by bolo dobré, teda rada by som apelovala na to, že počas tohto obdobia cez Slovenskú obchodnú inšpekciu by bolo fajn dbať na to, aby cestovné kancelárie a poisťovne dobre realizovali ochranu pre prípad úpadku, pretože by nebolo dobré, aby, aby spotrebitelia čakali rok na náhradný zájazd a nakoniec sa nedočkajú, lebo cestovná kancelária zbankrotuje. Je teda dôležité prekontrolovať, či bude za budúce zájazdy platené poistné cestovným kancelá... teda cestovnými kanceláriami poisťovniam, aby tieto mohli odškodniť klientov cestovných kancelárií za zájazdy, ktoré neboli realizované v roku 2020.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2020 16:38 - 16:42 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona (rečník je zadychčaný), prepáčte... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Opäť chvíľku, počkajte chvíľku, pán poslanec, ste museli dobehnúť do rokovacej sály, v rúšku sa vám zle dýcha, takže chvíľočku, kľudne sa vydýchajte a potom. Nech sa páči.

Liba, Peter, poslanec NR SR
... ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania cestovného ruchu a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 112), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 146 z 20. mája 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 41 z 20. mája 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 23 z 20. mája 2020. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento jeden pozmeňujúci návrh schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania a cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 112), schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 24 z 20. mája 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril podľa príslušných ustanovení Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2020 15:26 - 15:27 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam rokovanie ústavnoprávneho výboru v miestnosti tohto výboru teraz ihneď po prerušení rokovania.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.5.2020 15:26 - 15:26 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci. Zvolávam zasadnutie výboru pre hospodárske záležitosti na 15.45 hod. v miestnosti č. 33.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2020 15:03 - 15:04 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, pán minister, skrátené legislatívne konanie je opodstatnené, lebo ochrana spotrebiteľov a záchrana cestovných kancelárií musí byť našou prioritou. COVID-19 nikto nečakal, nikto nepredpokladal, Slovensko má prvenstvo v prijatých opatreniach, výsledkom ktorých je najnižší počet nakazených COVID-om-19 v Európskej únii.
Chcem zablahoželať vláde Igora Matoviča, že nás chráni pred touto epidémiou, rovnako poďakovať aj vám, pán podpredseda vlády, pán minister Richard Sulík, v mene cestovných kancelárií a našich spotrebiteľov za tento návrh zákona, ktorý sa denne obracajú na nás.
Tento návrh je zároveň obrovskou výzvou pre cestovný ruch na Slovensku, tak ako povedal môj predrečník, a preto tento zákon podporím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2020 14:42 - 14:44 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 111). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválila Národná rada uznesením dnešného dňa 20. mája 2020.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2020 14:32 - 14:36 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem.
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 119 poslancov, za 115, proti 1, zdržali sa 3, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

A na základe tohto rozhodnutia Národnej rady o skrátenom legislatívnom konaní pristúpime k prvému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.
Tento vládny návrh zákona má tlač č. 112, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 105.
Poprosím podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Richarda Sulíka, aby tento vládny návrh zákona uviedol, nech sa páči.

(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z., tlač 112.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.5.2020 14:19 - 14:21 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 104 z 20. mája 2020 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (tlač 111).
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 12. schôdzi dňa 20. mája 2020. Uznesením č. 22 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 7. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 18:40 - 18:42 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Blanár, vy tu hovoríte o tom, že keď niekto podvádza, tak si nevie predstaviť, že by niekto nepodvádzal. Ja len zopakujem, že vy pôsobíte v politike dlhé roky a aj ste na nej zbohatol, máte pozemky v Bernolákove, ktoré majú hodnotu o milión vyššiu eur, ako keď ste ich kupoval. Vieme, že takýmto spôsobom sa dlhé roky robí korupcia. Kúpili ste ich od človeka, ktorý cez Slovenský pozemkový fond si vybavoval pridelenie pozemkov v lukratívnych zónach. Takisto sme veľa počuli o vašich rôznych nákupoch na žilinskej župe. Ja si myslím, že keď človek sa do takýchto vecí zapletie, tak postupne si na ne tak zvykne, že už mu pripadajú normálne a že už potom má pocit, že všetci to asi tak robia a že aj oni to pokladajú za normálne. My to za normálne nepokladáme a my sme rozhodnutí takúto korupciu zo Slovenska vykoreniť.
Takže to je to, prečo aj sme sa postavili voči takým nomináciám a je to preto, že jednoducho takíto ľudia by Slovensku nerobili dobré meno. Takisto ako by im nerobili dobré meno ďalší, ktorí sa tu objavujú. Ja si myslím, že to už jednoducho treba pochopiť a uveriť tomu, pretože, samozrejme, že vy tiež ste vždy mali plné ústa rečí o boji proti korupcii, ale je zjavné, že ste to nemysleli vážne. My na rozdiel od vás to vážne myslíme. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2020 18:18 - 18:19 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem, pán Osuský. Ja plne s vami súhlasím a ako ste spomenuli, my, ja som tiež členka zahraničného výboru a chcela by som povedať, že nemám ten pocit, že by sme niekoho kádrovali. Ja si osobne myslím, že ten pán poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, sa vykádroval sám hlavne svojím správaním. Každý strom poznáme podľa jeho ovocia a ja si osobne myslím, že ak tento strom pána Blahu by mal dobré ovocie za posledné roky, tak nemali by sme s tým problém, aby tam bol. Takže ja si osobne myslím, že on sa vykádroval sám svojím správaním. A opäť opakujem, že každý strom poznáte podľa jeho ovocia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis