Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.9.2020 o 11:26 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

17.9.2020 14:06 - 14:07 hod.

Hus Igor
Dobre, ďakujem. Ja budem ešte kontaktovať ministerstvo dopravy. Viac-menej ten časový posun, ktorý je, bol sľubovaný možno za predchádzajúcej vlády. Stále sú tam časové posuny, kde jednoducho tá doprava tam kolabuje. Oslovili ma viacerí starostovia z okolitých obcí, snažíme sa tú vec riešiť. Takže verím, že nájdeme nejaké zhodné riešenie ďalej. Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 11:31 - 11:35 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 192 z 9. júla 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady zaujali nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 84 z 8. septembra 2020 odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 55 z 10. septembra 2020 odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 22 z 9. decembra, 9. septembra 2020 odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 17 zo 7. septembra 2020 odporučil návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom III spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 12 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady a predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 21 na svojej 12. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.9.2020 11:26 - 11:28 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 203).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 194 z 31. augusta 2020 pridelil návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 203) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval dňa 11. septembra 2020 predložený návrh a uznesením č. 43 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky:
1. zobrať na vedomie zánik členstva člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Jána Mikulíka uplynutím päťročného funkčného obdobia podľa § 123 ods. 6 a ods. 17 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov dňom 9. septembra 2020;
2. zvoliť podľa § 123 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších podpisov za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Marcela Klimeka, ktorého funkčné obdobie začína plynúť dňom zvolenia;
3. vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498.
Zvolený je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.9.2020 11:21 - 11:23 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 244 zo 16. septembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 100 zo 17. septembra 2020 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 64 zo 17. septembra.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 189), schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 65 zo 17. septembra 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:38 - 10:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, ste dobrý rečník, ale naozaj iba rečník, ale tie slová sú plné klamstiev. Ťažko sa mi počúva, keď poslanci SMER-u poukazujú a rozprávajú o okrádaní a podvodoch.
Prečo ste nepomáhali a nepamätali na dôchodcov počas vašej nekonečne dlhej vlády? Prečo ste počas vašej vlády hľadeli iba na vašich privilegovaných lojálnych ľudí a oligarchov? Naše mamy a otcov ste nechali živoriť na hranici chudoby, mnohým keby neboli pomáhali deti, tak možno by naši dôchodcovia rodičia hladovali. Vy ste našich otcov nielen okrádali o dôchodky, ale aj iným spôsobom, napríklad nehorázne vysokými cenami liekov a iných veľmi potrebných základných vecí na život. Počas vašej 12-ročnej vlády ste dôchodcov klamali karafiátmi v športových halách a v kultúrnych domoch a platili za peniaze nevedno koho tie vaše estrády.
Ako príklad uvediem, ako ste pomáhali najslabším, z osobného života. Moja mama, matka deviatich detí, mala dôchodok 317 eur. A keď išla pravidelne do lekára minimálne raz za mesiac, tak za lieky platila 50 eur, to ste takto pomáhali našim rodičom, ktorí, ako tvrdíte, budovali túto našu krajinu a obetovali všetko pre ňu?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:36 - 10:38 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy ste to hrubo rozdelili, akí vy ste ľavičiari a chcete pomáhať dôchodcom a my sme pravičiari a im chceme brať.
Tak 13. dôchodok ja vnímam, že schvaľujeme my, vy ste spravili to, že ste ho iba navrhli dva týždne pred voľbami ako volebnú korupciu. Za vašich vlád sa stala krivda aj ženám, ktoré sú ročníky 1958 – 1960, o ktorých tu už bola reč, že boli protestovať a znova túto krivdu chce napraviť táto vláda. Takže kto je ľavičiar a kto je pravičiar?
Treba povedať pravdu, že viacerí smeráci aj hlasáci tu tvrdia, stále omieľajú dôchodcov, dôchodcov, dôchodcov. Je to o tom, že práve tam je vaša najväčšia voličská základňa, preto tak na to hráte. Áno, dôchodcovia, chceme im pomôcť, schválil sa alebo sa schvaľuje 307 mil. na ich 13. dôchodky, a u vás to bolo tak, že ste dali na vianočný 150 mil. Takže neviem, tie porovnania, skutky a činy nedelil by som to takto hrubo na pravicu a ľavicu, lebo my fakt konáme a chceme konať.
Posledná poznámka je k tomu pojmu generačný rasizmus. No tak je to, samozrejme, nezmyslený pojem, ale ja by som použil iný. Generačný cynizmus je to, ako, ako ste stále a stále to robíte, stále už vyše dekády, oblbovanie dôchodcov... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:23 - 10:24 hod.

Drdul Dominik
Pán Blaha, vy ste úplne fantastický! Úplne fantastický v tom, ako viete hovoriť len to, čo vám vyhovuje, len tú časť toho, čo vy nazývate pravdou, a donekonečna to opakovať bez úcty k realite a pravde v nejakej celistvosti. Bez kontextu, úplne mimo akýchkoľvek intencií reality. Presne ako ste povedali, hrubo a cynicky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:22 - 10:23 hod.

Šudík Tomáš
Pán kolega, 1,4 mil. nie touto vládou, ale vašou vládou. Vy ste vyžrali celý válov. A hovoriť tu o nejakej ľavicovej vláde, veď povedzme si po pravde, veď na Slovensku nikdy tá pravá ľavicová vláda ani nebola. Lebo v podaní SMER-u to bola vždy len vláda našich ľudí. A hovoríte tu, aký ste tu ľavičiar a srdciar. Ak by ste boli taký ľavičiar a srdciar, nikdy by ste nechodili počas víkendov na kávu do Rakúska.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:22 - 10:22 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec, idete odvolávať ministra Krajniaka, 10 rokov ste tu sľubovali 13. dôchodky. Prečo ste neodvolávali svojich ministrov vtedy, keď nesplnili to, čo ste sľubovali ľuďom niekoľko rokov? Útočíte tu na prvú signálnu, ale teda musím vám povedať, že naši dôchodcovia naozaj nie sú hlupáci a už dávno vás prekukli. Podceňujete ich, keď im tlačíte do hlavy tieto vaše kaleráby, a to teda na 100 %.
Dovoľte mi, aby som zacitovala: „Garantujem vám, že keby sme neurobili posledný týždeň 13. dôchodky, tak SMER má vo voľbách 12 alebo 13 %.“ To vyhlásil po voľbách váš bývalý premiér Fico. Treba vám uznať, že teda v tomto ste fakt dobrí. Pred voľbami korumpujete voličov a po voľbách chcete, aby to riešil niekto iný. Prosím vás, pozrite si aj vlastné maslo na hlave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 10:00 - 10:01 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Pán Kamenický, sú tu politici, ktorí podviedli ľudí, keď sľubovali diaľnice do roku 2010, odvolávanie ministrov v prípade podozrenia, dokonca sľubovali 13. dôchodky aj odchod z politiky do roku 2014 a tak ďalej a tak ďalej. Mohol by som pokračovať.
Kolega spomínal volebnú korupciu v prípade sľúbených 13. dôchodkov schválených dva týždne pred voľbami. Žalúdok sa obracia, ak ľudia, ktorí majú podvody na voličoch v DNA, vyčítajú teraz ministrovi, že nedáva 150 mil. dôchodcom, tak ako to oni schválili na vianočné príspevky, ale dáva 307 mil. eur. Veď to je absurdné!
Ďakujem.
Skryt prepis