Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.9.2020 o 14:44 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 16:12 - 16:14 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ja naozaj nechápem, že tento príspevok predviedol alebo predniesol bývalý minister práce a sociálnych vecí, ktorý dlhé roky bojoval proti tomu, aby minimálna mzda rástla jasným vzorcom, dopredu stanoveným, pravidelne, ale spoľahol sa na to, že vždy vláda stanoví výšku minimálnej mzdy a, samozrejme, veľmi účinne marketingovo ho v tom podporoval jeho stranícky šéf Robert Fico, ktorý tu práve teraz predal niečo, čo ani nikdy nemal, ako dobrý marketér.
Chcel by som pripomenúť jednu veľmi dôležitú vec, že minimálna mzda sa nestanovuje len pre štátne podniky a pre štátne inštitúcie, ale pre státisíce súkromných firiem, ktoré zamestnávajú ľudí a vytvárajú pracovné miesta. Štát nikdy žiadne pracovné miesto nevytvoril. Pracovné miesta vytvárajú súkromné firmy a, pán exminister a pán expremiér, ak si myslíte, že výška minimálnej mzdy nemá vplyv na ekonomiku, tak popierate základné piliere ekonomiky. Veľmi sa tomu nečudujem, pán Richter, ak sa odvolávate na Marxa, ak jeho Kapitál považujete za niečo vzorové, no žiaľ, je to niečo, čo prinieslo svetu veľmi veľa zlého a ešte aj prináša a ja by som bol naozaj veľmi nerád, aby sa Slovensko týmto niekedy riadilo.
Ja si myslím, že minimálna mzda by sa v budúcom roku vôbec nemala zvýšiť, pretože ekonomika klesla v tomto roku. Ak chcete z niečoho, čo kleslo, vyrobiť niečo, čo rastie, je to nezmysel, ako keby ste z vody vyrobili kokakolu. Ale niektorí to asi dokážu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 15:25 - 15:27 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019 (tlač 209).
Správu pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 223 zo dňa 31. 8. 2020 na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet do 14. septembra 2020. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval správu a prijal v nej uznesenie č. 56 zo dňa 10. septembra 2020. Výbor predloženú správu zároveň zobral na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019 (tlač 209) zobrať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 67 zo dňa 16. 9. 2020, určil ma za spravodajcu výboru a poveril ma predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:51 - 14:53 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výboru, výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 186).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 221 z 31. augusta 2020 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uvedeným návrhom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. (Výbor pre financie a rozpočet č. 57 z 10. septembra 2020. Ústavnoprávny výbor č. 87 z 8. septembra 2020.) Z uznesení výborov Národnej rady nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 66 zo 16. septembra 2020. Výbor určil, výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:47 - 14:48 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, v súlade; vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:44 - 14:45 hod.

Gyimesi Juraj
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 13:53 - 13:56 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), tlač 136a.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 181 z 18. augusta 2020 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 8. septembra 2020 a prijal uznesenie č. 86. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 10. septembra 2020 a prijal uznesenie č. 53.
Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmenami a doplnkami dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 13. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 61 zo 16. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov a odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 13:50 - 13:53 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 187). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 13:43 - 13:45 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 238. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 233 z 10. septembra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.9.2020 13:39 - 13:40 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189).
Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré schválila Národná rada uznesením z dnešného dňa, 16. septembra 2020.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.9.2020 13:28 - 13:30 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 232 z 10. septembra 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 237), na prerokovanie Výboru Národnej rady pre sociálne veci do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 19. schôdzi a uznesením č. 44 z 11. septembra 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 12. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis