Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2020 o 16:26 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 18.9.2020 10:54 - 10:57 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 158), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rady uznesením č. 216 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 94 z 8. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 27 z 9. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 38 z 2. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o jedinom bode s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa z výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 30 z 9. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 10:34 - 10:34 hod.

Drdul Dominik
Nemám procedurálny návrh, len by som chcel dať do pozornosti, že mi nefungovalo hlasovacie zariadenie pri poslednom hlasovaní. (Reakcia predsedajúceho mimo mikrofónu.) Že mi nefungovalo hlasovacie zariadenie pri poslednom hlasovaní, tým pádom ma neevidovalo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 10:33 - 10:33 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Ja by som iba poprosil, aby ste upozornili našich kolegov, ktorí nemajú na sebe rúška, aby si ich nasadili. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:06 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dávam procedurálny návrh na presunutie dvoch bodov neverejného rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú vedené ako bod č. 60 a 61 v schválenom programe schôdze, ide konkrétne o Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2019 a Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2019, mali byť prerokované dnes o deviatej, aby sa presunuli na prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na budúci piatok 25. septembra o 9.00. To je, je to z dôvodu dlhodobo plánovaných pracovných aktivít predkladateľov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:05 hod.

Kremský Peter
Pán predsedajúci, navrhujem presunutie bodu č. 31, návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 309 o podpore obnoviteľných zdrojov, tlač 156, na záver rokovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2020 16:47 - 16:48 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenských výcvikových misií Európskej únie v Malijskej republike a v Stredoafrickej republike. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva návrh Národnej rade, alebo teda podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na prerokovanie zahraničnému výboru a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s týmto návrhom.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 16:26 - 16:29 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, podľa paragrafu, teda, pán predsedajúci, podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Rozhlase a televízii Slovenska“) sa dňa 29. apríla 2020 vzdal funkcie člena Rady RTVS právnik David Soukeník, odborník v oblasti práva.
Podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 11 ods. 4 zákona o RTVS je potrebné zvoliť jedného člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, odborníka v oblasti práva.
Nakoľko materiál máte pred sebou, nebudem ho celý čítať. Do stanoveného termínu výbor dostal tri návrhy a tým prvým je pán Ivan Dlhopolec, ako druhá sa prihlásila teda pani Milota Liková a tretím kandidátom je pán Jozef Vozár.
Výbor pre kultúru a médiá prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 9 a § 10 zákona o RTVS obsahujú všetky náležitosti. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 43 zo 16. septembra 2020
A. konštatuje, že všetci traja navrhnutí kandidáti na voľbu člena Rady RTVS spĺňajú podmienky ustanovené v § 9 a v § 10 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť jedného člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, odborníka zastupujúceho oblasť práva, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2021, čiže ako náhradník za odchádzajúceho alebo odídeného člena rady.
A zároveň, po druhé, vykonať voľbu kandidátov na člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.9.2020 16:12 - 16:13 hod.

Jílek Rastislav
Pán predsedajúci, chcem vás opätovne poprosiť, aby ste upozornili poslancov z Ľudovej strany Naše Slovensko, aby nosili rúško, tak, ako majú nosiť. A poslanec, ktorý podľa informácií bol test... pozitívne testovaný, ho nemá vôbec, takže boli by sme radi, ak by ste zabezpečili, aby títo poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 16:01 - 16:03 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Blanár, u vás sa zas prejavila tá červená, ktorá sa schováva pod tou akože demokratickou nejakou tvárou. A to je zase v tom, že ste zase prepojili rok 1968 a sovietsku okupáciu alebo okupáciu vojsk Varšavskou zmluvou Československa s týmito štyrmi Američanmi. Zas tam vidíte nejaké prepojenie, zas to dávate podprahovo, ako keby tam bolo nejaké prepojenie. Hneď ale na to poviete, že ale my vieme, kam patríme. Tak ja som si nie úplne istý, že či naozaj viete, kam patríme, či to naozaj len nehráte, tak ako ste to hrali celých 12 rokov, kde sme videli, akú politiku ste robili.
A čo sa týka, vy, vy sa pohoršujete teraz nad vedením ministerstva obrany? Vy by ste sa mali hanbiť. Vy ste tam mali politruka Gajdoša, ktorého viedol Danko a jeho ďalší politruk Holko. Tí tam narobili taký bordel, také svinstvo, že by ste sa mali hanbiť, vy by ste sa k tomu vôbec nemali vyjadrovať!
A čo sa týka vášho moralizovania, ja, ja neverím, že vy si dovoľujete tu moralizovať za tie všetky veci, ktoré sa za vašej vlády udiali za tých 12 rokov. A viete čo? Možno by bolo lepšie, keby ste takéto reči vôbec neviedli. Možno bude lepšie, keby ste sa radšej chodili opaľovať na tú terasu Národnej rady, ako zvyknete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2020 15:59 - 16:01 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja som si pozorne vypočul, pán Blanár, čo ste hovorili, veľmi pozorne a chcem povedať, že tiež som človek, ktorý je expresívny, a tiež môj prejav je niekedy viac von ako dnu. Obidvaja – aj Jaro Naď, aj Juraj Krúpa – sú expresívni a ich prejav je viac von. Ale čo môžem povedať jednoznačne, je, že ten prejav nie je na základe toho, že by išli ubližovať, ale na základe toho, lebo ako ich obidvoch poznám, tak ich morálne hodnoty sú úplne inde, kde sú vaše, úplne inde.
Naozaj ako SMER a celá tá garnitúra, čo tu bola doteraz, ste robili také, ale také odporné svinstvá, že to je, že to je nechutné. A keď si predstavím vás, vás, ako ste tu teraz hrali divadlo, aký ste vy čestný a ako oni dvaja sú katastrofa, vy ste úžasný herec, úžasný herec! To, čo ste vy stvárali tam na župe a ako ste šafárili, to je niečo nechutné, nechutné.
Ale chcem povedať jednu vec na záver. Ja keď si predstavím týchto dvoch, keby bola tá vojna, tak oni sú v prvej línii. Ale keď si predstavím vás, tak videli ste film Tankový prapor? Toho takého zákeráčika politruka, čo riešil odporné veci. Takže, áno, majú ten prejav taký, aký majú, ale ich morálne hodnoty sa so smeráckymi absolútne, ale absolútne nedajú v ničom porovnať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis